ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Datorstödd maskinkonstruktion H11, LMU420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-13 - 2012-01-22
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»16 55%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.82

- Någonstans mellan 5 och 7 timmar per vecka.» (Högst 15 timmar)
- Det blev fler timmar per vecka mot slutet av kursen» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»5 17%
100%»20 68%

Genomsnitt: 4.48


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 32%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 25%

Genomsnitt: 2.53

- Har inte satt mig in i målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ingen anning vad som krävdes av mig i Ritteknik delen. » (Målen är svåra att förstå)
- ritteknikens mål var tydliga men målen i CAD framgick inte i början. hade varit bra om det hade funnits en tydlig lista på vilka verktyg man skulle lära sig att använda. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»20 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- Oklart.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 30%
Ja, i hög grad»16 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»8 27%
Ganska stor»15 51%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.51

- Jag har jobbat i en makanisk verkstad i flera år och kan redan allt kursen innefattar och mer.» (Mycket liten)
- Bristande pedagogik, framförallt i CAD. Som tur är har jag fått hjälp av vänner och internet.» (Ganska liten)
- Speciellt rittekniksföreläsningarna har varit bra.» (Ganska stor)
- Det var bra med tydliga genomgångar av uppgifterna» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.6

- de skrivna CAD instruktionerna var bra de första lektionerna men var mindre tydliga efter ett tag. kändes som att vissa viktiga verktyg inte blev presenterade men som vi trots det antogs kunna inför slutuppgifterna.» (Ganska liten)
- Boken är bra, men lednings-pdf för cad var inte alltid så tydlig.» (Ganska stor)
- Tänker då främst på rittekniken.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»8 27%

Genomsnitt: 3

- Man gick miste om väldigt mycket information om man missat några tillfällen. Schemaändringar som inte läggs in i TimeEdit. Kurshemsidan användes inte alls för att informera studenter utan bara ladda upp filer.» (Mycket dåligt)
- Lägg upp fler CAD-övningar för nybörjare på kurshemsidan så att alla har en chans att hänga med från början. Förbättra tydligheten när duggan börjar. Det bör stå rätt tid på schemat!» (Ganska dåligt)
- Inga problem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»4 13%
Ganska dåliga»10 34%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»4 13%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.58

- För många elever per lärare under övningstillfället» (Mycket dåliga)
- väldigt stora grupper med endast en instruktör. » (Mycket dåliga)
- Det var alldeles för många i grupperna vilket bidrog till begränsad individuell hjälp. När man väl fick hjälp så tyckte jag läraren kändes stressad, och jag kände mig obekväm att ställa frågor.» (Mycket dåliga)
- Det är inte rimligt att en lärare ska vara ansvarig för att hjälpa ungefär 40 elever som dessutom är utspridda på två salar! Detta borde verkligen åtgärdas inför nästa årskull genom att exempelvis sätta in ytterligare en lärare på cad-föreläsningarna/-övningarna samt på rittekniken, alternativt dela upp i ytterligare en grupp.» (Ganska dåliga)
- Det tog lång tid att få hjälp» (Ganska dåliga)
- För mycket elever på en lärare. » (Ganska dåliga)
- kändes som att läraren saknade kunskap inom ämnet och hjälpköerna var långa» (Ganska dåliga)
- Eftersom klassen var stor så kunde man fråga sina klasskamrater istället om läraren var upptagen, vilket fungerade bra enligt mig.» (Ganska bra)
- Lärarna hjälpte gärna till i mån av tid» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»21 72%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.79

- Vi har hjälpt varandra på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- Vi har hjälpt varandra mycket när vi stött på problem i arbetet» (Mycket bra)
- men det gick bra att få hjälp av de andra studenterna som redan gjort uppgifterna!» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»2 6%
Låg»7 24%
Lagom»15 51%
Hög»3 10%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 2.86

- Skulle jag lägga 25h i veckan på denna kurs (som det ska vara) så skulle kursen lätt kunnat klaras av på 2 veckor.» (För låg)
- För mig var den lagom, dock så vet jag att vissa som inte haft cad innan hade väldigt mycket att göra för att kunna vara i fas.» (Lagom)
- » (Hög)
- eftersom jag aldrig arbetat med CAD innan tog det lång tid att genomföra uppgifterna vilket påverkade resultatet i andra kurser...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 51%
Hög»10 34%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.51

- Samma som förra.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»17 58%
Gott»8 27%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.2

- För stora grupper, både i ritteknik och CAD. Kursen kändes mer anpassad för dem som hade förkunskaper i både ritteknik och CAD. För oss som aldrig håll på med detta tidigare kändes det stundtals mycket stressigt och jag anser att vi inte fick den hjälp vi behövde. Genomgångarna i CAD kunde ha varit mer professionellt utförda från lärarnas sida. Jag tänker då t.ex. på mer tydlighet (bättre pedagogik) samt mer kunskaper om programmet Catia. Även för långa genomgångar. Slarvig information om tid för duggan i ritteknik. Läraren sa en tid men enligt schemat skulle duggan börja en halvtimme senare. Flertalet kom därför "för sent". » (Dåligt)
- Godkänt på gränsen till gott.» (Godkänt)
- Kursen är viktig och borde egentligen gå paralellt med en praktisk kurs i verkstadsteknik. Jag tycker också att den här kursen kunde varit uppdelad i två djupare varav den ena kunde fått ersätta konstruktionsmetodikkursen som i min mening var helt värdelös» (Godkänt)
- Catia är ett ganska tråkigt invecklat program. Solid Works är mycket mer lättanvänt och mycket bättre!» (Godkänt)
- dock var det mycket oklarheter kring rittekniksdelen. främst i form av vilka uppgifter som skulle genomföras, planeringen samt vad som skulle komma att krävas av enskild vid examinationen i ritteknik. samt utan att det blir personligt, men kursansvarig för rittekniken behöver arbeta på sitt bemötande mot studenter. » (Gott)
- En kul kurs. Roligt att lära sig cadda.» (Gott)
- Det var en rolig kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Uppgifterna»
- Ämnet i sig, det man gör är det inget fel på.»
- Gästföreläsarna i både cad och ritteknik har varit mycket bra och bör bevaras.»
- mer ritteknik»
- De som undervisar i kursen.»
- Typen av uppgifter samt genomgångarna»
- Bra att det är långa lektionspass, främst i CAD. »
- Genomgångarna i CAD»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ritteknik på måndagskvällen, byt tid.»
- Lite mer koll från lärares sida, har känts ganska ostrukturerat många gånger. tex när vi hade en extra föreläsning om toleranser 2 ggr 45min och direkt efter det fick en lika lång genomgång av samma sak av den andra läraren...»
- Fler lärare till övningstillfällena/övningarna i cad och ritteknik! Det har inte varit bra och bör förändras.»
- bättre integration mellan cad och ritteknik. bland annat en inlämnings uppgift där form och lägestoleranser kan vara relevanta.»
- Kursens "obligatoriska" moment. Att ha obligatoriska moment där man arbetar själv är mer eller mindre korkat. Varför ens säga att de är obligatoriska då man uppenbarligen inte behöver gå på dem.»
- Det borde vara 2grupper: en grupp med elever som har CADat tidigare och en grupp med elever som inte har CADat förr och som behöver mer STÖD.Synd om läraren som får spring runt till 30-40 elever som ropar på hjälp under CAD-övningar(Fler övningsledare)»
- Använd ett annat ritprogram istället för Cathia. Det är ett svårt program att lära sig från grunden eftersom det bara är knappar med figurer på utan förklarande text om själva kommandot. Jag vet att ni använder det som ett samarbete med Volvo, men det borde inte spela in i kursinnehållet. »
- Kortare, och istället fler, genomgångar. Genomgångarna blev ofta alldeles för långa. Ritningsunderlaget till uppgifterna, ofullständiga ritningar.»
- mindre ritning i CATIA»
- Gör något åt gruppstorlekarna samt lägg undervisning på en nivå så att alla händer med tydligt från början! Varför inte ha en grupp med förkunskaper och en nybörjargrupp? Alternativt lägg upp fler tydliga CAD-övningar för nybörjare (med ingående beskrivningar) på kurshemsidan så att man hänger med i programmets funktioner. »
- Snabbare genomgångar i CAD»
- mer hjälp till nybörjarna i CAD eller tydligare instruktioner»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att ni inte borde kombinera rittekniken med CAD utan med en verkstadskurs. Jag tror att det är lättare att ta in innehållet i rittekniken om man får hålla på med det praktiskt. Det enda som var relevant i rittekniken för CAD:en var måttsättning och vyer. Därför kunde ni först köra en verkstadskurs tillsammans med ritteknik, och sedan en CAD kurs där vi endast får hålla på med CAD. »
- luddiga dåliga genomgångar i CATIA,som oftast gick fel.»


Kursutvärderingssystem från