ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transformer och differentialekvationer 2011, MVE100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-13 - 2011-04-08
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Thomas Wernstål»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»3 27%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.54

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»0 0%
75%»4 36%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.36

- Hade läst om Transformerna innan så gick inte så mycket på dom.» (75%)
- missat två timmar bara» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen? (Skriv gärna vad du tyckte om de olika inlämingsuppgifterna och om du har några förslag på förändringar av examinationsformerna och/eller betygskriterierna)

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»6 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 12%

Genomsnitt: 3

- Lite dumt att bara ha inlämningar i en kurs tycker jag eftersom det lätt blir att man kan genomföra alla inlämningar utan egentligen förstå vad man gör.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att allting som gåtts igenom på föreläsningarna kom på ett eller annat vis upp i någon av inlämningarna» (Ja, i hög grad)
- jag hade lite svårt att förstå vad det var jag skulle lära mig från inlämningsuppgifterna, att relatera dem till verkligheten.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning? (Skriv gärna vad du tyckte om föreläsningarna och föreslå gärna förändringar av kursupplägg och/eller undervisningsformerna)

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.45

- det var mycket bra att vi hade tillgång till alla föreläsningar i pappersforat för då kunde man hänga med bättre istället för att behöva stressa för att skriva ner allt som visas och sägs. Dock kan man tyvärr även tappa fokus om hela lektionen, 4 timmar, är på projektorn, framförallt måndag morgon.. hade varit bra med lite variation (från projektor till tavla till projektor igen osv.). det skullle även vara bra om man kunde få tillgång till föreläsningsanteckningarna iaf dagen innan föreläsningen för att kunna kolla på det innan.» (Ganska stor)
- Föreläsnigsantecknigar (PP) är strålande men jag tror nog att en kombination med att använda tavla mer i.a.f i första delen av kursen.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»4 36%

Genomsnitt: 3.18

- Att bara läsa i kompendiet var ganska svårt, men tillsammans med föreläsningarna har det varit bra.» (Ganska stor)
- Personligen har jag enbart använt DE-kompendiet och inte e-böckerna alls för att när vi skulle behandla det som stod i e-böckerna så fanns det väldigt bra beskrivet i föreläsningsanteckningarna» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»9 81%

Genomsnitt: 3.81

- Att använda E-böcker var en bra idé.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Ovanligt att lärare uppmanar elever att besöka denne för handledning utanför kontorstid. Mycket bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 3.63

- detta på grund av att jag inte hade möjlighet att sitta dem tider dem ville sitta med inlämningarna» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»6 54%
Hög»4 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»3 27%
Hög»3 27%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 3.9

- Denna kurs läste jag parallellt med en anna kurs på Z-programmet. Efterso det har gått bra får jag anse att belastningen är lå i denna period även om jag har haft mycket att göra.» (Låg)
- Jag läste en extra kurs.» (Hög)
- pga att jag läste dubbelt och kandidaten var rätt tidskrävande» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 18%
Gott»3 27%
Mycket gott»6 54%

Genomsnitt: 4.36

- förstår fortfarande inte vad den har med verkligheten att göra :S» (Godkänt)
- Tycker att kursen gjorde i princip vad man förväntade men att hela upplägget kändes gammalt! Märktes tydligt att denna kursen gått många gånger med flera olika examinatorer och att man i princip bara klippt och klistrat lite i inlämningsuppgifterna. Tycker att kursen borde fräschas upp helt med nya uppgifter och där det är mer anpassat efter kurslitteraturen.» (Godkänt)
- Bra föreläsare och upplägg av kursen. Bra examenation.» (Mycket gott)

14. Vad är det viktigaste du tar med dig från denna kurs?

- Hur man löser differential ekvationer och vad en Fouriertransform är»
- Ökad matematisk förståelse»
- en utökad matlabförståelse och en djupare insikt i laplaceransformer. Det är helt klart det viktigaste sakerna.»
- Har lärt mig Mathematica»
- Mathematica»
- Många sköna termer som Thomas slängde sig med och att jag inte behöver vara rädd när jag ser en diff.ekvation.»
- Vet ej»
- Egenvärdesproblem.»
- Olika metoder för att lösa differentialekvationer.»
- matte kunskaper»

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen dvs inlämningsuppgifter och frivillig tenta»
- Uppöägget med inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgerna»
- Inlämningarna och betygskriterierna»
- Allt»
- Upplägget med att de sista föreläsningarna är till för konsultation.»
- Vet ej»
- Kompendiet, även om det var väldigt tungt att läsa igenom så var det väldigt konkret och bra kurslitteratur.»
- föreläsaren! »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare formulering i teserna, de är ibland lätta att missförstå»
- Ev. lägga undervisningen på tre dagar.»
- lektionerna bör hållas tre ggr i veckan!»
- inte så bra med fyra timmars föreläsningar, framförallt måndag morgon. hellre föreläsningar under hela perioden men inte så intensiva.»
- I vissa fall var inlämningsuppgifterna dåligt formulerade och svåra att förstå vad man skulle göra»
- Vet ej»
- Inlämningsuppgifterna. Fräscha upp dom! Varför skriva som tips att använda AppendTo om man som föreläsare själv aldrig använt funktionen? Fanns flera sådana inslag där det märktes tydligt att det inte var den nuvarande föreläsaren som hade formulerat uppgifterna.»
- kanske mer undervisning på tavlan, speciellt i början av kursen.»

17. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs.»
- hade inte skadat med datorövningar iaf varannan vecka...där man sitter och jobbar med inlämningarna samtidigt som du eller en övningslledare är tillgängliga hela tiden.»
- väldigt bra föreläsare, går djupt in då han skall förklara något som man läst minst för tre år sedan. väldigt bra pedagogik, och struktur då han undervisar dock de delarna som förklarades på over head gick för fort. kanske några enstaka exempel på tavlan hade dels saktat ner tempot samtidigt man hängde med bättre.»


Kursutvärderingssystem från