ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 3 FSP011 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-01
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»6 50%
Cirka 20 timmar»3 25%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»1 8%
Minst 35 timmar»1 8%

Genomsnitt: 2

- Projekt» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 25%
75%»4 33%
100%»5 41%

Genomsnitt: 4.16


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 27%

Genomsnitt: 2.54

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 66%
Nej, målen är för högt ställda»3 33%

Genomsnitt: 2.33

- Men 1,5 hp är lite. Man lägger mest energi på kommunikationsdelen på projektet vilket jag tycker är värt mer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- För een liten kurs på 1.5p så tog det för mkt tid, så många delmoment som ska lämnas in varje vecka.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket tid, för få poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 9%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»8 72%

Genomsnitt: 3.63


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»4 33%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2

- Engelska-föreläsningarna har inte tillfört något förutom förvirring, alternativt repetition av sådant som inte behöver repeteras...» (Mycket liten)
- Lektionerna kunde vart uppbyggda på ett bättre sätt. Kändes ofta som den första halvtimman gick åt till att prata om VAD vi skulle kunna när lektionen var slut, utan att faktiskt lära sig något om det aktuella ämnet. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»5 50%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2

- Vi har inte haft något kursmaterial??» (?)
- Ingen kursmaterial» (?)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 3.5

- Oklarheter i vad som skulle lämnas in när, förutom det som var direkt relaterat till projektet.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 41%
Mycket bra»6 50%
Har ej sökt hjälp»1 8%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»1 8%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»4 33%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Då man utför ett grupparbete är det vitalt att alla är där när gruppen samlas! Detta var bristfälligt under hela kursen!» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 41%
Hög»4 33%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 3.83

- Svårt att säga exakt eftersom det är sån liten kurs men om hela projektet räknas in så var den hög.» (Hög)
- Detta projekt och dess delmoment är på tok för mycket för antal kurspoäng. De flesta projekt tar lång tid att sammanställa då det är flera personer involverade. Då man får flertalet uppgifter varje vecka utöver projektet, så tar detta upp fruktansvärd mycket tid! Detta måste ändras till nästkommande år!!!» (För hög)
- Kursen tog alldels för mkt tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»7 58%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»4 33%
Godkänt»6 50%
Gott»1 8%
Mycket gott»1 8%

Genomsnitt: 2.91

- Mer praktiska övningar, genomgångarna var alldeles för långa och gav inte något. » (Dåligt)
- Projektet var förmodligen en bra övning inför examensarbetet, men resten av kursen kändes onödigt.» (Dåligt)
- Gör det till en riktig kurs eller strunta i den istället för att dra ut på det och integrera med andra kurser så att de också blir tråkiga och jobbiga.» (Dåligt)
- Det är viktiga delar att kunna, men ganska "tråkig" väg för att lära sig på.» (Godkänt)
- Lite rörigt med alla olika uppgifter, lite otydligt. Läraren vill väl men får ingen vidare respons från klassen och det blir lite dålig stämning.. det är synd. För kursen behövs. Men det blev väldigt snurrigt efter ett tag med alla olika betygsättningar.» (Godkänt)
- Känns inte som man lärt sig så mycket. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Trovärdigheten hos källor osv..»
- Den bra användningen av elektroniska resurser(kurshemsidan). Kursboken.»
- Inget.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alla delmoment som ska göras utöver projektet skapar alldeles för stor belastning och går ut över övriga studier!! Måste ändras/minskas»
- Utformningen av kursen bör ändras helt tycker jag. »
- Att man ska välja ur sin portfolio själv. Känns inte som man kan sätta individullt betyg på ett arbete där flera personer ingår. Bättre att ha 5-6 delar som man får betyg på. »
- Mindre inlämningsuppgifter eller förstora kursen dvs mer än 1.5hp.»
- Tydligare upplägg, tydligare krav på prestationer av eleven. »
- Bättre samordning om vad som gäller för lab och labredovisning.»
- Gör om eller ta bort kursen.»

16. Övriga kommentarer

- Alldeles för mycket arbete för så lite poäng.»
- Magnus kompetens bör inte slösas bort på studenter som inte bryr sig.»


Kursutvärderingssystem från