ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kvalitets- och miljöledning H10, LMT236

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-03
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»2 33%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»1 16%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»1 16%
25%»0 0%
50%»1 16%
75%»1 16%
100%»3 50%

Genomsnitt: 3.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 66%

Genomsnitt: 3.33

- Faktiskt första gången jag använder målen vid instudering.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 16%
Ja, målen verkar rimliga»5 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Mats del är bra, Hasses känns flummigt. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»1 16%
I viss utsträckning»2 33%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 2.5

- Kvalitetsdelen OK. Men miljödelen var flummig, overhead dåligt uppbyggda. » (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 66%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 2.83

- Gillar faktist kvalitetsboken (som rätt många andra inte gör). Miljöboken är dock rätt svår att förstå, men går om man verkligen anstränger sig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»2 33%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 2.5

- Jag anser att det är kardinalfel att inte allt material och litteratur - som dessutom examineras på tentan (!) - ej läggs ut på kurshemsidan. Har man ej haft möjlighet att komma på den aktuella föreläsningen där materialet delades ut så 1) vet man inte om att det har delats ut, och 2) har man ingen chans att ta del av den. (Gäller artiklar rörande Lean och A3-communication.) Vidare tycker jag att slidesen från miljödelen var mycket dåligt strukturerade. Dessutom var innehållet mycket fattigt. De olika slidesen upprepade samma sak flera gånger (ex. elementen i ISO14000 - och dessutom vid ett par upprepningar felaktigt). De hade kunnat innehålla betydligt mer och täcka alla kunskapsmål - jag ser inte att det finns någon annan anledning att utelämna några av kunskapsmålen från föreläsningsslidesen, såvida inte man har för avsikt att "sätta dit" studenter som, av olika anledningar, ej har möjlighet att deltaga på föreläsningarna. Vidare är kurshemsidan mycket rörig. Det utdelade materialet är mycket viktigt och bör struktureras och sorteras mycket, mycket bättre - ex. när det gäller titlar på dokument. Dokument från de två olika kursmomenten bör vidare placeras i två olika mappar - ex. 1) Miljöledning, och 2) Kvalitetsledning. Materialet i dessa mappar kan vidare vara ytterligare sorterat efter ex. 1) Miljödiplomeringsprojekt och 2) Föreläsningsslides. VIKTIGT: Angående PM: det måste framgå mycket tydligare vad som ingår i examinationen. Det står ingenting om obligatoriska moment (det står dock i schemat - markerat med "Obl." - man hade kunnat fetstila "Obl."...). Först på tentan (!) framgick det att man skulle ha skrivit en inlämningsuppgift (för att "undvika" sista frågan). Det stod ingenting om det i PM eller på kurshemsidan. Alltså: Är det en obligatorisk föreläsning/moment skall detta framgå tydligare - listat under examinationskriterierna. Som helhet tycker jag att kursen är mycket bra och intressant! De båda delarna går uppenbart bra ihop med varandra - ni behöver således inte oroa er för att kopplingen mellan kvalitet och miljö inte går fram, vilket jag uppfattade att någon av er vid något tillfälle gav uttryck för.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Mats hjälper alltid till och svarar på frågor!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»1 16%
Ganska dåligt»2 33%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»2 33%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- En i gruppen tog på sig hela ansvaret för nästan hela miljödiplomeringaarbetet.» (Ganska dåligt)
- Därför att det finns för många så kallade freeriders i projektgrupperna, som fullständigt skiter i att komma på möten osv...» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»1 16%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Kunde nog varit lite mindre miljö med tanke på arbetet. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»1 16%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»2 33%
För hög»1 16%

Genomsnitt: 3.33

- Att ha två kurser som vardera är uppdela i tre mindre delar är riktigt dumt. Exempel: Kvalitets och miljöledning är uppdelad enligt: Kvalitetsdel, miljödel och projektdel. Teknisk ledarskap som går parallellt är uppdelad enligt: Juridik, Ledarskap och entreprenörskap. Jag menar HALLÅ? Hur ska man någonsin kunna fokusera och bli proffs på sina kurser?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»1 16%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»2 33%
Mycket gott»2 33%

Genomsnitt: 3.66

- Mats är bra och pedagogisk. Hasse är relativt bra, men taveltekniken kunde varit bättre och kan sväva iväg lite väl mycket ibland.» (Gott)
- Det är alltid bra för inlärning och kunskap med projektarbete!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna. »
- Lärarna, kunniga»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre miljö på tentan. Knyt gärna ihop undervisningen med verkliga exempel. Både kul och mer lättlärt. »
- Ge Hans en pedagogikkutbildning. Han besitter mycket kunskap men får inte riktigt ut allt han vill säga. »
- Bättre organisation och struktur vad gäller kursportalen och föreläsningsanteckningar.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra och givande kurs i sin helhet.»
- Jag kan ej uttala mig om miljöledningsboken, då den var slut när jag skulle köpa den - det hade varit bra om tillräckligt många böcker köptes in. Om så inte är fallet kan det vara bra att använda en vanligare kurslitteratur som går att få tag på utanför Cremona - ex. Ammenberg, som jag tycker är verkar vara utmärkt. Den går dessutom att beställa på ex. AdLibris, till skillnad från Bentlage.»


Kursutvärderingssystem från