ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp1åk3: IAR072 Produktionsledning, IAR072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-11
Antal svar: 76
Procent av deltagarna som svarat: 69%
Kontaktperson: Mats Winroth»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

76 svarande

Högst 15 timmar/vecka»54 71%
Cirka 20 timmar/vecka»14 18%
Cirka 25 timmar/vecka»5 6%
Cirka 30 timmar/vecka»3 3%
Minst 35 timmar/vecka»0 0%

Genomsnitt: 1.43

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

76 svarande

0 0%
25%»7 9%
50%»12 15%
75%»16 21%
100%»41 53%

Genomsnitt: 4.19

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på caseövningarna

Uppskatta tidsåtgången inklusive förberedelse, genomförande och redovisning etc.

76 svarande

17 22%
mer än 10 timmar»51 67%
mer än 15 timmar»8 10%
mer än 20 timmar»0 0%
mer än 25 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

76 svarande

Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 64%
Vet ej»17

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

67 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»30 44%
Ja, målen verkar rimliga»37 55%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

73 svarande

Nej, inte alls»5 7%
I viss utsträckning»32 50%
Ja, i hög grad»27 42%
Vet ej»9

Genomsnitt: 2.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.14


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

mycket liten»11 14%
ganska liten»14 18%
neutral»26 34%
ganska stor»18 24%
mycket stor»6 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

76 svarande

mycket liten»20 26%
ganska liten»11 14%
till viss hjälp»20 26%
ganska stor»20 26%
mycket stor»5 6%

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hur bedömer du föreläsningarna om strategi, kapacitet, kvalitet och sustainability?

76 svarande

Mycket dåliga»9 12%
Dåliga»12 16%
OK»29 39%
Bra»21 28%
Mycket bra»2 2%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.93

10. Hur bedömer du föreläsningen om processegenskaper och layout?

76 svarande

Mycket dålig»1 1%
Dålig»10 13%
OK»21 28%
Bra»36 48%
Mycket bra»6 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.48

11. Hur bedömer du föreläsningen om produktutveckling?

76 svarande

Mycket dålig»3 4%
Dålig»4 6%
OK»20 31%
Bra»27 42%
Mycket bra»10 15%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.57

12. Förslag till förbättring av föreläsningarna

- Mats föreläsningsbilder är mycket bra. Föreläsningen om processegenskaper och layout kändes pratig snarare än informativ. Det handlade lite väl mycket om att höja förväntningarna inför Little"s law-exemplet som inte kom förrän väldigt sent. »
- Winroth: Högre tempo, mer djup - fler exemepl och analys. Det får plats mer djup i kursen Jacobsson: OK, fel forum för räknetunga övningar, skulle snarare getts som hemläxor/uppgifter med räknestuga. Lindlöf: Bra men kändes inte helt kopplat till övriga kursen.»
- Känns som att föreläsningarna byggt på boken. Ger ingen fördjupad kunskap. Kunde lika gärna läsa mig till det»
- Ganska mycket av det som sagts har tidigare nämnts i andra kurser. Jag förstår om det är relevant för även denna kursen men man kanske skulle kunna lägga nivån lite högre inom de områdena i denna kurs så skulle det kännas mer givande. »
- Mindre repetition från Industriell Verksamhetsutveckling! Föreläsningarna var endast repetition på sådant vi redan kan och ingen fördjupning i det heller.»
- Mer innehåll. Djupare analyser och mer beräkningar. Effektivare föreläsningar behövs så att fler kommer och lyssnar och fler har nytta av dem. Ta bort det innehåll som finns med i IVU och ersätt det med nytt materiel. Öka innehållet i kursen i sin helhet och öka respekten för kursdeltagarna.»
- Det är synd att föreläsningarna lägger så mycket tid på det vi redan kan sedan verksamhetsutvecklingen. Istället för att läsa samma saker igen hade vi ju kunnat bygga på kunskaperna med fördjupningar, för det måste ju finnas mer att lära sig. »
- Föreläsningarna var generellt sett mycket trevliga och lärorika, något som dock kan förbättras till nästa år är att berätta mer om hur företag går tillväga med de olika aspekterna i verkligheten, på liknande sett som bokens olika short cases.»
- Vet ej»
- Det är bra om föreläsningsslidesen läggs upp på pingpong i god tid innan föreläsningen så man har möjlighet att förbereda sig.»
- Det som kursen innehåller har vi redan läst i andra kurser. Dessutom går man inte in på djupet alls, utan allt är väldigt ytligt! Det som sägs på föreläsningarn står redan på slidesen. Så gå in mer på djupet på föreläsningarna, eller ta bort kursen helt. För så som den är nu så ger den ingenting!!! »
- Föreläsningarna är på en väldigt grundläggande nivå. Det känns inte som de tar upp något som är nytt för oss. Allt innehåll i kursen har vi på något sätt läst i tidigare kurser under utbildningen. »
- Det var mycket repetition från boken. Mer exempel och metaforer. Boken gav bättre förklaringar än vad som gavs på föreläsningarna och därför fann jag ingen anledning att gå dit.»
- Måste hålla en högre nivå över lag. För mycket repetition från IVUn. Repetition är bra, kursen är relevant men ni ska utgå mer ifrån att vi ska kunna det sedan innan. Bara nämna det som är repetition kort i början av föreläsningen och gå vidare, djupare. Annars tycker jag att det känns som om man likagärna kan korta ner kursen och lägga in exempelvis projektledning/Organisering/ledarskap i den mer. Vilket saknas i vår utbildning.»
- Gå in mer på djupet, mycket är upprepning från verksamhetsutvecklingen, det är ett intressant ämne men hade som sagt kunnat dyka djupare inom varje delmoment.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag tycker fortfarande det är för mycket repetition från förra kursen, ind verk.utv. Föreläsningarna vi hade nu hade kunnat vara på de första 2-3 veckorna för att sedan ha mer praktikfall och användning av kunskap! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Miljömomentet måste innehålla en kritisk diskussion om ämnet i största allmänhet. Det kan vara kopplat till ämnen som: - Vilka incitament finns det för företag att arbeta proaktivt med miljö? - Vilka styrmedel behövs för ett lyckat miljöarbete? - Hur kan ekonomisk och miljömässig hållbarhet förenas, med tanke på de tradeoffs som finns?» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ganska händelsefattiga, dessutom kunde man redan stor del av kursen sedan verksamhetsutveckling»
- Som vanligt är miljömomenten ointressanta, precis som de har varit i samtliga kurser innan. I övrigt är Winroth inte särskilt rolig att lyssna på. Han verkar osäker och har exempel som inte är särskilt varierade eller relevanta. »
- Inte lägga så stor tyngd vid det vi redan läst, utan att ägna större del av tiden till sådant som är nytt! »
- Repetition är bra men minska lite till på den och ta in annat, det finns mycket roligt kvar att lära!»

13. Hur bedömer du räkneövningarna?

76 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»5 7%
OK»26 40%
Bra»25 39%
Mycket bra»8 12%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.56

14. Hur bedömer du caseövningen om Pressure Vessel Inc?

76 svarande

Mycket dålig»1 1%
Dålig»3 4%
OK»17 23%
Bra»28 38%
Mycket bra»24 32%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.97

15. Hur bedömer du caseövningen om Warwickshire Hospital?

76 svarande

Mycket dålig»2 2%
Dålig»6 8%
OK»26 36%
Bra»20 27%
Mycket bra»18 25%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.63

16. Hur bedömer du caseövningen i Just-In-Time?

76 svarande

Mycket dålig»0 0%
Dålig»2 2%
OK»12 17%
Bra»20 28%
Mycket bra»36 51%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.28

17. Till hur stor hjälp har övningar varit för din inlärning?

76 svarande

mycket liten»4 5%
ganska liten»4 5%
till viss hjälp»34 45%
ganska stor»21 28%
mycket stor»12 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Förslag till förbättring av övningarna

- JIT-övningen var kul och handledarna gjorde en bra insats, men lärde oss inte så mycket mer än hur vi viker kartonger. »
- JiT övningen kanske ble lite väl mycket kartongvikande. »
- Kanske utveckla JIT-övningen då vi redan gjort liknande övningar. Alltid bra med repetition dock.»
- JIT var bäst»
-
- Jättebra övningar med bra övningsledare!»
- Fler räkneexempel som du själv kan räkna på istället för seminarie. Gör om övningarna så att det är mer som en matteövning istället för föreläsningsliknande övning. Ordna en bok med övningar som studenterna kan göra och öka innehållet i övningarna. Tydliga mål och listor som visar på olika modeller som kan användas och deras för och nackdelar. Mer bevisade modeller och enskilda räkneuppgifter på dessa som eleven själv kan lösa och fråga läraren om hjälp utifall det behövs istället för genomgång.»
- JIT-övningen var superbra. PVI var också bra, men gruppdiskussionerna var för många och långa. Mer tid där övningsledaren gick igenom tror jag hade gett mig mer. De kunskaper Warwickshireövningen skulle ge hade vi redan sedan IVU:n, synd att vi inte gick mer på djupet. Dessutom handlade mycket av den övningen inte om Warwickshire-fallet, utan om sjukhus i allmänhet.»
- Mycket bra caseövningar, hade varit uppskattat med fler!»
- Vet ej»
- Varje år får teknologen samma uppgift på samma case som tidigare år. Det blir oftast fokus på annat än att lösa casen.»
- Varje år får teknologen samma uppgift på samma case som tidigare år. Det var sällan fokus på lösningarna.»
- Ludvig och Björn var suveräna. Gillar även att få diskutera i mindre grupp, samt kul att få testa på JIT-övningen.»
- Jag pratar nog inte bara för mig själv när jag säger att alla gillar övningar som just-in-time! mer sånt, man har kul och lär sig mycket!»
- Nej, det var bra och lärorikt!»
- Mer praktiskt som i Just-in-time»
- Övningarna var det bästa momentet i kursen! »
- Mycket bra praktisk övning. »
- Jag tycker det är jättebra, men i exempelvis Warwickshire så tycker jag aldrig riktigt att man fick något bra svar på hur det skulle vara. Gick lite för snabbt och snurrigt. Måste vara tydligt i alla övningar vad som var lärdomen, vad ska vi ta med oss? Ibland fallerar det lite i slutet och man känner att man inte riktigt fick svar.»
- Vet inte vad JIT-övningen hade för egentlig effekt på min inlärning (jag satt på en station). Den var rolig och jag kan tänka mig att de som räknade lärde sig mycket men jag kände mest att det handlade om att plocka ihop lådor vilket jag inte känner någon större nytta av.»
- Bra övningar, även om det var lite upprepning på tidigare kurser. JIT-övningen var det roligaste inslaget i kursen, och var hyfsat lärorikt. »
- Att gå mer rakt på sak på räkneövningarna. Det var mycket teori och inte så mycket beräkningar..»
- Mycket bra övningar borde finnas i fler kurser. Man blir aktiv på ett annat sätt och man får sätta kunskaperna man inhämtat i praktiken! LIKE!»

19. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

76 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»0 0%
OK»22 28%
ganska bra»17 22%
mycket bra»37 48%

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Arbetsklimat

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

76 svarande

mycket dåligt»2 3%
ganska dåligt»3 4%
neutral»17 26%
ganska bra»20 31%
mycket bra»22 34%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

21. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

mycket dåligt»2 2%
ganska dåligt»0 0%
neutral»9 12%
ganska bra»19 26%
mycket bra»43 58%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.38

22. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

76 svarande

alldeles för låg»22 28%
för låg»20 26%
lagom»33 43%
för hög»1 1%
alldeles för hög»0 0%

Genomsnitt: 2.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.95


Föreläsare/Övnings- och handledare

23. Vad är din helhetbedömning av Mats Winroths insats i kursen?

Examinator/föreläsare

76 svarande

mycket dåligt»9 12%
ganska dåligt»19 25%
ok»20 26%
ganska bra»17 22%
mycket bra»10 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Vad är din helhetbedömning av Torbjörn Jacobssons insats i kursen?

Föreläsare Gruppteknologi, Linjebalansering samt caseledare

76 svarande

mycket dåligt»1 1%
ganska dåligt»4 5%
ok»18 24%
ganska bra»28 37%
mycket bra»24 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

25. Vad är din helhetbedömning av Björn Söderbergs insats i kursen?

Caseledare

76 svarande

mycket dåligt»2 4%
ganska dåligt»0 0%
ok»7 14%
ganska bra»16 32%
mycket bra»24 48%
Vet ej»27

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

26. Vad är din helhetbedömning av Ludvig Alfredsons insats i kursen?

Föreläsare, caseledare och kursassistent

76 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 1%
ok»10 15%
ganska bra»30 45%
mycket bra»25 37%
Vet ej»10

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

76 svarande

mycket dåligt»13 17%
ganska dåligt»17 22%
ok»26 34%
ganska bra»15 19%
mycket bra»5 6%

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar, samt att föreläsningserien ligger i början av läsperioden så man kan ta till sig övningarna på ett bättre sätt»
- Övningarna»
- Övningarna, duggan och casen. »
- Övningarna!»
- lärarna»
- JIT och Torbjörns föreläsningar var mest inspirerande. Uppskattat med studiebesöket, det var givande!»
- De små casen och räkneövningarna»
- Case- och övningar.»
- Casen, man lär sig att tillämpa teorin på verkligheten. Duggan är också bra.»
- Boken var bra, studiebesöket var bra.»
- Övnignar»
- Mats var mycket snabb med att svara på frågor, det uppskattas! »
- Praktikfallen»
- Torbjörn, övningarna och utdelat material genom slides»
- Jag tycker att just-in-time övningen som vi gjorde var mycket bra, roligt att göra något mer praktiskt någon gång. Studiebesök på Volvo var också mycket givande. »
- Caseövningarna och räkneövningarna gav mycket.»
- Casedelen»
- Torbjörns deltagande i kursen! »
- Importance/performance-matrisen. Lägga mer vikt vid nya saker.»
- Övningarna»
- Torbjörn»
- teorin om hur man räknar, borde vara mer.»
- Övningarna»
- De olika beräkningsmodeller som användes och just-in-timeövningen. Kurs-pm beskrev kursen bra och hade en bra planeringsöversikt.»
- 1. Torbjörns insatser i kursen 2. Duggan»
- Caseövningarna»
- Jag tycker att Ludvig är jättebra, både på övningar och föreläsningar. Likaså har övningarna gett en del.»
- Doktorandernas insatser samt casen, casedelen borde nog närmast expanderas, för att ge mer substans till kursen.»
- Caseövningarna!»
- Vet ej»
- Jag tycker alla case-moment har varit väldigt bra och illustrativa och borde finnas kvar. En idé skulle kunna vara att ha ännu fler sådana småcase och övningar istället för en tenta som eximination. Jag tycker även utflykten till Tuve var väldigt givande. Det var riktigt roligt!»
- Volvo-besök. JIT-övning »
- Volvo-besök JIT-Övning»
- kursboken är bra! caseövningar och praktikfall är också mkt bra och lärorikt. bra med dugga på kurslitteratur.»
- Övningarna. »
- Ludvig, Björn och övningarna»
- caseövningarna»
- Övningsledarna.»
- Kursboken. Duggan och casen.»
- Övningarna och studiebesöket, men kan ev. försöka göra föreläsningen på Volvo(el liknande bolag) mer intregrerad i kursen, med miljön etc.»
- övningarna!»
- Ludwig, Björn och Torbjörn gör ett bra jobb! »
- Övningar, seminarier och volvoresa.»
- PowerPoint materialet är väldigt bra sammafattning. Caseövningarna är också väldigt lärorika!»
- Vet ej. »
- Studiebesöket! Det var jättekul att ha något verkligt att kunna relatera till. Mycket bra presentation av VOLVO! »

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer relevanta frågor på duggan som inte är så bokspecifika. Försöka urskilja kursen ännu mer från tidigare kurser, väldigt mycket repetition. »
- innehållet, 95% repetition håller inte måttet. gå mer på djupet ist. psykologiska aspekter i förändringsarbete. arbeta vidare på Kotter. Gå djupare på Lean. fördjupa efter verksamhetsutvecklingskursen helt enkelt»
- Miljömomentet, men det är svårt att komma med konstruktiv kritik. Har inga konkreta förslag på hur det ska ändras, men miljödelen blir ju lätt krystad. Kanske bra iofs att ha poängen inräknat i betyget för att ta det på allvar. Duggafrågorna får gärna vara från alla kapitel, exempelvis saknades väl JIT/Lean-frågor medan nått annat kapitel var överrepresenterat.»
- Bort med tentan. Ett stort case istället. Alternativt ska svårighetsgraden på tentan höjas väsentligt. Som läget är nu tycker jag detta ska göras till en G/U-kurs. Kraven är på tok för låga!»
- Ta bort kursen. De delar som då faller bort kan integreras i VU- och logistikkursen. För att göra plats för detta tar man bort _alla_ miljömoment i alla andra kurser (för de är fantastiskt dåligt integrerade) och skapar en ren miljökurs.»
- Fortfarande för stor överlappning med IVU. Varför slås inte kurserna ihop till en kurs? Om de arbetsorganisatoriska med Jan Lindér tas bort så borde innehållet faktiskt få plats i en kurs.»
- kursen fyller inget syfte, samma som IVU. skulle nog behöva ta och BPR den här kursen »
- Kursen kan definitivt göras mycket mer utmanande! »
- Större skillnad mot IVU-kursen föreg. läsperiod. Bättre samordning och struktur hur de båda kurserna kan komplettera varandra. Nu upplever jag överlappningen som för stor.»
- Fördjupande föreläsningar där föreläsaren får studenten att tänka till kring ämnet. Och inte då via tama diskusionsfrågor. Mer problemsanalys inriktat. Mer analytisk förmåga!»
- Miljödelen i kursen var lite otydlig, det var svårt att veta på vilket material som man skulle läsa på då vi inte hade tillgång till Volvo-föreläsning. dock tycker jag att Mats gjorde det bästa han kunde göra i situationen, att gå igenom den delen extra noga på sista föreläsningstillfället. Till nästa år tycker jag att miljödelen ska förändras men jag tycker den är mycket relevant i sammanhang så ta inte bort den! miljöfrågorna på tentan tycker jag var på precis lagom nivå i förhållande till vad för material vi hade tillgängligt. »
- Snabba på föreläsningarna och fokusera på sådant som inte ingår i tidigare kurser. Alternativt ta det till en djupare nivå och låt oss applicera på fler små case.»
- Lägga mindre tid på det vi lärt oss från Industriell verksamhetsutveckling.»
- Högre tempo och mer djupdykningar inom dom olika områdena. »
- Måste bli svårare/tuffare.»
- Innehållet i kursen. Det ska inte vara en upprepning ifrån tidigare kursen IVU. Innehållet bör utökas och kursboken bör bytas ut mot en som mer effektivt kan beskriva olika modeller och metoder. Föreläsningarna bör läggas ut i förväg så att studenten kan förbereda sig och därmed lära sig mer. Kursen höll ett mycket lågt tempo och bör inte finnas kvar i sin nuvarande form. Den bör antingen bytas ut mot en mer innehållsrik kurs eller så bör kursens innehåll utökas väsentligt. Studenten bör genom kursen få möjlighet att utveckla sin analytiska förmåga i olika managementsituationer. Nu är fokus mer på att lära sig memorera framför att kunna analysera och det bör ändras.»
- Mycket upprepar sig från Industriell verksamhetsutveckling. Slå ihop dessa två kurser?»
- 1. Den bör vara tydligare avskild från verksamhetsutvecklingskursen. 2. Fler inslag av räknemetoder för utnyttja mattekunskaperna hos teknologerna. 3. Tentan fokuserar för mycket på papegojkunskap. Ett analyscase, eller diskussionsuppgifter som inte direkt kan svaras på listform hade gjort tentan bättre.»
- Int eås mycket repitetion och göra kursen mycket tuffare. Hade klarat tentan läsv1 om man lagt några timmar där.»
- Kursinnehållet. Varför ska vi repetera så mycket? Hade varit bättre att få lära sig mer, och gå framåt. Det nya i kursen var i princip bara linjebalansering, gruppteknologier och Little"s lag.»
- Kanske uppdatera PP-presentationerna något, så att begreppsförklaringar står direkt på slidsen då det skulle underlätta inlärningen.»
- Vet ej»
- Se kommentar.»
- Ett förslag är att bevara studiebesöket från denna kurs och diskussionerna däromkring, JIT-övningen och INGET mer. De nya begrepp som finns kan läggas in i exempelvis Marknadsföringskursen alternativt Verksamhetsutvecklingen. Förhoppningsvis har I-Programmets ledning kurser som står på tur in i grundutbildningens helhet, som kan ses över. I KTH har man exempelvis en kurs i projektledning. Andra saker som en I-Teknolog kan behöva är 7,5 HP juridik, där en del kan tas från Innovationsekonomikursen. »
- Slå ihop denna kurs med verksamhetsutvecklingen. Det är repitition till viss del och det som är nytt skulle enkelt kunna klämmas in i verksamhetsutvecklingen.»
- Tycker att kursen i för hög utsträckning bara är att lära sig slides utantill. jag eftersöker mer case, praktikfall och analys av kunskap. Nu är det alldeles för lite analys och mer bara lära sig punktlistor utantill. Kanske kan man lägga iihop IVU och produktionsledning? »
- Ett högre tempo. »
- Ha fler småcase likt dom vi hade. Det passar väldigt bra till kursens innehåll och är ett härligt sätt att lära sig. Kan nästan ha en sådan varje vecka. »
- lite mer djup i föreläsningar och kurs över lag, eller ev slå ihop med verksamhetsutveckling och kalla dem 1 och 2 så att man kan gå in djupare direkt!»
- Upplägget! Snälla föreläs inte om saker vi redan kan. Om ni gör det, gå in på djupet. Det är frustrerande att sitta i en föreläsningssal och enbart lyssna på repetition»
- Kursen måste höja svårighetsgraden får att behålla studenternas intresse! Det är inte okej att man kan få en fyra på tentan efter två dagars plugg när man inte gått på en enda föreläsning!»
- Högre nivå, mindre repetition. Gärna mer konkret och lägg mer tid på de olika modellerna och linjebalanseringsproblem ute i verkliga verksamheter. Miljön ger ingenting i dess nuvarande form. Jag röstar för en enskild miljökurs men samtidigt ett miljöperspektiv i kurserna, borde vara självklart idag. Som det är idag känns det som om alla bara har det kort för att man måste. Inget fokus på miljön och vi lär oss egentligen ingenting. Samma budskap i alla kurser: Miljö är viktigt, det finns miljöledningssystem och organisationer som ISO m.m., PLC. Jag skulle vilja lära mig ISO14001, det är ju det man kommer att möta ute i verksamaheten. Hur arbetar man enligt den? Vad ingår i det? Då hade vi ju haft någon nytta av det.»
- Inte ha samma grejer som vi redan haft i andra kurser i denna. blir två månader repetition»
- Kursinnehållet, låt studenterna få läsa en kurs som handlar om något annat istället för att läsa denna kurs + verksamhetsutveckling. »
- Ett annat upplägg som gör kursen mer unik!»
- Jag skulle gärna se att kursen var en seminariekurs rakt igenom, att elever är tvungna att förbereda sig inför varje tillfälle och att uppdelad klass sedan diskuterar olika case och olika delar. Likt de tillfällen vi haft.»
- Bättre föreläsningar. Tänken är att det på föreläsningar ska disskuteras och ge ytterliggare exempel och inte bara säga det som står på powerpointen. Efterlyser bättre och mer inspirerande föreläsningar»
- Detta var den hittills onödigaste kursen under min chalmerstid. Den bör ändras helt, tas bort och ersättas med nåt annat. »
- Är det rimligt att man genom att läsa en sammanfattning på tio sior ett par gånger, för att få femma i en kurs på Chalmers?»
- Fördjupning. Kursen återspeglar alltför mycket verksamhetsutvecklingen!»
- Ta bort lite av repetitionen och lägga in nytt eller fördjupa sig lite mer. »

30. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

76 svarande

Ja»34 44%
Nej»42 55%

Genomsnitt: 1.55

31. Kommentarer

- Mats är jättebra när man har någon fråga. Fick väldigt tydliga och bra svar när man mailade om något. Han la ner tid på bra svar vilket inte ofta är förekommande!»
- Ha mindre repetition från tidigare kurser. »
- Miljön måste få större plats. En föreläsning och 45 minuter Volvopresentation känns inte motsvara 1,5 hp.»
- Jag har lagt ned otroligt lite tid på denna kurs, max 10h i egenstudier, och kan ändå nosa på en femma på tentan. Det ska inte vara möjligt! Höj svårighetsnivån väsentligt! Utöka kursens innehåll! Våga ställa högre krav så blir kursen bättre tror jag.»
- Kursen är långt ifrån så utmanande som den skulle kunna vara. »
- Det räcker i mångt och mycket med IVU-kursen»
- Det skulle behövas en reform av verksamhetsutveckling och produktionsledning. Dessa två kurser känns som ett mishmash där ni inte bestämt er för vilken som är vad»
- Den är en kopia på Verksamhetsutvecklingen!»
- Alldeles för mycket repetition från tidigare kurser, många föreläsningar skulle kunnat gås igenom på en kvart.»
- Kursen i sin nuvarande utformning ger extremt lite och känns som att det är ett stort slöseri med skattepengar»
- Höj svårighetsgraden»
- egentligen en rolig kurs. men man lär sig för lite nytt, för lite "tänk sig" blir mest att man sitter och memorerar saker. miljömomentet drar ner rejält»
- Kursen har ett tunnt innehåll och ger dig få analysverktyg i förhållande till kursens poäng. »
- För mycket upprepningar från IVU, vilket inte är dom som håller i kurens fel, men resultatet blir inte bra.»
- För mycket upprepning och repetition från tidigare kurser!»
- Bättre mellan verksamhetsutvecklingen och produktionsledningen»
- Viktigt område men kursen täcks redan av andra kurser.»
- Se "Vad bör främst förändras till nästa år?"»
- aras på exakt samma sätt som en fråga i Marknadsförings- eller Verksamhetsutveckligstentamen.»
- svaras på exakt samma sätt som en fråga i Marknadsförings- eller Verksamhetsutveckligstentamen.»
- Slå ihop denna kurs med verksamhetsutvecklingen. Det är repitition till viss del och det som är nytt skulle enkelt kunna klämmas in i verksamhetsutvecklingen utan att omfattningen skulle blir för stor. Lägg istället in en kurs i entreprenörsskap tex.»
- mindre slides/punktlistorkunskap och mer praktiska övningar, mer besök på företag osv. »
- Kul ämne som kan göras ännu bättre.»
- Denna kurs borde slås samman med Verksamhetsutvecklingen eller i alla fall vara en fortsättningskurs av den. På så vis kan vi lära oss principer och teorier men också ha tid för mer övningar, mer praktikfall, kanske mer studiebesök. Just nu känns det som en helt onödig kurs (lärde mig knappt något nytt & användbart).»
- Som jag skrev ovan, gärna mer djup imon avsnitten dela upp verksamhetsutveckling och produktionsledning i två kurser där man t.ex. behandlar kvalité bara i den ena men djupare... sedan kanske lean i den andra fast djupare!»
- Kursen behöver utvecklas. Om de redan läst kusern i verksamhetsutveckling kan de redan det mesta...»
- Kursen ligger på en alldeless för enkel nivå! Kursen syftar till att effektivisera processer och man bör även applicera detta på föreläsningarna. Dessa bör definitivt effektiviseras! Vi I-studenter kräver mer av en kurs för att få intresse för den!»
- Om man säger såhär: Jag var säker på att välja Operation Management mastern innan kusen. Nu är jag osäker...»
- Tyvärr inte eftersom det är så mycket repetition och inte tillräckligt djup. Linjebalasering, gruppteknologi, studiebesök samt de delar som handlar om ställtidsreduktion och konkreta modeller var bra! Vill också säga att jag tycker att alla föreläsare är väldigt bra, det är snarare innehållet i kursen som är lite torftigt och inte avvägt mot IVUn. Kursen är egentligen absolut relevant för vår utbildning!»
- Jag tycker inte att den skiljer sig tillräckligt mycket från verksamhetsutvecklingen. Jag hade gärna sett att dessa 7,5 HP hade lagts på något annat som t.ex. en separat kurs i affärsjuridik.»
- för mkt överlapp. En kurs i 3an borde hålla bättre kvalitet»
- haft i andra kurser i denna. blir två månader repetition»
- Lite mer engagerande föreläsningar.»
- Lite väl mycket repetition, även om det är bekvämt.»
- Jag tycker att kursen bör spetsa sig mer för att sticka ut från IVU:n. Kändes tidvis ytlig och föreläsningarna saknade skärpa! »
- som nämnts i tidigare fråga, behöver ha bättre föreläsningar och mindre upprepning från tidigare kurs. »
- Se ovan. »
- För enkel och fyller liten funktion som den är nu.»
- Jag skulle vilja att kursen fördjupar sig lite mer inom området då vi redan läst det mesta inom verksamhetsutvecklingen!»
- Inte så mycket repetition från föregående kurser»
- Studiebesöket var mycket roligt och lärorikt kommer man även ah nytta av i andra kurser som nu i logistiken till exempel. Rolig kurs och nyttig! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.76

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.12
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från