ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Konstruktion fk, LMU101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 65%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»5 33%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»1 6%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 33%
100%»9 60%

Genomsnitt: 4.4

- två kurser krockade» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 3.2

- svår förståd tenta.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»6 46%

Genomsnitt: 3.3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.35

- Kurslitteraturen är både svårläst och utdaterat. Finns inga härledningar utan man får tänka sig till i mellanled. Dåligt upplagd lärobok. Fördelar sig likvärdigt på material, men det känns som att en konstruktionslärobok av 2007 borde varit mer innriktad åt dagens teknik.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.71

- Ingenting utlagd på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan användes ingenting av examinatorn.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Läraren har varit tillgänglig, men dock har det varit svårt att få tag på honom vid tilfällen. Kanske ställa upp konsultationstid?» (Ganska bra)
- Kjell finns alltid till hands vid konsultation på ej schemalagd tid.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Det kändes lugnt i början, men de 3-4 sista veckorna var belastningen väldigt hög. Jag skulle vilja ha en jämnare belastning.» (Hög)
- Svårhetsgraden på uppgiftarna jämfört med tillgänglig litteratur. Tycker det förhållande inte håller mått nånstans.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Med denna kurs har belastningen varit lite för hög. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»3 21%
Gott»8 57%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- Ja det är ingen dålig kurs. Men det är inte så mycket fokus. +++++ För att läraren tar sig tid till att diskutera saker som inte ingår i kursen. Och hjälper till att öka studenternas innsikt. Mycket intresserad och insatt i kursens tema!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jämnare belastning, det känns bättre om man kommer igång rejält i början och kan ägna sista veckan åt repetition även på föreläsningarna.»
- mer plannering i undervisningen från lärarens sida, dvs komma bättre förberedd till lektionerna.»
- Melkersson har ibland svårt att besvara praktiska frågor.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Tentamen var avsevärt mycket svårare än gamla tentor. Den medelgode studenten gavs inte en chans att klara tentan då alla uppgifter "gjordes" om totalt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från