ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering Linjär Algebra TMV166 VT12, TMV166

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-04-19
Antal svar: 74
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»15 20%
Cirka 20 timmar»23 31%
Cirka 25 timmar»15 20%
Cirka 30 timmar»11 15%
Minst 35 timmar»8 11%

Genomsnitt: 2.63

- Kan ej uppskatta.» (?)
- Varför har ni inte 5» (Högst 15 timmar)
- Jag har läst kursen fristående på Jönköpings tekniska högskola våren 2011, så jag hade ungefär halva innehållet i kursen sedan innan» (Högst 15 timmar)
- Bara tentaveckan och veckan innan» (Högst 15 timmar)
- Väldigt varierande från vecka till vecka.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

74 svarande

0%»1 1%
25%»5 6%
50%»6 8%
75%»18 24%
100%»44 59%

Genomsnitt: 4.33

- Redovisningsuppgifterna» (25%)
- använda paworpoin det värsta som kan man göra » (25%)
- Gick bara på kryssuppgift redovisningarna» (25%)
- var bortrest en vecka, annars allt» (75%)
- nästan..» (100%)
- Snarare 100% än 75%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 23%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 59%

Genomsnitt: 3.07

- Jag har läst målen och har för mig att de var tydliga. Nu är det dessvärre så att jag har glömt dem.» (?)
- Sett målen men minns inte..» (?)
- Jag hade föredragit att se målen mer ingripande efter föreläsningen om kapitlet. Att gå in i detalj på målen innan kapitlet ger inte så mycket eftersom jag inte förstår det som står i målen än.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Läraren tydlig!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det är tydliga men borde finnas en fil där enbart alla mål står uppradade. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Nästan övertydliga» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»60 96%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- Tycker dock att skillnaden mellan godkänt och överbetygsdel är för stor» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»10 15%
Ja, i hög grad»47 72%
Vet ej/har inte examinerats än»6 9%

Genomsnitt: 2.87

- Sjuk vid examenstillfället.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»12 16%
Ganska stor»35 47%
Mycket stor»21 28%

Genomsnitt: 2.95

- Matte skall inte föreläsas med power-point!» (Ganska liten)
- Lär mig bäst så men har varit lite så att man fått efterfråga hur man vill lära sig saker på övningarna eftersom det inte alltid var så man kunde räkna själv efterföreläsningrna.» (Ganska stor)
- Bra lärobok har utrotat de frågetecken som uppstått» (Ganska stor)
- Mkt bra föreläsningar men föreläsaren sade mkt som var viktigt, kunde antecknat lite mer vad han sade.» (Ganska stor)
- Fant är en kanonföreläsare och jag är glad att jag fick ha en kurs med honom innan han går i pension. » (Mycket stor)
- Mycket bra lärare!» (Mycket stor)

7. "Kryssövning" har varit ett inslag i kursen. På vilket sätt har detta moment bidragit till ditt lärande?

73 svarande

Jag har svårt att bedömma detta.»4 5%
Övningen bidrar mycket lite till mitt lärande»7 9%
Detta har bidragit till att jag får en snabb återkoppling.»5 6%
Jag ser vilka delar som jag saknar och kan läsa in dessa.»9 12%
Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.»48 65%

Genomsnitt: 4.23

- Dumma alternativ, kryssövningen var helt ok.» (?)
- Ej deltagit » (Jag har svårt att bedömma detta.)
- Det känns som om ni tycker att kursen behöver kompletteras... JAG pluggar på mitt vis. Och vill inte behöva delta på några "kryss-uppgifter" för att få högre betyg än godkänt!» (Övningen bidrar mycket lite till mitt lärande)
- Kryssuppgifterna har fungerat fantastiskt bra!» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Riktigt bra!» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Väldigt bra sak, synd bara att de inte kan ge bonuspoäng till godkäntdelen på tentan, jag tror att de hade behövts bättre där än på överbetygsdelen.» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Forsätt med det. Tycker även att nästa person som ska ta över Carl Henriks jobb, ska använda det i som ett moment i undervisningen.» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Bra att öva inför publik samt en motivationsfaktor med bonuspoäng. Man fick in en rutin på att göra vissa uppgifter varje vecka som också verkade relevanta.» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- BÄST Borde finnas i fler kurser jag tycker det är utvecklande för en ingående förståelse av vad man gör. Dessutom är det kul.» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Man måste ju ligga i fas om man ska klara av kryssövningarna vilket gör att man inte skjuter upp matten vilket jag nog hade gjort annars. » (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Väldigt bra, fortsätt med det!!» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- det bästa tills hit o det var det som gjorde att man fick en annan upplevelse o bra doktranden som hjälpte till » (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- Riktigt bra grej!» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)
- väldigt givande» (Jag tycker detta är en bra övning för mitt lärande.)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

74 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»11 14%
Ganska stor»25 33%
Mycket stor»36 48%

Genomsnitt: 3.28

- De enda jag har använt boken till är att göra kryssuppgifterna» (Ganska liten)
- Adams är inget bra» (Ganska liten)
- Bra bok. Lätt att finna definitioner och information som är koncisa och tydliga.» (Ganska stor)
- Gamla tentor har varit till stor hjälp. Utöver det har jag använt föreläsningsanteckningar från Elektrosektionen och föreläsningar på internet.» (Mycket stor)
- Föreläsningsdokumenten från kurshemsidan var till väldigt stor hjälp» (Mycket stor)
- Den var mer pedagogisk än mycket annan kurslitteratur. Dock finns det fortfarande avsnitt som är lite "flummiga". Definitionerna i boken kunde varit bättre men dem fick vi förklarade på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Boken fungerar bra» (Mycket stor)
- Jag gillar boken i kursen skarpt! Power pointen var också bra underlag då man satt och pluggade.» (Mycket stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)
- Bra bok! Matlab var ganska bra men vi fick göra saker i matlab som vi inte lärt oss i matten vid den tiden, det var mindre bra.» (Mycket stor)
- Vi hade en bra och pedagogisk bok under den här kursen.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

74 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»30 40%
Mycket bra»43 58%

Genomsnitt: 3.55

- Strukturerat! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

73 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»24 32%
Mycket bra»38 52%
Har ej sökt hjälp»9 12%

Genomsnitt: 3.71

- När vi hade övningar gick i princip alltid hela lektionen åt till att läraren visade tal på tavlan. Jag tycker man kan dra ner på den biten lite, och kraftigt öka tiden när en lärare finns i salen som hjälp.» (Mycket dåliga)
- Magnus var riktigt bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Övningsledare Emil svarade gärna och bra på frågor.» (Mycket bra)
- Duktiga övningsledare! plus till Hussein och Emil!» (Mycket bra)
- doktrandena EX, Emil o Magnus var bäst på att samarbete förmig :p» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 14%
Mycket bra»58 78%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.91

- Har spenderat väldigt mycket tid för tentaplugg med andra studenter.» (Mycket bra)
- Det brukar funka bra men kryssuppgifterna bidrog till en del diskussioner som var nyttiga då man vill förstå vad man pratar om inför klassen.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»50 68%
Hög»17 23%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.31

- Den varierade beroende på hur svår MatlLaben blev men det jämnade väl ut sig.» (Lagom)
- Men han inte med alla uppgifter » (Lagom)
- Men så ska det också vara hög belastning. Framförallt är det Statik och hållfasthetsläran som spätt på belastningen avsevärt» (Hög)
- För konstig! » (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

74 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 37%
Hög»36 48%
För hög»10 13%

Genomsnitt: 3.75

- Det var för att statik och hållfasthetsläran var så svår och man hade svårt att få hjälp. » (Hög)
- Brister i Statik och Hållf, det kanske gått ut utöver Lin-algen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

74 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 5%
Godkänt»10 13%
Gott»43 58%
Mycket gott»17 22%

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken gav mig mer insikt om hur Linjär Algebra fungerar än något annat under kursen!» (Dåligt)
- det var lite för mycket olika moment i kursen vilket bidrog till onödig stress» (Godkänt)
- Bra kurs. Lärorik och förhoppningsvis får man stor nytta av det i andra kommande kurser» (Gott)
- Kan ej bedöma föreläsningarna, men gillade kryssuppgifterna och kursen i sig var rolig.» (Gott)
- Riktigt bra lärare och god struktur!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kryssuppgifterna, matlab uppgifterna på övningarna»
- Kryssuppgifterna, tentaupplägget och powerpoints med föreläsningarna.»
- Kryssövning samt lärare.»
- Kryssuppgifterna. De gav mycket. Duggorna. Bra sätt att hålla sig i fas. »
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter»
- kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter»
- Redovisningsuppgifterna.»
- Kryssuppgifter, föreläsningsdokumenten på kurshemsidan, en godkänddel och en överbetygsdel»
- Kryssuppgifterna!!»
- Kryssuppgifterna var bra. Dels för att det kortar ner avståndet till högre betyg och för att man får för varje vecka en repedition och en koll så man verkligen förstått de man ska kunna så man inte missat något.»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifterna»
- kryssuppgifterna»
- kryssuppgifterna»
- Upplägget och kryssuppgifterna!»
- kryssuppg»
- Bra föreläsare som var mån om oss studenter. Min övningsledare Emil var mycket duktig. Kryssuppgifter var ett bra upplägg.»
- kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifterna borde behållas. De motiverar många till att göra uppgifter kontinuerligt.»
- Kursen i sig!»
- Kryssuppgifterna»
- Kurshemsida m. föreläsningsmaterial.»
- Kryssuppgifter»
- Kryssuppgifter, man blev tvingad att ligga i fas vilket är bra!»
- dokttrandena EMIL Magnus o Hossein»
- Kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna var bra träning!»
- kryssuppgifter och duggor»
- duggor»
- kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna bör verkligen bevaras»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer övningsuppgifter»
- Inget»
- Matlab momenten! Om du nu är obligatoriska så bör man få något högskolepoäng för det. Anser inte att Matlab har bidragit till något.»
- Förklaringar av ord»
- Mer genomgång av bevis på tavlan vid föreläsning.»
- matlab momenten. Lärare som är för dåligt insatta i hur programmen ska fungera.»
- ingen power-point»
- Vill lära mig mer lösningsgångar under föreläsningarna. Det vart mycket fokus på att förstå matten bakom problemen vilket är bra, men tror balansen hade kunnat vara bättre. Då vi har kryssuppgifter känns det ändå viktigt att man vet vad man gör och om man inte behöver lägga lika mycket egen tid på att lära sig lösningsgångar kan man lägga mer på förståelse. Det ger också förståelse när man jobbar aktivt med ett ämne.»
- Visa bevis och satser till överbetygsnivå togs inte upp klart och tydligt på föreläsningen(gicks inte igenom) och det kan vara svårt att veta hur exakt man ska formulera sig då det inte alltid framgår i boken»
- Power point bör ej vara en del av matematikundervisning»
- Funderar på om betygsgränserna inte är lite för högt satta trots det faktum att läraren säger att han berättar "allt" som man skall veta i kursen. Det gör la alla andra lärare också»
- fler matlab tillfällen, och mer strukturerat vem som skall gå på vilka matlablektioner.»
- Låt inte MATLAB vara en obligatorisk del. Det var jättesvårt att hinna. Gör hellre en MATLAB fråga på tentan istället. »
- Matlab var ganska bra men vi fick göra saker i matlab som vi inte lärt oss i matten vid den tiden, det var mindre bra. Föreläsaren antecknar mer vad han säger, säger många bra saker, men när man inte fAattar allt är det svårt att få ner på papper själv.»
- Mycket dumt med obl. närvaro på datorövn. Har matlab på min laptop, sitter mycket håller hemma och kommer in och redovisar»
- Mer räknestuga där det ska finnas möjlighet att fråga om tal och problem som dyker upp under kursen.»
- Ta bort ALLT trams så som kryss-uppgifter och överbetygs delar!»
- Kanske läsa lin. alg. i Lp 2 istället, känns som ett stort steg till flervar. nu, har hunnit glömma för mycket från envar.»
- Duggor hade varit bra»
- Inget»
- Tentamensupplägget med 25 poäng för godkänt och en överbetygs del. Bättre upplägg på tentan i andra marttekurser.»
- inte ha powerpoint»
- obligatorisk matlab»

17. Övriga kommentarer

- Ha lättare matlab uppgifter»
-
- Powerpoint på föreläsningarna är riktigt kasst.»
- Tack för en riktigt intressant mattekurs Fant! Hoppas du får det härligt framöver!»
- Önskar Carl-Henrik Fant en trevlig pension och tackar för väl utfört arbete!»
- Gillar upplägget av tentan. Boken var mycket bra till skllinad från Adams. Föreläsaren var mycket bra. »
- bort med godkännd delen som man ska klara på första delen »
- Det är lite synd att man inte får välja vilken övnigledare man vill eftersom vissa övningledare passar vissa bättre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.98

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.98
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från