ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartens miljöpåverkan, SJO116

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-17 - 2008-11-17
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»1 9%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Arbetet tog mycket tid i anspråk» (Cirka 20 timmar)
- Rapporten tog mycket mer tid än vad jag beräknade. att bara förstå sig på de vetenskapliga artiklar som Ida-maja krävde tog en halv arbetsvecka» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 45%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.54

- Schemat har varit luddigt med iställda lektioner och obligatoriska lektioner som inte stått i schemat.» (75%)
- Möjligtvis missat något föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»3 27%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 36%

Genomsnitt: 2.9

- Känns som att de går lite för djupt in på det mesta» (Målen är svåra att förstå)
- Jag trodde att detta mer skulle vara en översiktskurs.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 20%

Genomsnitt: 2.2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»2 20%
Vet ej/har inte examinerats än»6 60%

Genomsnitt: 3.4

- Frågorna på tentan var inte så omfattande.» (I viss utsträckning)
- Är många "tyckande" frågor, medför att det kan vara svårt att testas på» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.9

- Känndes som att vissa föreläsningar var mer åsikter än riktig fakta» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.36

- Den där kursboken (miljöboken under ytan) skulle på vilket annat universitet kallats för, på sin höjd, referenslitteratur och absolut inte kurslitteratur. Oceanografi boken var bra och svarade väl mot oceanografi undervisningen.» (Mycket liten)
- Den har varit bra, lite svår att hitta men bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»7 63%

Genomsnitt: 3.45

- Obligatoriska moment stod ej med i schemat, lektioner i schemat har uteblivit. ..» (Mycket dåligt)
- i början la man upp filerna som powerpoint och då gick det inte att öppna dem. efter önskemål fortsatte man att lägga upp dem som pdf filer.» (Ganska bra)
- Jättebra att allt kommer ut på kurshemsidan» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»2 18%
Har ej sökt hjälp»4 36%

Genomsnitt: 3.54

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»3 27%
Hög»4 36%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.81

- Den där vetenskapliga rapporten var för mycket för denna kurs. Dessutom var kraven att rapporten enbart fick bygga på vetenskapliga artiklar (som är mkt svårlästa för en lekman) alldeles för avancerat för oss.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»3 27%
Hög»6 54%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Läser bara halvtid» (Låg)
- I och med arbetet blev det mycket att göra hela tiden» (Lagom)
- Om vi hade fått frågorna mycket tidigare hade jag satt "lagom" för då hade jag kunnat sprida ut arbetsbelastningen mycket bättre. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 54%
Gott»4 36%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Mycket viktigt kurs» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var bra. lite mindre om kemi, känns in rellevant för sjökaptener.»
- Oceanografikläraren från GU, han var grym!»
- Genomgångarna»
- instuderingsfrågorna»
- innehållet i kursen och målen.»
- Att läsa kursen samtidigt som ekonomikursen»
- undervisningen och föreläsningar var bra och bör n»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tycker inte man ska ha två stora teoretiska kurser på samma läsperiod. Ekonomi och sjöfartens miljöpåverkan har blivit för stressigt och slut resultatet blir nog sämre då. »
- De föreläsare som föreläser måste vara lite mer inlästa på ämnet»
- Skicka ut kursmaterial tidigt, helst direkt så att man kan börja ta del av de innan lektionerna detta gör att man kan ställa frågor på lektionen om lektionen eftersom man varit förberedd, vill också ha instuderingsfrågor direkt så att man kan leta upp svaren längsmed kursens gång. »
- ocenografi litteratur som är mer lätt läst»
- Jag tyckte det var förmånga föreläsare så det blev lite virrigt. Jag tycker att det var dåligt att den mesta tiden att plugga inför provet gick åt att söka fakta på wikipedia och NE eftersom svaren i powerpointarna var väldigt otydliga.»
- Att det är vattentäta skott mellan ekonomiföreläsningarna och miljöföreläsningarna. I ena fallet är pengar viktigast i andra miljön. Någon sorts diskussion om hur man kan lösa att mötas på vägen hade varit intressant. En samföreläsning eller dylikt. Har varit mycket intressant att se på sjöfart med så vitt skilda infallsvinklar.»
- Litteraturen då i avseende av boken under ytan. Studiebesöket hos kbv var mest att likna vid sådana besök som dagiselever gör på polisstationen. För vår del var det enormt slöseri med tid, fick inte reda på något som vi inte visste innan. Vad var syfte med detta? Innan man bestämmer sig för någonting måste det väl vara någon som bestämt vad detta skall ge studenterna.»
- Mer tid för Oceanografin.»

16. Övriga kommentarer

- I oceanografin var instuderingsfrågorna knappt relaterade i föreläsningarna. Jag tycker att det skulle behövas iallafall en föreläsningslektion till. Om ni tycker att det vi ska lära oss finns i instud.frågorna tycker jag att de ska gås igenom på lektionerna. Plus... dåligt att vi fick hitta egna matte formler till uträkningarna för att få fram svaret till frågorna.»


Kursutvärderingssystem från