ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Yt- och materialkemi, KTK105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-01
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»15 55%
Cirka 20 timmar»5 18%
Cirka 25 timmar»5 18%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.81

- Jag la ner mer tid på kursen dagarna innan tentan än de första veckorna.» (Högst 15 timmar)
- svårt att uppskatta!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»4 14%
100%»21 77%

Genomsnitt: 4.66

- Slutet föredrog jag att läsa innantill på egen hand eftersom jag hade svårt att hålla mig vaken på föreläsningarna» (50%)
- Intressanta och bra föreläsningar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 51%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 48%

Genomsnitt: 2.44

- Ingen kurshemsida som de visats på.» (Jag har inte sett/läst målen)
- vi fick ingen kurs PM eller mål med kursen » (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen fick jag personligen av föreläsaren Krister Ström» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Svåra men rimliga» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»12 60%
Vet ej/har inte examinerats än»7 35%

Genomsnitt: 3.3

- Känns som de fått med alla viktiga delar, bra.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»16 59%
Mycket stor»11 40%

Genomsnitt: 3.4

- Mycket bra och tydliga föreläsningar med genomtänkta/goda pedagogiska exempel. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»22 81%

Genomsnitt: 3.81

- Bra och lättförståeligt kursmaterial med god disposition. » (Ganska stor)
- Bra kursmaterial.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.92

- Hemsidan hade sist jag kollade inte kommit upp över huvud taget, utdelat material ingick vid föreläsningar, ingen möjlighet att hämta material i efterhand (förvisso rätt lätt att kopiera av någon annan, men en stor fördel tycker jag att det är om det finns utlagt på kurshemsidan, om den nu finns). » (Mycket dåligt)
- Avsaknad av kurshemsida var riktigt dåligt. Det hade varit bra att ha en så man kunde få tag på information och föreläsningsanteckningar.» (Ganska dåligt)
- Tirsi att inte ha en hemsida.» (Ganska bra)
- En kurshemsida vore bra!» (Ganska bra)
- Saknade hemsida, men Krister skötte mejlutskicken bra.» (Ganska bra)
- En kurshemsida hade varit att föredra för uppdateringar, men det har fungerat väldigt bra även utan en.» (Ganska bra)
- Hade varit en fördel med en kurshemsida på studieportalen, där föreläsningsanteckningar läggs upp.» (Ganska bra)
- Skulle dock funka ännu bättre om föreläsarna lär sig använda studieportalen så vi slipper strula med mail och sånt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»7 25%
Har ej sökt hjälp»9 33%

Genomsnitt: 3.88

- Ingen kunsultationstid förrän sista veckan.» (Ganska bra)
- Det har dock funnits gott med möjligheter så vitt jag har uppfattat det. » (Har ej sökt hjälp)
- Men de har verkat mottagliga för frågor och disk. vilket varit trevligt. (Man har märkt när andra frågat)» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»21 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Träffat nya vänner tack vare grupparbetet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 22%
Lagom»20 74%
Hög»0 0%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.85

- Låg/Lagom, tror att det är en ganska rimlig nivå, kunde ha varit fler föreläsningar/labbar men kursen är ju ganska liten/få poäng. » (Låg)
- För en gångs skull lagom =)» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 40%
Hög»12 44%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.74

- Bra schema (i princip bara förmiddagar utöver labbarna) även om jag själv är en utpräglad "B-människa" så tycker jag att det är skönt. » (Lagom)
- Jobbigt med tre kurser samtidigt.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 3%
Gott»9 33%
Mycket gott»17 62%

Genomsnitt: 4.59

- Svårt mycket ny nomenklatur men ändå väldigt intressant» (Mycket gott)
- Som sagt, intressant och bra föreläsare. De engagerar!» (Mycket gott)
- En väldigt intressant kurs, och den första teorikursen på länge. Området är väldigt intressant, bra föreläsningar och föreläsade också.» (Mycket gott)
- Har lärt mig mycket!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna!!! De var jättebra! Även projektet var intressant då man fick en inblick i hur mycket polymerer som egentligen används i vardagen»
- Kompendierna. Krister och Tomas!»
- Lärare»
- instuderings frågorna, kurslitteraturen, föreläsarna va underbara»
- Allt»
- Föreläsarna, kurslitteraturen. »
- Föreläsarna.»
- jag tyckte att man lärde sig mycket på att göra ett arbete. Litteraturen var också väldigt bra och lätt att förstå»
- Upplägget på kursen, och att övningsfrågor till tentamen delas ut så långt i förväg, det är perfekt!»
- Ytkemiboken och föreläsningarna i Ytkemi.»
- Allt. Det var bra upplägg. Klart och tydligt!»
- Kursen utformning bör bevaras i sin nuvarande form.»
- Litteraturen»
- Ytkemikompendiet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- Ha en kurshemsida på studieportalen där föreläsningsant ligger uppe.»
- Fler instuderingsfrågor med svar.»
- lite mer gamla tentor»
- Kanske ändå mer reaktioner och mer praktisk inriktning på syntesbiten»
- Hemsidan (förändras/skapas)»
- Ha kurshemsida!»
- kanske någon övning, men det skulle det ju ha varit, fast den blev ju inställd»
- Att labben blir av, det var dock bara en oturlig slump att det inte blev så detta året.»
- Kurshemsidan.»
- Polymerkemiboken var lite jobbig att läsa.»
- Det mindre arbetet i kolloiddelen kan slopas då det gav ingenting.»
- Införandet av en kurshemsida»
- Polymerkemi-kompendiet kunde vara lite tydligare med diagram och definitioner»

16. Övriga kommentarer

- Mycket intressant och rolig kurs.»
- Skönt med kurslitteratur som inte kostar skjortan och som konstruerats för kursen/snarlik kurs. Jag tyckte att arbetet inom tensidområdet bedömdes på tok för lätt. Även om det var en liten del av kursen som inte bedömdes särskilt så tyckte jag att vissa "kom igenom", som sagts, på tok för lätt. Lite mer engagemang kan man kräva tycker jag. »
- Bra positivt om kursen.»
- En mycket trevlig kurs med trevliga lärare!»
- Mycket bra kurs överlag.»
- ...»


Kursutvärderingssystem från