ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kommunikationsaktiviteter på maskinteknik M3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-02 - 2011-06-10
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Carl Johan Carlsson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Har ditt skrivande förändrats sedan du började på Chalmers?*

47 svarande

Ja»38 80%
Nej»7 14%
Vet ej»2 4%

Genomsnitt: 1.23

- I takt med att jag mognat som person. Tror inte att det beror på Chalmers som lärosäte» (Ja)
- Det har förbättrats. Bättre på att skriva kort och konkret med högre kvalitet.» (Ja)
- Till det sämre definitivt. Fler kurser i projekt och rapportskrivning rekommenderas» (Ja)
- Till det sämre. Under gymnasiet läst jag svenska c som berör skrivande och kommunikation ,men har inte fått utnyttja det under Chalmerstiden och har därmed tappat väldigt mycket.» (Ja)

2. Har du blivit på att skriva?*

47 svarande

Ja, mycket»6 14%
Ja, i viss mån»25 60%
Inte särskilt mycket»6 14%
Nej»4 9%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.19

- väldigt konstig fråga antar ni menar bättre eller nått...» (Ja, mycket)
- Övning ger färdighet» (Ja, i viss mån)
- Jag har inte blivit bättre på att formulera mig men bättre på att lägga ihop en text på ett snyggt sätt.» (Ja, i viss mån)
- Jag tror dock inte att jag har blivit bättre på att skriva speciellt mycket pga undervisning i skrivande på chalmers utan snarare för att jag de senaste åren själv har blivit fokuserad på vad jag vill säga och uttrycka när jag skriver.» (Ja, i viss mån)
- Tycker jag var bättre på att skriva innan Chalmers, just skrivandet krävs inte lika hög grad på Chalmers vilket medfört att jag blivit sämre på det.» (Inte särskilt mycket)
- Antar att frågan är om jag har blivit BÄTTRE på att skriva! i så fall nej. Betydligt sämre» (Nej)
- Snarare sämre då jag skriver mindre nu. Dock har jag väl blivit bättre på att skriva "tekniska" skrifter, så det går nog jämnt ut.» (Nej)
- Fattar inte frågan» (Vet ej)
- Har jag blivit vadå? Bra?» (Vet ej)
- (Vet ej)
- Vad betyder "har blivit på att skriva"?» (Vet ej)
- Har du blivit ... på att skriva? -Bra? I viss mån. Inte så att man fått bedömning på själva skrivsättet eller så under utbildningen.» (Vet ej)

3. Om du tycker att du har blivit bättre, vad tycker du att har blivit bättre på?

- Mognare meningsbyggnader samt större ordförråd.»
- Mer flyt i texterna som inte är lika riktade mot personen som läser utan mer allmänna»
- Man har lärt sig ett mer akademiskt uttryckssätt. "Finare svenska"»
- Kort och konkret med högre kvalitet. »
- I rapport form»
- Formuleringar.»
- Korta och koncisa faktatexter och att ha i åtanke vem läsaren är.»
- Tekniskt språk»
- Koppla samman texten i en helhet»
- skriva på engelska. mer facktermer»
- Skrivandet av vetenskapliga rapporter där man framhäver i ståndpunkt och kan bekräfta den med vetenskaplig grund»
- Nej»
- utförande av rapport, struktur»
- Att skriva mer relevanta texter och läsa igenom och ändra tel och meningar sp dom hänger ihop»
- Skriva rapporter»
- Har blivit bättre på "fackspråk".»
- Att skriva och strukturera vetenskapliga rapporter på ett korrekt sätt.»
- Skriva mindre "talspråk"»
- Har blivit bättre på att sätta ihop en text på ett snyggt sätt.»
- Att skriva "tekniskt"»
- Jag har blivit bättre på rapportskrivande, dock har jag nog blivit sämre på att skriva andra texter. Ex. debattartiklar och dyl.»
- Att allmänt formulera mig men har också med alla projekt övat på att skriva formellt.»
- Bättre på att skriva tekniska rapporter.»
- Jag har blivit bättre på att förklara mig i text och att använda ett fackmässigt språk.»

4. Vad är syftet med att ha kommunikationsinslag i vissa av era ingenjörskurser?*

- Min uppfattning är att många har bristande kunskap om att använda det svenska språket i skrift. Att skriva en rapport som ingenjör är sannolikt mer "stelt", men få saknar förmågan att skapa intresse för läsaren genom god en god stilistisk framställning vilket är nödvändigt i många sammanhang.»
-
- Att lära oss skriva på ett vetenskapligt sätt.»
- Ibland vet jag faktiskt inte, när flera ska ge omdöme är det inte ovanligt att de motsäger varandra och skapar förvirring»
- Att kommunicera effektivt sparar pengar»
- Att bidra med hjälp och handledning, samtidigt som man får insikt och blir bättre på skrivande etc.»
- Att bli bättre på att skriva rapport och kommunicera det arbetet genererat»
-
- Så att vi kan öka våra kommukationsmöjligheter. »
- att bli bättre på att kommunicera på ett profissionellt sätt »
- Lärande»
- Att lära sig hur man förmedlar sin kunskap som ingenjör.»
- att kommunicera mer korrekt och entydigt»
- Jadu, ibland undrar man. Oftast är det en form av examination (rapportskrivning), men när det kommer till de muntliga presentationerna är väl syftet mer att få öva inför arbetslivet.»
- För att bli bättre på att utrycka sig och dokumentera»
- lära sig kommunicera kanske..»
- Att vi ska bli bra på att skriva tekniska rapporter»
- att göra så att vi kan skriva försåeliga texter»
- Att uppnå nedanstående...»
- Tycker det är mycket viktigt eftersom vi då får lära oss att skriva mer korrekta rapporter och vetenskapliga artiklar. Tycker det är synd att det inte är mer sådant eftersom jag känner att jag börjar tappa min skrivförmåga allt mer. Förut hade jag inga problem alls då jag skulle skriva texter men nu kommer jag allt oftare på mig själv med att inte hitta orden.»
- Att bli bättre skrivare så att fler kan ta del av ens tankesätt. »
- Antar för att många ingenjörer inte läst så mycket om sådant på gymnasiet»
- vet ej»
- Att lära sig framföra och eller ta till sig budskap. »
- Att studenter som inte genomfört utbildning på natur/tekniskt- gymnasium ska att lära sig skrifva. »
- ..»
- skapa en vana inför rapportskrivnig och presentationer»
- lära sig skriva texter som någon annan ska förså och kunna ta till sig»
- Att senare kunna framföra ingenjörsarbete på ett bra och seriöst sätt i den bransch som man senare kommer att hamna i.»
- Att lära sig skriva bra?»
- Förmedla det vi kommit fram till på ett bra sätt»
- Att bli bättre på att skriva tekniska rapporter. »
- Antagligen för att det är väldigt viktigt i arbetslivet»
- Det beror på vad ni menar med "kommunikationsinslag". Efter att ha opponerat på andra studenters skrifter och rapporter kan jag ju säga att allt som får folk att skriva bättre och tänka på vad de skriver är bra.»
- Att lära sig hur man utformar en rapport på ett ingenjörsmässigt sätt.»
- Inget alls i de flesta kurser, känns som om det inte prioriteras speciellt mycket från kursansvariga»
- Att lära sig hur man skriver på ett ingenjörsmässigt vis»
- så man förstår vilken betydelse kommunikationen kan ha»
- Att lära sig presentera det vi kommer fram till.»
- Förbättra kommunikationen skriftligt och muntligt»
- För att det är en viktig del av yrket som civilingenjör att skriva rapporter.»
- Man måste kunna skriva rapporter och liknande på ett bra sätt, kunna förklara vad som har lett fram till ett resultat, kunna uttrycka sig på ett bra sätt.»
- Bli bättre på att kommunicera»
- Att lära folk skriva och uttrycka sig på ett bättre vis?»
- Vet inte...»
- Att få stöd i skrivprocessen.»
- Vet ej»

5. Vad tycker du att kommunikationsinslag på ett ingenjörsprogram ska leda till?*

- Att lära sig skriva på ett sådant sätt att läsaren får ett större intresse i texten tack vare gott språkbruk. Man måste kunna presentera relevant fakta på ett tydligt och strukturerat sätt, men personligen lägger jag även stor vikt vid att skapa en intressantare text genom välformulerade och genomtänka meningar.»
-
- Att lära sig skriva vetenskapligt och korrekt vad gäller referenser osv.»
- Att man blir mer självständig i att skriva.förståeligt»
- Att man höjer sin nivå på sitt skrivande»
- Att man kan skriva rapporter och texter på ett tekniskt, vetenskapligt bra sätt som gör att man blir förstådd och uppskattad av andra kunniga.»
- Samma som fråga 4»
-
- Så att vi kan öka våra kommukationsmöjligheter. »
- ett högre kunnande»
- Lärande»
- Att man lär sig hur man på ett korrekt sätt förmedlar kunskap.»
- Bättre kommunikation»
- Att»
- Det ska leda till att studenterna funderar på sitt skrivande för det är då det utvecklas»
- bättre kommunikation»
- Ökad förståelse av vikten av bra skrivande»
- bättre rapporter och avhandlingar»
- Bra förståelse om rapportskrivning och presentationsutförande»
- Uteckling av språket och skrivförmågan.»
- Att bli bättre skrivare så att fler kan ta del av ens tankesätt. Kunskap är obefintlig om inte alla kan förstå den.»
- Att lära sig förmedla»
- bli bättre på att kommunicera»
- Att man blir en ingenjör som fungerar i ett större sammanhang där kommunikation är mycket viktigt.»
- Att studenter som INTE genomfört utbildning på natur/tekniskt- gymnasium ska att lära sig skrifva. »
- ..»
- samma som ovanstående»
- Att mans ka kunna visa upp och förmedla sitt budskap»
- Se ovan.»
- bättre rapporter»
- vana att skriva rapport på ett tekniskt projekt samt vana att presentera koncept muntligt osv.»
- Att bli bättre på att skriva tekniska rapporter samt att bli bättre på muntliga redovisningar. »
- Det ska göra den blivande ingenjören kapabel att kunna kommunicera på korrekt sätt i arbetet»
- Att folk lär sig att skriva så man förstår, men framför allt att de inser att man faktiskt måste ha täckning för allt man skriver och att det inte räcker att skriva så att "jaja, men du förstår ju vad jag menar". »
- Liksom andra kurser ska det leda till att man blir redo för arbetslivet och jag tycker att det är mycket viktigt eftersom det är bara vid dessa tillfällen som det finns möjlighet att få feedback på det man skriver.»
- Faktiskt lära sig att skriva en rapport, tycker t.ex det har varit nästan obefintlig information i kandidatarbetet. Har helt varit upp till vilken handledare man har»
- Lära sig skriva snyggt och korrekt »
- vet inte»
- Att man blir mer uppmärksam på felaktigheter och hur rapporter kan och inte kan skrivas.»
- Vara förberedande inför det kommande yrkeslivet»
- Bra kommunikativ förmåga i tal och skrift»
- Lära ut hur exempelvis en rapport eller ett föredrag ska genomföras på ett bra sätt.»
- Bli bättre på att kommunicera»
- Att folk framförallt ska kunna skriva texter som följer någon slags röd tråd och har ett mål. Jag tycker att det är den största bristen med folks arbeten, att de inte känns som om de vet vad de egentligt vill säga med texten. Det borde också läggas stor fokus på att förtydliga att det inte är viktigt att "ordbajsa" ur sig fina ord utan att faktiskt säga något relevant. Något som jag tycker förvånansvärt många inte verkar vara medvetna om och som jag även tycker att det inte läggs tillräckligt stort fokus på vid rättning av arbeten.»
- Att man blir bättre på att förmedla sitt arbete i tal och skrift. »
- Att vi som ingenjörer blir bra på att förmedla oss i text.»
- Vet ej»

6. Har de inslag du hittills har haft påverkat din syn på skrivande/kommunikation?*

47 svarande

Ja, i stor utsträckning»5 10%
Ja, i viss mån»25 54%
Lite»13 28%
Nej»3 6%
Vet ej/har inte deltagit»1

Genomsnitt: 2.3

- inte mer än vad man lärde sig i svenskan » (Lite)
- Ja det är skrämmande vad dåligt många skriver på maskinutbildningen. » (Lite)

7. Hur givande anser du att följande aktiviteter har varit:*

Matrisfråga

- Om man ska ha föreläsning om muntlig framställan måste man göra som man lär.»
- Föreläsning i retorik upskattas. Fler smårapporter så man håller sitt srivande igång»
- I många kurser får man kommentarer av en annan grupp på sin rapport, men man får ingen chans att lämna in rapporten igen efter att man rättat till de kommentarer man fått. Detta gör att hela proceduren ofta känns värdelös.»
- Uppgifter om att läsa o kommentera och jobba med utkast och annat finns men hur givande är uppgiften i sig när det inte finns tid till att jobba med det!? Är bara en börda då.»
- Hade önskat en inledande föreläsning om vad tekniskt skrivande handlar om. Typ vilket tempus som ska användas etc. Jag har via kompisar bara råkat få veta att VI-form inte är "tillåtet". Känns som en ganska central del som jag missat men som borde ha varit med från fackspråks sida. »
- Fackspråk har inte tid att sätta sig in tillräckligt i alla rapporter för att handledningen ska bli givande..»
- Fackspråcks handledningar har inte varit speciellt givande i år, då de har tagit ett tydligt avstånd från att ge konkreta svar angående rapportens upplägg, då de anser att det är upp till kandidathandledarna att avgöra. »
- Känns som om rapporten man skickade till andra gruppen lästes igenom på 10 min»

Läsa och kommentera en annan projektgrupps rapportutkast*
47 svarande

Mycket givande»3 6%
Givande»28 59%
Inte särskilt givande»13 27%
Inte alls givande»3 6%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.34

Ge kommentarer till en annan projektgrupps rapportutkast*
47 svarande

Mycket givande»3 6%
Givande»28 60%
Inte särskilt givande»12 26%
Inte alls givande»3 6%
Vet ej/har inte deltagit»1

Genomsnitt: 2.32

Få kommentarer från en annan projektgrupp på vårt rapportutkast*
47 svarande

Mycket givande»13 28%
Givande»23 51%
Inte särskilt givande»8 17%
Inte alls givande»1 2%
Vet ej/har inte deltagit»2

Genomsnitt: 1.93

Få kommentarer och diskutera ett rapportutkast med en lärare från Fackspråk och kommunikation*
47 svarande

Mycket givande»21 44%
Givande»18 38%
Inte särskilt givande»7 14%
Inte alls givande»1 2%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.74

Föreläsningar om skrivande och muntlig presentation*
47 svarande

Mycket givande»3 7%
Givande»14 36%
Inte särskilt givande»19 50%
Inte alls givande»2 5%
Vet ej/har inte deltagit»9

Genomsnitt: 2.52

8. Hur säker känner du dig när det gäller att göra/utföra följande:*

Matrisfråga

- Tycker Bengt och Fackspråk kunde komma överens om vissa riktlinjer och inte låta deras personliga meningsskiljaktigheter ta tid i våran undervisning.»
- Skriver efter mina egna mål och så jag själv tolkar era skrivansvisningar mm. Så om jag kryssar i säker på metod är det nog till största del för att jag har ett mål som lätt kan uppnås av mig själv som jag tycker duger gott o väl och inte av fackord.»
- Stor cred till Claes Andersson!!!»
- Skulle vara bra med en kort del om presentationsgenomförande i form av föreläsningar men framförallt i form av egen träning och feedback»

Strukturera ett stycke*
47 svarande

Säker»21 44%
Ganska säker»19 40%
Något osäker»7 14%
Osäker»0 0%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.7

Skriva en inledning till en rapport/uppsats*
47 svarande

Säker»10 21%
Ganska säker»26 55%
Något osäker»11 23%
Osäker»0 0%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.02

Skriva en diskussionsdel/slutdiskussion i en rapport*
47 svarande

Säker»9 19%
Ganska säker»29 61%
Något osäker»9 19%
Osäker»0 0%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2

Skriva en metoddel i en rapport*
47 svarande

Säker»7 14%
Ganska säker»24 51%
Något osäker»12 25%
Osäker»4 8%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2.27

Skriva en resultatdel i en rapport*
47 svarande

Säker»11 23%
Ganska säker»29 61%
Något osäker»7 14%
Osäker»0 0%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.91

Kommentera tabeller och figurer i text*
47 svarande

Säker»21 44%
Ganska säker»18 38%
Något osäker»7 14%
Osäker»1 2%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 1.74

Använda dig av och referera till andra källor i dina texter*
47 svarande

Säker»14 29%
Ganska säker»21 44%
Något osäker»10 21%
Osäker»2 4%
Vet ej/har inte deltagit»0

Genomsnitt: 2

Hålla en muntlig presentation*
47 svarande

Säker»8 17%
Ganska säker»17 36%
Något osäker»16 34%
Osäker»5 10%
Vet ej/har inte deltagit»1

Genomsnitt: 2.39


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från