ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Skeppsmäklare SJO295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 37%
Cirka 25 timmar»3 37%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.87

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 12%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 3.12

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»6 85%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.85


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»6 75%

Genomsnitt: 3.62

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»3 37%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»5 62%

Genomsnitt: 3.37


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 37%
Hög»5 62%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.62

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 25%
Hög»2 25%
För hög»4 50%

Genomsnitt: 4.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 25%
Gott»1 12%
Mycket gott»5 62%

Genomsnitt: 4.37

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att eleverna får jobba med uppgifter under föreläsningarna. Läraren hjälper till»
- Ticking»
- Uppdelningen olika lärare för olika segment. Det praktiska arbetet»
- Ticingtillfällena »
- Ticking är positivt men en nyhet för de flesta och det fungerade inte helt optimalt ännu.»
- Jag tycker hela kursen var väldigt bra. Anna skötte administration med PingPong väldigt bra. Hela kursen var bra med föreläsningar som verkligen gick in på djupet. Tickingen var också bra så man kom igång att läsa. Det är roligt med både Anna och Palle att de faktiskt är/har varit i branchen så nyligen att det vi får lära oss fortfarande är färskt. I»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägga in tillfällen där vi enbart sitter och räknar. I Tanker chartering hade vi inga räkningsuppgifter, detta borde finnas.»
- Föreläsningarna borde spegla tentan»
- Mer praktiskt arbete, "hands-on"-uppgifter.»
- Ännu fler exempelövningar i stil med Palles ¨,a reality fairy tale¨, hade varit bra samt ännu tätare koppling till ICS tentorna»

16. Övriga kommentarer

- Denna kursen är den bästa jag läst (jag ska jobba som skeppsmäklare efter utbildningen.) Jag tycker det är synd att den är valbar och att den ligger paralellt med exjobbet i och med att många väljer att skriva ICS tentor. Arbetsbelastningen denna LP blev väldigt hög!»
- Föreläsningarna gav ganska lite»
- Bra kurs, engagerade föreläsare. ICS-litteraturen är bra men ibland lite ouppdaterad»
- Är mycket glad över att jag valde att gå kursen!»
- Hade varit intressant med någon gästföreläsare som arbetar med chartering på ett rederi.»
- Jag tycker inte att jag fick visa vad jag kunde på tentan. Frågorna var lurigt ställda och när det bara är 3 frågor om varje ämne på en tenta så tycker jag att föreläsningarna bör ha tagit upp det som kommer. Palle gick tydligt igenom "once on demurrage, always on demurrage" gällande dry cargo men på tentan berör den frågan istället tank som inte är likadant och som vi, mig veterligen, inte har gått igenom. Kändes som att det ställde till det en hel del i tankeverksamheten. Då vi har två ämnen inbakade som ett så är det lätt att blanda ihop även om vi naturligtvis skall kunna båda. I övrigt så är det en tuff kurs p.g.a. det är så lätt att blanda ihop ämnena. Tidigare kunskaper sitter tyvärr långt bak och då blir det svårt att hålla isär kunskaperna. Annars en väldigt intressant kurs där det känns som att jag lärt mig mycket. »
- I det stora hela vill jag ge kursen högsta betyg. Detta är den bästa kursen än så länge och det är faktiskt bara en kurs kvar. Jag tycker Anna ska få cred för att ha roddat med ticksen och lagt ner mycket energi på oss. Hon föreläser bra och är en av de få lärare som får bra kommunikation med klassen. Tummen upp!»


Kursutvärderingssystem från