ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Industriell ekonomi och organisation, LMT965

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»4 22%
Cirka 20 timmar»3 16%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»6 33%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.94

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 16%
75%»4 22%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.44


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 27%

Genomsnitt: 2.94

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»12 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 13%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»5 29%
Ja, i hög grad»7 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.64

- Orimligt att kunna alla definitioner i huvudet.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.58

- Ekonomi - Dålig Organisation - Bra» (Ganska liten)
- Förbättra genom att hålla sig till vad som är relevant för kursen. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.88

- Helt onödig, ekonomiboken känns som om den kommer från en helt annan kurs.» (Mycket liten)
- Rubenowitz - onödig Artikelkomp. - bra » (Ganska stor)
- för stort antal böcker som räknas in i kurslitteraturen» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen i ekonomidelen var bra liksom kompendiet i organisttionsdelen. Däremot har jag knappt öppnat Rubenowitzs bok. Han beskriver allt på ett så dåligt, långsökt och svårbegripligt sätt att boken knappast gav någon vägledning.» (Ganska stor)
- Litteraturen har varit mycket bra gällande beskrivningar.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 17%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 3

- Organisationsläraren lade alltid ut föreläsningarna på kurshemsidan, bra. Det gjorde dock inte läraren i ekonomi-delen av kursen, mycket dåligt. » (Ganska dåligt)
- Konstigt att ställa in en föreläsning och säga att det hinns med under resten av föreläsningarna men lägger in extra "frivillig" föreläsning och övning sista veckan.» (Ganska dåligt)
- Bra att föreläsningsanteckningarna i organisationen fanns på hemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»6 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.17

- Ställde man en fråga fick man ofta relativt okonkreta svar. » (Ganska bra)
- Bra med övningar!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 47%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.47

- Något större samarbete mellan studenter har inte krävts under kursens gång. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»10 58%
Hög»3 17%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.41

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»7 41%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»2 11%
Dåligt»2 11%
Godkänt»9 52%
Gott»3 17%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.94

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Susanne ! Mycket bra, tydlig, kompetent, strukturerad. Ger intryck att självsäkerhet och stort kunnande.»
- Litteraturen bör bevaras. »
- Organisationsdelen Susanne»
- övningarna de gav mest»
- Susanne som lärare!»
- Övningar är bra, gärna fler»
- Organisations läraren var väldigt bra, får gärna läga in fler övningar.Lärde mig mycke på övningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- hellre praktikuppgift en skriftlig examen på ekonomin»
- skaffa en riktig föreläsnings sal!!!»
- Inte 3 kurser samtidigt.»
- Tvång att köpa så många böcker just innan jul, man blir ju ruinerad!»
- antalet böcke i organistion, ett kompendie till kanske ista för massa böcker som man knappt behöver i ala fall...»
- Övningarna i organisation»
- Kurslitteraturen bör ses över. Som det ser ut nu är den orimligt dyr. Ta bort Rubenowitz bok!»
- Att allt som delas ut under lektionstid även läggs ut på kurshemsidan så att man har chans att ta del av det även om man har förhinder för att gå på föreläsningen.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från