ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Elektriska system, SSY010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»4 21%

Genomsnitt: 3.26

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»3 15%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.73

- Borta 1-2 föreläsning.» (100%)
- Så gott som 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 47%

Genomsnitt: 3.31

- Luddigt och bredd ställda mål. Vissa av kraven gås knappt igenom utan hela målet förutsetts finnas från andra kurser. (bla. Filter och analysering av filter utan datorprogram)» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 84%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- Ja dem verkar rimliga för de förkunskaper som krävdes förra året på kursen, detta året skulle ju den ha gjorts om. Då jag går Data så blev det väldigt mycket "Detta har vi ju gått igenom i tidigare kurser".» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 42%
Ja, i hög grad»11 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Det kändes som om vissa utav tentamensfrågorna var väldigt dåligt kopplade till det vi faktiskt gjort i kursen och på laborationerna, detta kunde ha undvikits genom att ge ut mer räkneövningar under kursens gång.. flera exempel. att vi endast fått två tidigare tentor att räkna på under hela kursen (några få förberedelsuppgifter för labb förekom också men dessa var ofta allt för krångliga för att ge någon som helst förståelse) är inte tillräckligt för att ge förståelse för problemen. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.31

- Labbarna har vart det viktigaste» (Ganska liten)
- Mer tid till räkningsexempel hade varit att föredra. Vissa föreläsningar t ex stabilitet var extremt otydliga och svårförstådda då vi inte fått träna något på det själva. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»10 52%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.78

- Har inte haft någon riktigt kursmateriel. Någon PDF om filter var det som gavs ut. Analog elektronik gav inte så mycket.» (Mycket liten)
- Kurslitteratur saknades i stort sett.» (Mycket liten)
- Tydligare referenser om var informationen som t ex föreläsningarna ska handla om hade hjälp mycket och igen räkneövningar. » (Mycket liten)
- Boken som rekommenderades användes knappt verkade det som.» (Ganska liten)
- har inte behövt det så mycket.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»5 26%

Genomsnitt: 3.15

- Använd pingpong för inlämning nästa gång. om vissa elever inte har använt det är det bara att dom lär sig det. Pingpong är en utmärkt plattform för kurser och kan vissa elever inte lära sig använda pingpong utan bara gnäller pga lathet har dom ingenting på ett universitet att göra. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»3 15%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»7 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- För få handledare vid labb-tillfällen. Väntade 1,5 tim på hjälp vid ett tillfälle.» (Mycket dåliga)
- Många utav de frågor som har ställts har ofta inte blivit besvarade antingen pga okunskap eller tids brist. » (Mycket dåliga)
- Läraren är mycket förvirrad och svarar oftast inte på den fråga man ställt, utan på något helt annat.» (Ganska dåliga)
- I labsalen borde det varit fler handledare.» (Ganska bra)
- Manne ställer alltid upp och svarar/diskuterar. Mycket positivt att han gör det trots att många frågor uppstår. Det hade dock hjälp mycket med en handledare på laborationerna, om anledningen till att inte ha en till handledare på laborationerna skulle vara att vi ska vara mer självständiga borde vi inte heller få kod given till oss om vi misslyckas, ska vi klara oss själva så får det vara så fullt ut.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- På laborationerna skulle dock minst en handledare till behövts. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»7 36%
Hög»8 42%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.68

- Bra praktisk kurs, tråkigt att inte mer VHDL programmering förekom, det skulle kanske gå att utöka inlämningsuppgifterna till mer omfattande programmering? enl. den uppfattning jag sett hos många var det delen om VHDL programmering som uppfattades som roligast.» (Lagom)
- stora och långa labbar.» (Hög)
- Det var mycket förberedelseuppgifter inför laborationerna.» (Hög)
- Labb tog för mycket tid.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 42%
Hög»9 47%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.68

- stor projekt kurs + denna tunga labbkurs, men vad gör man på chalmers om inte man vill plugga?» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»4 21%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 36%
Gott»7 36%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Det värsta av allt var nog tentamen. Hur ska man kunna lösa dessa tal efter att man knappt sett de lösas en gång? Fanns ju inga övningsuppgifter att öva på heller. Skulle funnits MINST 4 gamla tentor.» (Mycket dåligt)
- Troligen den sämsta kursen som jag har deltagit i.» (Mycket dåligt)
- ok kurs, mer handledare på laborationstillfällena och mer räkneövningar behövs. Det skulle också vara bra med mer ingående VHDL programmering samt större/mer tid på filter och effektförstärkaren, deras funktionalitet, där behövs också övningar så elever kan på egen hand skapa förståelse. » (Godkänt)
- Väldigt rolig och intressant labbkurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekt-delen var kul.»
- Laborationer»
- Möjligheten att göra inlämningsuppgifter.»
- Vet ej vad som skall bevaras.»
- Laborationerna, labb PM skulle kunna förtydligas på många sätt. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fler lärare under laborationerna och ett tydligare labb PM. Dessutom mer tydlig kurslitteratur för att få bättre bakgrundskunskaper, för bättre förståelse.»
- Möjlighet att räkna likartade tal som på tentan, genomgångar av kretsar, genomgång av förberedelseuppgifter efter labb-tillfället. Mindre föreläsningar av dator-genomgångs-karaktär. »
- Kanske en formel samling till tentan, det skulle jag tyckt vara väldigt uppskattat. Speciellt då jag går data och inte har läst lika mycket Elektronik.»
- Fler laborationshandledare. Mer handledar led tid att jobba med VHDL-programmeringen och laborationerna. »
- Det skulle vara bra om det fanns tillgång till bra kurslitteratur.»
- Laboration-Projekt, om man vill ha 4-5 tenta tillfälle »
- Tydligare labinstruktioner»
- Bättre kurslitteratur.»
- planering/kursPM bättre hänvisningar till litteratur. »

16. Övriga kommentarer

- Hoppas jag inte var för hård.»
- De flesta föreläsningarna har som jag har upplevt det inte varit till någon hjälp att klara kursen och har ofta känts som slöseri med tid samt upplevts som dåligt planerade. Har ofta upplevt det som att Manne Stenberg improviserar lite under föreläsningarnas gång och tar ofta lång tid att själv stå och fundera på hur det skall vara under föreläsningarna.»
- Många av dessa utvärderingsfrågor kan inte svara på hur dålig denna kursen faktiskt har varit.»


Kursutvärderingssystem från