ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MPEPO 1112-3 Elinstallation med författningskunskap, MTT060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-03-21
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå. Kom ihåg att alla inblandade i kursen kommer att läsa enkäten!

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»1 5%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»7 35%

Genomsnitt: 3.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 3.2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»2 10%

Genomsnitt: 2.1

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 45%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.6


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.15

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 3.05

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»2 10%

Genomsnitt: 2.65

- Inte mycket information. Utdelat material fungerade dock bra.» (Mycket dåligt)
- Tycker att målen ändrades under kursens gång, eller att dem bör skrivas om så att dem inte kan tolkas på flera sätt!» (Mycket dåligt)
- Jag ansvarade till stor del för enlinjeschemat och det var mer eller mindre en omöjlig uppgift om man inte redan var utbildad elektriker. Vi fick ingen undervisning i ämnet eller någon litteratur över huvudtaget. Var inte speciellt mycket undervisning alls, mest högläsning ur standarden. Att man skulle gå igenom olika exempel, så som installation i en bostad, installation i en industri etc, så hade man kunnat gå igenom hela standarden på ett mycket bättre sätt. Vi fick inte EASYEL att fungera förrän i läsvecka 3, detta trots flera mail och frågor.» (Ganska dåligt)
- Otydlig beskrivning om vad som skall levereras.» (Ganska dåligt)
- Lägg gärna ut ett par gamla tentor med lösningar på kurshemsidan nästa år, så man får en uppfattning om hur frågorna är formulerade.» (Ganska bra)


Obligatoriska delar

9. Vad tycker du om föreläsningen om nätstationer med Carl-Magnus Isaksson från Göteborg Energi?

20 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»7 35%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»6 30%

Genomsnitt: 3.95

- En bättre struktur hade hjälpt en tillägna sig kunskapen bättre. Säg tydligt i början vad man bör få ut av föreläsningen! Detta gäller alla gästföreläsningarna.» (Godkänt)
- Intressant fakta, mycket som är kul att veta. Är dock osäker på att jag någonsin kommer använda kunskapen.» (Ganska bra)
- Bra och intressant innehåll dock verkade utformningen ostrukturerad. Jag hade gärna fått presentationsmaterial att titta på i efterhand.» (Ganska bra)
- Han är riktigt skön.» (Mycket bra)
- Mycket informativt» (Mycket bra)
- Sympatisk och vänligt intryck. » (Mycket bra)

10. Vad tycker du om studiebesöket på nätstationen med Carl-Magnus Isaksson från Göteborg Energi?

20 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»6 30%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»10 50%

Genomsnitt: 4.2

- Alltid intressant att se verkligheten» (Godkänt)
- Detskulle ha varit flera studiebesök» (Ganska bra)
- Mycket intressant, första gången jag vart på ett liknande besök.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att få se en riktig nätstation, både gammal och ny, och få ställa frågor på allting.» (Mycket bra)
- Mycket intressant och lärorikt!» (Mycket bra)
- Skulle vara bra om den kunde komma lite senare i kursen. Man har inte hunnit förstå tillräckligt mycket så tidigt, det är nästan omöjligt att komma ihåg allt.» (Mycket bra)
- Mycket intressant att se hur det ser ut i verkligeheten. Behåll absolut detta till nästa år!» (Mycket bra)
- Väldigt intressant!!» (Mycket bra)

11. Vad tycker du om föreläsningarna om elinstallationsreglerna med Pelle Swedberg?

20 svarande

Dåligt»1 5%
Mindre bra»0 0%
Godkänt»4 20%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»8 40%

Genomsnitt: 4.05

- Märktes tydligt att han var van att prata till hantverkare och inte till högskolestuderande. Efterhand märkte man att han förenklat väldigt mycket och inte var särskilt påläst. » (Dåligt)
- Tycker att Pelle hade bra föreläsningar men att han i fortsättningen kan behålla sina personliga åsikter för sig själv, det är ingen annan som vill ta del av dom.» (Godkänt)
- Min uppfattning då var "mycket bra", men har i efterhand fått höra från flera med mer insyn att allt Pelle sa inte riktigt stämmer. Bl a fick man detta bekräftat när Klas-Göran föreläste. » (Godkänt)
- Bra föreläsare men kändes som att han hade lite fel fokus. Det var lite för låg nivå. Kändes som att han undervisade elever i högstadiet.» (Ganska bra)
- Materialet gicks igenom snabbt och det gav en bra överblick till kommande noggrannare genomgång. Pelle snackade dock så mycket om övrigt att vad jag mindes hanns ändå inte allt igenom/fick skyndas på i slutet. Jag hade gärna fått presentationsmaterial att titta på i efterhand.» (Ganska bra)
- Hans högljudda stil passade var ganska påfrestande, men det mesta han sade hade man nytta av. Han och Klas-Göran sade emot varandra lite gällande ansvarsfördelningen.» (Ganska bra)
- En medryckande föreläsare, man undrar om han extraknäcker som auktionsutropare.» (Ganska bra)
- Jag ville sätta Mycket Bra, men fick i efterhand höra av andra klasskamrater att han hade fel och inte tillräcklig information på endel punkter. Som helt novis i ämnet så var det ju svårt för mig att veta och vet fortfarande inte riktigt.» (Ganska bra)
- Det skulle ha varit mer föreläsningarna om elinstallationsreglerna» (Ganska bra)
- Skön snubbe som var lätt att lyssna på.» (Mycket bra)

12. Vad tycker du om föreläsningarna om regelverket för starkströmsanläggningar med Klas-Göran Sundvall från Elsäkerhetsverket?

20 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 15%
Godkänt»8 40%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 3.5

- Totalt ostrukturerad och jättesvårt att veta vad som var viktigt. Han bläddrade ju mest i föreskrifterna och läste lite här och där. Man fick inget sammanhang alls.» (Mindre bra)
- Segare än sirap...» (Godkänt)
- Vissa delar var väldigt "luddiga". Synd att denna föreläsning blev framflyttad.» (Godkänt)
- Bra. Dock verkade det oförberett när vissa delar skippades till synes på måfå.» (Ganska bra)
- Lite tradig att lyssna på, men ändå givande. » (Ganska bra)
- Det var kanske den dammigaste delen och med väldigt många papper och den kändes rätt oöverskådlig. Kan man kanske göra det på något mer strukturerat sätt?» (Ganska bra)
- Förvånadsvärt intressant.» (Mycket bra)

13. Vad tycker du om föreläsningen om reläskydd med Hans Hjalmarsson?

19 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»4 21%
Godkänt»3 15%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»5 26%

Genomsnitt: 3.68

- Jag var inte intresserad av detta alls.» (Mindre bra)
- Ointressant och oinspirerande.» (Mindre bra)
- Ständiga retoriska frågor drog ut på tiden.» (Mindre bra)
- Även denna föreläsning kunde avhandlats tidigare. Ämnet var intressant men inte så tillämplig på varken projektet eller installationsreglerna. Hade man inkluderat reläer i projektet hade det ökat på den redan orimliga tidsåtgången för projektet.» (Godkänt)
- Han ställde för många frågor till oss elever om grundläggande saker, frågor om nya saker och vad vi trodde var dock bra. » (Ganska bra)
- Viktig föreläsning, tyckte jag.» (Ganska bra)
- Det hade varit så väldigt mycket bättre ifall denna föreläning hade varit bland de allra första. Men om jag inte minns helt fel så var det väl tanken också men att det sköts frammåt pga sjukdom eller dylikt.» (Ganska bra)

14. Hur tycker du att kopplingen mellan projekt och föreläsningar har fungerat?

20 svarande

Dåligt»3 15%
Mindre bra»8 40%
Godkänt»4 20%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- Jag visste aldrig vad som var relevant för projektet av det som föreläsarna tog upp. Föreläsningarna skulle varit mycket mer användbara om de legat tidigare i läsperioden. Nu blev de saker som var relevanta för projektet mest en upplysning om hur man borde gort, och frågan blev om man behövde göra om delar av projektet eller inte.» (Dåligt)
- Om läraren rekommenderar en att börja med t.ex. högspänningsbiten i projektet och då denna föreläsning ligger sist, hur bra kan det vara!? » (Dåligt)
- Har väl knappt varit någon koppling?» (Mindre bra)
- Mycket saker som enligt planerade deadlines redan skulle vara avklarat togs upp på föreläsning vid senare tillfälle. Föreläsningsserie borde börja tidigare och anpassas till var man förväntas vara i projektet.» (Mindre bra)
- Projektets deadlines har kommit före respektive föreläsning. Bättre samband mellan föreläsningar och projekt är ett måste!» (Mindre bra)
- Svensk standard behandlar inte tankegångssätt vi konstruktion och borde nog inte ta upp detta heller. Borde varit en föreläsning dedikerad till detta. Då kunde man lagt mer tid på delar som man var tvungen att utelämna trots att de onekligen var viktiga.» (Mindre bra)
- Kanske inte helt i fas om ordbruket tillåts.» (Godkänt)
- Inte helt självklart alltid. » (Godkänt)
- De kunde kommit ännu tidigare i kursen» (Ganska bra)

15. Hur har det funkat med elevledda lektioner?

20 svarande

Dåligt»5 25%
Mindre bra»5 25%
Godkänt»6 30%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»1 5%

Genomsnitt: 2.5

- Vissa personer är verkligen inte menade att lära ut. Stundtals fungerade detta moment bra, men mestadels blev man inte ett dugg klokare.» (Dåligt)
- Nästan helt omöjligt att minnas något från någon som bara läser innantill. Skulle hellre haft instuderingsuppgifter» (Dåligt)
- Mycket dåligt!! Det har varit som att börja läsa på nytt, med högläsning ur en bok som innehåller paragrafer och regler. Kunde haft lite annorlunda upplägg så som olika case ?????» (Dåligt)
- Inte speciellt bra. Alla gjorde bra ifrån sig men det man skulle göra bidrog nästan inte med något.» (Mindre bra)
- Det var nog det minst givande av alltihopa, bättre hade varit om läraren hade gått igenom de viktigaste delarna detaljerat istället för att man fick sitta och lyssna till en massa oviktiga paragrafer.» (Mindre bra)
- Alla gjorde så gott de kunde, men man kunde lika gärna läst det själv istället för att lägga ytterligare ett moment på grupperna.» (Mindre bra)
- Det har varit svårt för eleverna att distribuera tiden rätt vilket oftast gjorde att sista personen fick skynda sig igenom sin del. Troligen lades mer tid på projektet än att förbereda en föreläsning. En del personer var oklarare än andra och svåra att följa.» (Godkänt)
- Det blir ganska tråkigt att lyssna på. » (Godkänt)
- Det var godkänt, jag har egentligen inget annat förslag på hur man skulle göra det på annat vis. Men jag tyckte för egen del att det kanske hade krävts mer förklaringar på endel sektioner och eftersom vi var elever som ledde lektionerna blev det mest att de allra flesta bara läste upp stycke efter stycke utan några djupdykningar.» (Godkänt)
- Kunde varit mer respons om eleverna "valt rätt" eller inte.» (Godkänt)
- Bra system för att få alla att gå igenom allt. Hade nytta av detta vid examination » (Ganska bra)

16. Tycker du att elevledda lektioner ska finnas kvar?

20 svarande

Ja»8 40%
Nej»12 60%

Genomsnitt: 1.6

- Jag ser inget bättre alternativ till att gå igenom hela boken på. Kanske någon form av miniprov/dugga där extrapoäng till tentan kunde fås.» (Ja)
- Det är ett bra moment, men mer uppstyrt måste det vara om det ska fungera. Typ vad som ska tas upp eller vad som kan hoppas över o s v...» (Ja)
- Jag var skeptisk innan, men det visade sig vara ett riktigt bra sätt att lära sig hitta i standarden. De kändes mer givande än gästföreläsningarna.» (Ja)
- Mycket bra metod för att ta sig igenom standarden!» (Ja)
- Ja, det tycker jag väl, men att de kanske skulle kunna vara lite mer djupgående.» (Ja)
- Annat upplägg, inte bara högläsning i standarden.» (Nej)
- Bättre att ha någon som faktiskt vet vad som är viktigt bland alla 600 sidor och som tar upp just de sakerna.» (Nej)
- Nej, det fungerar bättre för elever som har yrkeserfarenhet inom området men för alla andra är det svårt att hänga med i slang uttrycken!» (Nej)
- Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej! (160 dB)» (Nej)
- Jag hade föredragit att en föreläsare tog hand om den biten. » (Nej)


Projektet

17. Hur har upplägget på projektet varit?

20 svarande

Dåligt»2 10%
Mindre bra»6 30%
Godkänt»6 30%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- för mycket arbete för 4.5hp» (Dåligt)
- se övriga kommentarsrutor» (Mindre bra)
- Det var svårt att hitta information, oklart hur olika delar skulle se ut. Man visste inte vilka antaganden som var okej att göra och vilka som inte var okej, sedan fick man reda på en vecka senare att så kan man inte göra.» (Mindre bra)
- Ett tips till nästa år: Skippa planeringsrapporten (den kändes som ett självändamål, eftersom den egentligen ska göras innan ett projekt börjar, men vi var tvungna att börja med projektet samtidigt som planeringsrapporten för att hinna med). Istället skulle man kunna skriva en punktlista med alla områden som man tror ska ingå i varje del av projektet och hur viktiga de är. Den listan skulle man sedan få respons på från examinatorn, så man visste att man var på rätt väg.» (Mindre bra)
- Fick ganska otydlig information om vad vi skulle göra. Samt då elever försökte kommentera detta mottog svaret: så är det i verkligheten.. » (Mindre bra)
- Det hade varit bättre om läraren tillsammans med eleverna gått igenom från början till start med ett litet hus, efter en sådan genomgång hade man fått mer behållning av att göra ett litet projekt.» (Mindre bra)
- Upplägget med bostadsområde, villa och speciell last var bra. De olika speciella lasterna skiljde sig dock alldeles för mycket åt i komplexitet. Att en grupp fick industri med alla laster och transformatorer givna medan en annan grupp skulle projektera ett sjukhus från grunden anser jag väldigt orättvist.» (Godkänt)
- Bra med "verkliga" projekt.» (Godkänt)
- Från början så höll jag på att bli galen på att det verkade så löst i kanterna och vi inte visste alls vad vi skulle ta oss till. Men så här i efterhand så förstår jag att det var en del av kursen. Kan tänkas att det fungerar på något liknande vis ute i arbetslivet. Att förfarandet inte alltid finns att läsa i en kursbok och så immiterar man det. Här fick man tänka själv, helt och hållet.» (Ganska bra)
- kunde varit lite mer detaljerat. Mycket tid har lagts på saker som inte har varit relevanta.» (Ganska bra)

18. Hur väl tycker du att problemet i projektet varit definierat?

20 svarande

Dåligt»7 35%
Mindre bra»7 35%
Godkänt»5 25%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- Detta är kursens stora svaghet. Det har varit svårt och frustrerande att inte veta vad som krävs i projektet. Har också varit svårt att få någon konkret vägledningen från Alexander i denna fråga.» (Dåligt)
- Helt värdelöst. Projekt i verkligheten är mer uppstyrda, särskilt vad gäller vilka delar som ska finnas med. » (Dåligt)
- Otroligt luddigt. Man hade hela tiden en känsla av att man inte visste om det man gjorde var bortslösad tid eller jätteviktigt. I början var förvirringen total och senare bestämde man själv vad man tyckte borde ingå i projektet, eftersom att funder på vad som borde ingå enligt projektbeskrivningen bara tog tid utan att man nånsin kom fram till något. Det var också väldigt svårt att veta var nivån låg, dvs hur noggrann man behövde vara.» (Dåligt)
- Fanns ingen information alls kring vad som skulle göras i enlinjeschemat. Skulle telefon/tv dras? Vi fick också de sista 2 veckorna reda på att vi skulle göra kopplingsschema. Detta hade det inte sagts något om tidigare.» (Mindre bra)
- Otydligt om hur djupt man förväntas gå i respektive del. Det är konstigt att få bakläxa på del man inte ens visste att man skulle ta upp, den informationen hade kunnat komma i förhand.» (Mindre bra)
- Avgränsningarna var i stort sett obefintliga. Att motivera detta med att det ser ut såhär i verkligheten stämmer inte då man som regel alltid har ngn att tillfråga vad gäller tankesätt. » (Mindre bra)
- Det fanns en del oklarheter.» (Mindre bra)
- Väldigt mycket frågor kunde undvikits om det varit mer detaljerat från början.» (Mindre bra)
- Lite mer detaljer hade inte skadat, så man sluppit gissa vad man fick antaga eller bortse från.» (Mindre bra)
- Svårt att förstå delvis, då det funnits rätt mycket möjligheter för tolkningar. » (Godkänt)
- Det uppstod en hel del förvirring kring vårt område och vad som skulle vara med och inte och det kändes som vi fick olika bud hela tiden. » (Godkänt)

19. Har det fungerat bra med veckoavstämningsmöten med examinatorn?

20 svarande

Ja»16 80%
Nej»4 20%

Genomsnitt: 1.2

- Bra. Dock fick jag uppfattningen att olika grupper fick bakläxa på olika delar. Det bör vara bestämt från examinatorns sida vad som ska tas upp var vecka.» (Ja)
- Bra med mycket direkt kritik.» (Ja)
- Det var lite oturligt att Alexander försvann, han och Stefan hade inte alltid samma åsikter, mycket frustrerande att först få ett ja sedan ändrat till ett nej.» (Ja)
- Se föregående fråga. Men grundtanken med veckomöten är ju bra och det har ändå varit till viss hjälp.» (Nej)
- Grundidén med veckomöten är jättebra, men för att de ska vara till nytta behövs följande: 1. Deadlines behöver vara förlagda så att examinatorn hinner få och läsa en ny rapportdel inför varje möte. 2. Examinatorn måste ta sig tid att faktiskt läsa det som skickats in och ha konstruktiva kommentarer förberedda. 3. Examinatorn måste vara villig att svara på frågor, inte bara ställa motfrågor eller säga att vi borde fundera ut det själva. Man kan inte både ha en nästan obefintlig problembeskrivning och dessutom inte vilja bekräfta att vi tänkt rätt när vi försökt fundera ut vad som bör ingå i projektet själva. Ingen av dessa tre punkter var helt uppfylld.» (Nej)
- Väldigt svårt att få konkreta svar. » (Nej)

20. Hur väl har examinatorn Aleksander Bartnicki engagerat sig i kursen?

20 svarande

Dåligt»2 10%
Mindre bra»3 15%
Godkänt»8 40%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Han har glidit igenom, gjort så lite arbete som bara möjligt.» (Mindre bra)
- Han känns som att han lägger ut alla föreläsningar på entreprenad och bryr sig inte så mycket alls.» (Mindre bra)
- Han har inte känts speciellt aktiv vare sig under de elevledda lektionerna, föreläsningarna eller med projektet. Stefan Lundberg var bättre på att ge raka svar på veckomötena och engagera sig i de elevledda lektionerna.» (Mindre bra)
- Att han var bortrest under en period var troligen av personliga och förklarliga skäl, Stefan var en bra ersättare. När Alexander var närvarande gick det dock bra och man kunde prata med honom även utanför schemalagd tid.» (Godkänt)
- När det gäller rapporten var engagemanget bra. När det gäller undervisning var det dåligt.» (Godkänt)
- Det känns mer som om ansvaret låg hos eleverna själva att upptäcka innehållet i kursen, detta var något som kom fram senare under kursen. Men det är något som jag tycker borde varit klarare tidigt i kursen. I övrigt så tror jag Aleksander engagerat mycket i kursen, förutom att man saknat saknat lärarleda föreläsningar från honom.» (Godkänt)
- Har svårt att svara på detta då jag inte övervakat honom under kursens gång. Men har dock fått väsentlig feedback vid behov » (Godkänt)
- Han var ju borta ett tag för oss, vet ej hur mycket han följt oss.» (Godkänt)
- Trots all förvirring så är han aldrig omöjlig om man kommer och ställer frågor» (Ganska bra)

21. Har ni fått den hjälp ni behöver för att komma framåt i projektet?

20 svarande

Ja»12 60%
Nej»8 40%

Genomsnitt: 1.4

- I viss mån...» (Ja)
- Men det har varit en del "dumma frågor" längs vägen. Vi har ibland efterfrågat tydligare förklaringar än vad Aleksander har velat ge oss.» (Ja)
- Jag fick mycket hjälp av en annan gruppmedlem som var utbildad elektriker när jag skulle göra enlinjescheman. jag frågade dock inte Aleksander, men vi fick ingen litteratur eller undervisning i det.» (Nej)
- Se kommentar till fråga 18.» (Nej)
- I många lägen verkade det som att examinatorerna inte trodde vi skulle tänka på vissa saker och därför avstod att redan från början kommentera det. Detta blev ett problem då avgränsningen av projektet var dålig. » (Nej)
- Man kunde aldrig få ett rakt svar, utan allt gjordes medvetet "luddigt" för att studenten själv skulle få ta reda på informationen. Det i sig är kanske rätt, men det får finnas gränser hur mycket tid det får ta.» (Nej)
- Vi slösade mycket tid på beräkningar och informationssökning om saker som vi senare förstod var onödiga och/eller felaktiga. Vi väntade oss att få tydligt besked efter varje delinlämning om vi hade tänkt rätt, men upplevde inte att det blev så utan även efter att man var tvungen att gå vidare med nästa del av rapporten visste man inte riktigt om man var klar med den föregående.» (Nej)
- Tycker inte vi fick nån vidare hjälp. Fastnade man fick man ofta fråga andra grupper för att få svar.» (Nej)

22. Andra kommentarer på projektet:

- Till detta projektupplägg är jag mycket kritisk. Är masterstudent och inte vann vid detta upplägg som bygger på att man sedan tidigare har praktiskt erfarenhet. Hur skall jag kunna dimensionera ett elsystem när jag inte ens vet vilka delar som bör ingå. Projektet gick detta till trots bra och jag känner att jag lärde mig något, men menar att om man hade en föreläsningsserie på 10 föreläsningar där man gick igenom de olika delarna som borde ingå skulle kursen gett betydligt mera. »
- Jag förstår tanken att man på masternivå ska kunna inse själv vad som är viktigt och ska tas med i ett projekt. MEN det förutsätter att projektet görs inom ett område man har läst om på grundnivå eller har någon form av kunskapsbas inom. Jag har aldrig läst NÅGOT om elinstallation innan och skulle inte ha haft en chans att veta vad som var viktigt om jag inte haft två tidigare elektriker i min grupp. Tidspressen var för hög för att jag skulle ha hunnit avgöra vad som var viktigt utifrån standarden - det fanns inte tid att först läsa igenom och tolka standarden och sedan skriva rapporten.»
- Tycker det känna omotiverat med ett sådant omfattande projekt på enbart 4,5 hp. Projektbeskrivningen var såpass bristfällig att man fått ägna i stort sätt all tid på denna kursen. Man har fått skjuta alla andra kurser åt sidan, medan man suttit fulla dagar hela veckan med bara projektet.»
- Lärorikt. intressant.»


Arbetsklimat

23. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»5 25%
Ganska bra»13 65%
Mycket bra»1 5%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.7

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»4 20%
Hög»9 45%
För hög»6 30%

Genomsnitt: 4

26. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 25%
Hög»10 50%
För hög»4 20%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Dåligt»5 25%
Godkänt»6 30%
Gott»6 30%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektet var givande.»
- Delarna med Carl-Magnus Isaksson från Göteborg Energi. Dels för att hans föreläsning innehöll relevant och intressant information för projektet och dels för att besöket i nätstationen var väldigt viktigt. Övriga besök från "industrin" bör kvarstå, speciellt bra att föreläsarna är från olika delar av branschen.»
- gästföreläsningarna»
- Projekten, men bättre avgränsade uppgifter.»
- upplägget av projektet»
- Projektet, det var mycket lärorikt och roligt att få angripa ett verkligt problem. Studiebesöket och gästföreläsarna var också mycket bra»
- Nätstationsbesöket, de elevledda lektionerna och veckomötena i projektet.»
- Intressanta föreläsare»
- Projektet, fast kanske i tydligare form. »
- Projektet»
- Projektdelen.»
- Pelles besök.»
- någorlunda samma som i år»

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mycket bättre problembeskrivning till projekten. Man visste knappt vad man skulle göra och upptäckta nya saker att göra på veckomöten. Högläsning i elstandarden var värdelös.»
- Undervisningsformen där vi läser standarden pärm till pärm måste utgå. Under all kritik och endast slöseri med dyrbar undervisningstid. Förslag till förändring: Gör 3-5 olika arbetsmoment, tex. dimensionera elsystemet i ett badrum, en värmepump skall kopplas in, en svarv skall bytas osv. I läxa ges sedan förberedande uppgifter man skall göra innan man kommer till lektion (kan vara inlämmningsuppgifter) Där man skall ta reda på vad man bör tänka på vid inkoppling av en svarv, vilka ip-klasser som gäller i ett badrum osv. På de lärarleda lektionerna går man sedan igenom arbetsmomenten och diskuterar kring de olika standarderna. Fördela arbetsmomenten så man får med alla viktiga delar. De andra delarna kan man slå upp själv vid behov. »
- Alla grupper bör få om inte likvärdig speciell last åtminstone lika mycket given information på respektive last. Specifikare informationen om vad som förväntas beaktas i projektet bör finnas i projektförutsättningen. De respektive föreläsarnas presentationsmaterial bör göras tillgängligt på kurshemsidan.»
- genomgången av svensk standard, måste gå att göra på ett mer givande sätt»
- Fler föreläsningar»
- Åtminstone snabbt gå igenom problem som man kommer stöta på i början av projektet.»
- Förinformation om projektet, det blev för stort, andra kursen fick ta mycket stryk.»
- Mer strukturerade gästföreläsningar, tydligare problembeskrivning och/eller handledning till projektet och absolut inga föreläsningar under CHARM!»
- Först och främst upplägget på de elevledda föreläsningarna, det ger inget att bara sitta och läsa ur boken. Tycker att det hade varit mycket bättre om varje grupp får olika små uppgifter att lösa och gå igenom inför övriga grupper. Om nu elevledd undervisning är nödvändig!»
- Ett modernare kursmaterial, jag är en historieintresserad person men jag tycker ändå i sammanhanget att det passat bättre med ett kurskompendie som var gjort efter Pragvåren!!!»
- Elevföreläsningarna. Att gruppindelningen till projektet skulle kunna ske på ett "friare" sätt. »
- Tydligare avgränsningar»
- De elevledda lektionerna»
- Mer användbara och relevanta föreläsningar.»
- se tidigare kommentarer»

30. Övriga kommentarer

- Intressant kurs, perfekt avslutning på elkraftsutbildningen.»
- Jag har lärt mig mycket under denna kurs, men det har ofta känts som jag lärt mig det mer trots kursupplägget än pga det.»
- Ett fullspäckat kompendie med allehanda matnyttigheter om elinstallation.»
- Tack!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.95
Beräknat jämförelseindex: 0.48


Kursutvärderingssystem från