ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiteknik och miljö, KVM033, Lp4 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-16 - 2011-09-04
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»4 11%
Cirka 20 timmar»14 38%
Cirka 25 timmar»6 16%
Cirka 30 timmar»9 25%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»2 5%
75%»14 38%
100%»17 47%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 44%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 19%

Genomsnitt: 2.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»18 78%
Nej, målen är för högt ställda»4 17%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 28%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»6 24%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»21 58%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.83

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 22%
Ganska stor»18 51%
Mycket stor»8 22%

Genomsnitt: 2.94

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»14 38%

Genomsnitt: 3.38


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»14 38%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.55

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»21 58%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 47%
Hög»16 44%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.61

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 27%
Hög»14 38%
För hög»12 33%

Genomsnitt: 4.05


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»18 50%
Gott»11 30%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.52

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningen om kärnkraft»
- Kompendium och tips till lösning. Tumme upP!»
- Projektuppgifterna. Man lär sig mer än vad man tror genom dem»
- Att inte alla projektuppgifter är obligatoriska.»
- Inlämningsuppgifterna, besöket till Väro.»
- Schemalagd tid för att göra inlämningsuppgifterna. Plus i kanter för övningsledarna.»
- Hela upplägget med övningslektionerna. Väldigt bra att först ha genomgång av ett typtal och sedan få räkna själv. Det har varit skönt att få gjort uppgifterna under lektionstid i och med att man har så mycket annat plugg som behöver göras efter skoltid.»
- Att hälften av alla projektarbeten är frivilliga. »
- Relevanta inlämningsuppgifter»
- Övningsledarna och upplägget med projektuppgifterna och möjligheten att avklara dessa på schemalagd tid! Det var bra att endast 4 st var obligatoriska. Det var bra att man fick schemalagd tid med möjlighet till frågor även för de uppgifter som inte var obligatoriska.»
- labbarna.»
- Bra övningsledare! Intressant föreläsning om Sveriges energianvändning och föreläsningen om kärnkraft»
- Jag tycker faktiskt att inlämningsuppgifterna har varit givande, men fyra räcker gott. Övningskompendiet är bra! Föreläsingarna har i regel varit mkt bra!»
- Att bara fyra av åtta projketuppgifter är obligatoriska»
- Inlämningsuppgifterna»
- Alla inlämningsuppgifter, att man kan göra dessa på lektionstid och att man får hjälp. har man gjort dessa och förstått dem så har man bra kolla på alla andra uppgifter»
- övningar, »
- Kul med en mix av föreläsare»
- Flera intressanta föreläsningar som behandlade olika områden och gav bra insikt i hur saker och ting fungerar. T.ex. energiläget och askhantering.»
- Upplägget med föreläsningarna var bra»
- Undervisnings sättet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lösningsförslag skulle uppskattas. »
- Lösningsförslag till uppgifterna skulle uppskattas!»
- Ändra så att de frivilliga projektuppgifterna kan ge bonuspoäng till tentan.»
- Fixa dubbelbänkar till tentamen, lite svår att få plats på en enkelbänk på en tentamen som man får ha med sig näst intill allt på. Tydliga direktiv om vad man får ha med på tentan, t.ex jag frågade på tentan om man fick ha föreläsningsanteckningar på tenta, svaret blev "Ja, men ej några lösta exempel". Säg en föreläsning som inte innehåller lösta exempel, så alltså bestäm er antingen får man ha anteckningar med exempel eller inga anteckningar alls. Sen angående tentamen, teoriuppgifterna kan gå och lägga sig, sådana fruktansvärt specifika frågor. Om man kollade gamla tentor så kunde man med lite tur hitta svaret på en föreläsningsslide av ca totalt 400 slides. Vem lär sig sådant? De kan nästan lika gärna fråga "Om jag ritar en katt hur fin blir den då?" större chans att man kan den frågan.»
- Tycker att det var lite otydligt med vad man fick ha med för hjälpmaterial på tentan. Sen är teorifrågorna på tentan extremt specifika, vad som efterfrågas kan finnas på en ppt slide av de flera hundra som har funnits till föreläsningarna. tycker man kan fråga om något mer övergripande istället för sådana extrema detaljfrågor, det känns mer relevant.»
- Facit till teoridel på alla gamla tentor skulle uppskattas.»
- Det var stressigt att hinna med tentan på fyra timmar. Fem timmar hade gjort så att man hann fundera lite på talen, nu kändes det som om man bara var tvungen att räkna eftersom det inte fanns tid. »
- Räkneuppgifter på alla delmomenten i kursen, speciellt Energimaskiner(kompressorer,pumpar), dom fanns det bra underlag att räkna på, vilket inte gjordes, och ledde till att man inte lärde sig det bra alls. Mer kommentarrutor i kursutvärderingen…,»
- Kursen är väldigt spretig då den sträcker sig över väldigt många områden. Kan vara lite svårt att få grepp om den och mycket teori att läsa in inför tentan. »
- Det är bra att ha power-pointsen i pappersform under föreläsningarna, det har nästan alltid funnits att skriva ut innan, men inte alltid. Jag skulle vilja se att det alltid fanns.»
- Man skulle kunna ha det icke-obligatoriska uppgifterna som uppgifter som kan ge bonuspäng.»
- Tentan, Trots att tort engegeman lagts på både räknande och teori, visade det sig inte tillräckligt att gått igenom kursmaterialet. Mitt fokus borde snarare legat på att råpluggat gamla tentor?!?»
- Facit till teoriuppgifterna,så att det i alla fall finns ganska noggranna hänvisningar till textavsnitt i kursmaterial»
- mindre inlämningsuppgifter, »
- När jag frågade på en övning om hjälp med övningsuppgifterna fick jag som svar att övningsledaren inte kunde något om det området. Jag har vid flera tillfällen gått ner till Stefans kontor och fått hjälp av honom, mycket hjälpsam. Bortsett från Stefan har möjligheterna om hjälp varit mycket dåliga. Vad är poängen med övningar om man inte kan få hjälp? »
- Mer fokus på hållbar utveckling!!»
- Tydligare och mer strukturerade föreläsningar som ger klarare fakta och mindre onödig bakrund. »

16. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!!»
- Kf-studenter har det banne mig inte lätt denna läsperiod...»
- Stefan och Valeria har varit mycket bra»
- Bra övningsledare! Extremt tung period för Kf, trots att obligatoriska inlämningar etc har halverats från föregående år. »
- Att ha tentan så tidigt under tentaveckan är inte så bra om man har så hög arbetsbelastning under perioden, och så var den för nära den enda andra tentan vi hade. »
- Ganska tung period för kf enligt mig. Minst en deadline per vecka och förberedande till labbarna. Behåll relevanta inlämningsuppgifter då man inte hinner räkna på egen hand speciellt mycket.»
- För mycket teori som inte omsattes i räknande. För lite nytt material, för mycket var gammal skåpmat från termodynamiken och transporten. I cykeluppgifterna lärde man sig inget nytt, det enda man gjorde var att lägga på mer saker i systemen och introducera ett par nya verkningsgrader. Med värmeväxlare var det heller inte så mycket nytt man lärde sig, man bara räknade med andra ekvationer och korrelationer. (Fast det kanske är såhär kemiteknikkurser är?)»
- Fokus i kursen bör ligga på att klargöra resonemang. Om man lyckas förankra detta bör diverse uträkningar fungera bra, men nu verkar fokus snarare ligga på att lära sig saker utantill, förståelsen för det man gör verkar snarare vara sekundär»
- GKT-projektet tog väldigt mycket tid. Gjorde att man inte hann studera denna kurs så mycket som man velat. Lite synd att den föreläsning om turbokompressorer skulle ge så många poäng på tentan då detta endast var just en föreläsning och inga beräkningar eller dylikt alls på detta. Annars mycket trevlig kurs»
- Målen är diffusa. T ex "# genomföra beräkningar för planering och utvärdering av kraftvärmeanläggningar baserade på ångkraft eller gasturbinkraft " Kan innebära i stort sett vilka beräkningar som helst. Laborationerna och laborationshandledarna var bra. Uppskattade även föreläsningen om kärnkraft mycket.»
- Jag fick inget jätte bra intryck av kursen, som kändes för bred och som aldrig riktigt gick in på djupet. Även om föreläsarna är mycket kompetenta så önskar jag att de fått fram sin expertis bättre, och detta kan de bara göra genom att bli mer strukturerade och fokusera mer på kärnan, samt att se till att vara väl förberedda. Dessutom tycker jag att för många moment ingår, vilket gör att man inte orkar eller motiveras till att lära sig allt, bättre att kunna mer om lite en lite om mycket!»


Kursutvärderingssystem från