ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design och kommunikation fk, LMU615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»1 10%
Minst 35 timmar»3 30%

Genomsnitt: 3.3

- Ca 10h per vecka i början av kursen, dygnet runt i slutet av kursen...» (Minst 35 timmar)
- För omfattande vilket ledde till sämre kvalité» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 45%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 18%

Genomsnitt: 2.27

- Det står en massa irrelevant info i kurs-PM:et. Tänker på beskrivningarna av målgrupperna för de olika bilarna. Kändes inte som att de hörde hemma där...» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 50%
Nej, målen är för högt ställda»3 50%

Genomsnitt: 2.5

- För höga krav på skisserna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 62%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.62


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- hjälpen kom försent. genom gångar hur ex man skissar bilar kom efter någon vecka efter det att man kämpat x-antal timmar med sina skisser. detta gjorde att man inte hade tid eller lust att börja om från början. » (Mycket liten)
- Calle gav tydliga instruktioner på vad som gällde med rapporten. Torbjörn förvirrade oss med vad som skulle göras och inte göras. Det som stod på Pm:et stämde dessutom inte med vad som förväntades av oss. Kanske en uppdatering?» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 90%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 3.1

- Ibland var det svårt att komma in på filinlämningssidan. Fixa gärna det!» (Ganska bra)
- Gruppindelning via hemsidan, anmälning till handledning osv funkade jättebra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»2 18%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Anmälningen till handledningstillfällen för skriftligt arbete funkade bra. Dock var det svårt att få en tid sista gången. Mycket svårt att hinna få hjälp med skisser under lektionstid. Otillräckligt med frågetid helt enkelt...» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»5 45%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»4 36%
För hög»5 45%

Genomsnitt: 4.27

- Det var väldigt tungt framåt slutet helt enkelt. Det var lite synd eftersom projektet var väldigt roligt och jag gärna hade velat lägga ner mer tid på det om jag hunnit.» (Hög)
- Om man tar bort vissa delmoment (t.ex. reklamaffischen) från kursen från året innan för att arbetsbelastningen varit för hög, ska man inte lägga till flera andra istället (skiss- och photoshopuppgifter)!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»7 63%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 4


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 54%
Godkänt»3 27%
Gott»2 18%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Känns inte som man lärde sig mycket av vikt, förutom rapportskrivningen som är bra att öva på. Dock ingen bra beskrivning om VAD rapporten skulle handla om, många hade olika uppfattningar i flera veckor efter genomgången.» (Dåligt)
- Väldigt roligt projekt med mycket frihet att vara kreativ, men svårt och stressigt.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Calle framför allt. Mycket bra handledning genom hela kursen.»
- Engelska biten av kursen var bra. Redovisningssättet var mycket bra (rapport + muntlig i mindre grupper)»
- engelska delen var bra:instruktioner om hur man ska skriva och lärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Klarare besked om vad projektet går ut på, vad man ska göra.»
- Jag hade verkligen behövt något kursmaterial när det gäller skissteknik. Med konkreta instruktioner! Blev tvungen att sitta och googla på hur man skissar bilar. Kan inte Torbjörn mecka ihop ett häfte med tydliga steg-för-steg anvisningar? Det hade vart jättebra.»
- Se över skissmomenten! Mer tid för själva biluppgiften istället. Sätt också gärna igång biluppgiften tidigare, så att man har tillgång till verkstaden när man ska bygga den (med tanke på verstadens storlek, ordningregler, att man inte får vara där efter kontorstid, etc.).»
- Bättre information om bilprojektet tidigt. Tydligare med uppgiftens innehåll.»
- Tyvärr kom samma mönster igen i denna kursen, som tidigare designkurser. Vid sidan av huvudprojektet har det kommit många små delmoment, som i mina ögon varit onödiga, och tagit kraft och tid från huvuduppgiften i kursen. Detta har gjort att man hafsat ihop något för att kunna lämna in det i tid utan engagemang och motivation bakom. Det medför i sin tur att extrauppgifterna inte gett någonting utan varit ett bromsande moment. Så ett förslag är att man tar bort alla dessa extramoment och låter läraren hjälpa eleverna ännu mer med projektet under arbetsgången eller så låter man projektet löpa över två perioder för att minska arbetsbelastningen vilket jag tror ökar motivationen och engagemanget.»
- Pedagogiken»
- Visa tidigt vilka uppgifter som ska göras så man kan planera hur man ska lägga upp läsperioden. Syftar bara till de uppgifter som handlar om skisser och dylikt.»
- Föreläsare i design-delen. Ta bort/flytta photoshop-delen ur kursen. Den är för omfattande för att rymmas i kursen. »
- klarare instruktioner om hur arbetet ska gå till och vilka moment som ska genomföras och i vilken ordning. Förklarande av olika moment bör göras innan vi ska genomföra dem »

16. Övriga kommentarer

- Torbjörn är väldigt otydlig och har svårt att nå fram till klassen om vad som gäller.»
- Köp gärna in några japansågar och slipmaskiner till verkstan. Den japansågs-liknande sågen som finns är det ju bara en av, det räcker inte. Några slipmaskiner skulle också hjälpa jättemycket.»
- MYCKET bättre struktur önskas i designämnena! Detta ska läsa, detta ska göras, detta ska ni kunna i denna kursen. Hittills har designkurserna varit genomgående ostrukturerade. Jämför man med de "hårda" ämnena så är designen hästlängder efter. Klara och tydliga besked vilka uppgifter som ska lämnas in, vad som förväntas och när de ska in. Man ska inte gång på gång få höra av klasskompisarna vad det är som ska göras. Alltså bättre och tydligare information från läraren!»
- Kursen kanske borde kanske läggas över två läsperioder efter som den idag är så omfattande eller kortas ner avseende inlämnningsuppgifter. Kvaliteten på inlärningen blev dålig och ingen tid till reflektion över vad som gjordes blev möjlig. »
- för höga krav på hur duktig man ska vara att på att teckna. det finns ju trots allt inget intagningsprov för att komma in på utbildningen, så kraven kan ju inte ligga på "proffs" nivå. man har inte samma förkunskaper vilket innebär att alla kan inte få fram lika bra resultat. kändes som om inga skisser var tillräkligt godkända. skulle vara bra med mer positiv kritik. »


Kursutvärderingssystem från