ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Anläggningsteknik A, stystem grund, SJO060 0105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-11-09
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»4 20%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.65

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»2 10%
100%»17 85%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 80%

Genomsnitt: 3.8

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»17 85%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.95


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.1

- Undervisningen på lektionstid har varit på en nivå långt under kursens mål. Endast repetition av det mest grundläggande och väldigt mycket snack om fritidsbåtar.» (Mycket liten)
- Det mest givande under lektionerna är lärarens paralleller till sjölivet. Övrigt var tydligt i litteraturen.» (Ganska stor)
- Jag hadde mycket för kunskaper inom vissa delar, annars skulle jag tagit "mycket stor."» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.4

- Störst del av inlärningen är tidigare erfarenheter.» (Ganska stor)
- Pedagogisk! Tydlig!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»13 65%

Genomsnitt: 3.6

- Mycket information som skulle "komma ut" på nätet kom inte, och instuderingsspecifikation först sista veckan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»10 50%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.55

- Då nivån var för låg.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»13 65%
Hög»6 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Efter att exempel på tidigare tentor lagts ut så man visste vad man behövde lära sig.» (Lagom)
- Höll nästan på att inte hinna TecSIM på ordinarie lektioner. Bra med extratillfället.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 75%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 10%
Godkänt»4 20%
Gott»10 50%
Mycket gott»4 20%

Genomsnitt: 3.8

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta»
- Litteraturen. Läraren!»
- Hela kurs upplägget höll en genomgående bra standard, lektioner osv. Likaså.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En introduktion och lite basics i TecSIM vore bra. Vi kastades i princip huvudstupa in i momentet utan att ha några förkunskaper över huvud taget. Det tog mig nästan ett 5-timmars-tillfälle att fatta att vänsterklick öpnnade pumpar och ventiler och att högerklick stängde dem etc. För dem som aldrig varit på ett fartyg förut vore det nog trevligt med lite basics, om möjligt även ett studiebesök att anknyta till...»
- Mer ambitiös pedagogisk angreppsvinkel för Tec Sim.»
- Mer genomgångar och en bättre introduktion till TECSIM. Att få lära sig tecsim utan en bra introduktion till vad man verkligen håller på med kan jämföras med att lära sig cykla i mörkret, med solglasögon på. »
- en mer erfaren lärare som jobbat med de grejer som finns i handels flottan i större utsträckning och som kan hålla sej mer till ämnet under föreläsningarna.»
- Föreläsningarna bör ges på en nivå som stämmer överens med målen för kursen och vad som krävs för att klara tentan.»

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs och givande!!!»
- bra läraren är engagerad och vill oss väl! men är skeptisk till om denne har tillräckligt med erfarenhet för att undervisa detta ämne.»
- Det är inte rimligt att lägga så mycket focus på ånga när den sammanlagda föreläsningstiden är så pass kort.»


Kursutvärderingssystem från