ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Värme- och ventilationsteknisk projektering, LBT340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-20
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»7 58%
Mycket gott»5 41%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är bra att vi får träffa konsulterna och få hjälp av dem. Kan tycka att det blir lite rörigt utan delinlämningar.» (Gott)
- Väldigt givande kurs, avslappnad stämning och trevlig undervisningsform - trots att jag personligen inte gillar grupparbeten.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.41


Lärandemål

- Förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift
- Beräkna dimensionerande värme- och kyleffektbehov samt erforderliga ventilationsluftflöden vid givna krav på inomhusklimatet
- Redogöra för hur olika typer av värme- och ventilationssystem är uppbyggda
- Genomföra vissa av de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av värme- och ventilationssystem
- Redogöra för hur man bygger upp system för att hindra rök- och brandgasspridning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»1 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.16

- Lite mer konkreta mål vore önskvärt. Aningen svårt att få reda på delmål tex.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- tyckte kanske att den skulle varit svårare, men det är samtidigt svårt att motevera till att göra en svårare tenta då det knappt är några föreläsningar» (I viss utsträckning)
- Lite "taskig" tenta, inte beroende på svårighetsgrad, men med tanke på att en del information endast nämnts på improviserade föreläsningar. Självklart ska man vara närvarande hela tiden, men det är ibland svårt att veta vilken information man ska memorera.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker att tentan var mycket representativ för hur kursen har varit.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»5 41%

Genomsnitt: 3.33

- För få föreläsningar. » (Ganska liten)
- Lite mer struktur på föreläsningarna vore önskvärt.» (Ganska stor)
- bra om man räknar med feedback under projekt» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»7 58%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.16

- Boken är bra.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»6 50%
Mycket bra»4 33%

Genomsnitt: 3.16

- Väldigt sparsamt med information information. Kunde utnyttjas bättre.» (Ganska dåligt)
- Lite utdelat material och ritningarna som delades ut var helt fel.» (Ganska dåligt)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»9 75%
Hög»2 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»12 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Extremt bra med konsulterna, enda minuset är att de ibland var få. Men då det hände fanns goda skäl.» (Mycket bra)
- Väldigt bra med konsulterna » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»2 16%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 58%
Hög»3 25%
För hög»2 16%

Genomsnitt: 3.58

- Om totala menas inklusive andra kurser. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Slutredovisningen var avslappnad och ändå väldigt givande. »
- Projektuppgiften och hjälpen av konsulterna »
- Att konsulterna hjälper till, det var väldigt bra att få veta hur de är på riktigt och hur de tänker»
- allt»
- bevara Anders och konsulter»
- Upplägget med mycket grupparbete med konsulternas hjälp.»
- Konstruktions uppgiften»
- Mycket handledningstid»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerade/planerade föreläsningar. Etapp-inlämningar, och att delmålen checkas av på konstruktionsuppgiften. Mer information om hur man bäst pluggar inför tentan - ja, hade man hängt med under uppgiften, så är det inga problem, men det var fortfarande svårt att plugga på något. Instuderingsuppgifter vore bra. Fixa en bättre ritning till konstruktionsuppgiften, den var dålig!»
- Redovisning bör ske i etapper för att få sätta kniven på strupen från början.»
- Ritningarna och att man ska redovisa varje delmål för sig så att man vet att man gjort rätt osv»
- Någon exempelsamling eller liknade med räkneuppgifter inför tentan »
- tidigare redovisning av projektet, kanske delredovisningar.»
- är tveksam på det faktum att vi har tenta på kursen när det knapt är några föreläsningar, är svårt att veta vad som kommer»
- Några fler föreläsningar om ventilation, tex kanaldragning och hur man väljer don.»
- Lite mer struktur och teori bakom innan projekteringen sätter igång. »
- Några fler avstämningar/konsultationer under arbetes gång med konstuktionsuppgiften.»
- Mer genomgångar, t.ex. avstämning efter vissa moment för att se om man ligger i fas.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- mycket bra stämning och bra och trevliga lärare och konsulter...»
- I övrigt mycket bra kurs med verklighetsförankring.»
- Mycket bra kurs. Bra upplägg med aktivt lärande.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.41
Beräknat jämförelseindex: 0.85

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från