ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande cell- och molekylärbiologi, UCM010, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»9 26%
Cirka 20 timmar»9 26%
Cirka 25 timmar»9 26%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 2.52

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»6 17%
50%»3 8%
75%»11 32%
100%»13 38%

Genomsnitt: 3.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 23%

Genomsnitt: 2.17

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»3 14%
Ja, i hög grad»12 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 19%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»13 38%

Genomsnitt: 2.88

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»12 35%
Mycket stor»16 47%

Genomsnitt: 3.23

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 32%
Mycket bra»22 64%

Genomsnitt: 3.61


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»26 76%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt samarbete»4 11%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 52%
Hög»15 44%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»21 61%
Hög»8 23%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»8 23%
Gott»11 32%
Mycket gott»13 38%

Genomsnitt: 4.02

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget på kursen i stort. De lärorika föreläsningarna. Specialföreläsningarna var mycket intressanta! »
- Bra föreläsare som är engagerad och vill hjälpa studenterna, bra bok med fina och relevanta bilder där bildtexten förklarar mycket, bra genomgångar (bra att Dina tar upp det hon tycker är viktigt).»
- Föreläsaren är bra, och har bra upplägg på föreläsningarna med tid efteråt för frågor osv. Bör dock ta det lite lugnare, känns som att vi stessat igenom kursen för den innehåller så mycket. Laborationen var bra och det var lärorikt att skriva labrapport.»
- Mycket bra upplägg på unervisningen, vilket självklart borde bevaras. »
- Google dokument där man kan ställa frågor. Powerpoint-slides. Föreläsningstimmar som enbart är till för studenterna att ställa frågor.»
- Revision points-listan, den var oerhört hjälpsam. Alla möjligheter att ställa frågor som till exempel korgen som Dina använde de första föreläsningarna och google dokumentet. Att power-pointsen lades upp i förväg.»
- Föreläsaren »
- -Genomgången av typiska tentauppgifter -frågestunderna -labben»
- Bra med consultations där man får ställa frågor, Gina är väldigt hjälpsam. Henned slides från pp är mycket bra och google doc är jättebra!»
- möjligheten att skriva ut föreläsningarna»
- Laborationen»
- - Dina!!! She"s an amazing teacher, extremely pedagogic and gives really interesting lectures. She"s always open to get questions and her answers are in a comprehensible level. I"m so surprised that a teacher is so devoted to a course and to her students. - The material (the webpage, the literature, the google doc...Everything! - The powerpoint presentations - The guest lecturers - The hours saved for asking questions in the last two weeks»
- Det mesta :)»
- Dina! Jättebra och pedagogisk och väldigt kompetent föreläsare. Jag lärde mig jättemycket, och hon fångade verkligen mitt intresse. Kul med att labba i en vecka också, det är kul med labbar som bygger på varandra. Då ser man resultat på vägen. Kurslitteraturen "The Cell" fungerade mycket bra och borde bevaras!»
- Labben bör få större utrymme, där lärde man sig mest.»
- PP presentationer ska bevaras men helst med lite mer beskrivande. Mesta bilder saknade beskrivande text. »
- Föreläsaren och kurslitteraturen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De förberedande uppgifterna till labben, på vissa uppgifter var det svårt att veta vad som egentligen efterfrågades. Sedan krånglade databassökningarna med sekvensen när man som jag kopierade ifrån .pdf-filen»
- Lite mer förklarande text till varje power-point-bild, Dina talar väldigt fort och lägger sig ibland på en för hög nivå kunskapsmässigt, det blir då väldigt svårt att hänga med och uppfatta vad det väsentliga är.»
- För oss som läser industriell ekonomi så tycker jag det känns som att kursen innehåller väldigt mycket man ska lära sig, och vi har ingen grund innan. Det är väldigt mycket fakta, och känns som att man bara måste lära sig allt utantill utan att förstå. Eventuellt bör kursinnehållet ändras så att man kan ta det lite lugnare och gå in djupare på vissa delar.»
- Hade varit bra om man fått ut revision points tidigare men annars var de bra att ha!»
- Lite med beskrivande text på power point-slidesen, det var ofta svårt att skriva och lyssna samtidigt så det hade verkligen underlättat om det fanns små stödord på varje slide (vissa slides hade jättebra små förklarande texter men inte alla). Att Dina försöker prata långsammare, när det är på engelska och många nya biologiska termer är det extra svårt att hänga med när Dina pratar så snabbt. Filmerna som lades upp var jättebra men det hade varit ännu bättre om Dina hade visat de på föreläsningarna, då hade man verkligen förstått och lärt sig direkt.»
- Skulle varit bra om alla sessions lades ut direkt så att man själv kan avgöra när och hur under läsperioden som man kan använda sig av det som står i dem. De var väldigt bra sessions att utgå från när man pluggade»
- Gina kan mycket och är duktig hon borde bara försöka prata lite långsammare, många är inte vana att ha föreläsningar på engelska än och det kan ibland vara svårt att hänga med.»
- Dina måste prata långsammare. Jättebra lärare men eftersom det går så fort är det omöjligt att hänga med, speciellt på engelska. Bättre slides hade också underlättat, inte bara bilder på dem utan korta förklaringar då det är svårt att hinna anteckna.»
- The lab. Not the experiments, but the pre-lab questions (the pdf was horrible! To little background info and there was no info about why we did every step). I"m also unsatisfied with the info about how the report should"ve been written...I actually didn"t feel that there was any information about it. I"d really have prefered if the lab assistans would"ve had a short introduction to what part were essential to write in the report, how to write the method and the discussion. This is really important, though we were accustomed to writing the methods part in such a way were the details were essential for the report, while in this lab the methods weren"t important in nearly the same way.»
- Studentlitteraturen »
- Inget särskilt. Högt tempo, men det måste förmodligen vara så... »
- göra power point mer med tanke på att användas som oberoende inlärnings matrial.»
- Läraren. Pratar alldeles för fort och lågt, hörde inte ett ord av vad hon sa på föreläsningarna och kände att de inte gav någonting. Skulle underlätta betydligt med antingen en svensk lärare eller någon som pratar tydlig engelska.»
- Föreläsaren pratar för fort vilket gör det svårt att höra och smälta informationen. »

16. Övriga kommentarer

- Läser kursen som extrakurs utöver mitt riktiga program så mina svar kan vara en aning missvisande. Ni kan dock lägga till anteckningarna att det går bra att läsa den som extrakurs :)»
- Kursen töcker väldigt mycket och det är svårt att hinna läsa in allt.»
- Dina var verkligen jätteduktig och sympatisk,hon gjorde att kursen blev mycket roligare!»
- Jättebra att Dina hade en burk som man kunde lägga frågor i som hon besvarade under lektinerna så att man kunde fråga anonymt om det var så att man inte vågade fråga på engelska.»
- Annars så var det en mycket intressant kurs!»
- Bra och intressant kurs, men väldigt mycket! Bättre att exempelvis ta med några färre utav de olika metoderna och gå igenom dem mer grundligt, det lär vi oss mer på än att bara skumma igenom många. Revision points tidigare under kursen. Dem var bra att utgå ifrån när man läste i boken och gav förståelse för vad som är viktigt att kunna.»
- It"s been the best course I"ve ever had! Couldn"t have been more pleased than I already am.»
- För svårt att hänga med för oss studenter från I. Kändes att kursen var inriktad på de andra som läst mer »
- Väldigt intressant kurs, fick mig att känna att jag valt Bioteknik och att det var rätt. Kursen och föreläsaren inspirerade verkligen mig att läsa vidare på detta programmet!»
- Föreläsaren gjorde ett bra jobb och lyckades fånga allas uppmärksamhet. Hon var disciplinerad.»
- Läste kursen 2009 och har bara skrivit omtentan i kursen nuvarande format.»


Kursutvärderingssystem från