ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3-4 11/12 Projektarbete anläggning, LBT243

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-22 - 2012-04-01
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»7 53%
Gott»4 30%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant, men kursen verkar ostrukturerad.» (Godkänt)
- Bra kurs, bra att lära sig novapoint, men examineringen var flummig» (Godkänt)
- Det var väldigt bra att lära sig novapoint men det var lite slappt med kommunikation mellan lärere/studenter » (Godkänt)
- Väldigt bra gästföreläsare Men jag hade velat lära mig mer om hur man samordnade de olika CAD programmen och vilka fler funktioner som fanns tillgängliga i programet» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.38


Lärandemål

efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. förklara de olika stegen i detaljprojektering av en väg
2. använda projekteringsprogrammet Novapoint Väg för projekteringen av en vägsträcka
3. identifiera hinder och problem och välja lämplig vägsträckning
4. dimensionera en vägs överbyggnad
5. producera erfordera ritningar i plan, profil och tvärsektion
6. sammanfatta de olika kostnadsposterna i ett vägprojekt
7. utarbeta och presentera ett vägförslag med hänsyn till trafiktekniska, geotekniska och miljömässiga förutsättningar.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 53%

Genomsnitt: 3.23

- Inget kurs-pm fanns tillgängligt, information rörande kursen var i allmänhet väldigt dålig.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Här är första gången jag har tillgång till lärandemålen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»2 15%
I viss utsträckning»7 53%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.23

- nej, inte alls. mindre än 20% av det man gjort och borde ha gjort blir presenterat i denna typ av examination» (Nej, inte alls)
- Behövde ju inte ens visa ritningarna för Gunnar.» (I viss utsträckning)
- vissa läromål missade helt» (I viss utsträckning)
- Det var ingen direkt koll på att målen för kursen faktiskt var uppfyllda. Upplevdes som att poster presentationen var det som var examinerande.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.23

- Datalektionerna med handledare var väldigt bra» (Ganska stor)
- Jättebra med killarna från WSP» (Mycket stor)
- Har hjälpt mig få en bättre helhetssyn på hur planerings arbetet fungerar» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»5 38%
Ganska liten»7 53%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- vet inte om Novaponit häftet var nödvändigt....» (Ganska liten)
- Har knappt haft nån. Det kompendiet som behövdes användes inte särskilt mycket.» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»6 46%
Ganska dåligt»4 30%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 1.84

- dåligt med utdelat material på kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- det fanns inget på kurshemsidan man hade veta mer i förväg med examination. » (Mycket dåligt)
- Den funka inte. Tror fortfarande inget kursPM finns...» (Mycket dåligt)
- Det fanns inget material på kurshemsidan, inte ens ett kursPM» (Mycket dåligt)
- inte direkt använd nått på webbsidan på denna kurs. Det hade varit positivt om man skulle kunna hämta filerna fån någonstans istället för att behöva skicka runt ett USB. Som tur var löste eleverna detta bättre genom att låna en annan kurs"s nätverksplats för att sprida filerna.» (Ganska dåligt)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»12 92%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- kanske lite låg, men Husbyggnad tar en massa tid och hade även anläggning gjort det så hade det varit tajt.» (Lagom)
- Man han med merparten på lektionstilfällerna.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»2 15%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»2 15%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- Vi skickade mail vid ett flertal tillfällen utan att få något svar, och läraren var sällan på sitt rum.» (Mycket dåliga)
- Handledare på lektionerna var hjälpsamma, däremot träffade man inte på Gunnar allt för ofta» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Vi blev lite få i gruppen och alla hade redan för planerade grupper» (Ganska bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 76%
Hög»2 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- det gällde bara att börja i tid och planera väl så var det inga problem alls.» (Lagom)
- Största problemen har vart med engelskan. Det har varit dålig kommunikation mellan engelskalärarna och övriga lärare vilket har lett till en del förvirring.» (Lagom)
- totalt ganska hög, men det funkar» (Hög)
- Det är svårt att hinna med ex-jobbet samtidigt.» (Hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Handledare från wsp»
- Kursen som helhet fungerade bra»
- Att lära sig novapoint»
- Föreläsarna»
- novapoint»
- Datalektionerna »
- Det var en jättebra kurs och upplägget på kursen är bra. Jättekul att vi fick arbeta i NovaPoint.»
- Kursen i Novapoint»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tydliga instruktioner!»
- Tydligare med hur redovisningarna skulle fungera»
- Det måste bli tydligare vad som skall redovisas»
- Mer information från kursansvarig. Ett kurs-pm, tydliga instruktioner om vad som faktiskt ska göras samt vad som ska redovisas för betygssättning. »
- Bättre information från kursansvarig om vad som gäller.»
- Mer information på kurshemsidan.»
- examinationen, skärpning!»
- Fler övningar i Program hantering»
- mer på kurshemsidan mer info om examination»
- Bättre kommunikation från kursadministration. Saknade även geoteknisk information vilket omöjliggjorde en korrekt överbyggnadsdimensionering.»
- Det måste finnas mer chans att få ställa frågor och få hjälp med det som skall göras. Det måste finnas mer information om kursen på hemsidan. Det hade underlättat om man visste vad som skulle göras. Att engelskan vävdes in i kursen blev jättekonstigt. Ingen visste vad som skulle göras på svenska och ingen visste vad som skulle göras på engelska. Under redovisningstillfällen så gjordes presentationen på båda språken vilket också var konstigt. Det funkade inte alls. »
- Informationen borde bättras, ett kurs PM borde finnas tillgängligt.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- I kursmålet står de om kostnader och de har vi inte gått igenom alls..»
- Kursen var både intressant och lärorik, men det var frustrerande att inte veta vad som skulle presenteras för examination.»
- Bra kurs lärde mig mycket Tack»
- det blev väldigt luddigt i slutet av kursen och dålig framförhållning.»
- Engelskan borde ligga som en egen kurs, det funkar inte alls att den är invävd i flera och att man skall välja i vilken som man vill göra den.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.38
Beräknat jämförelseindex: 0.59

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från