ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt10 Diskret matematik, MVE070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-11 - 2010-03-21
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»7 38%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»2 11%
75%»5 27%
100%»9 50%

Genomsnitt: 4.16

- Sen slutade jag att gå... Sämre lärare får man leta efter!» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 22%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 33%

Genomsnitt: 2.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»9 60%
Nej, målen är för högt ställda»5 33%

Genomsnitt: 2.26

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»8 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- tenta» (I viss utsträckning)
- En problem del som består av att man ska bevisa tillhör inte problem delen. Den tillhör teoridelen som är på 20 poäng i tentan.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte dock den var svårare än övningstentorna. Lite annorlunda upplägg än vad jag hade förväntat mig. Kan göras lite mer likt nästa gång» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»8 44%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- dålig lärare. Dåliga genomfört undervisning oförbredda lektioner av läraren» (Mycket liten)
- läraren saknar pedagogiska kunnskaper, är väldigt grön.» (Ganska liten)
- Bra med: perspektiv != kurslitteratur» (Ganska stor)
- Bra val av exempeluppgifter på föreläsningarna. Svävade inte ut, höll sig till att visa vad de skulle.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»4 22%
Mycket stor»6 33%

Genomsnitt: 2.72

- Väldigt dålig kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Seg bok, men kompletterar föreläsningarna på ett bra sätt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»7 38%

Genomsnitt: 3.05

- Klar och tydlig sida. Nytt material lades upp snabbt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»8 44%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»2 11%
Har ej sökt hjälp»6 33%

Genomsnitt: 2.83

- Om man ställde en fråga till Marcus så fick man på sin höjd ett drygt svar tillbaks.» (Mycket dåliga)
- Inga problem med att ställe några frågor men problem med att få några vettiga eller förståliga förklaringar.» (Mycket dåliga)
- Om någon frågade läraren någonting som läraren tyckte var lätt så var han inte så trevlig alls... typiskt dålig lärare!» (Mycket dåliga)
- Man ställer inte gärna frågor till Marcus, med risk för att bli idiotförklarad.» (Mycket dåliga)
- Den jäveln rationaliserade bort övningstillfällena och använde dem som föreläsningstillfällen med anledningen "Det är ändå ingen som kommer/frågar något".» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt samarbete»4 22%

Genomsnitt: 3.83

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 55%
Hög»5 27%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.44

- » (Lagom)
- för håg för kurspoängen» (Hög)
- kursen är på 3poäng men behandlades som minst en med 5poäng» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»3 16%
Hög»6 33%
För hög»8 44%

Genomsnitt: 4.16

- 3 kurser under en läsperiod är för mycket» (För hög)
- Finns inget som är så jobbigt att behöva oroa sig över 3 tentor samma läsperiod, men det går kanske inte att undvika. Sämsta tänkbara läsperiod dock, snö slask kyla och vinter depression + 3 tentor...» (För hög)
- Tre ḱ,urser samtidigt. De två andra tog mycket tid vilket gjorde det svårt att hänga med i alla tre kurserna samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»7 38%
Dåligt»2 11%
Godkänt»4 22%
Gott»4 22%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.44

- Riktigt uselt upplägg. Otydliga föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Dålig lärare och kurslitteratur» (Mycket dåligt)
- precis godkänt, men föreläsaren borde ta lärdom av andra föreläsre pga. han känndes väldigt mycket som en nybörjare inom utlärning (men hans kunskaper inom ämnet var mer än tillräckliga)» (Godkänt)
- Skulle passa bra med en teoridugga (med alla 12 teoriuppgifterna) ett par veckor innan tentan. Så kunde man skippa den delen på tentan och få bonuspoäng (win/win)» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- INGET»
- tentamen och kursboken kändes välgjorda och man lärde sig mycket ur de»
- Boken vi hade var bra!»
- En teori och en problem del på tentan»
- Kurslitteraturen»
- Tillgången till information och material för kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byta föreläsare till någon som inte är lika kass som Marcus. Någon kompetent?»
- Definitiv läraren, »
- strukturen på utlärningen (kan bli mer pedagogisk) och ta med övningarna! använd dem inte som extra föreläsningar!»
- Ta bort världens sämsta lärare, om han nu ens är lärare? Sämst sämst sämst!»
- Lärare, kurslitteratur»
- själv krart lärare byt lärare»
- inget»
- Byt lärare eller låt Marcus gå en pedagogikkurs»
- Föreläsaren»
- Lokalerna, dag ett... vi är så många att alla inte får sittplats än mindre plats att föra anteckningar... Det är långt ifrån optimalt att hålla föreläsningar för två klasser i salar som svea 213, sådana rum passar bättre för övning och självstudier. Optimalt vore Alfa-Beta-Gama-Delta-Omega samt Barbord och Styrbord. »
- Anteckningar, blev ett hysteriskt antecknande. Kanske inte för att det var för mycket text utan för struktur och tydlighet fattades.»
- Byte av sal! Omega, Alfa, Beta.»

16. Övriga kommentarer

- Läraren var dålig förbredd till lektionerna, dåliga förklaringar när vi hade frågor»
- Har inte så mycket att säga, förutom hur dålig vår föreläsare var! Sämst!»
- Föreläsaren bör tänka på att skriva större och framför allt göra pauser i det ständiga skrivandet på tavlan. Det är svårt näst intill omöjligt att hinna föra läsbara anteckningar.»
- Tycker personligen att detta är en kurs som borde läggas som första matematikkurs under utbildningen. Hade varit användbar kunskap inför kommande programmeringskurser. »


Kursutvärderingssystem från