ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktionslogistik HT09, LMU305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-24
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»1 20%
Cirka 20 timmar»2 40%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 20%
Minst 35 timmar»1 20%

Genomsnitt: 2.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 40%
100%»3 60%

Genomsnitt: 4.6

- Borta pga sjukdom.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 60%

Genomsnitt: 3.6

- Bra att peter går igenom målen vid föreläsningens start!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 20%
Ja, målen verkar rimliga»4 80%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.8

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»4 80%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Tentamen innehöll begrepp och ytterligheter som ej varit signifikanta för kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3.4

- Man hänger med bra och förstår lätt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»3 60%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 3

- Bra räkneuppgifter och roliga övningar (obligatoriska lekar)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»1 20%
Låg»0 0%
Lagom»2 40%
Hög»2 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Kursen innehöll ett relativt stort projekt som var tidskrävande.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»0 0%
Hög»3 60%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.8

- läste 3 kurser samtidigt» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 60%
Mycket gott»2 40%

Genomsnitt: 4.4

- Rolig, användbar! Kommer att rekommendera den!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- "Lekarna" »
- Peter som lärare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

16. Övriga kommentarer

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från