ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-4 Matematisk statistik och signalbehandling, ESS011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»7 28%
Cirka 25 timmar»8 32%
Cirka 30 timmar»6 24%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.8


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»3 12%
50%»6 24%
75%»10 40%
100%»5 20%

Genomsnitt: 3.6

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

25 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»3 12%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»20 80%
Målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 3.72

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 36%
Ja, i hög grad»13 52%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.76


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningar i signalbehandlingsdelen fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»14 56%

Genomsnitt: 3.52

6. Hur har föreläsningarna i statistikdelen fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 24%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 2.96

7. Hur har laborationen fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»18 72%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.12

8. Hur bra har övningarna fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»16 66%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.08

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»13 52%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.44

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3.08

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.04

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Vore bra om det skrevs lite i examinationsdelen på kurshemsidan som på tidigare kurshemsidor bland annat om att man ska känna till om karaktäristisk ekvation, att det går bra att både skriva på svenska och engelska på tentan m.m. Bra att komma ihåg.»
- nej»
- Mycket bra bok! »
- Det var svår att hänga med att anteckna allt på matstat-föreläsningarna, lite pauser då och då hade varit bra. »
- Rörigt att hitta dokument och den ena vet inte vart den andra är och gör»
- En fördel att signalbehandlingsdelen flyttat till pingpong. Vore väldigt bra om även matstaten flyttade dit. Missade mycket i början då jag endast följde kurshemsidan som angavs i studentportalen. En kurshemsida! Bättre samspel mellan de olika delarna. De sade olika saker om scheman vid vissa tillfällen. Jag tycker även att Bill"s genomgångar av matlabkod var lite tidsödande. Själv gjorde jag inte labben i år så jag tyckte det var slöseri med tid att gå dit. Tror att tiden som gick till att undervisa hur man skriver matlabkod kunde ha använts bättre, och sedan bara dela ut material med matlabkoden. Bill"s labförberedande undervisning var dock väldigt viktig, för labben var för svår utan dem. Men jag tror det hade kunnat gå ut i skrift istället för som föreläsning.»
- Lite jobbigt att kursen är uppdelad i två moment med olika kurshemsidor osv.»
- Skillnaden i språk mellan de olika medierna tycker jag skapar problem»
- Hade svårt att komma åt websidan på bibliotekets datorer.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»8 33%
Har ej sökt hjälp»7 29%

Genomsnitt: 3.87

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

25 svarande

Sänkas markant»1 4%
Sänkas lite»4 16%
Förbli densamma»19 76%
Höjas lite»1 4%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.8

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

25 svarande

Sänkas markant»2 8%
Sänkas lite»9 36%
Förbli densamma»14 56%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.48


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»13 52%
Gott»7 28%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.56

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationen och projektet»
- Kursboken!»
- Bill»
- Allt!»
- kursboken»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- en ordlista med de för kursen viktiga termerna. När både föreläsningar och kursliteraturen är på engelska medans tentan skrivs på svenska. Detta gör att de engelska namnen blir en vana vilket gör det svårare att förstå vad som menas när de kommer på svenska. »
- Josés föreläsningar»
- Ändra språkupplägget, jag hade gärna sett att hela kursen var på samma språk, engelska eller svenska.»
- examination av signalbehandlingsdelen»

19. Övriga kommentarer

- nej»
- Bill bör ha genomgång av proj. upg. mycket tidigare»
- Jobbigt med två så olika ämnen i samma kurs»
- José och Bill gör ett klockrent och felfritt jobb! Pedagogiska, kunniga och humoristiska. En av de roligaste och mest lärorikaste kurserna hittills! Kan inte begära mer.»


Kursutvärderingssystem från