ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering - Navigation, del A, SJO177

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»5 26%

Genomsnitt: 3.21

- Tickinguppgifterna krävde att man la ner mycket tid, vilket var bra för man lärde sig.» (Cirka 30 timmar)
- Tickingen har tagit mycket tid, vilket var bra! » (Minst 35 timmar)
- JÄTTEBRA med tickning, man har hela tiden vart med och lärt sig och har man lärt sig fel har man rättat det under tiden, SUper duper bra!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 26%
100%»13 68%

Genomsnitt: 4.52

- Krävdes närvaro för att förstå powerpoint-presentationerna.» (100%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 21%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 31%

Genomsnitt: 2.84

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»11 64%
Nej, målen är för högt ställda»5 29%

Genomsnitt: 2.23

- Del A, B, C var rimliga men del D var alldeles för mycket information att ta in på väldigt kort tid. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»16 84%

Genomsnitt: 3.68

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.15

- Navigation 1,är alldeles för detaljerad.» (Mycket liten)
- Vi blev uppmanade att inte köpa kurslitteratur till kursen, något som senare i meteorologikursen verkade krävas? Det var ganska omöjligt att tentaplugga meteorologi från powerpoints-slide med lös fakta... » (Mycket liten)
- Har inte användt Nav. 1 så mycket. Endast till Del D. » (Ganska liten)
- HAde eg ingen kurs lit men Johan lade ut det som behövdes på pingpong.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%

Genomsnitt: 3.42

- Oerhört dåliga power points. Verkar som de inte alls är anpassade för kursen utan tagna direkt från någon helt annan kurs. » (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre om alla filer låg i pdf och att föreläsningar blev upplagda på ping pong en efter varje föreläsning. Jag blandade lätt ihop dem. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.68

- under meteorologin kunde föreläsaren inte svara på så många frågorsom vi elever hade vilket var lite synd. Vi vet att han var tvungen att ta över för en annan föreläsare men det var tråkigt för oss elever att inte få svar på våra frågor» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»5 26%
Hög»10 52%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.57

- Även fast de fristående tre kurser värda vardera 1hp inte var så stora så var det väldigt mycket fakta och information att ta in på kursperioden. » (Hög)
- Tickingen var väldigt bra! Det får oss att ta tag i studierna och vi kunde lära varandra. » (Hög)
- Med tanke på att vi hela tiden fick höra att kursen egentligen var överkurs för oss så kan jag tycka att vi fick lägga för mycket jobb på att lära oss saker som bara ska ge oss en förståelse för arbetet till sjöss.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 57%
Hög»5 26%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.42


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»5 26%
Gott»4 21%
Mycket gott»8 42%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En oerhört dålig kurs. Att ha små 1 hp-kurser ger absolut ingenting, då man endast lär sig de mest grundläggande saker blir det ingen förståelse och därför ingen djupinlärning och den "kunskap" man fått kommer snart vara glömd. » (Mycket dåligt)
- Läraren pratar väldigt fort och förutsätter att man sitter på information om ämnet som man inte har. » (Dåligt)
- Det här har vart den bästa kurs jag läst! Välorganiserat, engagerad lärare, det blev bara bra och roligt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Navigationssimulatorpassen.»
- Johan är en grym lärare och man märker att han verkligen tycker om det här. Det smittar av sig, och jag skulle inte bli förvånad om navigationen är det man kommer komma ihåg mest av efter utbildningen.»
- Ticking»
- Jättebra upplägg med interaktiva presentationer. Får oss elever att verkligen göra vad vi ska!»
- Inget»
- Tickinguppgifter, dem gjorde att man började öva från början med terresterna. Däremot borde de också ha innehållit de andra delarna såsom tidvatten och nautiska instrument. Nu la man väldigt mycket tid under terminens gång på terresterna, medan de andra delarna hanns pluggas på först i slutet, då det var för sent att trycka in så mycket kunskap och smådetaljer.....»
- Inget»
- Ticking och Johan Magnusson »
- Allt! Ge johan dubbelt så hög lön så han aldrig försvinner!»
- terrester»
- Läraren Johan - han är en stjärna bland lärare - mycket bra undervisare»
- Simulatorn, där får man förståelse för vad man lärt sig. Powerpointsen under föreläsningarna var mycket bra utarbetade och tydliga. Inspirerande föreläsare.»
- Tidvattnet känns som det mest relevanta för SoL. Tycker också att tickingen var väldigt bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting.»
- Det är jätte kul att navigera och att köra i simulatorn men frågan är hur mycket av det vi behöver efter utbildningen? Kursen kunde nog vara mycket kortare med lite förståelse om hur man gör istället för att vi ska lära oss allt. Kanske slå ihop kursen med sjömanskap/teknik om den är något liknande.»
- Gör övningen för nautiska instrument OBLIGATORISK. Hela tentan var ju i princip byggd på labben medan alla satt och pluggade på PP:s och inte kunde någonting.»
- Det vore bättre om vi fick viss kunskap om ämnet/ämnena. Det var oerhört mycket att lära sig i metereologi, som inte kändes relevant. Arbetsbelastningen på delarna för sig var högre än den i den andra kursen vi läste, som var 7,5hp. Det hade varit bättre att få lite koll,men inte gå så djupt i ämnena som vi gjorde.»
- Tycker att simulatorpassen är överkurs, trots att det var roligt att få testa på.»
- Denna kurs borde helt tas bort från SoL utbildningen. Det finns ingen anledning till att vi vet hur man beräknar ström eller hur en radar fungerar. Kursen borde bytas ut mot en "allmän fartygskurs" där man lär sig lite om ruttplanering, ex.vis hur man uppskattar tidsåtgången mellan olika hamnar, vilket väder som påverkar framfarten och vilket väder som hindrar att man angör/går från hamn. Det borde även tas upp hur besättningen har de och hur dessa påverkas av de arbetsförhållanden som finns ombord, troligare att vi i vårt yrke har nytta av att veta de svårigheter som besättningen stöter på än hur man gör en strömtriangel! Det är viktigt att man har kunskap om praktisk sjöfart men har oerhört svårt att vi ska behöva veta hur olika typ av loggar och GPS"er fungerar. Som sagt, byt denna kurs mot en i allmän fartygskunskap och se till att man får besöka olika typer av fartyg och kan lära sig om ex.vis lastningen och hur den påverkas av yttre förhållanden. »
- Meteorologins uppläggning. Jag fick aldrig någon övergripande bild om hur saker och ting hängde ihop. Lös fakta vet jag inte hur jag ska kunna använda mig av i framtiden. Examinationens upplägg var även ganska usel. Inkopierade instuderingsfrågor känns inte som det bästa sättet att testa elevernas kunskap. »
- Läraren och upplägget»
- Kurserna B,C,D. Se nedan »
- meteorologi»
- Uppdatera powerpointpresentationerna så att de stämmer överens med vad vi ska lära oss. eftersom de är gamla och används för sjökaptenerna så är det många slides som föreläsaren hoppade över och det blir då jättesvårt att ta igen en missad föreläsning eftersom man inte vet vad som gäller för oss. Är innehållet i den här kursen verkligen relevant för oss är också en fråga jag funderat över... »
- Nautiska instrument och Meteorologi var alldeles för ingående kan jag känna.»

16. Övriga kommentarer

- Man bör nog ställa sig frågan om vad som egentligen är väsentligt att kunna och har nytta av när man är färdig på sjöfart och logistik programmet. Därför borde man revidera kursen och se vad man ska behålla till nästa år.»
- Man blev nästa sugen på att bli kapten när man fick köra lite i simulatorn.»
- Annars väldigt bra kurs och Johan är en perfekt lärare i navigation!»
- Högt tempo, men det fungerar jättebra eftersom johan är väldigt pedagogiskt och repeterar med jämna mellanrum. Läraren gör kursen! Bra Johan! Ej lika hög standard på meterologin. Tyckte intresset från lärarens håll verkade lågt, det smittar av sig på oss elever!»
- Denna typen av kurs gör att man totalt tappar förtroendet för Chalmers och SoL-ledningen. »
- Tycker rent personligt sett att kursen bör tas bort från SoL programmet då det är helt ovesäntligt för framtida arbetsplatser man eventuellt hamnar på. »
- Det var för mycket och detaljerad information på B,C,D kurserna. Det var mycket att ta in på kortare tid och man kanske kan rikta hela kursen mer åt SOL-programmet så att vi kan få lära oss hur man kan använda navigationen mer administrativt. »
- Tyckte mycket bra om den här kursen och lärde mig massor. Jag kände att jag hade koll på allt innan tentan men den var däremot väldigt väldigt taskig och det kändes verkligen som att man åkte dit på smådetaljer. Föreläsaren sa flera gånger "Tentan blir inte svårare än såhär, jag är inte här för att sätta dit er" - Men det var precis vad han gjorde. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.89

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.89
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från