ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Hållfasthetslära fk H10, LMU111

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 28%
100%»10 71%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 78%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»11 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Frågan var bara hur man skulle kunna hinna med tentan på bara 4 timmar.» (Ja, i hög grad)
- Uppgifterna på tentan var så pass omfattande att tentamenstiden var otillräcklig. Vilket ledde till flertalet slarvfel, om man skulle försöka hinna räkna alla uppgifter. Under tentamenstiden. På så vis kände jag att man inte han visa sina kunskaper i tillräckligt hög grad. » (Ja, i hög grad)
- Tentan var för omfattande för att hinnas med på 4 timmar om man ska ha en chans till eftertanke.» (Ja, i hög grad)
- Tentamen var i det saftigaste laget» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»5 35%

Genomsnitt: 3.21

- Kunde varit mindre fokus på härledningar och mer på hur man praktiskt löser problem.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»10 71%

Genomsnitt: 3.71

- Mycket dåligt av cremona att inte beställa in tillräckligt med böcker, och sen inte informera om att dom inte tänkte beställa in fler förens det gått fyra veckor. detta gjorde att man gick och väntade på en bok som man trode skulle komma i 4 veckor, som man själv leta fram på egen hand,» (Ganska stor)
- riktigt bra bok» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%

Genomsnitt: 3.71


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.85

- Bra bemötande» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»13 92%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.92

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 21%
Hög»11 78%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Hög arbetsbelastning med alla inlämningsuppgifter. Men samtidigt lär man sig mycket av inlämningsuppgifterna.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.92

- Mycket att göra i både Mekanik och Hållfasthetslära.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 7%
Gott»6 42%
Mycket gott»7 50%

Genomsnitt: 4.42

- Bra kurs men ibland blir det lite väl teoretiskt.» (Gott)
- Bra och lärorik kurs!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursboken»
- bonuspoängen med tillhörande inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifter för bonuspoäng»
- gerts sprudlande entusiasm»
- bonusuppgifterna»
- Bonuspoängen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- istället för 10st inlämnings uppgifter kanske man kan ha en lite större med koppling till matlab? eller kanske kombinera hållf. med mekanik uppgiften»
- Det monotona i undervisningen. »
- Tentamen bör ha mindre omfattande uppgifter alternativt bör tentamen förlängas med en timma. »
- Boken skall finnas till alla som har tänkt läsa kursen, om inte annat borde man få information om att man inte tänker köpa in så att det räcker till alla.....»
- Lättare tentamen»

16. Övriga kommentarer

- Fler fullständiga lösningar till uppgifter på hemsidan skulle vara bra»
- Gert är en mycket bra lärare, tummen upp»


Kursutvärderingssystem från