ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-2 Reglerteknik, ERE102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»8 20%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»7 17%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»8 20%

Genomsnitt: 2.84

- Klarat tentan förra året, gjorde endast inlämningsuppgifter + labbar.» (Högst 15 timmar)
- Jag har bara gjort labbarna, har kursen kvar sedan gammalt» (Högst 15 timmar)
- Struntade i räknestugorna » (Cirka 20 timmar)
- Hög arbetsbelastning, svår kurs» (Minst 35 timmar)
- Inlämningarna var sjukt svåra. Speciellt eftersom man tydligen måste kunna flervariabelanalys, vilket inte är en obligatorisk kurs på D.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»3 7%
25%»5 12%
50%»5 12%
75%»12 30%
100%»14 35%

Genomsnitt: 3.74

- 0%, Jobbar heltid, det här är min sista kurs för examen.» (0%)
- Klarat tentan förra året, gjorde endast inlämningsuppgifter + labbar.» (25%)
- Satt med labbar och inlämningar nästan hela dagarna (och vissa nätter), hann inte med undervisning.» (25%)
- gick inte på föreläsningar, eftersom de var hopplöst att få ut något av dem. storgruppsövningarna var dock väldigt bra» (50%)
- Alla föreläsningar men bara ett övningspass i veckan» (75%)
- Jag hade velat ha fler räknestugor, nästan alla som var krockade med teknik & samhälle.» (100%)
- Missade 40 min på föreläsningen om filter pga försenad buss.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 37%
Målen är svåra att förstå»5 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 21%

Genomsnitt: 2.32

- Sista övningstillfället gick övningsledare igenom de mål som skulle göra att man klarade tentamen. Dessa speglade EJ tentamen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»15 53%
Nej, målen är för högt ställda»12 42%

Genomsnitt: 2.39

- Svår kurs men såna ska finnas också. På allvar alltså, ska man bli civilingenjör ska man klara sånt här.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Problemet är att vi inte har läst tillräckligt med matte och mekanik för att klara kursen. ERE102 bygger på att vi ska använda kunskaper som vi lärt oss på fysik för ingenjörer (7.5hp), men vi förväntas kunna det lika bra som om vi läst MEK1&2 och massa andra fördjupningskurser.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi har inte nog förkunskap för kursen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»14 45%
Ja, i hög grad»4 12%
Vet ej/har inte examinerats än»11 35%

Genomsnitt: 2.77

- Svårighetsgraden på examinationen var extremt svår, jag förstår inte vad man får ut av detta, vem tjänar på det? Jag lade ner i snitt 40 timmar i veckan på enbart denna kursen. Jag har varit på alla föreläsningar, jag har varit på alla övningstillfällen, jag låg i fas varje vecka och räknade alla övningsuppgifter som var utsatta att göra, jag gjorde alla inlämningsuppgifter laborationen och även matematikrepetitionen. Jag hade även 6 dagar i rad där jag satt ca 60 timmar och repeterade/gick igenom gamla tentor inför tentamen. Vid tentamen så svarade jag inte ens på 40% av frågorna för jag inte förstod dem. Jag har aldrig tidigare haft så här mycket problem med en kurs, har klarat alla mina tidigare kurser med betyg 4 eller högre. Frågorna var ofta formulerade på ett sätt som man varken sett i de övningsuppgifter man gjort eller på tidigare tentor. Sista föreläsningen sa läraren att det skulle komma någon uppgift man ej hade stött på samma sätt förut, 5 av 8 på tentamen var enligt denna beskrivning. Tråkigt.» (Nej, inte alls)
- antagligen den värsta tenta jag skrivit på chalmers, kursPM skiljde sig från tentatesen när det gällde hjälpmedel, att boka in renovering med slagborr under en tenta är löjligt korkat och en tentavakt som inte kan fylla i platsplacering utan skall springa runt och kolla leg/namn 3 ggr är ytterliggare störande moment. Frågorna på tentan var också i hög grad rätt märkligt valda.» (I viss utsträckning)
- Saknades ganska många moment och saker jag hade pluggat på i tentamen.» (I viss utsträckning)
- labbarna testade mer än tentamen. dock var handledarna i laborationerna mycket oengagerade, förmodligen pga att labbarna (frågorna+svaren) var på svenska och handledarna inte kunde det.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»13 35%
Ganska stor»16 43%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.45

- Tyvärr ingen särskilt pedagogisk föreläsare. Overhead-slides fungerar inte bra! Skriv hellre på tavlan och förklara vad som faktiskt händer!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit dåliga i den här kursen, storgruppsövningarna väldigt bra därav det halvbra medelvärdet.» (Ganska liten)
- Övningarna kändes som att de gav en hel del, men inte föreläsningarna. Men det man lärt sig på övningarna hjälpte ändå inte så mycket på tentan.» (Ganska liten)
- Första timman varje vecka, dvs. veckotema-introt var bra. Men själva föreläsningarna var bara en massa kluddrigt skrivna overhead-bilder hit och dit. Var svårt att hänga med. Dock har storgruppsövningarna vart till stor hjälp. Båda räkneledarna var mycket uppskattade!» (Ganska liten)
- Varenda föreläsning som har varit har både jag, och de jag känner, känt varit helt värdelösa! Föreläsaren har stått och malt på samtidigt som han visat några svårläsliga och, enligt mig, värdelösa overhead-bilder. Övningstillfällena däremot, där har läraren förklarat om allt som gubben tidigare stått och pratat om, med skillnaden att alla nu förstod! (Var främst på de som hon Nina höll i). Så, till nästa år skulle ni helt kunna skippa de ordinarie föreläsningarna och enbart ha övnningstillfällena.» (Ganska liten)
- som sagt, föresläsningarna inte alls, övningarna väldigt bra» (Ganska liten)
- Klarat tentan förra året, gjorde endast inlämningsuppgifter + labbar. De få tillfällen jag deltagit på (räknestugor + övningar) har gett vad jag behövt.» (Ganska stor)
- Hade önskat tydligare föreläsningar av Claes, med läsbart föreläsningsmaterial och bättre exempel » (Ganska stor)
- Övningarna, tyvärr inte föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Demonstrationsräkningarna har varit mycket bra, föreläsningarna lite mindre.» (Ganska stor)
- Övningstillfällena var de tillfällen då man faktiskt fick möjlighet att lära sig något.» (Ganska stor)
- Tycker inte man ska använda färdiga slides, hade vart bättre att rita direkt på tavlan.» (Ganska stor)
- Malins räknestugor var grymt bra. Föreläsningarna var helt kassa.» (Ganska stor)

7. Anser du att kursens nya upplägg har varit till fördel för dina studier?

Årets kurs har omstrukturerats till veckoteman. Först en översiktlig föreläsning om veckans tema inklusive tillämpningsexempel (animeringar), följt av 4 timmars genomgång av materialet. Därefter 4 timmar med räkneövning (problemlösning) samt räknestugor (enskilt arbete med handledning, totalt 10 stycken)

34 svarande

Liten fördel»1 2%
Ganska liten fördel»6 17%
Varken stor eller liten fördel»18 52%
Ganska stor fördel»9 26%
Stor fördel»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- svårt att svara på när jag inte vet hur det var innan (och varför finns det inget alternativ för nackdel?).» (?)
- Ser inte någon anledning till att detta skulle vara till någon fördel alls.» (Liten fördel)
- Översiktliga föreläsningarna var intressanta men gav ej något nyttigt man kunde använda sig av. Hade hellre sett en timma extra på problemlösning då det är detta man behöver kunna för att klara kursen.» (Ganska liten fördel)
- Matematikrepetitionen var bra» (Ganska liten fördel)
- Översiktliga föreläsningen är en jättebra ide, de övriga föreläsningarna har gett väldigt lite, hade varit bättre med storgruppsövningar direkt och sedan behövs det mycket, mycket mer räknestugor. Minst tre i veckan, eftersom alla inte kan alla tider då vi läser olika kurser. » (Varken stor eller liten fördel)
- Kan inte jämföra det med något, men tycker att det är bra med veckoteman, så att man vet ungefär vad det handlar om. Bra med många övningar.» (Varken stor eller liten fördel)
- Räkneövningarna är bra men veckoteman gav egentligen inte så mycket» (Varken stor eller liten fördel)
- Vet ej.» (Varken stor eller liten fördel)
- Alternativen är konstiga, eller är det helt omöjligt att det har varit till nackdel för någon?» (Varken stor eller liten fördel)
- Klarat tentan förra året, gjorde endast inlämningsuppgifter + labbar. Tycker absolut att upplägget är bättre, framför allt med fler räknestugor (tror jag?). Bra med översikt och sedan teori.» (Ganska stor fördel)
- räkneövningar var riktigt bra där det gicks igenom exempel på vad trollformlerna Claes öste igenom egentligen betydde och gjorde.» (Ganska stor fördel)
- Det nya upplägget är bra, men man kan inte kompensera bristande förkunskaper med kursupplägget.» (Ganska stor fördel)
- det låter bra i teorin, men det funkade kanske inte så bra i praktiken» (Ganska stor fördel)

8. Anser du att den frivilliga matematikrepetitionen skall behållas?

38 svarande

Ja»29 76%
Nej»1 2%
Ingen åsikt»8 21%

Genomsnitt: 1.44

- Bra ide, hjälpte.» (Ja)
- Utan den hade kursen varit ännu mer omöjlig, eftersom man förväntas kunna så mycket sedan tidigare. Det blir för mycket att repetera. Men tycker att det är konstigt att flervariabelanalys inkluderas (linjärisering), när inte alla har läst den kursen. Detta gjorde också så att andra inlämningsuppgiften blev svårare.» (Ja)
- Mycket bra med en snabbrepetition av den viktigaste matematiken som är relevant för kursen» (Ja)
- Det visade sig att den var relevant till stora delar.» (Ja)
- Absolut, den var till stor hjälp. Speciellt som inte allt var repetition, en del av det var nytt för många av oss, t.ex. linjärisering med flera variabler.» (Ja)
- Det var ett tag sen vi hade matte, bra med repetition.» (Ja)
- Mycket bra!» (Ja)
- Dock kanske det inte borde vara frågor om saker vi inte lärt oss tidigare... Flervariabelsuppgiften i årerts mattematikrepetition t.ex.» (Ja)
- Kursen är räkneintensiv, så det är bra att uppmana till repetition på det här sättet.» (Ja)
- ej gjort den» (Ingen åsikt)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»15 39%
Ganska stor»12 31%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.57

- Dålig kursbok, bara massa siffror» (Mycket liten)
- 500 sidor och knappt någon angiven utsortering är helt orimligt att ta sig igenom på utsatt tid. Köpte den lilla blå boken istället men den var ganska svårförstådd. Lärde mig det mesta genom att låna den röda boken sista två veckorna. Den är mycket mer rakt på sak och mindre högtravande.» (Mycket liten)
- Svår bok, konstigt skriven» (Ganska liten)
- Som vanligt så verkar kurslitteraturen mer handla om att författaren vill skryta över sina kunskaper än lära ut till oss. Saker som kunde ta övningsledarna 20 min att gå igenom var smått oförståeligt nedskrivet på en sida i boken.» (Ganska liten)
- fann boken en aning svår att förstå» (Ganska liten)
- övningar + facit mest, har inte boken» (Ganska stor)
- Har läst mycket i boken. Övningshäftet hjäpte lite, men var ganska dåligt. Alla uppgifter var väldigt stora, så man fick inte möjlighet att träna på grunderna innan man var tvungen att lösa större problem.» (Ganska stor)
- övningshäfte med tillhörande riktigt facit var mycket bra» (Ganska stor)
- Läst mig till mycket eftersom föreläsningarna inte gett så mycket.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 23%
Ganska bra»21 55%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 2.97

- mycket av materialet är under all kritik.» (Ganska dåligt)
- Gärna mer information, länkar till animationer.» (Ganska dåligt)
- Webbsidan kändes ofta inte helt aktuell.» (Ganska dåligt)
- Hade gärna sett att allt material kom ut på kurssidan. Ex labbhäftet. Så att man sluppit att springa ner till DC för att hämta kursmaterial. Jobbigt när DC är stängt och man inte kan fortsätta plugga pga av det.» (Ganska dåligt)
- Inte mycket att ha i det utdelade materialet. Föreläsningsanteckningarna är knappt läsabara.» (Ganska dåligt)
- Förbättringar: Lite mer struktur på utelat material. Lägga upp material som delas ut på föreläsningarna på hemsidan tidigare.» (Ganska bra)
- Bra med material och väl uppdaterad hemsida» (Mycket bra)
- Jag är *mäkta imponerad* att Claes lyckades få upp föreläsningsanteckningarna ett par dar innan föreläsningen!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 10%
Ganska bra»21 55%
Mycket bra»9 23%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.23

- Alldeles för få räknestugor! Och sen var de placerade i värdelösa saler och med 1 lärare på 30 pers. Det säger sig självt att detta inte kommer tillfredställa någon.» (Mycket dåliga)
- För få räknestugor.» (Ganska dåliga)
- För stora grupper när man kunde få hjälp. Fler handledare per kursdeltagare vore önskvärt.» (Ganska dåliga)
- Behövdes mer än en övningsledare på övningarna när man räknade själv, men det löstes efter ett tag genom att ta in en till.» (Ganska bra)
- svår kurs med svåra problemet gjorde att det tog ganska lång tid för folk att få hjälp, därmed tog det lång tid att själv få hjälp,» (Ganska bra)
- Claes gick alltid ut i pauserna, så det blev svårt att fråga, men Lina och Malin tog sig tid och räddade säkert hoppet att klara "datas svåraste kurs" för många.» (Ganska bra)
- Bra övningsledare» (Ganska bra)
- Problemet var ofta att räkna ut vem man borde fråga.» (Ganska bra)
- Gick till en handledares kontor och fick bra hjälp» (Mycket bra)
- Om man väl vat uppsöka Malin Sundbom på hennes rum har hon erbjudit superb hjälp!» (Mycket bra)
- Malin var helt otrolig och hjälpte till när som helst.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»14 36%
Mycket bra»23 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»5 13%
Hög»19 50%
För hög»13 34%

Genomsnitt: 4.15

- Inlämningsuppgifterna var jobbiga» (Hög)
- Man förväntas ha komma ihåg väldigt mycket från olika kurser. Ganska opedagogiskt att bara gå igenom stora, svåra exempel hela tiden. Man kan väl i alla fall börja med något enkelt? Labbförberedelserna var alldeles för svåra och det var för mycket att göra, och dåligt med möjligheter att få hjälp. Svåra inlämningsuppgifter. Man har tryckt in för mycket i denna kurs.» (För hög)
- Lab och inlämningsuppgifter tog upp alldeles för mycket tid.» (För hög)
- Jag lade i snitt ner 40 timmar i veckan sedan lp1 på enbart denna kursen. För att hänga med att hinna göra alla övningsuppgifter för varje vecka dels gå på alla föreläsningar» (För hög)
- Svår, mycket tidskrävande kurs» (För hög)
- Återigen på grund av bristande förkunskaper. De flesta av oss fick i praktiken själva läsa in flera kurser samtidigt så gott vi kunde.» (För hög)
- Kändes hopplöst pga kunskapsbrister redan från start.» (För hög)
- Det är inte rimligt att lära reglerteknik på 7 veckor när man parallellt läser andra kurser. Antingen banta ner denna kursen eller dela upp den i två delar.» (För hög)
- Seriöst, inlämningarna och labbförberedelserna är ett heltidsjobb i sig själva. Någon som tror att man ska hinna räkna övningsuppgifter också?» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 21%
Hög»18 47%
För hög»12 31%

Genomsnitt: 4.1

- går ju inte med treorna egentligen så mitt svar är irrelevant» (Lagom)
- Läste graphical interfaces på lindholmen samtidigt.» (För hög)
- Hade inte tid till att plugga på tentan.» (För hög)
- Som sagt lade jag ner i snitt 40 timmar i veckan enbart på denna kursen. Jag hade tur som hade en relativt lätt kurs vid sidan av denna.» (För hög)
- Pga denna kursen» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»6 16%
Dåligt»11 29%
Godkänt»16 43%
Gott»4 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.48

- Att den här kursen är obligatorisk är för mig helt oförståeligt! Jag har verkligen noll intresse av detta (och även Transformerkursen vi läste innan)! Både denna och TSS-kursen i LP1 käns som att de hör hemma på Mekatronik-programmet och att de på sin höjd skulle kunna vara valbara för de på Data som har intresse för sådant. Av alla jag pratat med så har jag stött på 1 som tyckt detta var kul/intressant. Alla andra (säkert 100 iaf) har pratat om den här kursen som den tråkigaste, svåraste och mest värdelösa vi läser på Data (tillsammans med TSSen).» (Mycket dåligt)
- Kursen verkar handla om någonting spännande, men den här världen där det är vinkelhastigheter och G(s) var fullkomligt obegriplig. Jag har inte förstått vad som händer när man laplace-transformerar.» (Dåligt)
- För mycket som förväntas av en - både att man ska komma ihåg hela fysikkursen, transformer, elektriska kretsar, linjär algebra, matematiskk analys mm och en massa nya saker att lära sig. Tentan var alldeles för svår. Labbförberedelserna var för svåra, men sen kollades de ändå inte på labben. För stora och svåra uppgifter - det är svårt att lära sig själva reglerdelen när man inte förstår den komplicerade fysiken mm i uppgifterna.» (Dåligt)
- Ganska missnöjd med föreläsningarna. » (Dåligt)
- Hade inför denna kursen förberett mig på att det var den svåraste hittills. Men nu i efterhand är jag i allmänhet besviken på sättet denna kursen sköts. Med sådana här kurser så tryter verkligen motivationen för att jobba hårt och prestera bra i skolan.» (Dåligt)
- Övningsledarna var bra.» (Dåligt)
- Undervisningen var väl godkänt men jag har 0 motivation för reglerteknik: känns helt irrelevant för min utbildning.» (Godkänt)
- Räddas av mycket gott arbete av doktoranderna som på storgruppsövningarna gav nödvändig förståelse.» (Godkänt)
- Inte kunnat tillgodose all information pågrund av storleken på kursen. Kursen känns för stor för att vara på 7.5 poäng.» (Godkänt)
- Pluggar man så får man femma som det ska vara och är i alla andra kurser datas kurser. Sen är det ju få som pluggar. Inte allt för mycket var jättebra eller jättedåligt» (Godkänt)
- Hyffsat irrelevant men intressant.» (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räknestugor»
- Jag tyckte det var bra att fokus under föreläsningarna låg på förståelse och utförande istället för en massa bevis som det brukar vara i många matematik kurser.»
- veckoöversikt, boken, bra storgruppsövningar.»
- Inlämningsuppgifterna var ganska bra, men skulle gärna sett lite mer vägledning. Övningarna var bra, men vill ha mer småproblem.»
- räkneövningar/stugor är mycket bra. se till att det fortsätter eller utökas!»
- Genomgången på måndagmorgon med Bo! Övningstillfällen.»
- Övningstillfällena, utöka, kursen går ju ut på att man ska lära sig räkna på grejerna, det är det som testas vid tentamen.»
- Demonstrationräkningarna.»
- Matematikrepetitionen och övningsledarna.»
- Claes hade inspirerande föreläsningar ibland med intressanta tillbakablickar på reglerhistoria. Fast han kunde gärna ha det varje föreläsning.»
- Övningsledarna»
- Det nya upplägget fungerar bra i sig och matematikrepetitionen var mycket bra.»
- Att tentan låg sent i tentaveckan, eftersom att det är mycket som man ska kunna.»
- Matematik repetition.»
- Övningslärarna.»
- Matematikrepetitionen»
- Räknestugorna, hade varit bra med några fler pass då det finns möjlighet att sitta och räkna med en handledare i salen.»
- övningarna. inlämningarna var ganska bra för att få förståelse, dock kunde de ha lite mer ledning i texten (speciellt andra)»
- Övningsledarna, speciellt Malin.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labrationerna var intresanta men det kändes som om jag blint följde instruktioner och inte lärde mig så mycket på dem. Desutom fick de 3 grupperna jag pratade med 3 helt olika resultat. Så att analysera baserat på mätdatan kändes lite random. Hjälpen under labben var lite "oj det var ett konstigt resultat, kan jag bocka av er nu?".»
- För få räknestugor, inlämningsuppgift 2 som är hemskt opedagogisk eftersom de partiella derivatorna ger jättejobbiga uttryck. Föreläsningarna. »
- Tentan borde ha några uppgifter som liknar dem vi löst på övningstillfällena. Lös några lätta, korta problem också. Jobbigt att bara titta på en massa overheadbilder varje föreläsning. Se till så man kan få hjälp med labben, och minska ner förberedelserna.»
- kasta bort overheadbilderna som inte går att läsa! handskrivna kopierade sidor med skrivstil bör göras om till dataskrivna blad som är läsbara. »
- Labbarna. Kändes som jag inte lärde mig någonting av dem. Snarare blev mer förvirrad när man gick därifrån. Att föreläsningarna inte bara är massa overhead-bilder, utan faktisk skrivning på tavlorna. »
- Mer ordning. Tänk på detaljer vid upplägget. Hur kul är det för studenter att springa runt med ett 100 sidor uppkopierat övningshäfte där bara 50 frågor ska lösas? Man blev less på alla pappren. Föreläsningarna gav mig ingenting eftersom de mest handlade om historia i 20 minuter och sen lite hafsigt pekande på nån overhead med beskrivningar i pronomen som "då tar man den där och det där och så kokar det ner till det där", helt omöjligt att anteckna och verkligen lära sig nåt som inte är det minsta konkret.»
- fler räknestugor och så behövs det inte två salar vid demoräkning, känns lite konstigt att alla får plats att ha föreläsning i en sal sedan direkt efteråt behövs det två salar när en del personer gått hem.»
- Annan struktur på föreläsningarna, skippa overhead bilder o räkna istället så att det blir lättare att följa vad som händer.»
- Föreläsningarna med overheadbilder, detta funkar inte i ett sådant här praktiskt ämne. Dels så är det så dålig kvalité på dem så att man knappt ser vad som står, dels så förklarar läraren dem väldigt luddigt. Jag tappade tyvärr räkningen på hur många gånger läraren sa "Denna overheadbild tar en stund att smälta, man får oftast gå hem och räkna på den själv". Och medans studenterna försöker se vad som står på själva overheaden så är läraren redan vid nästa bild. Helt ärligt så blir man arg som student på detta då det snart är 2012 och man borde ha fattat att man kan inte undervisa med handskrivna overheadbilder i skrivstil, för det är endast vi som drabbas av detta.»
- Övningsledarna var långsamma och hade inte alls fokus på kursens stoff utan kunde slösa tid med matematiska beräkningar. Sahar var visserligen snäll men struntade totalt i om vi lärde oss någonting.»
- Föreläsningsupplägget, inlämningarna, labbarna, tentamen»
- Labbarna fattar man ingenting på och labbhandledaren kunde inte förklara så särskilt bra heller. »
- Man bör se över vilka förkunskaper man egentligen ska kräva. Just nu kräver man inte mycket förkunskap på pappret men man måste lik förbannat ha dessa förkunskaper för att ha en rimlig chans att begripa kursen. Antingen kursen eller förkunskapskraven måste ändras.»
- Inte ändra tentamenshjälpmedel samma dag som tentan. Många hade inte med sig godkända räknare. »
- Tentamen, ta med mer av målen.»
- Ta bort kursen helt! Om inte det är möjligt så: * Byt ut föreläsaren till någon som inte står och låter som han pratar om exakt samma saker som står i boken. Med föreläsaren vi hade nu tjänade man nog mer på att ta sovmorgon och spara energi till egna studier senare. * Sluta använda handskrivna overheader med skrivstil från tidigt 1900-tal. Många i vår generation har svårt att tolka hieroglyferna. * Byt bok till någon mer pedagogisk. * Ändra labbarna, de ger absolut ingenting.»
- Storleken på kursen!!! Inte rimligt.»
- Att läsa innantill från kladdiga overheadpapper hjälper ingen! Svårt att se, omöjligt att föra några som helst vettiga anteckningar.»
- resten»
- Föreläsaren bör pensioneras. Liksom hans OH-hopklipp. Och snälla, minska lite på inlämningarna. Eller ta bort labbarna, de tillför knappast något.»

18. Övriga kommentarer

- Onödig kurs»
- Labbhandledare kontrollerar ej att frågor besvarats eller att man öht. gjort någonting. Jag och flera med mig chansade hej vilt på flera labbmoment, men kom igen utan att bli ifrågasatta.»
- Bra storgruppsräkningsledare! Mycket engagerade och pedagogiska!»
- Kul kurs när allt föll på plats. Pluggade med en kille som läste samma kurs på lindholmen samtidigt, gick lättare för honom tack vare vettigare föreläsningar och röd bok.»
- Jag tycker det är mycket dåligt att ändra vilka hjälpmedel som man får ha på tentan utan att tala om det innan.»
- Svår kurs, opedagogiska föreläsningar, udda tentamen. Bra övningsledare. Labbarna tillförde absolut ingenting.»
- I kurs-pm stod det att man fick ha valfri kalkylator på tentamen, men på tentamens förstasida stod det "typgodkänd kalkylator". Detta orsakade stor förvirring i tentasalen. Denna typ av tvetydighet får absolut inte förekomma!»
- Jag har bara gjort labbarna, har kursen kvar sedan gammalt»
- Ta bort kursen, ingen gillar den!»
- Varför ha med labbar som inte har någon anknytning till kursen? Det stod i kursPM att labbarna inte har något med examinationen att göra, kommer inte ihåg ordagrant men något i stil med det i alla fall. Detta medför givetvis att studenterna mer eller mindre inte bryr sig om dessa utan mest bara går dit och sitter av tiden. Samt att den där hjälpläraren vi hade där, om man nu ens kan kalla det så, var ett stort skämt. Hon kollade inte ens på de värden vi fått fram utan frågade bara om vi var klara, hur tänkte ni där? Annars är det säkert en jättebra kurs förutom att den är oändligt stor.»
- Inlämningsupggifterna är på tok för tunga, bör gå att ge mer vägledning och samtidigt höja studentens medvetenhet och förståelse för det hon faktiskt gör?»


Kursutvärderingssystem från