ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09LP2 - Tillverkningsteknik, MTT030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-18 - 2010-01-24
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»5 12%
Cirka 20 timmar»14 34%
Cirka 25 timmar»16 39%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

41 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»19 46%
100%»20 48%

Genomsnitt: 4.36


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 29%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 48%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 12%

Genomsnitt: 2.43

- Jag har säkert läst och förstått målen men såhär en månad efter avslutad kurs är det omöjligt att komma ihåg någonting av det. Lite tidigare utvärdering nästa gång hade varit kanon» (Jag har inte sett/läst målen)
- PMet var ouppdaterat fram till veckan före tentan. Läsanvisningar var felaktiga och likaså föreläsningsslides. Skärpning till nästa år. Detta bör vara klart när kursen är igång och inte i läsvecka 7!» (Målen är svåra att förstå)
- Att målen motsvaras av hur kursen är utformad. Tycker att formuleringen är bra men sedan följs inte målen, verkar som om kursledningen glömt att arbeta mot målen. Fokus hamnar mycket mer på detaljnivå än på helhetsförståelse.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tidigare läsanvisningar» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tydligare uppdelning mellan de olika sub-ämnenna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Fokusera på det viktiga/kärnteknikerna och ta bort ytliga moment som tex fogning, slipning, borrning och CAM.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 71%
Nej, målen är för högt ställda»9 28%

Genomsnitt: 2.28

- Målen är rimliga men i kombination med upplägg på kursen och hur tentamen genomförs så blir målen för högt ställda. Alldeles för specifika detaljfrågor inom många delar.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Mindre detaljnivå för varje teknik och mer fokus på övergripande redogörelse för processer och processval.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Informera bättre om vad som krävs» (Ja, målen verkar rimliga)
- Lärare och TENTAMEN hänvisade till begrepp som gås igenom i hållfasthetsläran, som vi ej har läst än.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Minska på omfånget på varje del eller ta bort delar, som det ser ut idag skulle man kunna ha en tenta i varje avdelning eftersom det är så mycket material!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Slopa detaljkunskaperna, de har inte med vår utbildning att göra!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket detaljkunskaper. Alla delar känns separata och har inte mycket sammanhang. Borde kunna undervisa mer om vad skillnaden är mellan olika metoder och när olika metoder är lämpliga och varför. Mycket "namedropping" om begrepp som man inte vet vad de innebär vilket gör att man inte förstår.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Måste få bort totalt oviktiga detaljkunskaper och ge mer övergripande förståelse.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är för högt ställda med avseende på hur kursen är upplagd och den dåliga administrationen kring kursen. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket information, orimligt att försöka få in så mycket information från så mycket litteratur...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket på detaljnivå i en övergripande kurs.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För mycket som ska läras för att motsvara 7,5 hp. Den här kursens innehåll skulle lika gärna kunna fylla ut en 15hps kurs utan vidare..» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är spretig och det blir svårt att greppa allt på en tillräckligt djup nivå inom kursens ramar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»3 8%
I viss utsträckning»23 65%
Ja, i hög grad»6 17%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.25

- Nej, inte enligt kursPM. Om examen ska följa PM krävs troligtvis att en kursansvarig utformar hela tentamen, för att den ska testa helheten och inte detaljer. Nu är tentamen totalt sett alldeles för splittrad.» (Nej, inte alls)
- Eftersom målet med kursen är att ge en övergripande förståelse för tillverkningsteknik kan man undvika detaljfrågor på tentan.» (Nej, inte alls)
- Tentamen (nya och äldre) var utformad på ett sätt som inte som krävde mycket djupare detaljkunskaper än vad som utgavs av föreläsningarna. Väldigt svårt att solla vad som egentligen var viktigt och detta märktes inte förrän i slutet av kursen och blev lite av en chock i tent-plugget.» (Nej, inte alls)
- Kursmålen var att man skulle lära sig olika processer och dess tillämpningsområden på ett översiktligt och grundläggande sätt, men ändå var det för många frågor på tentan som var på detaljnivå. dessa frågor testade inte grundläggande förståelse, utom om man lyckats lära sig mkt fakta utantill.» (I viss utsträckning)
- Återigen borrar kursen ner sig på detaljnivå, istället för att ge en holistisk bild av tillverkningstekniken.» (I viss utsträckning)
- För mycket detaljkunskaper som känns helt onödiga» (I viss utsträckning)
- Tentan behöver inte formad så att alla delar frågar efter specifikt, "nämn 4 saker som...", "nämn 3 saker som...". Hade varit bättre med generella förståelsefrågor än specifika punktlistor. » (I viss utsträckning)
- En del av de ämnen som sågs som centrala och viktiga prövades ej på tentan, t.ex gjutning som under kursen las stor vikt på.» (I viss utsträckning)
- Mer övergripande frågor» (I viss utsträckning)
- väldigt mkr detaljfrågor på tentan. Har varit så i många år i denna kurs.» (I viss utsträckning)
- Anser att tentamen innehöll mer specifika frågor än vad det kändes som att målen antydde att man skulle kunna efter kursens slut.» (I viss utsträckning)
- Kursen i sitt syfte var mycket bra. Men när det kom till examinationen kom inte frågor på det som föreläsarna betonat mest. Mer frågor på allmän förståelse och resonemang borde ha funnits. Det var mycket spretigt med så ingående information om så många områden och kurslitteratur, kompendier och e-böcker var ett rörigt sätt att förmedla kunskapen inför tentan på. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

41 svarande

Mycket liten»8 19%
Ganska liten»17 41%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.24

- Ha en och samma person som föreläser så att man får någorlunda jämn nivå på föreläsningarna och inte den totala röra som det är nu. » (Mycket liten)
- Att ha övningar där föreläsaren endast skriver av från ett papper men inte vet vad han gör gav inte mycket! » (Mycket liten)
- Föreläsarna var inte alls bra, tyvärr. Hittils den sämsta kursen jag läst. De var oförberedda och ostrukturerade. » (Mycket liten)
- Kursens föreläsningar har genomsyrats av förvirring. Det är många olika föreläsare som föreläser om sitt lilla område och som lägger olika hög nivå. Dessutom är kopplingen mellan föreläsarna totalt bortblåst. Det ändras i föreläsnings-slides efteråt för att bättre försöka sammankoppla olika delar, men resultatet blir att ingenting hör ihop. Jag är ledsen att säga det men det här har varit de i särklass sämsta föreläsningarna jag varit på under mina år på chalmers. Otydligt, slarvigt, dålig svenska. Ett riktigt bottennapp.» (Mycket liten)
- Ingen röd tråd i undervisningen då alla föreläsare hade sina egna områden. Kändes som om alla föreläsare la undervisningen på en för hög nivå då detta ska vara en grundkurs till studenter som aldrig läst någon liknande tidigare.» (Mycket liten)
- Fokusera på rätt saker.» (Ganska liten)
- Stor variation på kvaliteten på föreläsningarna, vissa gjorde bara saker mer förvirrade än innan och andra var väldigt bra.» (Ganska liten)
- Otrligt rörig kurs, allt kladdas samman tills man inte vet varken ut eller in» (Ganska liten)
- Det mesta jag lärde mig i kursen gjorde jag på egen hand. Det märktes tidigt att föreläsningarna inte skulle ge någonting. Detta är väldigt synd men jag måste säga att administrationen och upplägget på denna kurs har varit den hittills sämsta under min tid på Chalmers. Att komma till föreläsningar som av olika anledningar har blivit inställda. Laborationer under tider som inte existerar. Opedagogiska kompendier osv.» (Ganska liten)
- Förmånga föreläsare som fokuserade på olika saker gav ett väldigt rörigt intryck. Återigen väldigt svårt att fatta vad som var viktigt!» (Ganska liten)
- Väldigt olika från fall till fall. Mer förbredda föreläsare bland annat.» (Ganska liten)
- Väldigt varierande kvalitet på föreläsningar och föreläsare. Det största problemet var att med väldigt många olika föreläsare som alla tyckte att deras egna ämne var det viktigaste så var det svårt att prioritera vad som var viktigast att lära sig.» (Ganska liten)
- Ha färre föreläsare, alla lägger upp sin sektion annorlunda och det syns på gamla tentorna att många fokuserat för detaljerat på sitt område i frågorna. Därav ligger fokus mer på detaljkunskap än förståelse.» (Ganska stor)
- Välj bland informationen. Lägg fokus på helhetsförståelse och testa på helhetsförståelsen» (Ganska stor)
- Kursen tycker jag har varit intressant och givande. Det är nog bra med en expert från varje område som föreläser om just sitt område. Nackdelen med detta är att det ibland är svårt att koppla samman de olika teorierna och de olika föreläsarna tänker bara på sitt område. » (Ganska stor)
- Man förstod vad som var viktigt men många slides var mycket oklara. Ibland kändes det som mycket svammel på föreläsningarna istället för att gå igenom saker mer ingående.» (Ganska stor)
- Att inte låta en 3-åring skriva gjutningskompendiumet. Det är fruktansvärt dåligt med felstavningar, syftningsfel, meningsbyggnadsfel och helt ologiska ordval som känns på gränsen till påhittade. Detta är en underdrift.» (Ganska stor)
- Speciellt Henrik Borgström och Gustav var fantastiska föreläsare. Man märkte verkligen att de vill studenternas bästa. Om Kinnander frikopplades helt från kursen och lär henrik ta den helt själv skulle den bli ännu bättre.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»10 24%
Ganska stor»22 53%
Mycket stor»7 17%

Genomsnitt: 2.82

- Flertalet brister inom detta område. Först och främst var kompendiet om gjutning under all kritik. Felstavningar, särskrivningar och dålig svenska gjorde detta material mycket svårläst och svårtolkat. Källor såsom "Nätet" och bilder som är omöjliga att se vad de förställer pga. ytterst dålig kvalitet var också återkommande. Att använda detta som officiell kurslitteratur på en teknisk högskola med ambitioner att framstå som drivande är skrattretande. Att vi i läsvecka 6 fortfarande inte fått uppdaterade läshänvisningar på områden som berördes veckor tidigare och också ytterst bristfälligt. Delen om NC-maskiner i kompendiet är från tidigt 90-tal. Menar ni på allvar att inget relevant har hänt inom detta område på 15-20 år? Det känns inte motiverande att lära sig material som inte är det minsta "up to date".» (Mycket liten)
- en tydligare presentation av kurslitteraturen, det var väldigt splittrat med de olika böckera, kompendierna, e-böcker med mera. det var bra med läsanvisningarna dock.» (Ganska liten)
- Hitta något att ersätta häftet med. Det borde inte heller behövas så stora mängder litteratur för att hålla en övergripande kurs.» (Ganska liten)
- Dålig bok som fokuserar på detaljer. Många begrepp som togs upp i boken förklaras inte tillräckligt bra.» (Ganska liten)
- Gjutkompendiet var väldigt, väldigt dåligt. Det är mycket dåligt skrivet språkligt. Syftningsfel och skrivfel gör det otroligt svårt att hänga med och man förstår aldrig vilka beteckningar som syftar till vilka saker. Här kan man mycket förändras till nästa år. Sedan så är det itne värt att ha 4 olika "kursböcker" att hämta information ifrån. Boken, 2 kompendier, och internetböcker. Finns det inget smidigare sätt att sammanställ allt??» (Ganska liten)
- Använd bättre kurslitteratur, som det är idag är texterna väldigt skilda såväl i kvalitet som i svårighetsgrad!» (Ganska stor)
- Det är en kurs där det hade varit fördel att läsa litteraturen i takt med föreläsningarna, men flera avsnitt hade alldeles för dåligt uppdaterade läshänvisningar för att man skulle kunna hänga med. När vissa väl uppdaterades var kursen alldeles för långt gången! » (Ganska stor)
- Gjutkompendiet är fruktansvärt dåligt skrivet. Tråkigt att material vi ombeds läsa håller så dålig klass språkligt - Innehåller alla typer av språkfel.» (Ganska stor)
- Boken gav mest. Gjutningskompendiet Måste tas bort! Pinsamt att en kurs på Chalmers Får använda sig av material skrivet av en person som inte kan det svenska språket!» (Ganska stor)
- Det är väldigt omständigt att ha så många olika källor med information. Tre kursböcker, två kompendier, fyra e-böcker eller nått sånt. » (Ganska stor)
- Det fanns för mycket material i för många olika böcker, artiklar, e-böcker osv. Luddigt och ostrukturerat. Till flera områden i kursen fanns tillhörande litteratur att hämta från många olika källor vilka alla var tentapliktiga, dock var det svårt att följa då de olika källorna inriktade sig på olika saker men på samma område. Svårt att veta vad det egentligen var som var det relevanta.» (Ganska stor)
- Återigen, stor variation. Gjutkompendiet kan vara det sämsta kursmaterialet som jag haft under min chalmerstid. Det är bortom mitt förstån hur någon kan dela ut ett kompendium som inte kan ha varit korrekturläst en enda gång. Syftningsfel och oklarheter stog en upp över öronen genom hela gjutkompendiet. SKÄRPNING! FFF-litteraturen var överlag bra, kursboken var helt Ok.» (Ganska stor)
- Boken är svår att förstå, luddig. Gjutningskompendeiet är svåräst för svenskan är inte så bra. De andra var lättlästa, men alldeles för mycket litteratu, man hinner inte ta till sig så mycket på så kort tid utan hjälp.» (Ganska stor)
- Kompendierna var bra, men boken läste jag knappt» (Ganska stor)
- Dra ner ordentligt på mängden information» (Ganska stor)
- Bättre text med avseende på språk, grammatik och hela upplägget på bifogat material. Framförallt gjutdelen.» (Ganska stor)
- Dock alldeles för mycket att lära sig på 7 veckor.» (Ganska stor)
- Gjutkompendiet hade många konstiga meningar och stavfel som gjorde det besvärligt att läsa » (Ganska stor)
- Det enda sättet att klara tesen var att djupläsa böckerna (obs, böckerna, inte kompendiet...)» (Mycket stor)
- Kompendiet är värdelöst ihopsatt. Mycket irrelevant och på tok för mycket som inte skulle läsas överhuvudtaget. En bok inhandlas men endast 3 kapitel behandlas¨,vilket också bör kunna göras bättre. Även där var det massor som inte skulle tas upp och läsanvisningar angående detta gavs inte ut förrän läsvecka 6 vilket gjorde instuderandet väldigt svårplanerat. » (Mycket stor)
- Färre böcker/kompendier/e-böcker. Var för mycket att läsa, hade varit bättre med mer fokus på praktisk förståelse för ämnet som passar oss TD-studenter. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

41 svarande

Mycket dåligt»13 31%
Ganska dåligt»11 26%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.14

- Katastrofalt med uppdateringar hit o dit hela tiden. Det fanns inte en rimlig chans att veta vad som ingick eller inte. Otroligt besviken på den administrativa behandlingen. Otroligt besviken.» (Mycket dåligt)
- Katastrofalt dåligt, uteblivna läshänvisningar, lärare som ej kom på frågestunder, felaktiga powerpointslides lades upp på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Lösningar på tentor som lovats att läggas ut gjorde inte det. Föreläsare kom inte på ett par Föreläsningar vilket gjorde att studenter satt och väntade förgäves. » (Mycket dåligt)
- Det är otroligt intressant att se hur kursadministration skiljer sig åt mellan olika sektioner. Samtidigt som den här kursen läste vi på I Logistik som utan tvekan haft den bästa administrationen hittills. Kontrasterna var slående då denna kurs utan tvekan hade den absolut sämsta administration hittills. Tills nästa gång tycker jag att det vore bra att göra förberedelser innan kursen startar. För det första bör kurshemsidan rensas från föregående år så att det inte ligger uppe massa gamla filer som förvirrar. Läshänvisningar borde också fixas direkt, som det var nu fick vi de uppdaterade läshänvisningarna i läsvecka 6. Detta är saker som ändå måste göras och det är lika bra att fixa det direkt. » (Mycket dåligt)
- Förläsningarnas pdf-filer var inte uppdaterade sen 2008 så det stämde ej överens med föreläsningarna. Riktigt irriterande. Det gjorde att det blev svårt att förbereda sig samt att hänga med under förläsningens gång.» (Mycket dåligt)
- Lägga ut läsanvisningar betydligt tidigare. Strul vid bokning av labbar. Hela förra årets kurshemsida låg kvar långt in på årets kurs, den måste tas bort med en gång.» (Mycket dåligt)
- Förfärligt skulle jag kryssat i om alternativet fanns. Saker som sades skulle läggas upp lades aldrig upp, eller så lades de upp två veckor senare än lovat. När tentamensdagen kom fanns det fortfarande en föreläsningslide där det stod "läggs upp snart". Rörighet, frustration och oklarhet har präglat kursen.» (Mycket dåligt)
- Gör klart kurshemsidan innan kursstart Lägg ut föreläsningarna efterhand så att de är aktuella, det är otroligt svårt att fokusera när ppt inte alls stämmer med det man förberett sig att läsa. Planera labbarna i förväg och gå igenom sakerna innan labben. Varför inte lägga gjutningen sist så att resten som ska labbas hinns med innan labbarna. CAM-labben var helt meningslös eftersom vi inte förrän efteråt förstod vad det var vi skulle producera, dessutom ointressant.» (Mycket dåligt)
- Under all kritik. Studenterna ska inte i slutet av läsvecka 6 fortfarande behöva tjata på administrationen att lägga upp läsanvisningar för kapitel som skulle ha lästs långt tidigare. Vi bad om lösningar till övningar i många veckor innan det kom. Vi bad om svar till övningstentor/gamla tentor men det fick vi aldrig. Vid ett par tillfällen hade schemat ändrats men inte lagts in i ladok, vilket resulterade i en lokal full med studenter, men ingen föreläsare. Extremt dåligt skött.» (Mycket dåligt)
- Otroligt dåligt. Motivationen för kursen åkte i botten redan efter ett par veckor. Det som kan göras bättre är att ha all planeringen klar innan krusstart! Boka datasalar. Uppdatera kursmaterial. Strukturera föreläsningsordning. KOmmunicera med handledare om labbar. Allt detta skulle förhindra en massa onödig efterforskning hos studenten men framförallt frustration! Vi vill inte åka in till skolan för att ha föreläsning för att sedan sitta där utan att någon föreläsare dyker. Vi vill inte gå på labbar där handledaren kommer 30 min sent. Vi vill inte gå på labbar som helt plötsligt får ändrade tider och man måste återkomma en annan gång. Vi vi vill inte helt plötsligt i slutet mot läsperioden få veta att ännnu ett labbtillfälle har tillkommit. En liten ändring hos er blir stora påfrestningar för oss!» (Mycket dåligt)
- Jag tycker man kan begära att föreläsare dyker upp när schemat visar på att det ska föreligga föreläsning. » (Mycket dåligt)
- Henrik Spånströms kursadministrering har varit obefintlig. Om han vill ha tips om hur man bör gå till väga som kursadministratör, kontakta Peter Olsson, kursadministratör i Logistik-kursen, praktexempel på hur man gör. Felet i år var att allt material som lades upp på kurshemsidan fram till lv 5 var förra årets helt och hållet inaktuella material som var skrivet av en annan lärare. Man blev sjukt less och förvirrad och tappade studiemotivationen när man skrivit ut hela sin tilldelade printerkvot på allt överdimensionerat material som låg ute för att på lektionen upptäcka att materialet var helt inaktuellt och värdelöst för att kunna följa årets kurs.. suck..» (Mycket dåligt)
- Lägg ut korrekta power point innan föreläsningarna så man kan skriva ut dessa i tid och slippa skriva ut nya upplagor. Slutliga versioner av vissa föreläsningar lades ju inte upp förrän alldeles i slutet av kursen.» (Ganska dåligt)
- väldigt förvirrat med labbarna, och ändringar i anvisningar och powerpoints. strukturen skulle behöva förbättras!» (Ganska dåligt)
- Låt inte föregående års slides ligga på hemsidan, låt istälet varje föreläsare lägga ut sina (ofta uppdaterade sedan förra året) slides i god tid innan föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Information bör läggas upp otroligt mycket tidigare och framförallt RÄTT information från början. » (Ganska dåligt)
- Mer enhetlighet, vilket kan vara svårt med så många olika böcker och föreläsare» (Ganska bra)
- Det var lite strul i början, men det lossnade sen och mot slutet var allt nödvändigt material upplagt, även väldigt schjyst att lägga up frågor och svar som folk ställt på kurshemsidan! Så där ett pluss i kanten för bra kommunikation via hemsidan.» (Ganska bra)
- Labbarna var otroligt röriga, speciellt med bokning. dåligt med information inför labbarna, ingen respons på rapporter, samt labbar som behandlade ämnen som det inte förelästs om innan.» (Ganska bra)
- Det var inte så bra i början men uppdaterades efterhand även om vissa saker kom ut i slutskedet av kursen vilket kanske var lite sent. tex vissa läshänvisningar.» (Ganska bra)
- Uppdateras tidigare. Vissa läshänvisningar kom ut sent. Visst material ändrades efter föreläsningen, vilket antagligen va bra men borde gjorts innan föreläsningen. Någon föreläsningar blev inte av. Studenterna fick sitta och vänta i två timma pga utebliven konsultationstid.» (Ganska bra)
- Henrik gjorde ett gediget jobb» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»13 31%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»5 12%
Har ej sökt hjälp»7 17%

Genomsnitt: 3.09

- Den schemalagda frågeföreläsningen i slutet av kursen hade kunnat/borde varit en ytterst bra tillfällen för detta. Dock visade vissa av föreläsarna på en tydlig ovilja att stanna ens delar av den utsatta tiden avsatt till detta. Varför bry sig om att undervisa om man inte vill finnas till för studenterna? » (Mycket dåliga)
- Läraren dök inte upp när vi skulle ha frågestund.» (Ganska dåliga)
- Alldeles för virrigt med så många olika föreläsare av vilket flertalet träffade man endast en eller ett par gånger. » (Ganska dåliga)
- Genomgången i sista läsveckan med alla experter medverkande var inte så givande, den kändes konstlad och examinatorn ville bara där ifrån. Ett ytterligare tillfälle borde kunna ordnas i tentaveckan om än bara 2-3 timmar. Den förfrågan är önskvärd hos studenterna men framstod som onödig i experternas ögon då man kunde komma till dem under veckan. Men jag mailade exempelvis gjut-Gunnar och fick svar efter 4-5 dagar att det var ok att komma och svarar man så dåligt på sin mail kan man inte säga att det är ett bra substitut mot en träff. Även andra experter vara svåra att få tag i och hade väldigt lite tid enligt dem själva. Detta borde planeras bättre!» (Ganska dåliga)
- Henrik var tex bortrest under ett lektionstillfälle för frågekonsultation och inte kunde nås via varken telefon eller mail den dagen. Inte heller hade han som kursadministratör kontaktat övriga föreläsare i kursen så ingen av de andra var på detta frågeseminariet heller eller ens visste att de skulle varit där. Under sista veckan samlades äntligen alla delföreläsare för ett schemalagt frågetillfälle. Tillfället var schemalagt till 2 timmar men efter 25 minuter tyckte anders kinander att frågorna blev för ingångna så han avbröt frågetillfället abrupt och vresigt. Sista två dagarna höll dock Henrik mailjour där han publicerade inmailade svar på kurshemsidan vilket var ett starkt plus. Bra att dela med sig av svaren till andra studenters frågor!! » (Ganska dåliga)
- Vi hade en konsultationstid där ingen av tre föreläsare var där.» (Ganska dåliga)
- Skickade ett mail i börja till examinatorn men fick inget svar.» (Ganska dåliga)
- Mappen "tentaplugg" är ett genidrag, i övrigt så var det begränsat med frågestunder. Särskilt under den så kallade uppsummeringen, där Anders Kinnander agerade som om han verkligen ville därifrån snarast möjligt, trots att det fanns många fler frågor att ställa. Dålig stil.» (Ganska bra)
- DEt var helt ok med att få hjälp under laborationsrapporter och övningar. Men sammanfattningsföreläsningen med frågestund var ett skämt....alla föreläsare fanns på plats men de ade uppenbarligen bara avsatt 20 minuter för detta. Skitdåligt! Det fungerar ju inte att elveerna ska känna sig jobbiga när de ställer frågor och märka att lärarna bara vill gå därifrån. Jag var uppriktigt förbannad efter detta.» (Ganska bra)
- Vissa av föreläsarna var trevliga och intresserade av att hjälpa eleverna. Vissa andra fick jag en känsla var sura och dryga, t.ex kursansvariga som absolut inte ville vara tillgänglig innan tentan för frågor och dylikt. Samtidigt vill eman inte prata med honom för han verkade inte bry sig om eleverna och sa att vi inte skulle klara kursen om vi inte tok pluggade.» (Ganska bra)
- Henrik Borgström har alltid varit mån om att studenten ska kunna fråga och få hjälp. Plus till Henrik alltså men även Gustav har varit till hjälp. » (Mycket bra)
- Henriks förtjänst igen!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»31 75%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.8

- Studenterna borde ta mer ansvar inom labbgrupperna. Möjligen kan samarbetet förbättras genom att göra grupper med enbart TD och I.» (Ganska bra)
- Det hade varit bättre med mindre labbgrupper. Det grå itne att skriva labb-rapport 8 st tillsammans, så nu blev det istället så att man delade upp sig inom gruppen så att hälften av gruppmedlemmarna skrev en labb var, av de två vi hade. alltså var men inte delaktig i en av labbrapporterna alls.» (Mycket bra)
- Som tur var kunde vi ta hjälp av varandra eftersom förläsningarna inte gav mycket.» (Mycket bra)
- Mindre grupper på laborationerna, att skriva en rapport på 8 pers går inte.» (Mycket bra)
- Jätteroligt att plugga med I, bra och ambitiösa personer!» (Mycket bra)
- Har räknat oc pluggat med kompissar, vilket gick bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

41 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»10 24%
Hög»19 46%
För hög»10 24%

Genomsnitt: 3.87

- Om administrationen var bättre utförd skulle det BLI lagom arbetsbörda. Det var lagom mycket men i och med total förvirring om vad som skulle göras blev det att all instudering skedde i slutet av perioden vilket gav en oerhörd snedfördelning. » (Lagom)
- I slutändan visade det sig vara lagom, men kursansvariga försökte höja arbetsbelastningen genom att vara negativ mot tidigare presterade resultat under kursavslutningen.» (Lagom)
- Bättre läshänvisningar upplagda i början av kursen för att lättare kunna följa med.» (Hög)
- Utforma kursen efter de poäng den ska omfatta. Konstigt att den här kursen innehåller flera olika områden än tex maskins - mer innehåll men inte mer tid och poäng.» (Hög)
- Det är orimligt att vi på TD/I ska ha så många olika tillverkningsprocesser och moment att lära oss, jämfört med t ex maskin som enbart har drygt hälften av de olika processer och metoder som vi skulle lära oss. Vad som gjorde det ännu orimligare var att man behövde lära sig så mycket på detaljnivå som inte bidrog till grundförståelsen.» (Hög)
- Genom att klargöra målen tydligare.» (Hög)
- Genom en bättre planering från kursadministrationen, det var så rörigt så att man fick lägga tid på att förstå det enkla.» (Hög)
- Blev väldigt krävande i slutet när man insåg att det man kunde inte på långa vägar räckte till för vad som förväntades av en på tentan. Kändes som man fik börja om från början när man trott att man var väl förberedd.» (Hög)
- jag gillar hög belastning» (Hög)
- För mycket att läsa.» (Hög)
- Alldeles för många olika delar för att man ska uppnå förståelse i alla.» (För hög)
- Känns som om kursen är för spretig och varje föreläsare vill ha in så mycket av sin del som mjligt. Kursen bör knytas samman mer.» (För hög)
- Känns som man behövt plugga på många onödiga saker. Hade varit bättre att ev skippa vissa metoder ex slipning borrning mm och fokusera på det som var viktigare.» (För hög)
- Att ha en bred kurs är bra, speciellt för oss som behöver en bred förståelse och kunskap. Dock verkade inte alla föreläsare införstådda med hur bred kursen var. Därför gick de ofta in på väldigt djup detaljnivå. En kurs som är både bred och djup blir helt enkelt för stor.» (För hög)
- Man förstod aldrig någonting. Plus att man har tre labbar som inte hjälper det minsta till tentan. Allt skulle kunna göras bättre. Jag föreslår en grundlig utredning av hela kursen för jag vet knappt var jag ska börja och sluta vad gäller förbättringsförslag.» (För hög)
- Som skrivet tidigare, den här kursens innehåll har varit alldeles för spretigt och för mastigt, det hade lika gärna kunnat fylla upp 15 hp. Alldeles för många böcker, skrifter, artiklar m.m. att läsa, alldeles för många olika frånskilda delar att lära sig för att kunna fokusera på det viktiga och att vi haft nischade och framstående (=pålästa) lärare i varje moment har gjort att ingen har haft fokus på baskunskaper utan alla har tryckt på sin del alldeles för mycket och helheten med kursen (allmänt, tillverkningstekniker kopplade till varandra) har glömts bort. Kursen innehåller på tok för många laborationer!! Att vi från början har två labbar inplanerade ihop med allt annat är ganska mycket bara det. att sedan i läsvecka 3 får reda på att vi har ytterligare en lab att göra som henrik tidigare glömt informera om är skandal. Denna sista lab var dessutom sjukligt nischad, vi förväntades lära oss detaljkunskaper i CAM-programmering utan tidigare förkunskaper eller introföreläsningar. Introföreläsningen låg efter labben. och det hela kändes sjukt oväsentligt avseende grundläggande tillv.tekn. Vad man hade kunat göra istället är att minska ner till en lab, svarvlabben som ju är till skillnad från de andra var sjukt väsentlig för kursen, och istället för cam-labben enbart ha en enkel grundläggande demonstration med projektor i en vanlig föreläsningssal där eleverna sitter och tittar och följer labben steg för steg. Detta skulle ge samma inlärningseffekt som nuvarande CAM-lab men på ett betydligt mer effektivt och smidigt sätt för alla parter.. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»11 26%
Hög»21 51%
För hög»8 19%

Genomsnitt: 3.87

- Det var helt okej, lite krockar i schemat för min del men det är svårt att få till det perfekt då många väljer olika kurser den läseperioden.» (Lagom)
- jag gillar hög belastning» (Hög)
- Arbeta om utformningen på den här kursen!!» (För hög)
- Tack vara denna kursen.. se ovan varför.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

41 svarande

Mycket dåligt»10 24%
Dåligt»17 41%
Godkänt»10 24%
Gott»4 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.19

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att föreläsningar ligger ute på kurshemsidan»
- Bra att lägga tonvikt på gjutning, SK och PB.»
- De olika föreläsarna»
- Delen om DFA och DFM. Det enda som faktiskt kändes relevant.»
- Vet ej. Visst, det fanns fina inslag i kursen med övergripande kunskap. Detaljkunskapen (vinklar, spåntyper etc etc) är ju fullständigt irrelevant för den målgrupp man undervisar. Det måste anpassas efter de man lär ut till. Det är inte det att det är särskilt svårt, utan mer att man känner att kunskapen är värdelös och motivationen sjunker som en sten.»
- Boken»
- Intressant kurs men dåligt upplägg»
- Vissa föreläsningar var bra, ex pulvermetallurgi, plastisk bearbetning, DFMA bland annat»
- Bredden på kursen, det var intressant att lära sig om alla olika tillverkningstekniker.»
- Det mesta bör göras om. »
- Inget»
- Gustav som höll i plastisk bearbetning. Den enda strukturerade föreläsaren i mängden, med bra tydligt språk och en vilja att förklara. Tack Gustav.»
- Gustav som höll i plastisk bearbetning gjorde ett gott intryck och förklarade sitt material på ett bra sätt. »
- Upplägget med tentafrågorna ordnade och experter från varje område.»
- Innehållet, riktigt trevlig att få en översikt inom området för framtiden.»
- Laborationerna»
- En av föreläsarna, kan tyvärr inte namnet. Han som talar högt och väldigt tydligt samt med Göteborgsdialekt. Relativt tydligt var det också vilka delar som var viktiga.»
- Gustav»
- Bra föreläsare, bra med exempel i föreläsningarna i form av filmer etc. Gjutföreläsningarna speciellt var väldigt givande.»
- Delar som kändes relevanta och vitala för kursen enligt mig är följande: - Skärande bearbetning (endast svarvning och fräsning... men hur viktiga är egentligen alla jävla spån?) - Gjutning - Pulvermetallurgi - Plastisk bearbetning - Grundläggande fogning/svetsning (ej detaljkunskaper) - Behåll endast Henrik, Kenneth och Gustav som lärare och slopa resten för att få mer grundläggande helhetsfokus och mer vikt på de väsentliga delarna som ju var just de tre nämndas. »
- Labb»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteratur och kursupplägg!»
- Korrekta läshänvisningar i början av kursen, det räcker inte att få dem till tentaveckan. Föreläsning om CAM innan man ska göra laborationen med detta. »
- Att examinationen testar färre områden. Mindre centrala områden kan istället endast bestå av vissa speciella föreläsningar. Kan tex genomföras med obligatorisk närvaro på 80% av dessa föreläsningar och kanske ev besvarat några skriftliga inlämningsfrågor på tex två av tre områden (beroende på hur många delar som berörs)»
- Ta bort detaljfrågorna på tentan. Någontin är fel när enbart 5% av TD/I har femma på tentan, när de vanligtvis har högre procentsats än så på andra kurser. Ett högt betyg på den här kursen borde istället baseras på om man kan redogöra för de olika tillverkningsteknikerna och när man ska använda vilken teknik beroende på tillverkningssituation, snarare att veta vilka olika sorts spånor som finns. Tentan har för mkt frågor på "bildtext"-nivå, sådant som inte testar ens förståelse eller slutledningförmåga utan bara hur mkt fakta man lyckats lära sig utantill. Vidare hade det varit roligare att ha mer prakiska labbar där man själv får prova på de olika tillverkningsteknikerna. För oss på TD skulle det även ha varit roligt att öva på DFMA med ett litet projekt med en produkt. DFMA var väldigt intressant, men det är svårt att lära sig metoderna om man inte får pröva på att applicera teorin på en produkt som ska tillverkas.»
- Det räcker inte med att säga att det är en läskurs»
- Föreläsare, litteratur och examinationen»
- Det måste bli ordning på administrationen och samarbetet lärarna emellan. Som student var det närapå hopplöst att strukturera sitt arbete.»
- Saker som kan vara intressanta för Iare, alltså jämförelser mellan olika tillverkningsmetoder, kunde få lite mer än 45 min föreläsning.»
- Nytt material rörande gjutning är ett måste! En annan person som sköter övningar - som vet vad han gör när han räknar. Tydligare administration då föreläsningar är inställda. Boka salar i tid så att man slipper problem vid laborationer. »
- Labbarna tycker jag inte har gett någonting alls. För det första gjorde min grupp en av labbarna innan vi hade gått igenom teorin på föreläsning. Detta gjorde att det var mycket svårt att ta till sig något på labben. Till en början hade vi två labbar som man skulle göra men detta ändrades helt plötsligt och en till labb lades till. Labben själv är också en annan fråga. Jag tror själv att det bästa hade varit att en lärare istället gick igenom momenten under en föreläsning. Detta eftersom studenterna för det första inte hade några förkunskaper och ändå inte lärde sig något om programmet efter labben. Det som vi ändå lärde oss var vad programmet kunde göra och det skulle lika gärna kunna gås igenom på en lektion. Till nästa år bör ansvariga för kursen kontakta Peter Olsson på I och avdelningen för Logistik och be honom gå igenom vad man kan tänka på när det gäller kursadministration. »
- uppläget. »
- Bättre sammankoppling mellan kursens olika delar, saknade en röd tråd. Hade uppskattat om föreläsningen kopplad till CAM-laborationen kom INNAN labtillfället och inte efter. Reducering av kursinnehåll för att man ska kunna fokusera på det allra viktigaste. »
- Kursens upplägg, kommunikationen mellan de olika föreläsarna, mer entusiasm från deras sida. Tydlgare läsanvisningar redan i lv1 istället för att dela ut det i lv6. Uppdatera föreläsnings pdf:er och strukturera upp områdena bättre så det är tydligt vad som hör till vilken del, lätt att blanda ihop de olika tillverkningsmetoderna då undervisningen kommer i olika ordning och hoppar fram och tillbaka.»
- Bör inte vara så många föreläsare. Alla blir insnöade på sitt område och man ser inte helheten. Försöka hitta en bättre bok. Fokusera inte så mycket på detaljer utan mer helhet och gå igenom vissa viktigare saker mer nogggrant»
- Gjutkompendiet bör revideras (minst sagt). Varje delmoments djup bör vägas in så att kursen ej blir för stor att greppa i sin helhet. Kursadministrationen har fungerat förfärligt dåligt, vid utbildning på denna nivå bör det finnas i alla fall ett spår av ordning och reda. Det saknades helt i denna kurs.»
- Allt. Hela upplägget i sig med 10-15 olika avsnitt och tekniker där samtliga bara skrapas på lite på ytan känns dumt. Dra ner på antalet olika delar i kursen och fokusera främst på de som faktiskt är värdefulla att kunna någonting om och fokusera mer på dessa istället. »
- Datorlabarna fungerade inte så bra. Jag lärde mig inget och fattade inte vad vi gjorde för något och inte mina kompisar heller. Det var dålig handledning under labarna. »
- PLANERA! Ge eleverna en chans att hänga med!»
- Utan att försöka låta oseriös vill jag säga: allting. Det måste till en ändring i den här kursen nu. Byt examinator till någon som t ex inte tycker det är lämpligt att ganska otrevligt avsluta kurssummeringen/frågestunden cirka en timme och tjugo minuter för tidigt eftersom "han tyckte att det räckte med frågor nu". Han kanske ska fundera över varför han undervisar, och om det är så att studenterna är där för hans skulle eller tvärtom. Sen måste det till en bättring när det gäller kurslitteraturen. För att bara nämna ett exempel kan jag kommentera kompendiet som vi har gällande Gjutningsdelen. Detta kursmaterial har ju tydligen kritiserats i "alla år" men ingenting händer. Nu får det ju bara vara nog. Detta är alltså ett kompendie där man inte kan läsa mer än en mening utan ett stavfel, ett grammatikfel, särskrivningar, meningsbyggnadsfel, extremt dåligt formulerade förklaringar, gamla dåliga otydliga inscannade bilder med källor som "nätet". Listan kan göras lång. Jag ställer mig frågande till om någon NÅGONSIN har korrekturläst det kompendiet. För att vara på en teknisk högskola, och dessutom en som aspirerar på ställningen som Sveriges bästa, måste man kunna prestera bättre kursmaterial än ett gäng sidor som känns som en mellanstadieelev har klottrat ner. Skärpning Chalmers. Nu får det vara bra.»
- Hela kursen bör som sagt utredas.»
- Höj nivån på föreläsningarna och samordningen mellan dessa. Det var under all kritik.»
- Jag vill ogärna verka oseriös men det mesta bör förändras. Som jag beskrivit ovan så brister kursen på flertalet punkter som jag inte anser acceptabla. Det största problemet anser jag vara att alla föreläsare föreläser på sitt specialområde och att kontinuiteten i kursen blir obefintlig. Även viljan att hjälpa studenterna till förståelse och intresse var i vissa fall obefintlig. Detta är en kurs som riktar sig till studenter som inte har någon djup kunskap inom dessa områden. Detta gör att fokus bör ligga på att fånga intresse och förklara från grunden. Inte, som skedde i många fall, lägga fokus på detaljer. »
- Datorlabbarna.»
- Se tidigare kommentarer»
- Positivare och mer hjälpsam inställnign till kursen från kursansvarig (examinatorn) Anders Kinnander. Såg inte så mycket av honom men det skadade inte.»
- Mer information om hur man väljer material, tillverkningsprocess och dyl, samt mindre ingående information om varje process. Även ett större miljöfokus skulle inte skada.»
- Jag anser att vissa delar i kursen blev lite väl tekniska för att egentligen vara relevant för oss på I och jag antar även för de på TD. Självklart ska det vara tekniskt men vissa delar (ex NC maskin) föll helt bort pga att ingen (vad jag vet) fattade mycket.»
- I stort sett resten.»
- Kursmaterial till gjutningen, kompendiet är inte av klass som passar för Chalmers Tekniska Högskola. Detta måste göras nu.»
- kurslitteratur samt strukturen på föreläsningarna. De hängde inte riktigt ihop, och även om syftet var att knyta ihop de i slutet så hade fler sådana föreläsningar krävs, för att lära sig mer om att tillämpa kunskaperna.»
- Informationen och koordinationen mellan alla föreläsare. Kursadministrationen och ex uppdateringar på läsanvisningar fungerade inte alls.»
- - Ta bort detaljdelar i fogningen - Ta bort CAM-lab (kör en enkel demo inflör helklass istället) - Ta bort SKF roller labben. - Rensa ut och ta bort hälften av all litteratur (kompendier, artiklar, kapitel, slides m.m. - KILL YOUR DARLINGS och behåll fokus på vad som är viktigt!!!) - Ta bort hela plaster-delen (Har alla vi redan läst i materialteknikkursen) - minimera antalet lärare för att behålla fokus och få bättre koppling mellan delarna och bättre förståelse för grundläggande helheten inom tillverkningsteknik. ta bort alla lärare utom Henrik, Gustav och Kenneth. - Jag tycker gott att Henrik efter all vår kritik kan få en ny chans som kursadministratör MEN, då bör han som sagt anamma all vår kritik och förbättra sig betydligt och lägga energi och tid på sitt åtagande. - Och så sist men absolut viktigast: Genomför stavnings kontroll på gjut kompendiet.. (oerhört svår läst med alla sär skrivningar och känns väldigt o seriöst) »
- Att föreläsarna pratar om de som är vesäntilgt till kursen, och att man sorterar ut det som skall läsas bättre. Och att ta 150 spänn eller vad de nu var för ett häfte som de tryckt upp på lärarrummet tycker jag är idiotiskt.»
- Städa kurslitteraturen och sluta lura på folk dyra kompendier baserade på böcker från 60-talet, som senast uppdaterades på 80-talet.»
- Fler labbar för att öka förståelsen»

16. Övriga kommentarer

- Sämsta kursen jag läst under min tid på Chalmers»
- Det krävs bättring. Behållningen i kursen var föreläsaren Gustav, han var stringent och tryckte på de centrala delarna, vilket han också testade på examinationen.»
- Börjar tröttna på att lära mig saker bara för att lära sig, utan att se kopplingen till framtida yrke (har skett i samtliga kurser i maskinbasen). Om jag ska jobba som svarvare är det viktigt att veta de olika spåntyperna som finns, men för mig är det helt oviktig.»
- Tyvärr måste jag säga att detta är den i särklass sämst skötta kurs hittills som jag gått på Chalmers. Det finns mycket att lära i ämnet vilket i sig är mycket intressant, synd bara att de som höll i kursen inte klarade av det. »
- Det här med olika vinklar vid till exempel svarvning är faktiskt ganska svårt att förstå till en början. För att göra detta enkelt för studenterna att förstå är ett tips att ta med ett svarvstycke och ett skär och visa rätt uppochner hur det fungerar. Det hade underlättat mycket. Svarvlabben kan nog vara bra att ha men den behöver ses över. Jag tycker att Henrik Borgström ändå har gjort ett ganska gott jobb och med årets erfarenheter i bagaget tror jag att han kan göra nästa upplaga av kursen riktigt bra.»
- Finns mycket att förbättra. Jag tycker tyvärr att det var en riktigt dålig kurs, men den har potential då innehållet egentligen är intressant.»
- Som sagt, denna kurs behöver ses över ordentligt till nästa år. Positivt är dock att jag ur all röra lyckades lära mig hur alla saker i min vardag tillverkas. Men oj vad mycket lättare det hade kunnat gå med lite struktur på kursen.»
- Katastrof!»
- Tack igen Gustav för ett par bra föreläsningar, för att du som ende person försökte vara till hjälp vid "kurssummeringen" och att du på en bra nivå förklarade det mest relevanta ur din del av kursen. Man kan bara hoppas på att du får ta över hela ansvaret i kursen framöver, så kanske den här cirkusen slutar hamna högst upp på all time low-listan över chalmers sämsta kurser. Tack för mig.»
- Jag hoppas som sagt att ni som läser detta tar åt er denna kritik. Jag vet att jag kanske itne varit så konstruktiv men i vissa situationer är det väldigt svårt. Denna kurs har varit väldigt frustrerande hela läsperioden och det har varit oändligt många frågetecken kring detta. Bara exemplet att man under en kurssammanfattning som har 2 timmar schemalagd tid som lärare begränsar till 30 min för att "man har andra ärenden" visar på dålig moral och attityd. Så kändes ungefär hela kursen och det tråkiga är att mina vänner som gick kursen förra året säger precis detsamma. Till och med vår sista kurssammanfattning var sig lik även fast många hade klagat förra året. Det är tråkigt att se att inget har förändras. Dock vill jag trots allt ge en eloge till Borgström för ödmjukheten som visades efter de olika tabbarna. Men hur som helst krävs mkt förbättring. »
- Den sämst genomförda, föreläsnings- och administrationsmässigt, kursen jag hittills haft på CTH, tyvärr. »
- Tack för en överlag bra och informativ kurs!»
- Allmänt så är mina tankar att denna kurs är viktig för oss och att vi i framtiden är i behov att ha grundläggandde kunskaper och ett så kallat humm om detta. Till viss del tycker jag att kursen ger detta även om det på väldigt många delar går in alldeles för djup och detaljerat på vissa områden. Det som jag tyvärr tar med mig mest är att den mesta av min studietid fick jag lägga på att förstå kursmaterial såsom gjutningskompendium samt att urskilja de 8-10 litteraturkällor och ur dessa hurb mycket som verkligen är tentapliktigt. Istället för att lägga tid på studier och lära mig fick jag först o främst lägga tid på att försöka läsa, alltså endast kunna läsa, själva kursmaterialet istället för att studera o läsa för att lära mig.»
- Lycka till nästa år Henrik!»
- Under frågostunden under sista föreläsningaen då alla föreläsarna var där eller ja 5 så tycker jag att studenterna skall få en chans att fråga och inte bara bi överkörd av kursexaminatorn.»
- Fokusera inte tentan på så mkt detaljfrågor. Mer förståelsefrågor efterlyses. Annars minns man ju inget av kursen nu ändå. Man var ju rädd hela läsperioden också för man visste att det kunde dyka upp vad som helst som man inte hade detaljstuderat utan bara läst. Detaljstudera allt det där materialet är inte rimligt.»
- Är mest missnöjd med kurslitteratur. Även då gjutkompendiet som behöver en korrekturläsning för att få bort stavfel. Det är inget att skämmas över och borde inte vara svårt att fråga någon som kan.»
- Tentamen innehöll väldigt många frågor. Mycket kunskap för att få ett poäng. Det va svårt att hinna göra hela tentan noga.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Hur man upplevde föreläsarna.»
- Vet ej.»
- Inte som jag kommer på nu... Men jag hoppas att ni lägger ned mycket tid på att göra kursen bättre till nästa år. Vet att klagomål har kommit in tidigare år men. Konstigt att kursen fortfarande inte håller måttet.»
- nej»
- hur arbetsfördelningen såg ut under kursens gång (Låg under läsperioden, hög i tentaveckan, då jag läste upp allt material jag inte gjort under kursen)»
- nej»
- Frågan: "Borde kursen ingå i den nuvarande studieplanen?" Mitt svar torde vara givet.»
- Nej»
- Nej»
- Hur upplevde du laborationerna?»
- nej»
- nej»
- Har ingen uppfattning om det...»
- Nej»
- Labbarna. Labben med SKF kändes lite rörig och onödig»
- vet ej»
- Somk sagt upplägget på kursen och vad den bör innehålla bör ses över kraftigt. »
-
- Kanske något om labbarna»
- Ja ni borde ställa frågan till studenterna om man anser att kursen över huvud taget (i sin nuvarande form) bör ta upp dyrbar studietid. Jag ser ingen anledning i alla fall. »
- Vilka lärare gjorde ett bra jobb?»
- Vad tycker du om föreläsarnas insatser?»
- Tycker att en fråga rörande om kursen i dessa nuvarande form över huvud taget känns relevant för vår utbildning. »
- Nej.»
- Hur uppfattar du innehållet i kursen?»
- Nej»
- Det verkar vara bra, så nej»
- Kanske frågan om hur det var att ha såpass många olika föreläsare..»
- nej»
- Nej inte som jag kommer på»
- Nej.. Eller hur mätte examinationen det du lärt dig möjligtvis. Dåligt skulle jag då svara.»
- Nej inte vad jag kommer p åjust nu.»
- nej»
- Nej»
- Nästa år borde ni fråga vad vi tyckte om labbarna och om fokus i kursen känts väsentligt för oss och inte bara utifrån kurs-PM/befintliga kursramarna.. »
- nej»
- nej»
- inte vad jag tänkt på»
- Nej»
- inte som jag kommer på»
- Hur föreläsarna har fungerat? Det är svårt med en kurs med så många föreläsare även om man får den bästa informationen då. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från