ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 2,, LSP305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-28 - 2008-09-09
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»6 75%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 12%

Genomsnitt: 1.75

- Skulle nog t.o.m säga att det understiger 15 timmar, då kursen är förlagd över 3 läsperioder så har man definitivt inte lagt särskilt många timmar i veckan.» (Högst 15 timmar)
- jag har missat ganska mycket för att jag varit sjuk och haft läkartid» (Cirka 25 timmar)
- Tusen småuppgifter som hela tiden dyker upp och stör övriga kurser» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»2 25%
50%»0 0%
75%»3 37%
100%»3 37%

Genomsnitt: 3.87

- Har haft en del schemakrockar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 62%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 12%

Genomsnitt: 1.75

- Målen är diffusa och inte särskilt mkt tyngd läggs i vad det är kursen eg. går ut på, förutom när man närmar sig sista läsperioden då kursen integreras med en annan kurs, Separationsteknik.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 60%
Nej, målen är för högt ställda»2 40%

Genomsnitt: 2.4

- Har inte läst den» (?)
- Vet ej då jag ej kommer ihåg att jag läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Absolut inte! Arbetsuppgifter (med hänsyn till den aktuella belastningen under denna termin pga 4 otroligt tunga kurser), så förväntas det mycket av studenten som endast får 3 nya poäng i slutet av kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4 57%

Genomsnitt: 3.42

- Ingen skriftlig tentamen skrev denna termin. Dock inlämnade uppgifter.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»4 50%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- som sagt har jag missat så jag kan inte riktig svara så bra på den frågan » (Ganska liten)
- Hade bara eng-online som kursmaterial» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»4 50%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- Har inte använt oss av någon kurslitteratur, förutom första läsperioden förra terminen. Då var det frivilligt för varje student att köpa "kursboken", som varken användes eller refererades till särskilt mkt under kursens gång.» (Mycket liten)
- Har inte haft särskilt mycket kurslitteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3

- Dock mycket strul med schemaläggningen.» (Ganska bra)
- Uppdateringar av information på hemsida var bra, och även utdelade material.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»1 12%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- han svarar inte riktigt på frågarna man ställer samt att när man frågar honom så känns det som om han inte tycker om frågan eller kritik man har angående kursen.» (Ganska dåliga)
- Det går alltid att nå Magnus via mail, eller söka upp honom. Snabbt svar.» (Ganska bra)
- Då vi var väldigt få på lektionerna fanns det mycket hjälp att få.» (Mycket bra)
- Vi är ju en liten klass och Magnus brukar svara på mail» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»1 14%
För hög»5 71%

Genomsnitt: 4.57

- Kan tyvärr inte säga det ena eller det andra. Då de andtra kurserna prioriterade pga deras tyngd och komplexitet kan denna kurs ha upplevts som väldigt påfrestande och möjligtvis med hög arbestbelastning. Men i själva verket har det inte varit så. Kursen är väldigt bra i sig, och mycket bra kunskaper lärs ut. Tyvärr prioriteras den bort pga dess "storlek" och utspridda struktur över 3 läsperioder. Och att studenterna lägger sin tid på resterande kurser som ger mer i betyg och är mer avgörande för utbildningens slutexamen.» (?)
- vi har fått göra mer än vad poängen kräver. om man t.ex inte kan hjälpa att man missat ett tillfälle så får man göra mer och större uppgifter än vad de andra får göra.» (Hög)
- för mkt spridda smågrejer hela tiden» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 12%
Hög»3 37%
För hög»4 50%

Genomsnitt: 4.37

- Läs ovan!» (Lagom)
- samma kommentar som ovan!» (Hög)
- Gäller sista lp men det är mest mitt eget fel då jag läste en extra kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»2 25%
Dåligt»2 25%
Godkänt»4 50%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Kursens struktur och upplägg bör ändras, dock är innehållet givande och nyttig, och det håller VI alla studenter med om.» (Dåligt)
- TK borde ligga som en 5p-kurs i en lp i ettan!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminarieuppgifterna är bra fast det borde avsättas mer tid för dem enbart istället för att göra massa andra småuppgifter. »
- Seminarium»
- Eng-online är bra för att lära sig grammatik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte spridda ut kursen så mycket.»
- Möjligtvis lägga denna kurs över en läsperiod, och integrera den med en annan kurs. Eller höja antalet poäng.»
- Första texten som ska sammanfattas och kommenteras borde handla om något som är mer bundet till utbildningen.»
- Inte för myckt inlämningsuppgifter»
- antal uppgifter man får göra eftersom det är rätt mycketr man får göra för bara 1,5 poäng.»
- upplägget, ville haft TK samlad som en kurs»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är mycket bra, men det är alldeles för lite poäng för så mycket arbete. Det är inte riktigt balans. »


Kursutvärderingssystem från