ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, KAA146, Lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-02-27 - 2012-03-18
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»3 6%
Cirka 20 timmar»13 28%
Cirka 25 timmar»13 28%
Cirka 30 timmar»12 26%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 3.02

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»2 4%
75%»17 36%
100%»25 54%

Genomsnitt: 4.41


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 34%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 34%

Genomsnitt: 2.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»9 23%
Ja, i hög grad»19 48%
Vet ej/har inte examinerats än»10 25%

Genomsnitt: 2.97


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 11%
Ganska stor»27 60%
Mycket stor»13 28%

Genomsnitt: 3.17

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»11 23%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»16 34%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.19

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»4 8%
Ganska dåligt»9 19%
Ganska bra»22 47%
Mycket bra»11 23%

Genomsnitt: 2.86


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»13 28%
Har ej sökt hjälp»11 23%

Genomsnitt: 3.67

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 23%
Mycket bra»30 65%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 47%
Hög»21 45%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.58

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 15%
Hög»25 54%
För hög»14 30%

Genomsnitt: 4.15


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»18 39%
Gott»19 41%
Mycket gott»6 13%

Genomsnitt: 3.6

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Demoövningarna»
- Bra labbar och studioövningar. »
- föreläsningarna är bra, derek måste dock skriva mer på tavlan och förklara mer vad han gör. Verkar som han tror att vi redan kan det han pratar om ibland. »
- Miniprojekten som ger god förståelse för det man läser och lär sig på föreläsningarna. Studioövningarna betonade rätt delar, men det var ofta för stora uppgifter för att hinna lösa på den tiden som fanns. Demoövningarna var mycket viktiga för min förståelse och inlärning! Trevliga & kompetenta övningsledare!»
- Destillationslabben. Att faktiskt kunna se hur de fysikaliska fenomenen yttrar sig i verkligheten istället för att bara se på 2d-bilder.»
- Bra demoövningar och handledare på övningarna»
- Preemlaborationen var ett roligt moment som visade att kursen är verklighetsförankrad. Det gör det lite roligare att lösa uppgifterna.»
- Destillationslaborationen och studiebesöket.Miniprojekten var också bra, likaså tydligheten i kursens delar med sina olika räknehäften.»
- Caroline Wang-Hansen.»
- Mycket bra kursadministration, lätt att få tag i material och info över studieportalen. Lätt att få kontakt över mail. Anledningen till att jag gav fråga 8 ett "ganska bra" istället för "mycket bra" är att studieportalen i sig är kass då den ofta är ur funktion. Detta hör väl igentligen inte hemma i en kursutvärdering utan kanske i en allmän utvärdering av chalmers men med tanke på att tentaanmälningar, inlämningar och allt kursmaterial ligger på studieportalen påverkar detta kursen väldigt mycket ändå. Borde inte en teknisk högskola kunna ha en fungerade studieportal?»
- Allt! Både föreläsare och övningsledare var grymt bra»
- Preemlaben var bra»
- Studiebesök och labbar var intressanta»
- Det är bra att ha powerpoints som man kan skriva ut, lättare att få sammanhang när man läser anteckningarna efteråt. Krister gick igenom allt bra och pedagogiskt.»
- Preembesöket. Det gav en praktisk förståelse och skapade större intresse för kursen»
- Krister är en riktigt bra föreläsare, så gör er inte av med honom! ,) Dessutom är det väldigt skönt att allt läggs ut på sidan: föreläsningar, extra materiell mm »
- Föreläsarna och övningsledarna var bra!»
- Bra upplägg på kursen med föreläsningar, demoövningar och kunsultationer. Demoövningsledarna var bra. »
- Preemlabben, det var roligt att komma ut och se hur det ser ut på riktigt.»
-
- Föreläsningarna, var mycket bra.»
- Labb 2 och studiebesöket.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade varit bättre om alla kompendier, uppgiftshäfte mm kunde delas ut från början eller säljas på något sätt. Det har både Termon och transporten löst mycket bättre.»
- Miniprojekten är visserligen relevanta till stor del, men de tar mycket tid vilket gör det svårt att hänga med i kursen i stort. Vore dessutom mycket bättre att börja med dem en vecka tidigare, så man slapp ha en inlämning i lv 7. Det blir lite rörigt med alla olika kompendier. Man vågar fråga mer och hänger bättre med när demoövningar sker i mindre grupper.»
- Det stora problemet med den här kursen är tidsbristen på tentan. Den bör verkligen ändras till en 5timmars tenta, när alla som skriver den upplever tidsbrist måste ni väl inse att något är fel!!»
- Mer övningar! och man ska kunna fråga om allt på alla övningar. jätte dåligt att man måste ligga i fas för att kunna få hjälp och sen har man 1-2 tillfällen på sig att fråga. Hinner man inte klart då så kan man inte fråga mer, det är dåligt. »
- Målen!! Jag har hitttade inte några tydliga mål om vad som gällde för kursen. Uppunktade mål borde inte vara så svårt att skriva och lägga med i kurs PM som för övrigt var omfattande.»
- längre skrivtid på tentan»
- Laborationerna var väldigt flummiga. Den första var ospecifik, och de två handlederna ställde olika krav för godkänt. Det är också dumt att man er ser sina resultat på hemsidan.»
- Dereks föreläsningar var ganska svåra att hänga med på eftersom det var mycket powerpoint och inte så mycket på tavlan, så lite mer på tavlan så det går hänga med lättare.»
- Det är för mycket häften att hålla reda på. Jag anser att upplägget i Transportprocess var bättre när man bara hade ett häfta att räkna i. Sen skulle man kunna ha komplerande häften med extra information. Jag saknar också relatering till kursböckerna gällande ekvationer etc på föreläsningarna.»
- Fler bonuspoäng för miniprojekten. Försök få bort undervisning med powerpoint och skriv på tavlan istället så mycket det går. »
- Kursliteraturen är helt onödig. Nästan 1000:- bortslösat. »
- Det behövs mycket fler övningar som man kan få hjälp på! Dem lärarna som är på övningarna behöver kunna hjälpa till med alla de olika momenten i kursen. Studioövningarna var inte speciellt bra eftersom man aldrig kunde få hjälp. Många slutade gå på dem eftersom man inte hann få någon hjälp och på nästa tillfälle skulle man göra en ny övning så man hann aldrig klart med något. »
- Byt studieportalen, förra systemet kanske såg tråkigare ut men det funkade iallafall.»
- Kursen är dåligt organiserad. Det skulle underlätta mycket om man satte ihop ett dokument som förklarar vilka kompendier som ingår, vilka uppgifter som är rekommenderade samt mål för VARJE avsnitt. Just nu finns det endast rekommenderade uppgifter på avsnittet reaktionsteknik och mål beskrivna för semarationstekniken. Detta skulle underlätta kursupplägget mycket då man blir väldigt förvirrad när man får helt nytt material varannan vecka. Väldigt rörigt med 4 olika kursböcker och över 15 kompendium. Även miniprojekten tar väldigt mycket tid, orimligt mycket för att motsvara så få bonuspoäng. Jag tycker att man ska starta första projektet en läsvecka tidigare, alternativt ta bort miniprojekt 5 eftersom det är svårt att hinna med ett projekt i läsvecka 7.»
- Till de övningsuppgifter som finns borde det finnas lite mer detaljerade tips i facit istället för bara ett svar.»
- Kursböckerna har jag inte hunnit/behövt öppna känns lite bortkastade pengar»
- Miniprojekten var otroligt och onödigt tidskrävande, minska ner på dessa. I början av kursen borde alla kompendier delas ut i pappersformat. I början av kursen ska det finnas en lista på rekommenderade övningsuppgifter för hela kursen. Det behövs bättre struktur på kurshemsidan och på kursen i allmänhet.»
- Energiteknikdelen var lite rörig och svårt att förstå vadvi skulle kunna. Övningsledaren för separationdelen förklarade inte vad och hur han gjorde utan skrev bara upp siffror och formler utan motivering, det lär man sig inget på.»
- Det var väldigt svårt att plugga ikapp om man missar någon föreläsning. Föreläsningarna som finns under utdelat material innehåller inte särskilt mycket info.. bara massa bilder som inte säger så mycket. Det vore bra om föreläsningarna läggs upp på hemsidan innan föreläsningstillfället också så att man kan anteckna på dem under föreläsningarna. Det dröjde innan några av demoövningarna kom ut på hemsidan också. I övrigt så kändes det som att allt material var väldigt utspritt och jobbigt att få en översikt av.»
- Kursmaterialet. Det var rörigt att hitta uppgifterna på hemsidan och man var tvungen att skriva ut mycket. Hade varit bättre med ett häfte där alla uppgifter var samlade, tex som man kunde köpa i transportprecesskursen»
- Tyckte det var lite jobbigt att särskilt doktorander (?) bara kan besvara frågor inom sin egen sektor och passar helt på övriga. Men kanske inget man kan göra åt..»
- Lite mer struktur kring alla papper man får, väldigt många olika häften. Hade det gått att ordna så skulle kanske ett stort kompendium varit bättre (?). Dessutom: kursböckerna användes i princip ingenting! Detta är givetvis studenternas ansvar, men nästan ingen av föreläsarna hänsvisade till sidor i boken o.s.v så kursböckerna hamnade i skymundan. De hade lika gärna kunnat skippa böckerna tycker jag, kostar alldeles för mycket än vad det smakar.»
- De olika kompendierna var bra, fast det var svårt att få en överblick av vad som ingick i kursen. Det skulle vara bra om det fanns en enhetlig numrering av uppgifterna, att de olika kompendierna var numrerade så man visste vilka som fanns redan från början, det var lite svårt att få struktur. Man hade velat få feedaback på miniprojekten tidigare, det är svårt att veta om man har gjort rätt på ett projekt som man lämnar in och sedan inte ens får något resultat (har t.ex. fortfarande inte fått resultat på mp 4 och 5, så här i lv1 lp4...). Antingen en uppsnabbad rättning, eller att det efter inlämning kommer ut en lösningsgång till projektet i efterhand, som läggs ut på hemsidan. Reaktordelens föreläsningar har lite mer att förbättra än de andra två delarna. Speciellt svårt när det är på engelska, många nya begrepp på en gång, och föreläsaren inte skriver någonting utan bara pratar. Skulle varit bra med fler anteckningar på tavlan under dessa föreläsningar. »
- Allt material som man fick skriva ut själv borde istället sammanställas och säljas som kompendium på t.ex Cremona.»
-
- Fyra böcker, Tolv utskrifter/kompendier. Under all kritik. Har inte öppnat varken sep- eller reaktor-boken och ansåg mig ändå få in sakerna i skallen.»
- Kompendierna borde sammanställas då de var mycket svåra att hålla koll på. Man bör även fundera över varför man behöver 12 kompendier och 4 kursböcker. »
- läshänvisningar till kurslitteratur. Det kan vara jobbigt att behöva leta genom boken själv om man inte vet vad som är relevant. Dock behövde jag aldrig boken, eftersom alla kompendier och annat utgivet material ersatte dem.»
- Tentan är orimligt lång för fyra timmar! Det resulterar i att om man ska vara taktisk så ska man strunta i en av de tre delarna som kursen omfattar och se till att lära sig de andra bra eftersom det är ändå bara så mycket som man hinner med på tentan. Miniprojekten! Jag lockades att göra miniprojekten och lade orimligt mycket tid på dem. Visst är de frivilliga, men man borde inte ha med någonting som lockar studenter till att lägga jättemycket tid på strunt. Jag hade lärt mig och hunnit med mycket större del av kursen om jag skitit i miniprojekten och räknat uppgifter istället. Som det är nu tar miniprojekten all tid och kraft och utrymme att räkna själv finns inte. Även uppgiften till labb 1 var för stor och gav inte ut så mycket jämfört med vilken tid man lade ner på den. »

16. Övriga kommentarer

- Jag har gjort varenda tal i kursen, men har fortfarande inte öppnat de två nya böckerna som stod som kurslitteratur. Föreläsningar, kompendier och demoövningar täcker väl över alla eventuella behov av kurslitteratur. Dessutom har man fått springa runt till datasalar för att skriva ut föreläsnings-slides, som inte fanns från början.»
- Tentan var alldeles för matig för en tenta på fyra timmar. Det var uppgifter som jag kände att jag kunde men som jag helt enkelt inte hann att svara på. Om jag nu blir underkänd på tentan är det ju inte särskilt kul att veta att det är på grund av jag inte kan knappa in saker på miniräknare i ljusets hastighet. I min mening anser jag att man bör ha fler/andra examinationsformer än tenta. För de mer tidskrävande momenten tycker jag att examination kan bestå av seminarie eller miniprojekt som ska lösas individuellt. Det är även otydligt på tentan hur mycket man ska motivera olika antaganden (ex samma molära flöden för ångflödet i destillationskolonner, varför reaktionshastigheten för CSTR ser ut som den gör osv) vilket gör att tid ödslas på sådant som kanske inte behövs.»
- Bra om man vet sina extrapoäng till tentan.»
- Under tentamen då jag frågade Carolin om hjälp kändes det som jag blev dumförklarad istället för hjälpt kanske något hon ska tänka på. Annars en bra kurs.»
- Böckerna var totalt onödiga att köpa till denna kurs. »
- Övningsledarna borde gå runt till alla på övningen istället för att fastna på de fyra på raden längst fram (precis som övningsledarna i alla andra kurser).»
- Kursen består av tre delar visserligen, men det hade varit bra om det var lite mer sammanhållet. Till exempel så fick man ut ett dokument med rekommenderade övningsuppgifter till reaktordelen, men det hade varit bra om man hade fått en sådan för alla tre delarna på en gång, så man visste vad som skulle göras under hela läsperioden på en gång. »
- Kursliteraturen använde jag knappt. Speciellt inte "Chemical reactions". Hade jag vetat detta i förhand skulle jag aldrig ens ha köpte de två böckerna osm ingick som kursliteratur. I övrigt var det en bra kurs med bra föreläsare. Kan däremot tycka att Dereks uppgifter kunde varit på en något lägre nivå rent algebraiskt. Kändes som om fokus låg mer på detta än att förstå själva konceptet med rektionskinetik osv. Uppgifterna gick oftast bara ut på att lösa ekvationssystem eller iterera fram svar ut äckliga uttryck. »
- Miniprojekten tog väldigt lång tid att genomföra vilket gjorde att det inte fanns tid för att räkna och jobba med övningsuppgifterna. Det tog lång tid att få tillbaka resultatet på miniprojekten, jag har fortfarande, en vecka efter tentan, inte fått veta hur det gick på de två sista. Den första reaktoruppgiften på tentan var för svår.»
-
- Kursböckerna var totalt överflödiga när vi hade så mycket kompendier och annat! Tur att man förhoppningsvis kommer att behöva dem i senare kurser. Det borde poängteras från början att en betydande del av tentan är teorifrågor och att även sånt som man inte kan räkna på och som de flesta betraktar som "ointressant" kommer att examineras på tentan. »
- Miniprojekten tar väldigt lång tid, blev att man lade all tid på dem och knappt något på övriga uppgifter»


Kursutvärderingssystem från