ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Metabolism och teknisk mikrobiologi 2009 lp4, KMB040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»4 13%
Cirka 20 timmar»12 40%
Cirka 25 timmar»12 40%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.43

- Svårt att uppskatta.» (Cirka 25 timmar)
- har lagt ner största delen av tiden i slutet av kursen» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»8 26%
100%»18 60%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 50%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 20%

Genomsnitt: 2.16

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»8 42%
Vet ej/har inte examinerats än»5 26%

Genomsnitt: 2.94

- Det är svårt att täcka alla områden i en större kurs» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»10 33%

Genomsnitt: 3.06

- På föreläsningarna blev det mest att man satt och skrev av. » (Ganska stor)
- Dock relativt tråkiga föreläsningar. Bättre med utdelade "handouts" så att man kan lyssna istället för att bara skriva av tavlan.» (Ganska stor)
- Han går igenom så man inte behöver läsa hela böckerna. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna har gett den mest betydande informationen för inlärningen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»9 30%
Ganska stor»15 50%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.5

- Anteckningar från föreläsningar har varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Litteraturen har varit bra när man sökt fördjupad förståelse.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»18 64%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.1

- Har använt kurshemsida och utdelat material i mycket begränsad utsträckning.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»11 36%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»21 72%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»19 63%
Hög»8 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Vid första laborationsomgången var det dessutom laborationer i andra kurser väldigt tätt inpå, vilket gav väl hög belastning. Det blev inte mycket tid för självstudier då.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»8 26%
Hög»15 50%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.76

- Det var ganska jobbigt att läsa tre kurser samtidigt i LP4.» (Lagom)
- Att ha fem kurser på en termin innebär oftast att belastningen blir högre än med fyra, även om poängen är de samma.» (Hög)
- Jobbigt att läsa tre kurser samtidigt.» (Hög)
- 3 tentor i samma period är tufft....» (Hög)
- Andra läsperioden. syftas på här. Kan bero på att den sammanföll med cortégen och därmed inte ha något att göra med kursen. » (Hög)
- Det är tufft att ha tre kurser som vi hade i lp4» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»14 46%
Gott»12 40%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.56

- Föreläsningarna var väldigt snurriga och osammanhängande» (Dåligt)
- Väldigt märkligt sätt at lära ut denna kursen. förstår inte varför inga bilder användes då helheten är svår att få annars.» (Godkänt)
- Det var mest att skriva av från tavlan på föreläsningarna, det kändes inte så givande. » (Godkänt)
- Lite rörigt upplägg. Det var svårt att få en helhetssyn.» (Godkänt)
- Bra laborationer!» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christers metod är mycket effektiv. Mycket roliga och lärorika labbar dessutom.»
-
- Laborationerna var intressanta och bra. Anna-Karin var en bra handledare. »
- Den tydliga uppställningen på tavlan.»
- Krister är mkt bra! Så behåll honom! gruppövningen! Mkt bra!!»
- Laborationerna»
- dom pedagogiska föreläsningarna »
- Det mesta. »
- Laborationerna var mycket bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite fler bilder skulle vara trevligt.»
- BILDER på föreläsningar!»
- Kanske man skulle göra som på cellkurserna, att ha powerpoint med bilder från böckerna som man sedan får läsa in själv ifrån och anteckna. Detta skulle nog vara bättre och roliga än att bara sitta och anteckna under föreläsningarna. »
- Gärna fler sidhänvisningar.»
- Fler gruppövningar!!! Bordde kanske titta över kurs literaturen... jag använde knappt böckerna...och de var dyra!!!»
- ANVÄND BILDER på föreläsningarna! Försök få sammanhang mellan olika metaboliska vägar så att man får en överblick hur de hör ihop.»
- Föreläsningarna»
-
-
- Bättre föreläsningar»
- Mer visuella föreläsningar, mer bilder istället för bara text text text. Det är omöjligt att ta till sig så mycket information om man bara använder en kanal.»

16. Övriga kommentarer

- Det är en väldigt spridd kurs med både teknisk mikrobiologi och metabolismen. Vore mkt bättre att dela upp den i 2 olika kurser, var och en över en läsperiod!!»


Kursutvärderingssystem från