ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKMAS/Kursvärdering 2013, MEN126

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 5 timmar»31 43%
Cirka 10 timmar»24 33%
Cirka 15 timmar»11 15%
Cirka 20 timmar»6 8%
Minst 25 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- det behöves inte göra något mer» (Högst 5 timmar)
- Jag läste INGET förens typ 3 dagar före tenta» (Högst 5 timmar)
- Kursens HP motsvarar verkligen inte arbetsinsatsen.» (Högst 5 timmar)
- Fanns ingen tid över pga termo & IKOT» (Högst 5 timmar)
- Bara gått på Antals föreläsningar och sedan läst igenom kurslitteraturen några dagar innan tentan. Väldigt enkel kurs.» (Högst 5 timmar)
- Eftersom termodynamiken och IKOTen tagit mycket tid.» (Högst 5 timmar)
- Egentligen var det mindre än 5h per vecka om man slår ut det hela» (Högst 5 timmar)
- snarare max 10» (Cirka 10 timmar)
- Kursen kändes inte som att den behövde prioriteras, dessutom tog IKOT och termodynamiken väldigt stor plats» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»3 4%
25%»13 18%
50%»9 12%
75%»23 31%
100%»24 33%

Genomsnitt: 3.72

- Deltog väldigt lite.» (0%)
- egentligen mindre än 25%» (25%)
- Uppskattningsvis 4-6 föreläsningar totalt» (25%)
- » (50%)
- Föreläsningarna med Anna var ganska flummiga och svåra att få grepp om. De var intressanta men slöseri med tid då det inte kändes som att det fanns något att lära sig från föreläsningarna. Antals föreläsningar innehöll precis det man skulle kunna till tentan vilket är bra.» (50%)
- Ca 40 procent. Gått på Antals föreläsningar, inget mer.» (50%)
- Gjorde inget ifall man missade Annas föreläsningar ibland, de var inte så informativa. Antals var viktiga dock» (75%)
- Annas föreläsningar var inget som tilltalade mig. Från första föreläsningen där hon gick in och talade om koldioxidhalt i luften under tidens gång och hur det hängde samman med temperaturökning hade hon en för mig icke tilltalande attityd. Antal drog upp samma poänger väldigt sakligt och informativt och lät oss själva ta våra egna ställningar och slutsatser. Anna gick in med sin uppfattning och drog den rakt av som fakta. Det kan gott vara så att hon har rätt, men det vi alla vet är att människans miljöinverkan är inte helt klar. Därför känns det som ett mer öppet ställningstagande är tilltalande för oss studenter, vi vet alla att självklart påverkar vi ekosystemet. Mindre egna åsikter och mer faktabaserad undervisning efterfrågas. Vad gäller uppvisandet av ståndpunkterna motståndarna till växthuseffekten så var den rent ut sagt löjlig. Det var som en politisk debatt där Annas åsikter var de enda rätta och hon bara smutskastade den andra sidans tankar. Efter den föreläsningen slutade jag gå på hennes föreläsningar, jag blev bara arg av att lyssna på henne.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 20%
Målen är svåra att förstå»12 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»33 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 16%

Genomsnitt: 2.58

- Har fått de utdelade, men jag har inte läst dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Främst Annas del som var otydlig» (Målen är svåra att förstå)
- Även om målen tas upp i början på föreläsningarna är de luddiga och väldigt okonkreta och när man sedan ska tentaplugga och försöka förstå vad man ska lära sig är de helt oförståeliga.» (Målen är svåra att förstå)
- Behöver vara tydligare, de är formulerade i alldeles för vida ordalag.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt luddiga» (Målen är svåra att förstå)
- Det är svårt att förstå Annas mål. De borde bli lite mer konkreta och skrivas med enklare språk.» (Målen är svåra att förstå)
- Anna refererade hela kursen till lärandemål som hon hade satt upp men de är svåra att förstå och klargör inte alls vad man behöver lära sig, otydligt!» (Målen är svåra att förstå)
- Målen går säkert att tolka fint om man lägger tid på det. Men det är svårt att få en bra bild genom att snabbt läsa igenom dem, som alltid med mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De målen i kursplanen är ganska öppna och ospecifika och inte till någon direkt ledning. De målen Anna listade på sina föreläsningar var bättre. Antals kursmål var ganska otydliga. Om de ingick i samma som Anna hade så borde detta påpekas. Om de inte ingick i Annas så vet jag inte vilka som var hans specifika mål. Vad skulle kunnas om exempelvis trä?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- På något ställe stod det en lista med begrepp man skulle känna till. Denna lista avslutades med ett "etc." eller om det var "m.m.", vilket kan framstå som en aning otydligt!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vill gärna se mer koppling mål och tentering» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Många som hade missat att det krävdes 12 poäng från Antal och 12 från Anna på tentan, och att det inte räckte att få 24 totalt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kunde ha varit mer konkreta» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Antals del är tydliga, dock är det oerhört svårt att veta vad och framförallt hur mycket som man skulle kunna av Annas del. Svårt när det inte finns några rätta svar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

60 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»10 16%
Ja, målen verkar rimliga»48 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 1.86

- Eftersom jag inte förstår målen kan jag inte svara på denna fråga.» (?)
- Tror generellt sett att många har med sig förhållandevis djupa förkunskaper i detta ämne. Stora delar av kursen kändes som man redan hade koll på, så jag anser att man skulle kunna ställa högre krav.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursinnehållet kunde läsas in på ett par dagar. Mycketmav kunskaperna är på högstadienivå. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Väldigt enkel kurs som inte kräver mycket studerande. Räcker att läsa igenom litteraturen och diskutera lite med sina vänner för att få ett högt betyg.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Behöver egentligen inga förkunskaper till kursen. Om det var målet bör det ses över» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om man bara hade förstått målen...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga men svårtolkad implementering» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Har det framgått att Annas och Antals olika delar i kursen möts i produktutvecklingen av miljöanpassade produkter?

Beskriv gärna hur eller om hur detta kan göras på ett bättre sätt.

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Ja: (0 st)
- Mer exempler på varje del så blir det lättare för elever att förstå det. »
- Det framgick att de möttes men Antals del av kursen var betydligt mer substansrik och givande än Annas, som kan omformas. Ett konkret exempel på detta är frågan där man ombeds förklara hållbara system och utveckling, där dessa skulle förklaras på fyra sätt istället för ett bra och heltäckande. »
- Tydligare kopplingar till det i Annas föreläsningar, hennes föreläsningar har bara handlat om miljöproblem som existerar.»
- Oklart hur det hela har hängt ihop måste jag säga. Men det kan vara mitt eget fel då jag efter ett tag slutade gå på allt Anna var inblandad i.»

Nej: (0 st)
- Pratar om för spridda saker»
- Jag har svårt att se något samband. Det enda som jag kände överlappade varandra var LCA.»
- Då det är väldigt mycket om icke aktuella händelser framför allt från Annas del. »
- Anna behöver inte klaga på att världen kommer gå under varje dag. Det går att se positiva delar och det går framförallt att lösa de problemen som finns.»
- Nej. Svårt att se röd tråd mellan antal och Anna.»
- Det har dessvärre varit spretigt. I sig anser jag inte det vara fel, men då ska man vara tydlig med att det är två olika delar snarare än att påstå att de går ihop. »
- Nej, känns som helt olika delar inom ämnet. Jag tycker de vore bättre om tex Anna hade de första veckorna och Antal de sista.. Blev väldigt rörigt nu. »
- För min del tycker jag det känns som två olika kurser. Trots att jag faktiskt har funderat hur de hänger ihop har jag inte kommit fram till något. Det är två alldeles för olika delar och upplägg för att enligt mig kunna tillhöra samma kurs. Föreläsningssätten hos de två föreläsarna är väldigt olika vilket gör att känslan av två olika kurser blir mycket tydligare. Hur det skulle kunna förbättras vet jag inte riktigt, men det skulle väl vara att man bara har en föreläsare. Eller att de två föreläsarna föreläser på ett sätt som liknar varandra mer och att det finns en mycket mer framträdande röd tråd för i dagsläget tycker jag inte att det finns någon.»

Delvis: (0 st)
- Annas del är i min mening mycket flummigare medans Antals är mer påtaglig. Men visst, de möts»
- Antals del var väl egentligen den del som över huvudtaget innehöll någon substans, så något "möte" kan man väl inte tala om...»
- Jag tycker inte att Annas delar har känts som att de knyter an till produktutveckling över huvud taget.»
- Tänkte inte på det, men det kändes inte helt olikt varandra.»
- Något otydlig koppling mellan de olika föreläsarnas delar emellanåt.»
- Blev konflikt vid examinationen. Känns som att det var bra koppling under föreläsning mm men det speglades inte tillräckligt vid examinationen. Skulle en möjlighet vara att a-b uppgifter vara från Antal för att sedan Anna skall få c-D? »
- Det har varit alldeles för spretigt, mycket svårt att se en röd tråd genom kursen. Man har hoppat fram och tillbaka så att man aldrig vet riktigt var i kursen man befinner sig.»
- Anna va intressant att lyssna pa men det kandes som storsta delen av hennes forelasningar krestade pa gammal fakta (t. ex. diagram fran 1991 ) och HENNES ASKITER. Antons del va mer applicerbar.»
- Det känns som att de har haft två helt olika kurser och sedan kopplat det lite till produktutveckling. Men ingen röd tråd finns..»
- Endel saker är väldigt motsägelsefulla. »
- Saknar tydligare beskrivning av Annas del.»

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

70 svarande

Nej, inte alls»9 12%
I viss utsträckning»39 55%
Ja, i hög grad»13 18%
Vet ej/har inte examinerats än»9 12%

Genomsnitt: 2.31

- Tentamen bör absolut ses över. Frågorna var inte bra ställda, fanns inga tydliga frågor utan gemene teknolog fick gissa sig till vad som söktes. Detta var inte en tentamen värd Chalmers logga på framsidan. Alldeles för låg kvalité.» (Nej, inte alls)
- Antals halva av tentan mycket bra, vettiga relevanta frågor. Annas halva var värdelös» (Nej, inte alls)
- Annas frågor var svåra och förstå och irrelevanta» (Nej, inte alls)
- Väldigt konstigt skriven tenta. Riktigt svårt att förstå vad det frågades efter på Annas del. Undvik frågor som får hundra bisatser utan dela upp dem i a) b) c) o.s.v.. Sen tycker jag personligen att frågan "beskriv hållbar utveckling på fyra olika sätt och ge två relevanta exempel" är den sämsta tentafråga jag nånsin fått. Vad är poängen med den? På vilket sätt testar den vad man kan om hållbar utveckling? Känns ungefär lika relevant som att förklara ordet sol på hundra olika sätt och ge 50 relevanta exempel.» (Nej, inte alls)
- Antals del var bra, lite mycket räknefrågor som var väldigt lika varandra bara. Däremot Annas del var katastrofalt dålig. Det är väldigt tråkigt när man som student har lagt ner tid på att plugga en hel kurs och när man kommer till tentan är den så dåligt skriven att man inte ens förstår frågorna. Det är dåligt formulerat och man märker att Anna inte ens kan ha korrekturläst sin del. Formulering liknande "elproduktionen i Europé beror på hur elen produceras" känns inte okej. Sista frågan var också väldigt oklar och större delen i klassrummet förstod inte ens vad frågan gick ut på eller vad man skulle svara. Skulle vilja att Mikael Enelund och Johan Bankel tittade igenom tentan för att se hur bedrövligt det är. » (Nej, inte alls)
- Annas del var inte så uttömande» (I viss utsträckning)
- Jag tycker Antals del av tentan var saklig men Annas del vet jag uppfattades som lite "flumig" både av mig och mina kurskamrater. Speciellt Annas första fråga där man skulle beskriva Hållbar utveckling på 4 sätt och ge flera exempel på verkliga tillämpningar. » (I viss utsträckning)
- Examinationen var väldigt "typad" vilken innebar att man enkelt kunde avgöra vilka delar av kursen som examinatorn lagt vikt vid. Dock var vissa frågor av en minst sagt underlig karaktär. Dock anser jag att en tenta inte ska innehålla 3 sidor med rå text som måste bearbetas för att kunna genomföra en uppgift. » (I viss utsträckning)
- Tentans andra del(Annas del) var under ALL kritik, frågor ställdes som hon knappt själv kunde svara på när man frågade, vilket såklart ger ett väldigt oseriöst och oproffsigt intryck!» (I viss utsträckning)
- Antals del Ja. Inte Annas del» (I viss utsträckning)
- Viss "flumm" känsla över examinationen mot mål o.dyl. Ser inte riktigt sambandet med att skriva en förklaring på ett svar på fyra olika sätt knutet mot något mål. Ser hellre att man vinklar frågeställningen för att passa ett specifikt mål, något som jag upplevde saknades på enstaka fråga» (I viss utsträckning)
- Den hade relevant innehåll men kunde ibland vara formulerad tydligare (gäller även gamla tentor). Meningsuppbyggnad är viktiga i sådana sammanhang. Det är lätt att frågorna går utanför kursen även om de är relevanta. Bättre att ha riktigt objektiva frågor om metoder och hur miljöproblem funkar än subjektiva frågor om hur saker bör lösas.» (I viss utsträckning)
- Examinationen upplevdes som extremt godtycklig» (I viss utsträckning)
- Annas frågor var väldigt svåra att förstå på grund av hur de var ställda, vilket känns onödigt. Idén med tipsrad är bra men skillnaderna mellan alternativen behöver vara tydligare, dels för att det inte känns meningsfullt att lära sig den exakta ordföljden i t.ex. en definition utan att man faktiskt ska förstå vad begreppet betyder och för att man nu riskerar att falla på att man inte förstår de svenska orden hon använder.» (I viss utsträckning)
- Första delen var klar och tydlig, medan den andra var mer diffus och oklar vad som frågades efter. » (I viss utsträckning)
- Tycker att detta är ett ämne där det givit mer att tenta av vi en uppsats, iaf Annas del» (I viss utsträckning)
- Tycker att de va korkat att sätt en min gräns på respektive föreläsares del. En totalpoäng räcker!» (I viss utsträckning)
- varför ska man kunna förklara begreppet hållbar utveckling på FYRA olika sätt? räcker det inte med ett eller två på sin höjd? samma sak med tekniskt system..» (I viss utsträckning)
- Antals del av tentan var vettig och saklig, den testade sådant som hade kunnat tänka sig komma, medans Annas del kändes väldigt diffus och virrig. Annas mål var dessutom de som var svårast att förstå, så det blev ju inte lättare av det!» (I viss utsträckning)
- Fragorna va luddiga.» (I viss utsträckning)
- Jag hade väldigt svårt att förstå språket i Annas del. Frågorna måste bli tydligare med kortare meningar och med enklare språk. Den sista frågan med IPAT förstod jag inte alls. Det behövs en tydligare genomgång på hur man tillämpar formeln. Med ett konkret exempel och ordentliga beräkningar. Det var svårt när det inte var tillräckligt tydligt och man inte kunde se i något facit hur man skulle tänka. Det var även lite för mycket a-b-c deluppgifter på varje fråga. Det var svårt att hänga med.» (I viss utsträckning)
- En väldigt enkel tentamen där fokus låg på elevens förmåga att resonera snarare än att faktiskt ha pluggat in något.» (I viss utsträckning)
- Antals del tyckte jag var bra. Känner mig dock fortfarande väldigt irriterad över att det var så dåligt formulerade frågor på Annas del. Det var det även på de gamla tentorna som låg på pingpong. Känns faktiskt hemskt när man går till en tenta, känner sig väl påläst på ett ämne och sen inte känner att man kan svara på frågan för att det integår att förstå vad frågeställaren vill att man skall svara på. Jag upplevde ångest efter skriven tenta fram tills att jag fick mitt resultat för att jag inte visste om jag svarat på frågan som Anna ställde eller på den frågan min hjärna tolkat det som hon ställde. Anna borde minst låta någon på hennes instutition läsa genom hennes frågor innan tentan så att hon kan få konstruktiv kritik på sin del, speciellt då detta är ett ÅTERKOMMANDE problem!» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte målen var lite konstiga så vet ej om tentan testade om man uppnått målen, i alla fall när de gäller Annas del. Antals del vs bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»15 20%
Ganska liten»29 40%
Ganska stor»20 27%
Mycket stor»8 11%

Genomsnitt: 2.29

- Nästan all undervisning var om det problem som existerar idag, en icke insöad chalmersstudent har redan koll på det mesta av detta.» (Mycket liten)
- Har deltagit väldigt lite i undervisningen då jag inte fann föreläsningarna givande, då de var väldigt utdragna. Lite information av substans delades ut på alldeles för lång tid. » (Mycket liten)
- Antals föreläsningar: Genomgående bra och med relevant innehåll Annas: Osammanhängande och till och från innehållslösa.» (Mycket liten)
- Föreläsningstempot var så lågt att jag har bara läst igenom alla pdf och lärt mig allt 4 ggr så snabbt. Minst.» (Mycket liten)
- Bara Antal. Förstod inte syftet med Annas föreläsningar» (Ganska liten)
- Antals delar är bra men Annas anser jag vara alldeles för mycket egna värderingar och påståenden. Jag vill inte bli matad med en bild hur ja ska tycka att det är, jag vill bli matad med fakta för att bygga min egna bild. » (Ganska liten)
- Typisk läskurs!» (Ganska liten)
- Utdelat material/ litteratur var tyvärr till större hjälp än undervisningen på föreläsning-övning » (Ganska liten)
- Antals föreläsningar och anteckningarna från dessa har varit väldigt bra men Annas föreläsningar är tyvärr dåliga. Man förstår inte vad man ska lära sig och vad som bara är "runtomkringprat" och powerpointarna är inte till någon hjälp över huvud taget. Man får känslan av att den som gjorde dem tyckte det var roligare att googla upp bilder än att faktiskt se till att man kan lära sig nåt utav dem. I nuläget är det många slides som bara innehåller massa ord och begrepp som saknar förklaring och sammanhang, det vore bra om det som stod på powerpointarna blir förklarat så att man kan använda dem innan och efter föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Antals del var mycket bra. » (Ganska liten)
- Antals föreläsningar är konkreta. Annas föreläsningar är ibland intressanta, men man lär sig nästan ingenting nytt. » (Ganska liten)
- Antals föreläsningar har varit välstrukturerade och sakliga, medan Annas har varit fullkomligt bedrövliga faktiskt. Brist på röd tråd och spretighet gör att det är svårt att hänga med, samtidigt som powerpointsen är alldeles för ytliga för att kunna användas för självstudier, alldeles för mycket intetsägande bilder! Och ClipArt! Lägg inte ner så mycket tid på att hitta roliga gubbar att lägga in, utan fokusera på innehållet i stället. Och om man visar ett diagram borde man faktiskt ha koll på vad det faktiskt visar, man får annars ett helhetsintryck av inkompetens, vilket gör det ännu svårare att ta till sig informationen. Korrekturläs, tentor och övningar är översållade med stavfel och konstiga meningsuppbyggnader. Försök att hålla föreläsningarna i en något mer kronologisk ordning.» (Ganska liten)
- Antals föreläsningar har varit bra men slutade gå på Annas för att de inte gav någonting» (Ganska liten)
- Den mesta inlärning har skett genom att läsa kurslitteraturen och sedan diskutera dess innehåll med studiekamraterna.» (Ganska liten)
- Antals delar var svåra att läsa sig till utan föreläsningar, där var det alltså nödvändigt.» (Ganska stor)
- Antal pratar på och man skriver tills stiften tar slut, men fastnar någonting? Anna pratar om hur människorna på Påskön hade marsvin med sig alternativt visar data från 1987 på kolutsläpp, känns inte supergivande i längden.» (Ganska stor)
- Lite för svävande och svårt att greppa Annas del» (Ganska stor)
- Antals föreläsningar är jättebra» (Ganska stor)
- Annas del var väldigt flummig.» (Ganska stor)
- Till Antals del har föreläsningarna varit guld värda men till Annas del var föreläsningarna helt onödiga.» (Ganska stor)
- Antals delar var jättebra, jättetydliga. Annas slides var tillräckligt bra för att ge god förståelse för hennes del.» (Ganska stor)
- Anna har presenterat väldigt gammal statistik på sina föreläsningar. Tex utsläpp från början av 2000-talet är ju inte intressant om man inte samtidigt får reda på hur situationen är idag, och det har man i flera fall inte fått. Det har även funnits figurer med bland annat bensinskatt som är gammal och där Anna inte ens hade koll på vilken av andelarna som var skatt. » (Mycket stor)

8. Hur bör övningarna användas?

Beskriv gärna hur du vill att övningstillfällerna kan användas och på vilket sätt.

- Kan överväga att kräva en presentation för att få folk att engagera sig mer. Men jag tycker det fungerade rätt bra.»
- Antal bör ha övningar nästa år, Anna bör inte ha några då de var värdelösa»
- Mer effektivt och resultatorienterat med högre krav på deltagarna och högre andel meriterande bonuspoäng till tentamen.»
- Bättre strukturerade och fler.»
- Övningarna var bra att titta på när man pluggade till tentan. Däremot blev det inte mycket av dem på övningslektionerna. De gav i stort sett ingenting förrens jag själv satte mig i lugn och ro och gick igenom dem. Att inte få ut texterna innan och att det inte byggdes upp en "förväntning" inför övningarna gjorde dem ganska meningslösa.»
- Öva på något bättre exempel»
- Att lura dit folk med bonuspoäng borde klassas som illegal människohandel. Att sedan behöva sitta där och inte göra något i två timmar för att sedan med glädje gå därifrån är tyvärr en verklighet. Istället bör övningarna rikta in sig på typiska miljöfrågor. Varför inte utföra en förenklad LCA eller ställa upp ett IPAT-problem. Kanske räkna typade tentatal eller dela in oss i mindre grupper som får redovisa ett specifikt miljöproblem inför andra grupper.»
- Tror egentligen att det är ett bra sett att lära sig kursen, alltså att sitta och diskutera i grupper, men ja tror att inställningen till övningarna var dålig från början. Kanske roligare om övningarna bygger in mer nyhetsrelaterade frågor som kan skapa ett engagemang i diskussionen.»
- Genom att lösa större, mer diskussionsartade uppgifter i grupp.»
- Som kursen är utformad i dagsläget skulle man lika gärna kunna utesluta övningarna helt och hållet. Tiden skulle kunna läggas på att läsa i Ashby, vilket inte är kul men ändå mycket mer givande en övningarna.»
- Annas övningar är riktade mot hennes typ av tentafrågor som upplevs bra. Tyvärr känns frågorna som för stora, en övning som vi hade på övning under två timmar gav oss runt fem poäng på tentan vid Full poäng på tentan. Ska det vara den noggrannheten när man gör övningen vill man ju följa samma exempel på tentan! Något som jag upplevde vara svårt på grund av tid och därför bör frågan kortas ned /ses över»
- Tycker de fungerade bra. Kan ju tänjs att de möjligheten till tenta poäng inte var lika motiverande då man bara kunde tillgodoräkna sig dem om man inte behövde dem.»
- De bör tas bort. Kändes som två timmar man satt av varje gång. »
- De handledare vi hade kunde ungefär lika mycket som vi. Detta gjorde övningarna meningslösa. Men gratis poäng på tentan är alltid nice.»
- Ta bort dem. Det var bortkastad tid. 0,5p (av 60p) extra till överbetyg till tentan känns fruktansvärt snålt för 4 timmars arbete.»
- HELT fel att locka studenter till övningar med poäng till tentamen. Om de är viktiga bör de göras obl. om inte så ska det vara frivilligt. »
- Upplevde att informationen var knapp. Hade fått ut mer av övningarna om de funnits på kurshemsidan vid kursstart.»
- Funkade väl hyfsat.»
- Övningarna va väldigt onödiga. Om man inte fick poäng till tentan skulle de nog vara tomt.. »
- Ga inte pa dem! Vi satt i 2 timmar och gjorde inget vettigt. De va daligt strukterade och sjalva ovningar va lika luddiga som fragorna pa tentan.»
- Dela ut någon typ utav övningskompendium så man kan jobba med frågeställningar utanför lektionstid. »
- Vid första övningstillfället avbröt övningsledaren oss hela tiden för att förklara småsaker vilket innebar att man i princip aldrig kom någon vart. På det andra tillfället var det bättre då man fick jobba ifred och fråga om hjälp eller råd om det behövdes. Dock lärde jag mig tyvärr inte så mycket. Jag tycker det borde vara mer diskussion och inte så mycket "skriv ner det här och gör det här". »
- Genom att ha mer diskussion i smågrupper.»
- De är i grunden bra, vet inte riktigt hur de ska förbättras.»
- Inte känt att det varit nödvändigt att närvara vid dem.»
- Det är bra med mycket diskussion. Kanske skulle man haft ännu mer diskussion i storgrupp med läraren eftersom det oftast inte finns rätt och fel i frågorna. Jag tycker att övningarna kändes stora om man ser till avsedd tid på övningarna. »
- Besökte inget av övningstillfällerna,»
- Var inte där.»
- Som var det i år »
- Behandla tenta tal där det ges rum för diskussion. Även om det inte finns något "rätt och fel" bör man få någon riktlinje för om man tänker rätt eller är helt ute och cyklar.»

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»20 27%
Ganska liten»33 45%
Ganska stor»17 23%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 2.01

- Läste mycket på en kompis föreläsningsanteckningar» (Mycket liten)
- Köpte inte Ashby så vet ej» (Mycket liten)
- Köpte inte ens böckerna då det verkade vara fyllda med icke relevant information» (Mycket liten)
- Ashby skriver alldeles för mycket överflödig tex och det blir svårt att få ett bra flyt i läsningen. Sen känns det som att ett häfte med random vakta artiklar inte är så bra litteratur heller .» (Mycket liten)
- Öppnade inte böckerna.» (Mycket liten)
- köpte häftet på cremona men öppnade det endast ett fåtal gånger. Tycker inte de finns någon anledning att trycka det så "fancy" bara skriva ut dubbelsidigt och häfta ihop istället som med häftena i termodynamik. Varför läggs dom dessutom inte upp som pdf i pingpong för alla med läsplattor kursen handlar ju ändå om hållbar utveckling?» (Mycket liten)
- Öppnade aldrig någon bok, men tentan gick ändå bra.» (Mycket liten)
- De fanns inte direkt ngn koppling ibland.. » (Mycket liten)
- Köpte enbart häftet i vilken jag läste en halv text en gång två dagar innan tentan. Tyvärr inte speciellt givande» (Mycket liten)
- Kompendiet var fruktansvärt textrik, och likt föreläsningarna var det väldigt lite information spritt över mycket text. Dessutom kändes mycket av texten åsiktbaserad snarare än faktabaserad, med löst grundade modeller. Kompendiet var även väldigt repetetativt, då alla delar berörde samma ämne på lite olika vis.» (Ganska liten)
- Det kompendie som delades ut var alldeles för fluffigt och saknade i mångt och mycket relevant substans, detta häfte på hundratals sidor hade kunnat rationaliseras ner till ett 40tal.» (Ganska liten)
- Häftet var oläsbart» (Ganska liten)
- Annas kompendie var helt onödigt att köpa enligt mig. Jag hade klarat mig lika bra med hennes föreläsningar.» (Ganska liten)
- Ashby är som han är, kompendiet finner jag begränsat med intresse i.» (Ganska liten)
- Tycker inte häftet med artiklar gav särskilt mycket. Ashbyboken har jag inte läst.» (Ganska liten)
- Det är en sådan kurs där föreläsningar är väldigt givande, men det är personligt.» (Ganska liten)
- Har last Ashby men tycker att han skriver 10 sidor om nagot man kunde summera pa ett. Miljokompendiet va bara en massa kronikor.» (Ganska liten)
- Kompendiumet kändes som ett virrvarr av artiklar, många med tveksam relevans.» (Ganska liten)
- Varken kompendiet eller Ashby var livsviktiga. Jag hade antagligen klarat tentan utan båda då power point-presentationerna från föreläsningarna innehöll det man behövde kunna.» (Ganska liten)
- Ashby används nästan inte alls av Antal och Anna. Det som stod i Ashby på de rekomenderade sidorna nämndes inte mycket. Häftet med de olika artiklarna Anna hade sagt att vi skulle läsa var väldigt dåligt.» (Ganska liten)
- Bra med e-bok på antals del.» (Ganska liten)
- Denna kurs bidrog inte med så mycket ny kunskap, men all ny kunskap kom från en sammanfattning en kompis skrev.» (Ganska liten)
- Tidigare tentor var det viktigaste för min inlärning» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningar inte gav särskilt mycket blev man tvungen att läsa igenom kompendiet» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»11 15%
Ganska dåligt»14 20%
Ganska bra»33 47%
Mycket bra»11 15%

Genomsnitt: 2.63

- Det dröjde länge tills Annas powerpoint var tillgängliga» (Mycket dåligt)
- Dålig koll på hur pingpong samt schema funkar.» (Mycket dåligt)
- Det ska inte behöva ta flera veckor att lägga upp dokument på Ping-pong. Vi väntar väl fortfarande på facit för andra delen på tentorna som ligger uppe. Men det är kanske inte lätt när man "inte har haft tid"...» (Mycket dåligt)
- Gamla tentor gjordes inte tillgängliga. Viktiga dokument lades ut alldeles för sent. » (Mycket dåligt)
- Antals del har funkat bra. Annas del har inte fungerat, om man ber folk att läsa igenom en övning innan den så ska den inte läggas upp på söndag kväll om övningen är på måndagen! Läsanvisningarna har också varit otydliga, vore bra om det stod precis vilka artiklar man ska ha läst till varje föreläsning (redan från början, i planeringen!) och inte bara ett övergripande ämne.» (Mycket dåligt)
- Det lovades mycket angående uppläggning av PPT och material på pingpong, men det uppfylldes aldrig. Detta trots upprepade påminnelser från studenter. » (Mycket dåligt)
- Anna va otroligt seg på att lägga ut material och hade dåliga bortförklaringar.. Inte okej när man är föreläsare på Chalmers enligt mig. » (Mycket dåligt)
- Att det inte finns svar på Annas del av de gamla tentorna är dåligt och det är svårt att veta vad som är rätt och fel.» (Mycket dåligt)
- Anna fick vi tjata på flera dagar och ibland veckor på att hon skulle lägga upp saker, men glömdes bort hela tiden. Och efter mycket tjat fick vi även upp en läslista till varje lektion som i princip bestod av hela kompendiet varje lektion vilket gjorde att den kändes onödig. Hon hade även bortförklaringen när saker inte kom upp att "jag har inte lärt mig pingpong så bra än". Är det en okej ursäkt? Borde man inte kunna den om man ska administrera kursmaterial? Vid en inlämningsuppgift för oss, är det då okej att lämna in den försent med motiveringen att man inte har lärt sig pingpong så bra än?» (Mycket dåligt)
- Det jag och många andra saknade var fullständiga var på tidigare tentor» (Ganska dåligt)
- Anna kan tänka på att lägga upp saker i tid. Eftersom läsanvisningen inte kom upp förren i läsvecka tre blev läsandet inte en naturlig del i hennes del av kursen. Anna bör också lära sig använda pingpong för att sprida information om t.ex den inställda övningen. De som inte var på föreläsningen fick ju inte den informationen. » (Ganska dåligt)
- Det var ofta som viktiga dokument kom ut sent på pingpong» (Ganska dåligt)
- Det var dåligt att det dröjde att den andra tentan kom upp. Dessutom saknades facit på Annas del. Jag vet att man kan argumentera för att det inte finns några rätt eller fel svar på hennes frågor, tex så kan man ju aldrig få fel för ett svar på frågan "hur skulle du förklara...", men om det inte finns något rätt eller fel svar så ska man ta bort den delen.» (Ganska dåligt)
- "Jag har inte lärt mig Ping Pong ännu" tycker jag sammanfattar det hela ganska bra. Läsanvisningar dröjde länge innan de kom upp.» (Ganska dåligt)
- Allt material kom ut sent» (Ganska dåligt)
- Anna va valdigt langsam pa att lagga upp material. Det drojde flera veckor.» (Ganska dåligt)
- Verkade vara svårt att få upp material i tid. Föreläsningsslides kom sent. ÖvningsPM kom sent.» (Ganska dåligt)
- Anna var alltid sen med att lägga ut grejer, sa att hon "inte hunnit"» (Ganska bra)
- Dock lades inte mer än en tenta upp på pingpong när det fanns två till att finna.» (Ganska bra)
- Dela ut papper till alla, orka spara på papper för att föregå med gott miljöexempel» (Ganska bra)
- Skulle önska att alla föreläsningar kommer ut innan den hålls» (Ganska bra)
- Ibland laddades vissa dokument upp lite sent enligt min mening.» (Ganska bra)
- Det är fördelaktigt om slides ligger ute innan föreläsning så de med surfplattor kan göra egna noteringar under föreläsning på sina enheter.» (Ganska bra)
- Framförallt utdelat material» (Mycket bra)
- Alla föreläsningsanteckningar bör läggas upp, även Antal Boldizars.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»8 11%
Ganska bra»24 33%
Mycket bra»7 9%
Har ej sökt hjälp»32 44%

Genomsnitt: 3.84

- Anna tog valdigt deffensiva stallningar nar man stallde fragor eller kommentorer. Eleverna till slut vagade inte stalla nagra.» (Mycket dåliga)
- Svarade inte på mail! Dåligt!» (Ganska dåliga)
- Man får inga konkreta svar på sina frågor från Anna, om nu frågan "beskriv hållbar utveckling på 4 sätt" är så viktig så ge oss några exempel på hur man kan formulera det!» (Ganska dåliga)
- Inte försökt särskilt mycket, men inte heller fått svar på de mejl jag skickat med frågor.» (Ganska dåliga)
- När frågor dök upp på Annas delar var det svårt att få några riktiga svar. Det blev mest: det står i litteraturen. Blev meningsläst att fråga vidare. Frågor till Antal har fungerat bra.» (Ganska dåliga)
- Jag ringde Anna om hjälp dagen innan tenta klockan 11, då satt hon och gjorde tentan. Intressant..» (Ganska bra)
- Det fungerade jätte bra när man ställde frågor men eftersom vi inte hade några docktorander eller så, så fanns det inte lika många att fråga.» (Ganska bra)
- Av antal fick man svar på frågor på hans del, men man fick inte ngt svar när man frågade Anna.. Konstigt » (Ganska bra)
- Ibland var det svårt att få svar på det man sökte av läraren» (Ganska bra)
- Väldigt hjälpsamma när man frågat, öppen miljö som saknas av andra föreläsare som jag upplever väldigt bra. Antal kom vid tillfälle fram och frågade mig vad jag tyckte ang. Föreläsningen i pausen som jag ser som väldigt positivt! Det är kul att ni kommer fram till oss att det inte är helt åt andra hållet » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 23%
Mycket bra»51 70%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.81

- Tyvärr har samarbetet med övriga studenter nästan alltid övergått i någon form av diskussion av hur frustrerande Annas del av kursen kändes. Hur fel det var att den var så åsiktsbaserad samt hur underliga/luddiga/intetsägande frågor på gamla tentor var. De diskussionerna tog upp stor del av tid som faktiskt annars skulle kunna lagts på plugg.» (Ganska bra)
- Har inte behövt samarbeta i denna kurs, men det har inte varit något problem.» (Ganska bra)
- Studerar gärna genom diskussion med mina vänner, vilket har fungerat mycket bra.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»9 12%
Låg»25 34%
Lagom»35 48%
Hög»3 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Jag pluggade INGET. Fast nu vet jag ju inte om jag får godkänt iofs» (För låg)
- Kursen hade kunnat genomföras på en vecka, poängen motsvarar verkligen inte arbetsinsatsen.» (För låg)
- Merparten av nedlagd tid gick till att sammanfatta och sålla bort allt överflödigt flum i kurslitteraturen.» (För låg)
- Svårt att bedöma » (Låg)
- Dock bra» (Låg)
- Det va stressigt bara for att man visste inte vad man skulle studera. Storsta delen av kursen va baserad pa hennes askiter och om man inte atereppade hennes askitet pa tentan sa fick man inte godkant.» (Låg)
- Som sagt fokus på resonemang och logiskt tänkade. Det i kombination med inga inlämningsuppgifter gav en låg arbetsbörda.» (Låg)
- Låg kunskapsnivå på kursen (man kunde väldigt mycket sen tidigare. Vilket betydde att det var lite att lära sig och då låg arbetsbelastning. » (Låg)
- Mindre i jämförelse mot andra kurser, läsperioden tillåter inte större belastning så det är positivt! Vill ni utöka omfånget på kursen, som jag kan argumentera för, se till att ha en dialog med resterande kursansvariga ang. detta!» (Lagom)
- Läsanvisngar var ganska omfattande men det fanns aldrig tid att läsa in allt som förordades.» (Lagom)
- Det är en bra mängd som gås igenom.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 2%
Lagom»23 31%
Hög»31 43%
För hög»15 20%

Genomsnitt: 3.79

- Avsatt tid för föreläsningar hade kunnat avnändas mer effektivt om materialet varit hårdare knutet till läromålen och vad ni vill att vi ska kunna!» (För låg)
- Dock tog termodynamiken upp en övervägande majoritet av tiden i och med dess konstruktionsuppgifter och laborationer.» (Lagom)
- Termodynamiken och IKOT stod för allt arbete.» (Lagom)
- Ikot tar upp enormt mycket tid» (Hög)
- Termons alla inlämningar tillsammans med IKOT gör att det blir väldigt mycket att göra. Ska du dessutom läsa 15h/vecka som Antal vill finns det väldigt få timmar över på dygnet att äta och sova» (Hög)
- Tre kurser gör ofta att man får prioritera vad man ska fokusera på och ofta lägga en kurs åt sidan» (Hög)
- Men den var hanterbar» (Hög)
- Läser en hel del extra :)» (Hög)
- Väldigt mycket arbete med både IKoT och Termodynamiken. Det var tur att denna kurs var så enkel.» (Hög)
- IKOT har tagit ungefär 25 timmar i veckan och termodynamik 15 timmar, denna kurs tog väl i snitt 5 timmar.» (Hög)
- Ikot tar upp mycket tid» (Hög)
- Sjuk läsperiod. Värsta hittills med alla inlämningar, projekt och en tung termokurs. Dessvärre gjorde detta för min del att jag prioriterade bort vissa övningar och liknande från denna kursen! » (För hög)
- Pga inlämningsuppgifterna i Termodynamiken, enligt mig.» (För hög)
- Termon tog mycket tid!» (För hög)
- Termo plus IKOT gjorde sa att det blev en tung lasperiod.» (För hög)
- Termo och IKOT tar mer tid än vad de borde göra m.a.p högskolepoäng, går inte att få ihop med Hållb.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»18 25%
Dåligt»31 43%
Godkänt»16 22%
Gott»4 5%
Mycket gott»3 4%

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En mycket förvirrande kurs. Man fick aldrig klarhet i vad som knöt ihop de två delarna riktigt. Ena lektionen snackar Antal om träs egenskaper, nästa pratar Anna om världsfattigdom och brist på färskvatten. Jag fattade inget.» (Mycket dåligt)
- Flummig kurs som är svår att ta på allvar» (Mycket dåligt)
- Kursen behöver göras om då hela kursen är baserat på att vi som studenter inte känner till vanligaste miljöproblemen. Det skulle vara bättre med en kurs som var helt inriktad på hur man skall utveckla produkter som är hållbara istället för en standard gymnasie/GU kurs om hållbar utveckling (Förutom LCA, Green engineering.)» (Mycket dåligt)
- Det är trist att skriva så dåligt resultat av min inställning från kursen, men jag är väldigt besviken på tentamenutformningen. För att fullständigt svara på Annas del hade jag kunnat sitta 4-5 timmar. Jag var inte klar med min tenta när tiden var slut, och jag stressade verkligen. Frågorna kändes för stora och varför får vi ut ett "kompendie" att läsa under tentamen? Jag spenderar säkert tjugo minuter på att läsa, läsa om och fundera ut hur jag vill vinkla mitt svar. Det tar för mycket tid här igen! Limitera frågor, ha en text som hör till EN fråga efter frågan för att limits lästiden, jag är på examination för att visa att jag har kunskap. Är syftet att jag ska läsa mig till viktig information och sålla bland sådant som hör till uppgiften och inte är detta också för långt? Jag tror på ett försök att smalna ned på uppgifterna, misstolka mig inte, ge får gärna vara frågor med öppna svar svar med flera rätt för att se över en helhetsuppfattning, men skriv då att man skall ge ett exempel, hur många poäng man får på uppgiften /deluppgiften för att man ska få en känsla hur mycket man skall skriva. Vill ni fortsätta ha samma utformning vill jag föreslå klyva tentorna för/ eftermiddag med 2h Antal- tenta förmiddag 4h Anna tenta, något borde göras! » (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen på Maskinteknik hittills. » (Mycket dåligt)
- Tråkig kurs som säkert hade kunnat göras bättre, togs inte på allvar av studenterna då framför allt Anna gav ett så svajigt intryck» (Mycket dåligt)
- Troligtvis den minst givande kursen under de två första åren. Genomgående brist på sammanhang i undervisningen. Genomgående kvalitetsbrist, ffa i Annas del, varför lägger man sådan tid på att redogöra för miljöproblem som är allmän kunskap (global uppvärmning) eller inaktuella miljöproblem (freonutsläpp)? Antals delar är de enda som känns relevant ur en maskinares synvinkel, produktutveckling och strategier för detta ur ett miljövänligare perspektiv. » (Mycket dåligt)
- Tyvärr finns det mycket kvar att förbättra, sådana här kurser måste förbättras om utbildningen ska behålla sitt rykte. » (Mycket dåligt)
- Hittills den överlägset sämsta kursen och har svårt att se att det skulle kunna bli värre. Föreläsarna har inte gjort speciellt mycket för att få kursen att verka intressant. De verkar dessutom snarare bry sig om att ha ytterst lite att göra än att studenterna ska lära sig något. Till exempel ville de först inte lämna ut gamla tentor, vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att de är lata och vill slippa göra en ny tenta. Det utdelade materialet har varit under all kritik och är rent ut sagt en pinsamhet för Chalmers. Svenskan i materialet har varit riktigt dålig, i vissa fall helt obegriplig. Ord fattas, punkter saknas, märklig ordföljd etc. En del i det utdelade materialet skulle föreställa en översättning från engelsk litteratur. Tyvärr gick det inte att förstå den då det verkade som att varje ord var direktöversatt, vilket ledde till en fruktansvärd meningsuppbyggnad och sammanhanget tappades helt! I kompendiet som köptes på Cremona skiljdes kapitlena åt med en blå sida. Ingen numrering fanns så man fick räkna antalet blå sidor i bokens kant för att ta sig till rätt kapitel. Olyckligtvis var det nästan lika dålig svenska i tentan. SNÄLLA se till att läsa igenom allt utdelat material och rätta till det! Speciellt under en tenta får det ju bara inte förekomma, ge studenterna de förutsättningar de förtjänar att skriva bra på en tenta. » (Mycket dåligt)
- Flummig och inte av mitt intresse, därför får jag tyvärr ett dåligt intryck.» (Dåligt)
- Det kursen berörde känner jag redan varit berört inom andra kurser, där materialval kommer in i de två redan befintliga kurserna, och de hållbara aspekterna var i mycket dåligt grundade när de framfördes. » (Dåligt)
- Oerhört ineffektivt genomförd kurs, om ett kompendie med relevanta termer med förklaringar sammanställts och delats ut hade kursen kunnat genomföras på en tredjedel av tiden utan att gå ifrån läromålen.» (Dåligt)
- Antals del var bra men Annas del var flummig. » (Dåligt)
- Anna behöver struktur. Föreläsningarna är helt okej men allt vimsande runtomkring sänker förtroendet. Sen utläggning av läsanvisning och powerpoint-presentationer som kommer en vecka efter föreläsning är dåligt. "Beteendet" i tentalsalen är också riktigt dåligt från Annas håll. Inte nog med att frågorna är skrivna så otydligt att hon blir tvungen att förklara för alla samtidigt. Hon pratar högt och ljudligt till dem hon hjälper och är väldigt odiskret. Det gör att alla andra, irriterat, måste ta en paus för att det plötsligt blir ett väldigt liv. Anna bör lära sig från Antals beteende i tentasalen. Jag undrar också om Anna har tänkt igenom vilka svar som accepteras på hennes frågor. Hur kan man bedöma en fråga där man själv ska komma med ideer på lösningar? Finns det något rätt och fel? Hur många ideer ska man komma med, det är 3 poäng på frågan men krävs det tre lösningar? TYDLIGHET i frågorna! Låt någon annan läsa igenom så försvinner alla felformuleringar och otydligheter.» (Dåligt)
- Tycker inte denna kurs var särskilt bra borde ändras på ganska många ställen. Tycker inte kursens namn speglar innehållet och tentan känns inte som en tenta på Chalmers, känns snarare som ett gymnasieprov. Tycker till exempel inte att man kan fråga "Hur skulle du förklara hållbara system samt hållbar produktutveckling på 4 olika sätt." Borde inte gå att få fel på denna fråga då den frågar om min personliga åsikt. Även om den skulle vara felaktig så är det ju mitt sätt att förklara det på. Kanske inte borde vara en tentakurs utan borde snarare skriva en uppsats om ämnet. » (Dåligt)
- Det var mycket som kändes oklart, mycket data var inaktuell vilket gav ett oproffsigt intryck. Dock tycker jag att Antals del var bra. » (Dåligt)
- Antals del känns vettig. Annas del är dålig eftersom den är så flummig. Kan man inte styra upp den och lära sig mer ingående om t.ex. övergödning, försurning, växthuseffekten etc. på en mer naturvetenskaplig nivå. » (Dåligt)
- Annas del var väldigt otydlig med vad som skulle kunnas osv, och hennes föreläsningar var ostrukturerade. » (Dåligt)
- Jag kände inte att Annas föreläsningar gav mig något. Det vore bättre om även hennes delar kunde sättas i ett ingenjörsperspektiv.» (Dåligt)
- Alldeles för otydlig kurs med väldigt spretigt och osammanhängande innehåll.» (Dåligt)
- Jag tycker egentligen att detta är ett väldigt intressant ämne men denna kurs dödade ämnet. Det Anna föreläste om var sådant man lärde sig i högstadiet/gymnasiet. Anna var inte objektiv och det kändes som att fakta valdes ut för att skapa en viss bild. Man fick ej se båda sidorna. Det kändes som att Antal hade en till materialkurs. Kvalitén och svårighetsgraden på denna kurs behöver ökas väsentligt.» (Dåligt)
- Tentaspråket måste bli tydligare. Annars bildspel bör innehålla mer textpunkter med definitioner av begrepp. Tentan något kortare.» (Dåligt)
- Det dåliga intrycket skall inte alls falla på Antals axlar. Han gör minstlika bra jobb här som i materialkursen. » (Dåligt)
- Behöver förbättras med föreläsningar, utdelat material och framförallt tentan.» (Dåligt)
- Intressant innehåll men det finns utrymme för förbättring vad gäller den rent undervisningsmässiga delen. Känns som kursen ännu lider av en del barnsjukdomar. Tror framförallt att man ska försöka att öka kopplingen mellan Antals materialbetonade del och Annas mer övergripande perspektiv.» (Godkänt)
- Kan vara intressant och skapar bra diskussioner mellan elever. Antals föreläsningar är mycket bra, han skriver ner relevant och med bra struktur på tavlan. Byt ut Anna mot någon med kunskap och förmåga att lära ut så kommer det bli riktigt bra. » (Godkänt)
- Hade mycket svårt att först de olika delarna då det hoppade mycket mellan Antal och Annas del. Svårt att plugga och göra gamla tentor utan svar på tex kryssfrågorna. Kursen kändes aningen flummig. Svårt att vilket svar som söks då det är så öppna svar.» (Godkänt)
- Gillade allt utom tentan.» (Gott)
- Intressant ämne» (Gott)
- En rolig och väldigt "i tiden" kurs. Jag gillar denna typen av diskussioner och hade önskat att vi kunde haft mer under lektionstid» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningarna»
- Antals del funkade ok.»
- LCA, Green engineering»
- Antals delar bör definitivt behållas då den var bra framförd och med konkret innehåll.»
- Antals del, den del som hade innehåll. Föreläsningsanteckningarna var mycket bra och sammanfattade viktiga delar ur Ahby bra!»
- Antals del»
- Antals delar, de var tydliga och strukturerade!»
- Innehållet känns relevant i stort. »
- Antals del»
- Bra med Antals och Annas olika sett att se på produktutveckling. Har kompletterat varandra bra.»
- Tycker att övningarna var bra!»
- Kan inte komma på något.»
- Attityden mot en studerande, öppet att ställa frågor »
- föreläsningarna»
- ... »
- Antals del. »
- Strukturen Antal hade på sina föreläsningar! Väldigt bra och tror att en hel del hände med på genomgångarna!»
- De konkreta sakerna, tex Green engineering .»
- Antal.»
- Antals delar var bra, även om det ibland kändes som upprepning från materialkursen.»
- Mycket intressant att höra om de tolv stegen för "Green Engineering".»
- Antal och de han gick igenom.»
- 12 steg till en hallbar produkt»
- Då inget egentligen höll någon vidare kvalitet kan i princip allting bytas ut.»
- Övningar för diskussion.»
- Antals del var mycket bra.»
- Mängden som gick igenom och övningarna»
- Innehållet. Intressant kurs. Halvtråkigt genomfört dock. Ha kvar Antal! Han är riktigt stabil och har en gedigen kunskap som han delar på ett klart vis.»
- Antal och hans del, den är bra.»
- Antal hade ett par rätt så givande föreläsningar och det var bra att hans fokus låg på vad vi som ingenjörer kunde göra för att produktutveckla på ett hållbart sätt. »
- Bra att det är mycket diskussionsfrågor, det behöver vi som är vana vid räknetal med ett rätt svar. »
- Mycket bra fråga!»
- Antals delar. De var väldigt strukturerade och det var gott om små förklarande exempel i undervisningen. Bra!»
- Antals del»
- Öppenheten för diskussion.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör bättre tentor(stavning, frågor osv)»
- Fler tentapoäng på övningarna, samt låta dem gå till överbetyg också. 0,5 godkäntpoäng är ett skämt.»
- Inte ha varannan föreläsning. Ena föreläsningen miljökatastrofer, andra om trä, tredje om avatar???? Det håller inte. Bättre att ni delar upp att en har första tre veckorna och anda resten. Jag tycker att kursen verkade jättespännande i början men jag saknade själva snacket om produktutveckligen och exempel mer på hur man ska tänka och ända sin uppfattning om produktutveckling.»
- Helt ärligt så måste Anna sluta undervisa. Jag vill inte vara elak för jag tycker Anna verkar vara en trevlig kvinna, men hon är verkligen inte ämnad att undervisa. Hon utstrålar inte självsäkerhet och ifrågasätts hennes påståenden blir hon rent ut sagt arg. Vidare är hon dåligt informerad. Till exempel presenterade hon under en föreläsning en teknik som hon trodde kunden KANSKE användas i framtiden. Under termodynamiken hade vi dock lärt oss att detta använts i Norge sedan -96. När jag sa det i pausen svarade hon väldigt nonchalant med att "det har jag inte hört något om", som att hon skulle höra det på radion eller något. Oansvarigt att inte förundersöka saker man säger. Sedan slänger hon sig med väldigt stora ord utan att kanske tänka sig för. Jag minns att en undervisning avslutade hon med att säga att "vi kommer alla vara arbetslösa, eller döda" (på grund av växthuseffekten). Jag gick fram direkt efter lektionen och frågade ifall jag verkligen hörde rätt och ifall hon stod fast vid det. När jag förklarade att man som henne står i något utav en maktposition får man tänka på vad man säger så förstod hon inte vad jag menade och blev irriterad. Anna Nyström Claesson är en dålig lärare som är dåligt förberedd, en dålig pedagog och har svårt att ta kritik. »
- tycker kursen behöver en drastiskt förändring, slå ihop kursen med IKOT»
- Att det blir en hållbar produktutveckling kurs som inte har en liten helt okej del och allt annat är utdaterat, vinklat, allmänbildat, dåligt representerad. Ta bort information om miljöproblemen, Lägg till allt vi kan göra åt dem. Anna är så vinklad att jag slutade gå på hennes föreläsningar efter hon nämde att hon var emot kärnkraft. Det var den sista droppen så att säga. Och inte för att missa tentan. frågor som slutar mitt i meningar, dåliga definitioner, och en räkneuppgift som inte har någon form av enhetstänk. Ingeting personligt men byt ut Anna till en ingenjörsföreläsare.»
- Delarna som skulle förmedla om hållbar utveckling var väldigt upprepande och samma saker sades om och om igen vilket gjorde inlärningen tråkig.»
- Annas del och dess kurslitteratur: Fokus verkar ligga på lärandet av massa miljö"tekniska" termer, staka då upp dessa och FÖRKLARA dem som DU vill att vi ska lära oss dem, det är tecken på lathet att ta ett tjog med texter med mer eller mindre relevans och motsägelser och sätta i ett häfte.»
- Annas del, hennes del känns något luddig. Många av hennes frågor är också dåligt/oklart formulerade vilket gör det avårt att förstå vad hon är ute efter. Dessutom finns inga svar på hennes frågor från tidigare tentor.»
- Bättre struktur på Annas delar, väldigt flummigt och var svår att få grepp om vad egentligen föreläsningen handlar om.»
- Häftet, det var kaos. Upplägget. »
- Annas del. Maskinare är rätt inriktade på fakta och sådant som är bestämt. Det blir för mycket snack om ingenting för min smak.»
- Bygg upp mer "förväntningar" inför övningarna så att man vet innan vad de ska handla om och på så vis blir intresserad av att gå dit.»
- Bättre föreläsningar»
- Vet ej.»
- Tycker att man, i en så här pass läsorienterad kurs, bör försöka hitta bättre kurslitteratur. Kanske försöka skriva något eget kompendium liknande det som Magnus och Fredrik gav ut i Termodynamiken och som dessutom var riktigt bra!»
- - Dokument måste läggas ut på Ping-pong i tid. - Man måste läsa igenom en tenta innan man ger ut den. Vissa frågor på andra halvan var helt obegripliga. - Kursen måste öka i omfattning. Om man hade varit lite effektiv kunde man avverkat kursen på halva tiden. - Lite nya frågor på tentan hade väl inte skadat. Jag förstår inte hur man kan vara mer nöjd men den ena tentan när de nästan är identiska. »
- Tentamenutformningen, verkligen. Har MUU/ Enelund koll på hur årets tenta såg ut? Tycker det kan vara värt att samla åsikter från flera håll »
- Mer saklig tenta»
- Mer konkreta uppgifter och föreläsningar. Mindre egna värderingar i föreläsningar. »
- Mer sammankoppling mellan delarna, samt mer aktuell information. »
- Inlämning av uppsats istället för tenta»
- Obligatoriska poäng på tentan borde tas bort. För en såpass subjektiv kurs är de dumt att sätta in obligatoriska aspekter.»
- Annas utlärningssätt! Jag tycker att hon borde anteckna på tavlan, och på så sätt göra det mer strukturerat på föreläsningarna! Som det var nu så var det hur rörigt som helst, speciellt när det närmade sig tentamen blev det ännu rörigare. Med denna åsikt är jag inte ensam! Att anteckna och ha en struktur med bra informativ text till på Power pointsen är något hon borde satsa på!»
- Annas tenta-del måste ändras radikalt eller helt tas bort. Man kan inte ställa frågor som "Hur skulle du förklara..?", det kan ju inte spela någon roll vad man svarar, den som rättar kan ju inte säga "nä, så skulle du inte alls förklarat" och då sätta fel på uppgiften. Så länge man svarat på den frågan så måste man med den formuleringen alltid få alla rätt och det tvivlar jag på att alla kommer få. På samma fråga skulle man beskriva "hållbar utveckling" på fyra olika sätt och ge två exempel. Det är ju bara löjligt. Ska man först skriva en bra förklaring, och sedan kopiera den fyra gånger men välja andra ord så blir det ok? Nu var det inte bara denna frågan som var ytterst dålig utan det gällde de flesta av frågorna på Annas del. Jag vet att kursen är mjukare än många andra kurser vi läser på chalmers, men det betyder inte att man inte kan vara konkret. På uppgiften att beskriva hållbar utveckling på 4 sätt så borde det räcka att tex skriva ner FN:s definition. En gång. Antals frågor var konkreta och det var tydligt att det fanns svar som var rätt. Överlag tycker jag att detta var den i kurs som hittills haft sämst kvalitet på hela utbildningen. Stora förändringar måste göras, annars tycker jag att man ska byta ut kursen.»
- Hade gärna använt de strategier som presenterades mer/mer praktiskt använding. »
- Gör om Annas del. Antingen byta föreläsare eller styra upp innehållet.»
- Jag tycker att Anna borde se över sitt upplägg och strukturera sig mer om hon ska hålla i kursen igen. Ordningen borde göras om.»
- Att man var tvungen att ha tolv poäng på respektive del för att få godkänt på tentan. Något poäng på respektive del möjligtvis, men då dessa ska hänga ihop så pass bra så anser jag att man ska kunna få godkänt med poäng från mestadels den ena delen.»
- Jag tycker det är helt ointressant att höra om gamla miljöproblem. Det är jag säker på att alla har hört talas om. Det vore bättre att ta upp vad som görs nu och vart problemen ligger idag.»
- Kanske ta och dela upp delarna så en föreläser första veckorna och den andra de andra veckorna. Annas del kändes väldigt irrelevant i helhet. Dock tycker jag att energidelen från termon borde kunna sättas ihop med antals del och annas del försvinna. »
- Skapa någon form av struktur på kursen, och kanske se över ifall man har valt rätt föreläsare för ändamålet...»
- Anna bör inte föreläsa, om hon ska göra det måste hon lära sig att vara subjektiv.»
- Byt ut Anna som föreläsare»
- Kursens upplägg med två så olika föreläsare och föreläsningsmetoder.»
- Se ovan»
- Annas del, mer fakta och information. Inte så mycket av hennes egna åsikter, blir svår för oss att skapa oss en egen bild och sedan skriva en tenta baserad på hennes åsikter. »
- Tentaspråket måste bli tydligare. Annars bildspel bör innehålla mer textpunkter med definitioner av begrepp. Det är svårt att komma ihåg vad som sades när man går igenom det i efterhand. MYCKET MINDRE bildspel och MER genomgång på tavlan. Tentan något kortare.»
- Rent kursmässigt skulle någon sorts diskussionsforum i mindre grupp vara välkommet. Detta då jag känt att det har vart detta som gett mig mest i mitt studerande. Anna behöver verkligen bytas ut. »
- Tydlighet i kursen. Varför och hur det är uppdelat mellan föreläsarna.»
- Tyvärr är min åsikt att Anna borde inte få vara del av denna kurs. Maskin skryter ofta med hur bra utbildning det är, men denna kursen är den första som inte lever upp till det ryktet. Hon väcker inget intresse för miljötänk utan snarare avskräcker. Vad som är ännu värre är att alla personer (5+ stycken) som jag talat med som gick samma kurs förra året har samma åsikter och att det skall ha avspeglats i kursutvärderingen. Anna har därför fått utpekat att hon behövt skärpa sig men har inte gjort det (tillräckligt i varje fall).»
- Framförallt föreläsningarnas tempo (framförallt Annas) och kunskapsnivå bör höjas. Att det går så långsamt och håller så låg nivå gör att man känner sig dumförklarad och att ämnet blir segt och tråkigt. När det dessutom är så lite konkret information blir det inte intressant. Föreläsningarna är ju till för att förklara sånt som man inte förstår av att läsa materialet själv. Kursen har generellt sett varit "flummig" jämfört med våra andra chalmerskurser. Skriv tydligare tentor. »
- Kanske skulle se över om någon kan ersätta Annas plats. »
- Kursen känns som två mindre kurser var för sig. Jag önskar en bättre röd tråd och bättre sammankoppling mellan föreläsarna. Nivån på innehållet kändes ibland lite väl basic och inte på universitetsnivå, jag kände inte att kursen tillförde mig så mycket nytt kring just hållbar utveckling. Det jag tar med mig är framförallt livscykelanalys och Green Engineering-tänket. Facit till gamla tentor, inte bara hänvisningar till kursmaterial. Självklart innebär detta ämnet mycket diskussioner med mer än ett rätt svar, MEN den finns uppgifter med uppenbart rätt och fel och dessa borde vi få ta del av. Efterfråga även en tenta med vettigt formulerade frågor som är tydliga och lätta att förstå. Så var inte fallet med den tentan vi fick, tänker framförallt på Annas del där flera frågor var otydliga.»
- Språket i allt utdelat material samt större engagemang hos föreläsarna.»
- Motvilligheten mot att ge ut facit till tentafrågor var ytterst irriterande. Man bör få möjligheten att kontrollera ifall man tänkt och resonerat rätt i läroprocessen. Antingen bekräftas man eller så lär man sig att se på saken från ett annat håll. Jag fann det oerhört svårt att få ut någon vettig substans ur PDF-dokumenten på kurshemsidan. Lite stödord med torftig eller ingen förklaring möjliggör inte för förståelse. Föreläsningarna jag närvarade vid var dessutom oerhört luddiga. Saknade en röd tråd. Ingen av ovanstående rader berör Antal.»
- Tydligare målformuleringar och förbättring av uppgfiter i tentan. »
- Bättre tenta, många frågor var otydliga och svåra att tolka.»
- Bättre facit på gamla tentor. Även om det inte finns direkt rätta svar kan man få ett alternativ så man vet om man tänker rätt eller bör tänka om.»

18. Övriga kommentarer

- Tyckte mycket av Annas del var allmänbildning och att hon skulle kunna gå djupare. Ha lite mer verkliga källor och inte så mycket "det här är en källa som kommer ifrån... Tjaaa... Jag vet»
- Att tentan är relativt lik från år till år kan väl vara okej, men den måste ju vara så pass tydlig att man förstår vad som efterfrågas. Till viss del var det helt omöjligt att förstå vad vissa frågor syftade till.»
- Det är pinsamt att vi på vad som skall vara Sveriges finaste tekniska universitet har en kurs som är såhär dålig. Jag har inte träffat en enda person i klassen som inte tycker att den är helt värdelös. Även eleverna från tidigare år ställer sig frågandes inför Annas förmåga att undervisa. Varför, när vi har så många duktiga doktorer och undervisare, måste en så inkapabel person som Anna undervisa? Undervisar hon nästa år igen måste det ju bara vara ett tecken på lathet från er sida ifall ni orkar byta ut henne. Jag försöker inte vara elak, men ärlig tänker jag vara.»
- Dom flesta har redan en uppfattning av dagens miljöproblem. En kurs bör inte bestå av åsikter inom detta just på grund av denna anledning. Det är inte okej bara för att man säger enligt mig, det är min åsikt etc. innan man säger nått som är föreläsarens åsikt. En föreläsning om freoner är så dumt i dagens samhälle då detta ämne är så utdaterat att det är löjligt. Minimera vad miljöproblemen är och ha maximerat fokus på vad man kan göra åt det nästa år. Den enda anledningen jag tycker en sån här kurs är okej är för att vi har både IKOT och termodynamik som har tagit all arbets- och fritid.»
- Jag vet att kursen är ny, men snälla, sammanställ vad ni vill att vi ska lära oss och gör kursmaterial och föreläsningar därefter, gjorde ni detta hade ni istället kunnat lägga till fler mer relevanta delar! Tänker då främst på annas del»
- Jag tycker att Annas delar har varit under all kritik. Tycker hon är en duktig föreläsare, men innehållet är inte bra. Det känns som att åsikter presenteras som fakta, och det känns inte som att hon har koll på grejerna själv. Sedan att hon i vissa klassrum uttryckligen sagt att IPAT-formeln, och i vissa klassrum inte sagt det under examinationen tycker jag inte känns helt okej. »
- Miljöfrågor är viktigt så denna kurs måste utvecklas. Koppla mer till utbildningen. Mer fakta typ vad som händer vid utsläpp, vad material gör mot naturen etc inte så mycket personliga tankar och sånt. »
- Anna behandlar klassen som en mellanstadieklass. Det håller inte enligt mig. Jag är här för att jag vill lära mig och jag förväntar mig universitetsklass på de som håller i kurserna. Föreläsningarna var bra men Annas dåliga planering i övrigt är inte speciellt bra.»
- Nöjd med kursen i sin helthet, dock kunde kompendiet minskats ner pga att det finns mycket överflödig information, upplevde jag.»
- Att något måste göras känns som en självklarhet, det vet alla inblandade. Ett förslag som kom upp när vi i grupp satt och diskuterade exakt hur dålig den här kursen tyvärr är var dess examination. Det är ett ämne som kräver sin beskärda del av tänkande och diskussion. Vore det då inte bättre att examinera kursen med en dugga för att svara på de mest elementära frågorna och få sitt godkänt samt en större inlämning på 4-5 sidor där man diskuterar ämnet i fråga och kan visa sina kunskaper för de högre betygen. Att, som idag, sitta på tentatid och reflektera hur man miljövänligt kan koka vatten är inte optimalt, varken för studenter eller lärare. Jag riktar även stark kritik till Anna, detta bygger jag på att hennes föreläsningar inte är i närheten av de andra vi får på den här skolan. Vi är en framstående skola och att då skolan skall bidra med mediokra föreläsare känns som ett tecken på låg utbildningskvalité. Något vi aktivt strävar emot. Powerpointbilderna är stökiga och inte alls givande. Under föreläsningens gång är det väldigt mycket subjektiva åsikter där vi förväntar oss en objektiv för att själva kunna dra slutsatser och gå den vägen vi vill. Visst finns där potential hon är kunnig, men hon behöver hjälp med sin del av kursen. Hennes del på tentamen är inte bra. Den är nästintill bedrövlig. Antal är som han är, pratar på och räknar med att vi tar in oss av papegojkunskapen. Lär er så mycket konstiga saker som möjligt, kladda ner dem på tentamen, få poäng, glöm bort dem. Mer vikt anser jag behöver läggas på LCA vilket är ett bra sätt att få teknologen miljömedveten i sitt utvecklande av produkter. Mindre vikt bör läggas på gymnasiefaktan att koldioxid är dåligt för vår jord, det vet vi redan. Jag hoppas innerligt att Anna och Antal tar sig en rejäl tankeställare hur de ska lägga upp kursen till nästa år, den går att göra bra. Tredje gången gillt! »
- Det framgick inte vilka uppgifter (och därmed vilka poäng) som var från Antal eller Anna på tentan.»
- Tycker att Annas del på tentamen var oerhört rörig och svårförståelig! Förutom detta fanns det inte fullständiga meningsbyggnader heller. Jag personligen blev jätteförvirrad och allmänt stressad just på grund av detta. Hon måste bena ut VAD det är hon vill att man ska svara på, så att man faktiskt har en chans att svara rätt på de ställda frågorna! Detta måste ni förbättra till nästa gång då kursen går. Att ha en struktur på sitt arbete är alltid ett stort plus.»
- Tentamen skulle kunna ersättas med ett arbete (Annas del) och en dugga (Antals del). Diskussionfrågorna –, på tentamen –, tog väldigt lång tid. Fick tidsbrist. Hade kunnat testas bättre med ett arbete/rapport.»
- vad vill man få ut med denna kurs?? Förbättra allt så att studenternas tid ej slösas.»
- I helhet en bra och lärorik kurs. »
- Håll i er. Jag skulle allmänt gärna se att vi hade fler kvinnliga föreläsare. Därför blev jag positivt förvånad när Anna äntrade scenen. Vad som hände sedan var skräck. Hon är utan tvekan den sämsta föreläsare vi har haft. Det är ingen struktur på hennes föreläsningar och hon spårar ofta ur och pratar om helt irrelevanta saker. Sedan använder hon i princip bara PPT vilket gör det oerhört svårt att hänga med och anteckna under hennes föreläsningar. Det går snabbt fast man ändå inte kommer någonstans? Hon är även väldigt subjektiv i sitt undervisande. Och det är inte på ett lite personligt och familjärt sätt. Nej, det känns som en politisk hjärntvättning. Jag anser att undervisning skall vara objektiv och att man sedan utifrån sin tillskansade kunskap skall få bilda sina egna åsikter. Någon som t.ex. Antal tog upp ett flertal gånger i början av kursen. Anna har inga sådan betänkligheter. Allt har bara en sida och det är hennes. Visst skulle jag vilja säga att det "bara" är att åtgärda det ovanstående så kommer allt bli frid och fröjd, men det säger jag inte. För jag tror inte de kommer hända. Vad jag har hört så var det mycket klagomål förra året på Anna och det har uppenbarligen inte blivit någon förbättring till detta år. Sist men inte minst så var utförandet av tentan otroligt undermåttligt. Det var så mycket stavfel och gramatikfel att vissa frågar knappt kunde uppfattas som frågor. Då Chalmers ändå måste ses som en av Sveriges bästa skolor så är det en skam att dess lärare inte kan bruka det Svenska språket. En tenta skall vara ordentlig skriven. Om man inte kan skriva själv så kan man väl åtminstone be någon som kan att korrekturläsa det man skrivit innan man lämnar ut det till studenterna? Det var likadant på förra årets tenta, så att det bara är någon som hänt i all hast kan uteslutas. Snälla utsätt inte nästa års studenter för samma sak. Det måste finnas någon annan som har en större fallenhet för undervisning. Ta inte detta personligt, men alla är inte lämpade att lära ut. MVH»
- Tråkigt att denna kurs har avskräck mig samt studiekollegor från miljötänk, återigen inte en skuld som bör läggas på Antals axlar.»
- Jag uppskattar Antals föreläsningar för att han är alltid tydlig med vad som handlar lektionen ,) det är alltid givande inte bara i skolan han få Bästa betyg från mig. Anna var också bra och hade intressanta diskutioner och gvar givande! Jag vill tacka Anna och Antal för att hjälpt mig och gav mig möjligheten för att göra tentan eftersom jag hade svårigheter med datum pågrund av tävling och träning med landslaget. Som var väldigt viktig för min del att delta i . Jag önskar Chalmers och andra examiatur att tar besväret och hjälper med att stöder oss studenter som satsar i elitnivå i vår sport vid studierna . Vi Studenterna har flera och bra sidor än att klaga på och uppskattar ,)<3 »
- Jag tror att mycket av den negativa kritiken till den här kursen bottnar i att tycker att det är löjligt att bry sig om miljön. Många andra känner sig kränkta därför att de känner sig som miljöhjältar pga att dom ex pantar burkar och inte vill höra att det inte är tillräckligt. Personligen tycker jag att det var en bra kurs som tog upp miljöfrågan på ett realistiskt och vetenskapligt sätt.»
- Det bör finnas svar på alla tenta frågor även om svaren kan vara väldigt olika bör det finnas exempel på svar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.2

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.2
Beräknat jämförelseindex: 0.3


Kursutvärderingssystem från