ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp3 Lastsäkerhet, SJO545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-11 - 2011-03-30
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»3 13%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»4 18%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.63

- Bara i obligatoriska moment har vi kommit upp till 35 timmar! Alldeles för mycket obligatoriska moment kan man tycka men bra eftersom det är för certifikat.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 27%
100%»16 72%

Genomsnitt: 4.72

- var ute på havet de första 2,5 veckorna» (75%)
- Missade en del föreläsningar pga sjukdom» (75%)
- Missade första lektionen pga praktik» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 50%

Genomsnitt: 3.13

- Kurs-PM för sjöingenjörer fanns inte tillgängligt in sent på kursen och när det kom upp på ping-pong var det lite luddigt och jag saknade tydliga instruktioner på vilka moment som skulle lämnas in så som ISGOTT uppgiften, detta informerades första förläsningen men jag hade velat ha det i Kurs-PM ändå!» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»13 68%
Vet ej/har inte examinerats än»4 21%

Genomsnitt: 3.1

- Kändes inte som att examinationen gick in så djupt, men det mesta var med.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»13 59%

Genomsnitt: 3.54

- Bra Power Point presentation, kanske skulle vara lite tydligare vad som tillhörde sjöingenjör och vad som tillhörde kapten. Annars jätte bra!» (Mycket stor)
- Jan Skoog har varit mycket hjälpsam och ställt upp så fort man vill ha hjälp.» (Mycket stor)
- Tyckte läraren var mycket bra» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har simulatordelen varit för att öka din förståelse och kunskap med avseende på lasthantering?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.86

- både jag och min "kollega" hade haft praktik på produkttanker läsperioden innan och då varit med om det vi gjorde på simulatorövningen så det fanns ganska färskt i minnet. Men har man inte varit på tanker innan är det nog en väldigt givande övning» (Ganska liten)
- lagom.» (Ganska stor)
- Några timmar var för lite. De som hade erfarenhet av oljelasthantering och simulatorn fick ut ngt fr detta. Vi maskinister behöver träning på handhavandet av IGS och N2-aggregaten, samt underhåll av systemen, inkl P/V, VVX, scrubbern och lastolje P/P på däck, gärna också tankradar.» (Mycket stor)

8. Bör något i simulatordelen ändras till kommande år?

- Nej den var bra.»
- nej»
- Se föregående kommentar. Mer tid.»
- näe det var bra.»
- Jag tycker att det var bra att inte för stor del lades på COS-sim men det var bra att det fanns med. »
- nej»
- den är ganska bra som den är»
- inget jag kan komma på»
- Fler lektioner i simulatorn.»
- Nop»

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»10 45%

Genomsnitt: 3.31

- Egentryckt kompendie till ockerpris ger ett riktigt fattigt intryck från Chalmers. Tur att det finns på internet att ladda ner (ISGOTT).» (Ganska stor)
- Neptun fick sålt några ISGOTT.. onödigt när det finns på annan plats.» (Mycket stor)
- Bra Power Point!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 3.54

- Lite svårt att förstå vilka ersättningsuppgifter som hörde till vad, sent med material ibland.» (Ganska dåligt)
- Vissa blad i ASTM Tabellerna fanns inte så det var svårt att färdigställa vissa uppgifter under pluggandet » (Ganska bra)
- Lite spretigt. Svårt att hitta vad som var konkret viktigast att lärta in. Hela materialet var på lite för stort omfång. Det kändes som att kursen inte var riktigt anpassad för "bara 4 poäng" för maskinister.» (Ganska bra)
- Bara Kurs-PM hade funnits med från början och varit mer detaljerad över mål och moment i kursen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 4

- Alltid kompetenta svar!» (Mycket bra)
- Utmärkt kommunikation över mail.» (Mycket bra)
- Jan har varit en toppen lärare!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 13%
Mycket bra»19 86%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.86

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 85%
Hög»3 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»13 59%
Hög»8 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- alla inlämningar i kurserna kom på samma gång så det blev mycket» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 9%
Gott»11 50%
Mycket gott»9 40%

Genomsnitt: 4.31

- Allting har fungerat jättebra tycker jag. Inga klagomål alls förutom väldigt lite strul med PingPong» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jan Skoog, som är en bra lärare med mycket kunskap och engagemang för sitt område.»
- Power Point presentationen.»
- Lärarna»
- Jan Skoog!!!»
- Lektionerna och labben»
- Upplägget, även simulatorn. »
- läraren var väldigt intresserad och kunnig så han tycker jag ska fortsätta hålla den här kursen. Det var även bra att vi fokuserade lite mer på de arbenten/problem man kan stötapå i maskin och inte bara körde lastplanering hela kursen.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att om det skall vra obligatorisk närvaro på lektionerna så MÅSTE det stå i schemat!!!!!!!!!!!»
- Kaptensklassen får gärna läsa mkt administration bara vi får koncentrera oss på det tekniska om vi ska kunna assistera dem senare. Gärna mkt mer gasmätning. Övningsfrågorna borde rensas upp så att de håller rimlig omfattning utan upprepanden och med relevans på nivån samt målgrupp.»
- Lite mindre spretigt innehåll på portalen.»
- Gästföreläsaren hadde en tafatt presentation och skulle gärna få bytas ut mot en bättre. Power pointen var dock bra. Svårighetsgraden på tentan hadde också kunnat vara snäppet högre.»
- Kurs-PM»
-
- kanske andra gästföreläsare än Gasmätnings-gubben. Han var lite vääääääääl seg. »
- Inte lägga så många kurser med obligatorisk närvaro dirket efter praktik. »

18. Övriga kommentarer

- Vi maskinister behöver träning på handhavandet av IGS och N2-aggregaten, samt underhåll av systemen, inkl P/V, VVX, scrubbern och lastolje P/P på däck, gärna också tankradar.»
- Tack för en bra kurs!»
- Jätte bra kurs.»
- Allt har varit bra i kursen!»


Kursutvärderingssystem från