ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Engelska DEI, LSP580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»10 37%
Cirka 20 timmar»5 18%
Cirka 25 timmar»5 18%
Cirka 30 timmar»5 18%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.4

- Är inte säker på hur lång undervisningen är, men har varit med på allt. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»3 11%
75%»11 40%
100%»11 40%

Genomsnitt: 4.14


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 29%
Målen är svåra att förstå»2 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 25%

Genomsnitt: 2.59

- vilka mål?» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- känns som en högstadiekurs» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Jag har erfarenhet av engelska i gymnasiet så för mig var kraven låga, men jag tycker att dem är rimliga för alla andra som inte har samma erfarenhet av engelska som exempelvis mig.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»9 40%
Ja, i hög grad»4 18%
Vet ej/har inte examinerats än»8 36%

Genomsnitt: 2.86

- Tentamen kändes väldigt konstig, kryssfrågor, är det här mellanstadiet?» (?)
- * Tentan var mycket svårare än ENGONLINE. Dessutom är det svårt att koncentrera sig på 80st grammatikfrågor. Jag "tröttnar" och kan inte tänka ordentligt. Allt blir till ett enda virrvarr. * Ni sa att should/would inte skulle testas, men det var 2 frågor som handlade om det. *Varför är skillnaden mellan raise och rise så intressant? Var 2 frågor på det och en massa övningar på ENGONLINE» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»9 33%
Ganska liten»8 29%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.07

- Kunde redan det mesta som vi gick igenom i lektionerna.» (Mycket liten)
- * Grammatiken var mycket bra! Många ljus tändes :) * Språklabbet var riktigt läskigt! * Tanken med de muntliga övningarna i klassrummet med Leah var jättebra, men tyvärr var det ont om tid till dem. Vi hade behövt förbereda oss mycket längre inför varje uppgift. Det skulle också varit bättre att låta oss sitta i smågrupper och diskutera i vissa uppgifter som t.ex. debattuppgiften. Då pratar man mycket mer. När man ska prata inför hela gruppen vågar man inte lika mycket.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»9 34%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.03

- Det är bra information på nätet men jag känner att jag redan kunde det.» (Mycket liten)
- Tyvärr lär man sig svaren på frågorna i ENGONLINE. Tillslut får man riktigt bra resultat fastän man egentligen inte kan ordentligt, men man har lärt sig svaren.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.29

- Läraren skrev alltid ner saker på kurs hemsidan. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»10 37%
Har ej sökt hjälp»5 18%

Genomsnitt: 3.7

- Det var alltid tillgängliga på lektionerna. » (Mycket bra)
- Det är de mest sympatiska engelskalärare jag stött på under min skolgång.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Vissa är inte lika engagerade och har kanske inte lika stor kunskap inom ämnet. Vilket gör dem benägna att inte visa lika stort intresse för arbeten osv. » (Ganska bra)
- Folk är lata och skriver inte på rapporter.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 74%
Hög»2 7%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.33

- Tittar man bara på engelska kursen tycket jag det var lågt, men om jag tittar på de som en helhet och då inkluderar jag alla andra kurser vi läser, så var det lagom mycket eftersom vi inte bara kan koncentrera oss på ett ämne. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 33%
Hög»8 29%
För hög»10 37%

Genomsnitt: 4.03

- Som jag skrev ovan, det var väldigt mycket att göra, tycket man kunde ha lagt upp det på ett annat sätt.» (Hög)
- Läste för mycket poäng» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»4 14%
Godkänt»15 55%
Gott»6 22%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.92

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärare bör bevaras, också innehållet och upplägget»
- Övningarna»
- eh, inget...? ta bort kursen!!»
- inget.»
- öva sitt tal under lektions tid genom diskussion med mindre grupp»
- Grammatiken.»
- Engonline»
- Grammatiken»
- Det är bra som det är»
- EngOnline»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man har övningar som är mer strukturerade och ger eleverna mer tid till att ta in och lära sig engelska. »
- Ännu mer fokus på grammatik och uttal. Rapportskrivandet var onödigt och alltför tidskrävande om dess syfte enbart var dess muntliga presentation. Dela ut färdigt materiel som sedan skall presenteras alternativt ge helt enkelt i uppgift att skriva ett tal.»
- Vet ej»
- Fixa en vettigare examination, det borde väl räcka med ett skriftligt arbete och inte en menlös examination på den?»
- Möjligtvis dela upp timmarna i två omgångar.»

16. Övriga kommentarer

- meningslös kurs! Du kan inte mer när du slutar är när du började...»
- kursen är högst onödig.»
- Lite väl höga krav på en rapport som ej betygsätts»


Kursutvärderingssystem från