ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-2 Datastrukturer, DAT036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-12 - 2012-01-12
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»10 17%
Cirka 20 timmar»9 15%
Cirka 25 timmar»16 28%
Cirka 30 timmar»15 26%
Minst 35 timmar»7 12%

Genomsnitt: 3

- Mycket under laborationsveckorna.» (Högst 15 timmar)
- jag har inte lagt tillräckligt med tid på denna kurs» (Högst 15 timmar)
- Lägger inte särskilt mycket tid på studerande» (Högst 15 timmar)
- Skulle behövt lägga mer tid, men det var så svårt att jag bara körde fast och gav upp.» (Cirka 25 timmar)
- Labbarna har krävt mycket tid. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»2 3%
25%»7 12%
50%»12 21%
75%»19 33%
100%»17 29%

Genomsnitt: 3.73

- Intressant föreläsningsupplägg som tyvärr inte passar mig.» (25%)
- har inte gått på många föreläsningar. tyckte inte de jag gick på var givande men borde gått ändå för at tlära mig något» (25%)
- Dålig kvalité på föreläsningar.» (50%)
- Känns inte som en motiverad föreläsare...» (50%)
- Jag slutade gå på föreläsningarna efter ca 3 veckor då de varken var informativa eller lärorika.» (50%)
- Mot slutet kändes det inte så givande. Ganska svårt att hänga med, skulle tycka det var bra med mer skrivande på tavlan.» (50%)
- Väldigt svåra föreläsningar» (50%)
- Missat några föreläsningar, inte varit på alla övningar etc» (75%)
- Tycker att upplägget på föreläsningarna var riktigt dåligt, för att få ut någonting av föreläsningarna så var man tvungen att ha läst i boken innan. För många så finns inte den tiden så jag tycker att de borde ändras så att föreläsningarna är mer skriva på svarta tavlan och mer förklaringar om hur datastrukturer används mm.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 33%
Målen är svåra att förstå»11 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 17%

Genomsnitt: 2.3

- Har säkert sett dem, men glömt för länge sen» (?)
- Det är ganska uppenbara, gör det du ska så får du godkänt, gör mer för högre betyg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Utformningen av kursen är åt helvete, man vet varken målen eller upplägget. Är det tänkt att man t.ex. ska vänta på att få reda på om lab3 är godkänd till nästa år?! (Kolla på Fire senast idag efter tentan och det stod fortfarande submitted).» (Målen är svåra att förstå)
- Har varit väldigt svårt att förstå på vilken nivå man ska kunna saker, t ex stringensnivå i bevis av algoritmers korrekthet.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- målen på kursportalen är tydliga. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det vore sjukt bra om det fanns en länk till kurshemsidan från utvärderingsblanketten, så slipper jag Googla fram den.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»27 67%
Nej, målen är för högt ställda»12 30%

Genomsnitt: 2.27

- Har dock varit svårare på grund av att uppgifter och lab beskrivningar skapat förvirring och missförstånd.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen hade dock inget att göra med tentamen som låg på en mycket högre nivå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- det lät nog rimligt efter vad jag läste, men det känns ändå som att det under kursens gång ibland förutsattes att vi hade större förkunskaper än vad vi verkligen hade (går TM).» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det var en väldigt hård tenta till råga på ganska krävande labbar. I alla fall för oss TM-studenter som inte har lika mycket programmeringsbakgrund.» (Nej, målen är för högt ställda)
- TM har inte rätt förkunskaper!» (Nej, målen är för högt ställda)
- För oss matematiker så känns kursen svår, särskilt eftersom det känns som att kursen har ökat i svårighetsgrad från föregående år och många på TM kände att kursen var svår redan då!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på de förkunskaper vi hade var de för högt ställda» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»9 20%
I viss utsträckning»22 50%
Ja, i hög grad»6 13%
Vet ej/har inte examinerats än»7 15%

Genomsnitt: 2.25

- Det känns som att tentan var alldeles för omfattande. Hann inte alls med så mycket som man skulle ha önskat. Så mycket tid gick ju till att skriva kod bara.. Laborationerna var dock roliga och givande. Lagom nivå svårighetsmässigt. » (?)
- Jag tyckte inte tentamen alls reflekterade det som jag uppfattat som väsentligt under kursens gång.» (Nej, inte alls)
- Tentamen var extremt svår. De två första frågorna var rimliga, men efter det var nivån på tok för hög. Den allra bästa av oss (han sitter ca 10-20 varje dag, även helger) svarade bara på de fyra första frågorna. Jag har inte pratat med någon som kände sig säker på att bli godkänd i den här kursen.» (Nej, inte alls)
- Tycker inte att tentan speglade undervisningen! Tentan var även mycket dåligt uppbyggd och poängsättningen dålig.» (Nej, inte alls)
- Tentan var hyfsad, synd bara att en handledare hade glömt att ta med sig min inlämningsuppgift i förra veckan som jag kunde använt som anteckning när jag skulle lösa uppgift 6. Men jag antar väl att studenten för skylla sig själv? NEJ DET HÄR ÄR SLARV OCH LATHET FRÅN HANDLEDARNA SOM SKITER I BÅDE STUDENTENS INLÄMNINIGSUPPGIFTER OCH LABORATIONER. Kunde ni inte hittat några mer engagerade handledare? (undantag Nicklas som skötte sig bra). FÖRSTA LABBBEN SKICKADE VI IN 2 VECKOR INNAN DEADLINE OCH VI FÅR TILLBAKA DEN EFTER 10 DAGAR, DET ÄR INTE OKEJ NÅGONSTANS!!!!» (I viss utsträckning)
- Det var för lite tid på tentan. Jag tror att tentan hade varit som 5-timmars tenta, eller med uppgifter som skulle vara en aningen mindre tidskrävande. Jag hade i alla fall svårt att hinna med och göra ordentligt på uppgifterna» (I viss utsträckning)
- Uppgifterna på tentan kanske gjorde det men fanns på tok för kort tid för att överhuvudtaget kunna besvara alla frågor även om man faktiskt hade kunnat fundera ut ett lämpligt svar. Hur kan tentan bli så fruktansvärt mycket svårare jämfört med tidigare års tentor? Dessutom tycker jag att man ska kunna få delpoäng på uppgifter på tentan så att inte allt måste vara helt korrekt för att kunna bli godkänd.» (I viss utsträckning)
- målen är tydliga men tentan inte lika tydlig. många hade problem med den, med vad vi bör plugga på och liknande. det har varit svårt genom hela kursen att veta vad vi ska göra för att lära oss» (I viss utsträckning)
- Laborationerna testade de flesta kunskaperna bra och på lagom nivå. Tentan var nästan okej, den låg ej på en omöjlig nivå men för hög nivå för att man skulle få visa sina mest grundläggande kunskaper utan att först behöva skriva (i min mening) avancerade program (avancerade då man inte kan prova sig fram i dator utan måste leverera snabbt och korrekt på en gång). För stora frågor överlag, fanns inte en chans att hinna med alla.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var galet svår» (I viss utsträckning)
- Att göra om tentan så mycket utan att göra en ordentlig exempeltenta och dessutom göra den så svår, är på gränsen till elakt.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var väldigt omfattande och hur bedömningen ska gå till känns mycket förvirrande och det känns allmänt osäkert runt examinationen» (I viss utsträckning)
- Hade svårt att sätta mig in i frågorna, kändes som om många testade samma kunskaper.» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt stort fokus på sista punkten i kursmålen (implementera i objektorienterat språk) till nackdel för övriga mål.» (I viss utsträckning)
- Facking hell va tentan va svår » (Ja, i hög grad)
- Exempeltentan var något av en kattastrof, varför inte bara skriva en exempeltenta med facit till oss!? Det var sagt att läroboken skulle innehålla allt som kursen går igenom samt att vi fick ha den på tentan, så det var nästan ingen som förstod vad sjutton man skulle plugga på. Sedan är det tyvärr så att i alla fall jag inte har fått lära mig det mattematiska språket så väl som skulle behövts för att kunna uttrycka mig så väl som jag velat. Till exempel har vi aldrig fått lära oss hur man sjuttsingen gör ett matematiskt bevis!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»20 35%
Ganska liten»21 36%
Ganska stor»11 19%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.01

- Gjorde det man skulle göra, att läsa på kapitel innan man går till föreläsningen. Då boken var dålig var knappast föreläsningarna till någon hjälp...» (Mycket liten)
- har inte gått på labbarna och bara ett fåtal föreläsningar. har inte heller lyckats lära mig särskilt bra på egen hand» (Mycket liten)
- Föreläsningarna höll inte måttet alls. De var till för redan djupt insatta studenter. Personer utan förkunskaper hade inte en chans att hänga med på föreläsningarna. Att läsa kursen tillsammans med TM3 var ju inte heller någon direkt vettig idé. De hade bra koll på matten och vi på programmeringen. Framförallt den funktionella som föreläsningarna hölls på trots att kursen skulle vara java-baserad. Nivån på matten var TM3-anpassad och programmeringen var vår nivå, vilket medförde att ingen förstod.» (Mycket liten)
- Föreläsningar har varit sådär och handledare har inte alltid varit till hjälp, kännts som att de inte ville hjälpa , och en handledare är för lite.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna och även övningarna har varit allt för översvepande utan att det känts som om något konkret gåtts igenom. Blev lite bättre i slutet av kursen men det finns fortfarande mycket att jobba på. Alldeles för få steg skrevs ned på tavlan för att det i allmänhet skulle vara lätt att hänga med.» (Ganska liten)
- Har lärt mig mer på egen hand och av andra studenter.» (Ganska liten)
- Det enda jag lärde mig något på var labbarna. Ser man till hur mycket de var värda (1.5 hp) utgör dessa endast 20% av den totala undervisningen.» (Ganska liten)
- Hade hellre haft traditionella föreläsningar. Känns som att man ofta "kastades in" lite för fort i saker som bara hade gåtts igenom ytligt. "Nu kan ni diskutera det här och det här", fast man hade inte alls hört mycket om det på föreläsning innan. » (Ganska liten)
- Gillar inte alls upplägget där man förväntas lära sig allt själv innan föreläsningen och sedan diskutera det. Jag föredrar att man föreläser om grunderna och sedan får man öva genom uppgifter och laborationer.» (Ganska liten)
- Övningarna har varit jättebra! Föreläsningarna förstod jag inte alls i början. Dom blev i för sig bättre efterhand, men kan fortfarande göras mycket bättre. Framförallt var anteckningarna från föreläsningarna helt värdelösa.» (Ganska liten)
- Svårt» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var roliga, inlämningsuppgifterna var döden» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har varit givande om man verkligen lyssnat. Att gå tillbaka till sina anteckningar från föreläsningen har oftast inte givit något alls. » (Ganska stor)
- Labbarna är det som man lärt sig något av tycker jag, ju mer man får arbeta med det hela, ju bättre sätter de sig.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»10 17%
Ganska liten»20 35%
Ganska stor»18 31%
Mycket stor»9 15%

Genomsnitt: 2.45

- Hade inte köpt mig någon kursbok. » (Mycket liten)
- Ingen bok inhandlad. Samlar själv info via internet.» (Mycket liten)
- VEM FAN STRUNTA I ATT INFORMERA CREMONA OM ATT EN HEL DATAKLASS + NÅGRA TM SKA HA EN KURS DÄR DE BEHÖVER EN VISS KURSBOK SOM NI FÅR KÖPA IN EXTRA AV????????????????» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Dålig kursbok. Wikipedia beskrev i 9/10 fall bättre.» (Ganska liten)
- Jag har inte varit alltför förtjust i kursboken.» (Ganska liten)
- Det var väl ok, men något av ett sömnpiller.» (Ganska liten)
- Som med många programmeringsrelaterade kurser finns i princip allt att läsa på Internet» (Ganska liten)
- Ja uppgifterna i boken kan besvaras mycket olika i denna kurs men lösningsförslag borde verkligen finnas. Anledningen till att det inte fanns var: "Man känner på sig om man gör rätt". Detta tankesätt köper jag inte alls. Man kan ju då gå igenom hela kursen i tron om att man gör rätt. Texterna var bra men saknar som sagt ett facit.» (Ganska liten)
- Boken verkar bra men har inte behövt den så mycket» (Ganska liten)
- Kursboken vara bra textmässigt men det var riktigt dåligt att det inte fanns någon form av facit till övningarna. Detta fick till konsekvens att man inte gjorde övningarna i stället i rädsla för att lära in fel.» (Ganska stor)
- av det jag lärt mig har jag lärt det mesta genom att läsa i kursboken, och en hel del wikipedia/liknande, samt praktiskt genom labbarna men inte inlämningsuppgifterna» (Ganska stor)
- Helt okej bok. Lite väl förtjust i mattespråk och märklig Java dock.» (Ganska stor)
- Det jag lärde mig under kursen snappade jag upp i boken.» (Ganska stor)
- Kursboken var bitvis väldigt babblig vilket gjorde den jobbig att läsa. » (Ganska stor)
- Ok bok.» (Ganska stor)
- Det var till boken man fick vända sig om man ville lära sig något. Dock så verkar det som att den förra kursboken skulle varit mycket bättre enligt äldre Datateknologer.» (Mycket stor)
- Kursboken tycker jag har varit bra, den kunde man läsa pärm till pärm och man förstod. Den täppte till alla luckor man hade. » (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har övningstillfällena varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»20 35%
Ganska liten»26 45%
Ganska stor»10 17%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.85

- Var inte på övningarna» (Mycket liten)
- Dåliga och oinspirerande.» (Mycket liten)
- övningstillfällena har varit något ostrukturerade och det känns inte som att ni tar dem på allvar. vi måste närvara och vi måste lämna in något, jag har uppfyllt detta men ändå inte lärt mig något (långtifrån klarat tentan) så jag anser att något är fel med dessa kriterier och med genomförandet av övningstillfällena. det behövs mer struktur och seriös rättning och genomgång av givna uppgifter. jag anser också att det behövs andra typer av uppgifter.» (Mycket liten)
- Gick på några få. De höll ingen vidare hög kvalitet.» (Mycket liten)
- Mycket oorganiserade tillfällen med handledare som inte riktigt visste vad de skulle gå igenom.» (Mycket liten)
- Låg dåligt till, var aldrig där» (Mycket liten)
- På något märkligt sätt var det obligatoriskt att komma på övningarna, med förberedelser som tog ca 10h/gång. Men det var inte obligatoriskt för övningsledarna att gå igenom något, nån gjorde det bra men någon annan bara viftade igenom lite, förmodligen för att han inte riktigt förstod uppgifterna själv.» (Mycket liten)
- Dåligt utformade. Många av uppgifterna var formulerade så att det var lätt att feltolka vad man skulle göra och då gav inte övningen speciellt mycket. » (Ganska liten)
- Jag var inte där så ofta, förstod inte riktigt meningen med dem.» (Ganska liten)
- Fanns inga lösningar, detta gör det lättare att lära sig fel. Och i vilket fall så blir man väldigt osäker.» (Ganska liten)
- Kan inte uttala mig. Gick inte på enbart övningstillfällen då jag prioriterade att bli klar med labbar under dessa tillfällen.» (Ganska liten)
- Övningstillfällena var mer som frågestunder och ibland inte ens i en riktig "pluggsal" samt att vi inte visste vilka uppgifter som var relevanta för oss i boken, detta tror jag ledde till att ingen gick på dem.» (Ganska liten)
- Till och från kunde varit bättre strukturerade.» (Ganska stor)
- Hälsa Niclas att han var jätteduktig! Framförallt var det skönt att han var så lugn.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har inlämningsuppgifterna varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»14 24%
Ganska liten»17 29%
Ganska stor»21 36%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.29

- jag har tagit mig genom uppgifterna med minimal insats och klarat kraven men knappt lärt mig nånting så varken uppgifterna eller övningstillfällena har fyllt sin funktion - trots att de är obligatoriska» (Mycket liten)
- Det svåraste var ju att förstå vad uppgiften gick ut på!» (Mycket liten)
- Att rätta varandras uppgifter är ju så fel. Om en elev inte kan ämnet själv hur ska då denna kunna ge respons på någon annas uppgifter? » (Mycket liten)
- Uppgifterna var svåra att förstå och ofta missuppfattades dem. Du borde gå igenom uppgifterna om du använder ett sådant språk som vi tyvärr bevisligen inte förstår riktigt.» (Mycket liten)
- Jag tyckte systemet verkade snurrigt, så jag gav upp.» (Mycket liten)
- Inlämningsuppgifterna knäckte mig. Jag hade inte fått tag på boken under de första två veckorna, därmed var jag tvungen att lösa alla uppgifter därefter. En vecka var det en deluppgift jag inte förstod fastän jag satt ett par timmar med den, så jag lämnade blankt på den deluppgiften. Handledaren underkände mig på plats. Jag fortsatte jobba med kursen men det är svårt att motivera sig när man är underkänd från läsvecka 4...» (Mycket liten)
- Inte ett piss. De var för svåra, och man kände aldrig att man kom ikapp i veckorna. Dels för att man saknade bok de 2 första veckorna och när man väl fick boken så tog det minst 1 vecka innan man hann med och läsa in allt som hade gått igenom. Så man var ca 3 veckor efter under hela läsperioden. En annan sak med inlämingarna var att de ofta var felformulerade, så vi kom till övningstillfällena med helt andra lösningar än vad handledarna hade tänkt sig.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- I och med alla missförstånd av dessa och att man inte fått rätt/tänkt rätt alla gånger har det varit bristfälligt.» (Ganska liten)
- "hade inte tid" att anstränga mig så mycket, men man fick ju i alla fall titta på lite uppgifter varje vecka.» (Ganska liten)
- Jag tycker att det ofta har varit ganska svårt att helt och hållet förstått vad som har menats med dem. Jag tror att jag hade fått ännu mer ut när lösningen presenterats ifall att jag hade försökt likadant och inte missuppfattat något.» (Ganska liten)
- De var väl bra egentligen, men det funkar inte att en elev rättar det en annan elev har gjort, för det går att gissa sig fram till ungefär vad de vill ha när man gör uppgiften, men inte när man rättar den.» (Ganska liten)
- Parallellt med dessa inlämningsuppgifter hade vi ganska krävande labbar. Dessa två obligatoriska konkurrerade om tid, vilket gjorde uppgifterna fick stå tillbaka för labbarna. » (Ganska liten)
- Väldigt luddigt skrivna och väldigt varierande svårighetsgrad. De var alldeles för lätta att tolka. Hela inlämningssystemet kändes oplanerat, det var ju knappt så att någon visste om man var godkänd eller inte. Handledare måste ha bättre samarbete. » (Ganska liten)
- Blev mer av ett tvång att göra dem och de rättades sen inte så noga ändå. Hade hellre haft rekommenderade övningar varje vecka som det fanns lösningar till.» (Ganska liten)
- Det var ofta väldigt svårt att tolka uppgifterna på rätt sätt...kunde vara tydligare så man slipper "lösa fel uppgift" pga att man inte fattar vad dom menar.» (Ganska stor)
- Lägg ner inlämningsuppgifterna, alldeles för mycket belastning för 1,5hp som det och labbarna står för.» (Ganska stor)
- Men förstår inte varför dessa ska vara obligatoriska. Att de måste vara klara en viss dag gör bara att folk i allmänhet slarvar igenom dem och det leder till ett extra stressmoment eftersom det innebär massa extra inlämningar.» (Ganska stor)
- Man har säkert lärt sig något i alla fall.» (Ganska stor)
- Uppgiften man blivit ålagd tvingar en att ta reda på något som kan likna ett svar. Därför får man en hum om vad det hela handlar om. » (Ganska stor)
- Många utav uppgifterna som vi fick höll väldigt hög standard, kändes som om det var uppgifter som man på tentan skulle få en 5:a för och det kan vara lite orättvist eftersom inte alla satsar på så högt betyg. Särskilt eftersom de är obligatoriska att göra!» (Ganska stor)
- Bra upplägg med inlämningsuppgifterna. » (Mycket stor)
- Bra med uppgifter. Var roliga och man har en tydligare tråd att följa genom kursen.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har rättningen av inlämningsuppgifter varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»27 47%
Ganska liten»25 43%
Ganska stor»4 7%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.63

- Har varit flummigt med "rättning" av inlämningsuppgifter» (Mycket liten)
- Jag visste att jag knappt förstått uppgiften, att få se lösningar ger ju lite, men rättning av mina egna uppgifter var inte så noga.» (Mycket liten)
- Eftersom det inte har varit några större kommentarer har det inte gett så mcket alls.» (Mycket liten)
- Vadå rättning? De rättades ju inte.» (Mycket liten)
- väldigt trevlig handledare som försöker och gör ett bra jobb. dock dåligt organiserat rättningen har knappt gett någonting. att låta elever rätta varandra leder till två saker: -folk vill vara snälla och sätter godkänt på något som ofta är mkt dåligt gjort, för att vara snälla och dra ömsesidig nytta av ett sådant beteende. -jag har knappt lärt mig något vid vissa tillfällen/uppgifter så jag kan inte bidra eller ha kompetens att rätta någon annans uppgift. ofta vice versa. alla förlorar på detta. dessutom mkt oklara krav på uppgifterna: jag har blivit godkänd trots att jag ibland gjort 1/3 uppgifter och knappt det. » (Mycket liten)
- Vadå för rättning? De rättades inte, någon kollade på dem och skrev "ok"?» (Mycket liten)
- se föreg.» (Mycket liten)
- Rättningen? Alla låg ungefär samma nivå och kunde inte bedöma om de olika lösningarna var rätt eller inte. Det man kunde se var väl stora fel i själva implementationen. Alla hade ju tolkat uppgifterna olika också. Även handledarna. Handledarna gick också igenom uppgifterna väldigt hastigt och det verkade mest som om de ville bli av med det.» (Mycket liten)
- De rättades ju INTE!» (Mycket liten)
- Handledarna godkände ju alla uppgifter man försökt på utan att de va rätt. Helt fel.» (Mycket liten)
- I och med att få visste om de tolkat uppgiften rätt och om de gjorde det inte kunde veta vad svaret var (om det inte handlade om att skriva ett program), var detta tyvärr svårt för oss.» (Mycket liten)
- Många frågor var dåligt formulerade.» (Mycket liten)
- Mycket mycket lite om ens det med tanke på att minst hälften av de inlämningsuppgifterna som vi löste var felformulerade .» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- samma som förra frågan.» (Ganska liten)
- Rättningen måste bli bättre» (Ganska liten)
- ...» (Ganska liten)
- Tycker det är en mycket konstig idé att man ska rätta utan att veta själv vad som är rätt eller inte. Vi har inte kunskap nog att kunna göra det helt enkelt.» (Ganska liten)
- Lika slarvigt som jag gjorde uppgifterna, lika slarvigt rättades de.» (Ganska liten)
- Rättningen av elever var för min del helt bortkastad. Alla ser samma sak, man har gjort ett försök. Bra. Det som handledaren sedan sa och gick igenom gav mer, men eftersom svaret till uppgiften inte behövde vara Rätt, spelade det egentligen ingen roll vad man gjorde. » (Ganska liten)
- Tycker att genomgångarna var lite röriga. Om de blir mer strukturerade till nästa år så kan de hjälpa lite till!» (Ganska liten)
- Knappt några kommentarer alls.» (Ganska liten)
- Det var ok om man gick till rätt handledare.» (Ganska liten)

11. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»27 49%
Mycket stor»24 43%

Genomsnitt: 3.34

- ÄR DET MENINGEN ATT VI SKA FÅ TILLBAKA VÅRA LABBAR 10 DAGAR EFTER ATT VI HAR SKICKAT IN DE? DESSUTOM HAR VI NU VÄNTAT PÅ LAB 3 ATT RÄTTAS TILL DENNA FREDAGEN FASTÄN SISTA RÄTTNINGSDAGEN VAR I TISDAGS.» (Mycket liten)
- Fast lite väl svåra att få att fungera för många då dessa kräver alltför mycket tidigare java kunskaper ?!» (Ganska stor)
- Bra labbar.» (Ganska stor)
- De var mest frustrerande. iofs. bra för att lära sig räkna lite på tidskomplexitet.» (Ganska stor)
- Själva uppgifterna var bra, men instruktionerna var ganska otydliga och behöver lite arbete.» (Ganska stor)
- Laborationerna var, som i de flesta kurser, väldigt givande. Det är skönt att själv få sitta och verkligen tänka igenom algoritmer och implementationer. Rättningen kunde dock varit bättre. Ett system hade varit bra, som i andra kurser (tex OBJ-prog). Ex ++ för bra saker, -- för saker som ska ändras och ** för saker som ska ändras vid retur. » (Ganska stor)
- Även en del av laborationerna var dåligt formulerade.» (Ganska stor)
- Labbarna var mycket lättare än inlämningsuppgifterna(!) men ändå lärorika.» (Ganska stor)
- Det är ju där man spenderat all tid.» (Mycket stor)
- De har varit bra!» (Mycket stor)
- det jag har lärt mig under kursen har till 80% varit från labuppgifterna som tagits på större allvar och där vi tvingats göra något och det kontrollerats ordentligt. det har även varit både roliga och intressanta labuppgifter och kunde varit fler » (Mycket stor)
- Det bästa i kursen i min mening. Det var under labborationerna jag lärde mig absolut bäst. Teori blandat med praktik är guld värt. Synd att de endast representerade 1.5 HP. De tog mycket mer tid än vad som var avsatt för dom. Bör vara 3.5 hp. » (Mycket stor)
- Här har man tvingats rätta sina egna tidskomplexiteter och övat på att ta reda på vad den ska vara. Det är också de som har fått mig att lära mig hur man gör det helt och hållet.» (Mycket stor)
- Laborationerna var det bästa med kursen! De var ganska tidskrävande men det var helt klart värt tiden!» (Mycket stor)
- Fler obligatoriska labbar! Jag gör inget jag inte måste, men labbarna var lärorika!» (Mycket stor)
- Intressanta labbar.» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har labbhandledningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»21 36%
Ganska liten»17 29%
Ganska stor»15 26%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 2.03

- stora förseningar vid flera tillfällen från vår labhandledare, vid ett tillfälle blev vi "underkända" (fire) för att inte ha lämnat in i tid, när labhandledaren tidigare tagit 12 resp 5 dagar på sig att ge retur. otroligt frustrerande och ibland ovidkommande "fel" "kommentarer" och "rättningar" som ofta går utanför uppgiftens instruktioner och helt godtyckligt hittar på egna krav/villkor. tappar fokus på uppgiften och leder till onödigt merarbete för oss och för handledaren, hur tänker ni!? » (Mycket liten)
- Har inte gått på något tillfälle, bara gått på returkommentarer» (Mycket liten)
- Inte alls nöjd med vår första labbhandlerade. Svårförståelig rättning, när vi frågade om motivering till den fick vi inget eller "kom på övningstillfället" som svar.» (Mycket liten)
- Svårt för en handledare att själv hjälpa en datasal fylld med studenter.» (Ganska liten)
- Bör finnas fler labbhandledare / labbtillfälle. Ofta långa hjälpköer.» (Ganska liten)
- Tråkigt att dessa tillfällen ska krocka med annan undervisning!» (Ganska liten)
- Returerna var hopplöst dåligt skrivna. Kändes som om handledarna inte riktigt hade tid med det de skulle göra. Första returen kunde det verka som det knappt var något som skulle ändras. När man fick andra var det en halv A4. Det gav oss studenter väldigt konstig planering av uppgifter.» (Ganska liten)
- Man fick ofta svar som egentligen inte sa mer än "felsök". Tror ni inte att det är det vi redan har försökt?!» (Ganska liten)
- Det var väldigt mycket folk, och endast en handledare på många laborationstillfällen, detta gjorde att man knappt fick någon hjälp.» (Ganska liten)
- Man körde fast en del och behövde hjälp, då lär man sig naturligtvis när man får handledning. Dock så var det extremt smockat på tillfällena, och få handledare/elev.» (Ganska stor)
- När man har suttit fast har det varit valdigt bra att kunna fråga om hjälp. Tyvärr var det fullt i salen några gånger så att vi inte fick någon dator och kunde därför inte fråga om hjälp den dagen. Jag tror att det hade varit bättre med någon mer datorsal eller en större.» (Ganska stor)
- Stor eloge till Niklas som gav långa, utförliga svar på våra knasiga inlämningar. :)» (Ganska stor)
- Handledarna tycker jag var bra, de kunde sin sak och var oftast ganska pedagogiska.» (Ganska stor)
- Duktiga handledare, tyvärr för få.» (Ganska stor)
- Niclas gjorde ett mycket bra jobb med pedagogiska förklaringar och kommentarer!» (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»25 43%
Ganska liten»17 29%
Ganska stor»11 19%
Mycket stor»4 7%

Genomsnitt: 1.89

- Föreläsningarna verkade inte direkt vara till för att man skulle lära sig någonting utan mer för att man skulle få höra VAD man skulle gå hem och plugga på. Hade varit enklare att då bara utförligt skriva på t.ex hemsidan vad på föreläsningarna som var viktigt så man slapp gå på föreläsningarna för att höra vad man borde kunna.» (Mycket liten)
- Som sagt, dålig kvalité. Tappar lätt tråden, svåra formuleringar och förberedelserna inför känns allmänt lata. T.ex. inga slides/anteckningar som man kan läsa i efterhand mer än sina egna anteckningar som man skrivit. Det är inte alltid man kan anteckna och lyssna. Skärpning! » (Mycket liten)
- varit på ett fåtal föreläsningar och inte lärt mig mkt på dem. gillar inte hur de genomförs och speciellt "fri diskussion" och "gör detta på 2minuter" -moment, som sällan tas på allvar och bara är tid som rinner bort, ofta skulle uppgiften gå att lösa men ta 10x längre tid än vad som ges för oss som aldrig gjort det förut och inte är insatta. » (Mycket liten)
- Uppriktigt sagt, inte bra» (Mycket liten)
- Nils verkar inte vilja ha dessa föreläsningar. Det känns som om han kvällen innan föreläsningarna hafsade ihop vad som skulle tas upp. Vidare han lät oss diskutera med varandra under föreläsningen, det uppskattade jag inte och jag fick ut väldigt lite av det. Föreslår att han byts ut.» (Mycket liten)
- Se ovan.» (Mycket liten)
- Egentligen så lärde jag mig ingenting på föreläsningarna utan det var mer då jag läste själv i boken som jag förstod!» (Mycket liten)
- För många diskunioner och för lite saker att anteckna. Det var svårt att hänga med och så hade man inget att kolla tillbaka på sen. » (Mycket liten)
- Varianten att vi t.ex. ska försöka bevisa en tidskomplexitet själva är ENDAST ok om ett korrekt bevis gås igenom ORDENTLIGT efteråt, så var sällan fallet. Tyckte mest det var ett antal O(n) eller dylikt som skrevs upp utan sammanhang.» (Mycket liten)
- Som sagt. Jag upplevde det inte som någon läste det man skulle innan, därför blev det väldigt meningslösa diskussioner. Föredrar verkligen föreläsningar där saker dras från grunderna.» (Mycket liten)
- Gick inte på föreläsningarna efter ett tag för att dom inte gav något, att sitta och diskutera sig fram till kunskapen fungerar inte för mig. Föredrar när föreläsaren föreläser.» (Mycket liten)
- Till och från ibland varit bra ibland varit för ostrukturerade.» (Ganska liten)
- När det har varit Haskelliknande kod var det svårt att förstå.» (Ganska liten)
- Strukturen med att ställa frågor som studenterna sedan får diskutera är en bra och interaktiv metod, men frågorna var ofta för svåra (inte nog förberedda med teori) och för stora. Resultatet blev att man inte kunde svara för att man inte förstått än och bara satt och kände sig oerhört dum och uppgiven. Överhuvudtaget skulle ett mer strukturerat upplägg med mer grundläggande teoretiska genomgångar vara bra. Jag anser att Nils ibland förutsatte att vi visste saker som inte är självklara. T.ex. när vi pratade om röd-svarta träd så sa han att röda noders barn är svarta, men sa inget om att svarta noder kunde ha båda färgerna på barnen. Det är förstås logiskt annars hade inte träden blivit jätteintressanta, men när man febrilt försöker hänga med och förstå så är sådana insikter inte på något sätt självklara.» (Ganska liten)
- Hade väldigt svårt för föreläsningarna, skulle varit bra med någon form av föreläsningsanteckningar.» (Ganska liten)
- Bättre struktur på föreläsningarna önskas. Som det var nu trollade du dig igenom ganska mycket.» (Ganska liten)
- Föresläsningar kan förbättras» (Ganska liten)
- Dom blev mycket bättre efterhand. Men även fram mot slutet gick det inte att få med sig vettiga anteckningar från föreläsningarna, vilket gjorde det svårt att repetera det som sades på föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Intressant upplägg.» (Ganska stor)
- Men de kan förbättras genom att till exempel skriva ut fler steg på tavlan och vara tydligare med vilken nivå vi studenter ska kunna materialet.» (Ganska stor)
- De var underhållande, kanske inte jättebra jämt, men roliga att gå på.» (Ganska stor)
- Vad är skillnaden på denna fråga och fråga 6?» (Ganska stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Ganska dåligt»8 14%
Ganska bra»32 57%
Mycket bra»10 17%

Genomsnitt: 2.82

- Enkel och trevlig hemsida. » (?)
- Flera gångar har jag upplevt att vi som studenter hamnat i kläm för att administrationen skötts dåligt. Ett LAB-pm var inte är uppdaterade i tid och uppdaterades sedan mitt under genomförande av laborationen. Vi blev inte rättade på labbarna i tid utan fick be om extra tid för att inte bli underkända på kursen, även att vi hade lämnat in i god tid. På tredje labben blev vi underkända första gången för att testprogrammet inte fungerade, men detta berodde endast på att testprogrammet hade förändrats mitt under inlämningsperioden! Dessutom fick vi inget meddelande om att testprogrammet var förändrat! Testprogrammet uppdaterades efter att vi hade lämnat in, men ändå testades vårt program med det nya testprogrammet. Vi blev då förstås underkända på inlämningen och anklagades för att ljuga om att vi hade provat vår kod med testprogrammet. Denna situation är det som upprör mig mest. Organisationen på räkneövningarna var också mycket dålig till en början när det inte fanns något sätt att veta om man var godkänd eller inte.» (Mycket dåligt)
- Kursadministration?! Är det någon som har administrerat den här kursen???» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Inga lösningar till övningsuppgifter, och nej, vi kan inte själva avgöra om det är rätt. Det är det vi ska lära oss i kursen.» (Ganska dåligt)
- Handledare hade bara vilka som de rättat på inlämningsuppgifter. Detta delades inte till andra handledare. Som resultera i att man fick springa runt till varje handledare för att kontrollera att man blivit godkänd på tillräckligt antal inlämningar.» (Ganska dåligt)
- Jag förstod aldrig varför inlämningsuppgifterna kom upp så sent på kurshemsidan. Det gjorde det bara svårare att planera sin tid. Dessutom var det dåligt informerat om hur noggrant inlämningsuppgifter och labbar skulle göras. » (Ganska dåligt)
- Bra kurshemsida. Saknar dock fortfarande anteckningar/slides från föreläsningar.» (Ganska bra)
- Jag tycker att det har fungerat bra.» (Ganska bra)
- Förutom de gånger då vad som skulle gås igenom på föreläsning inte var uppdaterat på kurshemsidan eller uppdaterades jättesent.» (Ganska bra)
- Hemsidan var det inga fel på. Enkel och välstrukturerad. Jag hade dock önskat att föreläsningsantecnkingar lades ut där i större utbredning.» (Ganska bra)
- Helt okej kurshemsida. Bättre än andra kursers. » (Ganska bra)
- Synd att det ibland ändrades sent vad som skulle koma att gås igenom på föreläsningarna. Då hade man inte samma chans att förbereda sig bra inför dem. » (Ganska bra)
- Första veckan var det dåligt då man var tvungen att ha en bok för att göra uppgifter. Efter det fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Väldigt bra kurshemsida!» (Mycket bra)
- kurshemsidan är välstrukturerad och lätt att navigera på. snabba svar från Nad varje gång vi mailat. bra! dock dåligt i början med obligatoriska uppgifter som kräver att man har boken, då boken sålde slut och vi inte hade tillgång till uppgifterna. gör egna uppgifter och lägg upp på websidan fritt, istället för att kräva att vi köper en viss bok!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»6 10%
Ganska dåliga»12 21%
Ganska bra»21 36%
Mycket bra»9 15%
Har ej sökt hjälp»9 15%

Genomsnitt: 3.05

- Ofta blev man totalt dumförklarad på ett ganska elakt sätt när man ställde en fråga på en föreläsning. Om det var under en labb som man bad om hjälp kunde man få den föga hjälpsamma kommentaren "gör felutskrifter" eller "exikvera koden för hand", som om vi inte försöker med det innan vi ber om hjälp. Om det inte är tänkt att man ska få mer hjälp är det mer tidseffektivt att bara skriva detta på kurshemsidan!» (Mycket dåliga)
- Ett tillfälle att fråga om inlämningsuppgifter är för lite, speciellt då detta låg så många dagar innan uppgifterna skulle in.» (Mycket dåliga)
- Labbhandledaren svarade inte på frågor via email.» (Mycket dåliga)
- Det var mycket väntetid på att få hjälp i labbarna, och ofta förstod man inte riktigt efter man fått hjälp heller.» (Ganska dåliga)
- På föreläsning kändes det inte alls bra när man ställde frågor, det kändes som om föreläsaren dumförklarade en när man ställde frågor. Så ska det inte vara!» (Ganska dåliga)
- Flera gånger blev frågor direkt avvisade, vilket är tråkigt.» (Ganska dåliga)
- Det hjälpte inte att ställa frågor, jag var nere rätt ofta och talade med Nils i pauserna men gick sällan ifrån dessa samtal med större förståelse. Han är tyvärr inget vidare på att förklara.» (Ganska dåliga)
- Handledare har inte kunnat hjälpa tillräckligt.» (Ganska bra)
- har mailat några gånger och fått hjälp samt gått till labtillfälle en gång och fått hjälp. funkat bra. » (Mycket bra)
- Övningstillfällen fanns ju där även om man kanske inte utnyttjade dem tillräckligt mycket. Den mesta tiden lades på labbar och att läsa inför föreläsningar för att ha en chans att hänga med på dem, så hann inte göra allt för många andra övningar. » (Mycket bra)
- Föreläsaren har varit en av dom bästa på hela chalmers på att besvara frågor på ett relevant och bra sätt. Mycket bra!» (Mycket bra)
- Bara maila labbhandledare :)» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»16 28%
Mycket bra»35 61%
Har ej sökt samarbete»4 7%

Genomsnitt: 3.7

- Labbade med en person som var borta mycket under läsperioden. Gjorde det mesta labbandet själv.» (Ganska bra)
- Hade man inte samarbetat med andra studenter så hade man inte haft någon koll alls på kursen...» (Mycket bra)
- Det är igenom mina vänner jag lärt mig det mesta egentligen.» (Mycket bra)
- Det är tack vare mina studiekamrater jag eventuellt klarade kursen.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 29%
Hög»26 45%
För hög»14 24%

Genomsnitt: 3.94

- Det har varit svårt att avgöra hur mycket som har behövts göras i kursen. Det skulle ha hjälpt oerhört mycket om man hade fått lite mer specifika uppgifter och även facit till dem. Det är svårt att veta om man gör rätt när man inte kan ämnet sedan tidigare.» (Lagom)
- Problemet var egentligen inte arbetsbelastningen utan att det inte fanns något bra sätt att plugga. Övningsuppgifter med lösningar (och begripliga formuleringar) samt slides till föreläsningarna hade varit till stor hjälp.» (Lagom)
- ...med stark lutning åt att vara för hög. » (Lagom)
- Många laborationer samt inlämningsuppgifter. Väldigt obalanserat då det kan ta bedrövligt långt tid att få laborationerna rättade.» (Hög)
- hög belastning med alla obligatoriska uppgifter som var svåra att förstå, trots att vi jobbade i grupp klarade vi ofta inte av dem. jag skulle vilja ha mkt mer grundläggande uppgifter och tillämpningar i stil med labbarna, den typen av uppgifter är jättebra och konkreta medan övningsuppgifterna ofta var svåra och diffusa och hela det momentet känns i stort sett bortkastat» (Hög)
- Eftersom man hela tiden behövde läsa in sig på all teori själv för att kunna hänga med.» (Hög)
- Slopa de obligatoriska inlämningarna och fixa instuderingsuppgifter med frågor som är lätta - svåra varje vecka. På så sätt får man verktygen för att kunna göra det vi ska. Får man skitsvåra uppgifter från början har man ingen aning om hur de ska angripas om man inte fått lösa lätta innan.» (Hög)
- Labbarna hamnade mycket på varandra samtidigt som man var tvungen att göra inlämningsuppgifterna. » (Hög)
- Det blir mycket med både labbar och inlämningar, särskilt som jag missade ett par inlämningar i början av perioden vilket gjorde att jag fick göra de mer omfattande inlämningarna i slutet» (Hög)
- Laboration 1 skickade vi in 2 veckor innan deadline och vi får den 10 dagar efter...det är ta mig fan skandalöst.» (För hög)
- Inlämningsuppgifter + 3 labbar(varav 2 rätt omfattande) = 1.5hp Hur tänkte ni där?» (För hög)
- Tycker att 1,5 hp för labbar plus inlämningar är väldigt snålt. Dessutom tog inlämningsuppgiferna såpass lång tid att göra att det som stod som rekommenderade uppgifter inte hanns med. 3 hp för labbar plus inlämningsuppgifter vore mer rimligt.» (För hög)
- Inlämningsuppgfiter + labbar var döden. :(» (För hög)
- Att lära sig allt var omöjligt. Att lära sig allt var också kravet för en femma, vilket jag siktade på.» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 28%
Hög»29 50%
För hög»12 21%

Genomsnitt: 3.92

- svårt att bedöma, har inte läst i normal 100% denna lp » (Lagom)
- Kände mig stressad av alla dessa deadlines. Speciellt av att man inte hade mer en en returchans på labbarna. Hade varit bättre med en begränsning i max antal returer i stället för ett sista godkännandedatum.» (Hög)
- Hög som alltid.» (Hög)
- Arbetade heltid och läste endast den här kursen vid sidan om.» (Hög)
- Det var väldigt långt mellan första labben och andra, vilket gjorde att i slutet var det korttid mellan labbinlämningarna. Tror det hade varit bättre att sprida ut inlämningarna mera jämt över kursen.» (Hög)
- INLÄMNINGSUPPGIFTER!!! :(:(:(» (För hög)
- Två mycket tunga och teoretiska ämnen bör inte ligga parallellt. Vidare i datastrukturer var det alldeles för många obligatoriska moment (läs inlämningsuppgifter OCH Labbar).» (För hög)
- Hade varit trevligt om man kunde pluggat likvärdigt i båda kurserna men det var för mycket "kaka på kaka" i den här kursen så fysiken fick utebli till förmån för laborationer och inlämningar.» (För hög)
- på grund av denna kurs!» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

57 svarande

Mycket dåligt»12 21%
Dåligt»24 42%
Godkänt»11 19%
Gott»8 14%
Mycket gott»2 3%

Genomsnitt: 2.36

- Kan sammanfattas med ett ord: Förvirring.» (Mycket dåligt)
- Värsta kursupplägget jag varit med om på Chalmers» (Mycket dåligt)
- Det har varit väldigt svårt att veta exakt vad man ska kunna. » (Dåligt)
- Hade kunnat vara en bra kurs om man känt att man visste vad som förväntades av en och att denna förväntning legat på en rimlig nivå med tanke på våra förkunskaper.» (Dåligt)
- Jag hänvisar främst till mina kommentarer på fråga 13 och 14.» (Dåligt)
- Kursen verkade inriktad mot TM, matematiken gicks inte igenom på samma sätt som all kod förklarades i alla steg. Hur tentamen skulle rättas är mycket svårt att förstå. » (Dåligt)
- Kursen verkade inriktad mot TM, matematiken gicks inte igenom på samma sätt som all kod förklarades i alla steg. Hur tentamen skulle rättas är mycket svårt att förstå. » (Dåligt)
- Jag blev lessen av kursen. Det var svårt att förstå vad man skulle göra och det betydde egentligen inget att göra rätt heller. Det gör att jag blir lite mer sugen på att hoppa av utbildningen och jobba istället.» (Dåligt)
- Nuff said.» (Dåligt)
- Kursen behöver göras om från grunden. Gör om gör rätt. Man ska inte behöva plugga till en tenta för att klara den, utan för att lära sig.» (Dåligt)
- Tentamen känns förvirrande och drar ner betyget» (Dåligt)
- Slö och omotiverad föreläsare! Han rekomenderade nästan inget att öva på från t.ex kursboken utan angav bara några kapitel varje vecka. Det var väldigt svårt att förbereda sig eftersom man inte visste vad föreläsningarna riktigt skulle handla om..» (Dåligt)
- Det fanns ingen möjlighet att förstå hur svår tentan skulle vara utefter hur undervisningen genomfördes.» (Dåligt)
- Det var dåligt informerat om mycket (sent utkomma inlämningsuppgifter, vad som skulle komma på tentan m.m.) och kursen kändes väldigt oplanerad. Det största minuset är däremot tentamen. Det kom information väldigt sent om hur den skulle poängsättas och exempeltentan kom också ut väldigt sent. Det var även svårt att veta på tentan hur mycket man behövde motivera. » (Dåligt)
- Intressant ämne och bra laborationer samt inlämningsuppgifter. » (Godkänt)
- Ganska flummig, konstiga inlämningsdatum för labbarna.» (Godkänt)
- Jag gillade labbarna och övningsuppgifterna» (Godkänt)
- Bra föreläsningar och ganska intressant ämne. Ganska bra labbar, men lite svåra att förstå.» (Gott)
- en bra kurs med mkt intressant innehåll men inte väl genomförd. gör om hela momentet med inlämningsuppgifter! ha hellre fler konkreta labbar. dåligt organiserat i vissa avseenden (se övriga kommentarer)» (Gott)
- Lärorik och nyttig kurs, men nog inte den roligaste att läsa. » (Gott)
- Grym kurs! Ger mersmak och stor nytta i framtida projekt, både egna och från skolan/i arbetet.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget var väl okej.»
- Nils»
- Föreläsningsupplägget.»
- Boken»
- Inlämningsuppgifterna. »
- Kurshemsidan.»
- Laborationerna»
- bra föreläsningar»
- Vet ej»
- Labbarna var bra, gärna liknande stuk på dem nästa år. »
- Labbarna.»
- labbarna och kursboken är bra »
- Laborationer är bra för inlärningen och bör bevaras, dock med bättre organisation på rättning och fler labb-handledare för kön var många gånger flera timmar lång.»
- Laborationerna»
- Labbarna.»
- Kurshemsidan var nog det enda vettiga. Laborationerna var helt okej om handledarna får ett bättre system för hur de ska bedömas. Prata med de som håller i objektorienterad programmering om ni vill ha ett bra system.»
- Laborationerna.»
- Laborationerna!»
- Labbarna var bra. »
- Niklas var en bra övningsledare :)»
- Inget»
- Labbarna, väldigt kul!»
- Labbar»
- Innehållet i kursen är bra och mycket nyttigt att lära sig men upplägget var dåligt och tentan alldeles för svår med hänsyn till föreläsningarna där saker som det pratades mycket lite om kunde tas upp på tentan »
- Labbarna och innehållet i inlämningsuppgifterna.»
- Labbarna, fast kanske se över labb-PM.»
- Labration kan bevaras och övningar.»
- labbarna»
- Övningarna! Särskilt dom med Niclas. »
- Labbarna och övningsuppgifterna»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna!»
- Se över labbar och uppgifter och frågor så att färre missförstånd och onödiga problem som inte har med kursen att göra uppstår.»
- Föreläsningarna»
- Tentan var väldigt svår. Med upplägget att man ska "klara" tre uppgifter för trea blir det mycket svårare än en vanlig poängtenta. Föregående års tentor har även lättare uppgifter.»
- Snabbare labbrättning.»
- Laborationerna. Pinsamt långa rättningstider på laborationerna jämfört med tidigare kurser. Laborationspassen var för övrigt väldigt obalanserade. Vissa pass kunde man få väldigt mycket hjälp medan på en del hann tyvärr inte den ensamme handledaren hjälpa alla de som ville ha hjälp.»
- Gör om, gör rätt! »
- Kanske skulle man för laborationerna mer rikta in sig på att göra korrekta och effektiva implementationer av flertalet av de datastrukturer som gås igenom.»
- en mer sedvanlig tentamen konstruerad på poäng där man kan prioritera frågor om man får ont om tid. Bättre med tidigare tentateser att plugga på inför tentan. Tillgång till föreläsningsmaterial på hemsidan»
- Uppgiterna att räkna själv»
- Informeringen av hur inlämningsuppgifterna fungerade var förvirrande i början av kursen. Bättre informering behövs.»
- Fler labbhandledare under laborationerna, endast en person räcker inte när 20 grupper behöver hjälp. Se till att första labben ska in tidigare så att det finns mer tid till senare labbar. Tyvärr var hjälpen vi fick från handledarna inte särskilt bra. Inlämningsuppgifterna lärde mig ingenting, gav mig bara mindre tid för laborationerna.»
- Typ allt annat. »
- Tentautformningen! Gå tillbaka till poängtenta av samma typ som tidigare år, dessa tentor var på lagom nivå! Dessutom borde föreläsningarna göras mer konkreta och det bör finnas facit att tillgå till övningsuppgifterna. Inlämningsuppgifterna borde skrivas tydligare så att det inte blir så lätt att feltolka.»
- mer motivation, bort med onödiga övningar också om så går.»
- inlämingsuppgifterna måste göras om, får ej kräva bok, och rättning/diskussion måste göras på allvar om det ska vara obligatoriskt, det har varit jätteoseriöst, tidsödande, och jag har inte lärt mig någonting där trots att jag blivit "godkänd" på det momentet»
- Föreläsningarna och inlämningsuppgifterna»
- Informationsflödet till studenterna och administration måste förbättras. Strukturen på föreläsningarna som kommenterat ovan på fråga 13.»
- Ta ner svårighetsnivån på kursen till något som passar på andra året på Data. Se över hur inlämingsuppgifterna fungerar.»
- Det mesta tyvärr, kursen behöver bli mer strukturerad (no pun intended). Tentan borde göras om ordentligt.»
- 1. Se till att ha en motiverad och pedagogisk föreläsare. 2.Se till att poängen på labbarna bättre avspeglar hur mycket tid de tar i anspråk, 3.5 hp är rimligt. 3.För mycket obligatoriska moment i kursen, behövs verkligen alla?»
- Föreläsningar, handledning, inlämningsuppgifter och tentamen. »
- Laborationerna borde rättas snabbare. Det borde vara fler handledare under laborationstillfällena.»
- Examinationen»
- Det ska inte ta tre veckor att rätta en labb! Inte en, inte två och inte tre gånger! »
- Föreläsningarna och upplägget på inlämningsuppgifterna.»
- Ny föreläsare, eller att han andrar sin föreläsnings teknik! Mer rekommendationer om vad som ska göras så man kan förbereda sig och läsa på relevanta saker för kursen. Ta bort de obligatoriska inlämningsuppgifterna, Det finns studenter som pluggar bra ändå utan extra press! »
- Föreläsningarna. Hade önskat mer genomgång av teorin istället. Hade hellre haft tenta med poäng. Man blev stressad över att behöva klara ett visst antal uppgifter helt. »
- Inlämningsuppgifterna bör försvinna som obligatoriskt moment! Det kanske passar i mellanstadiet att säga: "till den gången ska ni ha försökt göra de här uppgifterna", men nu går vi på högskolan! Det är vårt eget ansvar att se till att vi pluggar i tid! Dessutom skulle jag säga att det är oerhört respektlöst att ha något som kräver närvaro (om det inte är absolut nödvändigt, som t.ex. i en kemilabb) när det trots allt händer att lektioner krockar!!! Även föreläsningarna bör förändras! Slides med färdigskriven javakod istället för svårbegriplig pseudo-haskel vore bra! Ofta var det enda som skrevs upp på tavlan lite O(n) utan sammanhang eller förklaring. Om man inte har slides bör det som skrivs på tavlan vara (minst) lika strikt som det vi förväntas producera på tentan.»
- Föreläsaren ska föreläsa inte leda en massa diskussioner om saker vi inte kan eller har koll på. Så skippa dessa meningslöa diskussioner och se till att föreläsa om de områden kursen rör. Se ovan för andra förslag»
- Tydligare inlämningsdatum och ge plats för mer returer.»
- Ny examinator/föreläsare. Inlämningsuppgifterna var ett skämt, dåligt formulerade, halva klassen gjorde en helt annan sak. »
- Mycket»
- Den obligatoriska närvaron på minst en övning varje vecka bör ses över.»
- Föreläsaren bör ha mer klart för sig hur man bäst förklarar och presenterar olika saker. Många genomgångar var spretiga. Upplägget med att "diskutera" ett ämne som nyss presenterats överanvändes och gav inte mycket.»
- Föreläsaren, inlämningsuppgifterna»
- Föreläsningar behöver förbättras. Tentamen behöver förfinas om den ska användas mer. Tydligare bland annat. Mer övningar under kursen som liknar tentan.»
- Tydligare på vad tentan handlar om.»
- Läraren»
- Förändra föreläsningarna så att det går att få vettiga föreläsningsanteckningar! Skriv upp allt som är viktigt, och inte bara hälften. Tänk dessutom efter vad som bilder som ritas så att dom faktisk kommer vara när man tittar på den efteråt.»
- Att man behöver köpa en bok för 500kr för att ha samma förutsättningar som alla andra på tentan. Jag hittar all information jag behöver via internet och har inget behov av en bok för inlärning. Handskrivna anteckningar på tentan - ger fördel om man är på alla föreläsningar och antecknar allt. Det låter visserligen som något som ska uppmuntras, men jag personligen har inget behov att medverka på alla föreläsningar, så jag ser inte varför det skulle ge fördel på tentan. Det är kunskap som ska testas, inte närvaro.»
- Byt till ett vettigt programmeringsspråk. Se till att föreläsaren förstår att vi inte är doktorander.»

22. Övriga kommentarer

- Alldeles för ostrukturerat! Väldigt dumt att rätta samma uppgift som man själv har försökt lösa och när man frågar läraren om vart man kan få tag på facit svarar han att det inte behövs för man känner på sig när man har rätt»
- Tycker inte att inlämningsuppgifterna samt laborationerna förberedde en riktigt inför tentamen. Exempeltentan var enligt mig av helt annan karaktär än ordinarietentan. Kan bara tala för mig själv men svårighetsgraden på den här tentan var betydligt högre än på tidigare års. Laborationer, inlämningsuppgifter och föreläsningar hänger inte riktigt ihop. Man tycker ju att antingen borde inlämningsuppgifterna förbereda en inför laborationer eller inför tentamen. Känns även lite flummigt ibland när man inte är helt säker på om ni vill ha pseudo-kod eller ren java-kod.»
- Vid flera tillfällen besökte jag andra högskolors kurshemsida för att hitta slides etc i liknande kurs, bara ett exempel. Vet inte hur det är tänkt men ska Chalmers behålla sitt rykte så är det skärpning som gäller.»
- Det behövs facit till kursbokens uppgifter! »
- Inlämning med labbar och inlämningsuppgifter samt planering av hela kursen var väldigt dålig. Se dessutom till att gå igenom tidskomplexitet väldigt noga från början nästa gång»
- gör om, gör rätt »
- Examinationen borde verkligen innehålla några frågor där man kan få visa sina kunskaper på en ännu mer grundläggande nivå. Som det var i år så var man först tvungen att bygga upp ett program som man sen skulle applicera sina kunskaper på. Så om man tex kunde analysera tidskomplexitet så fick man inte visa detta om man hade problem med att först bygga sitt program. Mitt intryck av Nils, Nicklas och David är överlag helt okej. Jag anser att Staffan har betett sig ganska otrevligt och lite hastigt på handledningstillfällena.»
- Nu låter allt det här väldigt negativt och det är jag medveten om, men seriöst kursen har allvarliga brister. Det tycker inte bara jag. Många vill se förändring.»
- Bra kurs, men rättningen av labbarna var väldigt långsam, stundtals. »
- Det var alldeles för ont om tid på tentan!»
- Mycket dåligt att kräva att studenterna måste köpa kursboken genom att ha obligatoriska inlämningar men inte publicera uppgifterna. Sen så tog böckerna slut så man inte kunde köpa dem hur ska man då göra de OBLIGATORISKA uppgifterna? »
- Övningstentamen var ett skämt, och tentan var inte alls som den förväntande tentan var! Mycket dåligt!»
- Tar riktigt lång tid att rätta proven»
- Intressant kurs men svagt intresse pga upplägget & problem»
- Tycker kursen behandlar ett intressant ämne.»


Kursutvärderingssystem från