ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design/Kommunikation V10, LMU610

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-09 - 2010-03-21
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»5 41%
Cirka 20 timmar»1 8%
Cirka 25 timmar»3 25%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2.41

- Precis innan redovisningen var det mycket, men det var delvis på grund av att belastningen var hög andra kurser samtidigt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 8%
75%»0 0%
100%»11 91%

Genomsnitt: 4.83

- Har jobbat en hel del.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 33%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 50%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Både i skisstekniken och den senare presentationsdelen var det alldeles för höga krav. Vi lärde oss väldigt mycket såhär i efterhand. Men det hade känts mer motiverande om man kunde få högre betyg är G. Kan man inte införa 3, 4, 5 i denna kursen också. Det hade höjt motivationsnivån hos många i klassen!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 50%
Ja, i hög grad»5 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 16%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.16

- Det var ganska basic rapportskrivning och det mesta kunde man redan sedan gymnasiet.» (Ganska liten)
- Mycket bra föreläsningar och undervisning av både Hirash och Fia. Mycket pedagogiskt» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»4 40%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2

- Har ej haft kurslitteratur» (?)
- rapportskrivning. facklitteratur i ämnet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.25

- Det har varit ett väldigt dåligt samarbete mellan lärarna. Speciellt mellan Hirash och Thomas Nystöm. Detta bidrog till förvirring vid slutuppgiften i skissteknik då alla grupper hade fått olika beskrivningar om vad som gällde för uppgiften. Även i presentationsdelen var informationen vi fick av Fia väldigt luddig.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»10 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- För stora grupper. Max tre personer per grupp!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»6 54%
Hög»3 27%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.36

- mer än lagom, men inte heller hög» (?)
- Som jag nämnde innan alldeles för hög för att bara ge betyget G» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 8%
Hög»10 83%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 16%
Gott»8 66%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 4

- Jag har lärt mig väldigt mycket och både Fia och Hirash är väldigt bra lärare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna ska vara kvar!! Studiebesöket på Hirash jobb var väldigt givande. Det skall vara kvar. »
- Bra lärare»
- Bra och lärorik uppgift som jag gärna ser nästa år»
- ...»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra betygssystemet»
- Jag tycker att man borde få välja vad man ska skriva om i grupperna iställe för att få det tilldelat sig. Det är inte så inspirerande att göra en rapport om något som knappt intresserar.»
- bättre tydlighet när det gäller instruktioner om källförteckning»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från