ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering fk V11, LMU605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.71

- Inte så mycket under de första läsveckorna, men betydligt mer veckorna innan inlämning.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 85%

Genomsnitt: 3.71

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»9 64%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.78

- Rapporten vi skulle skriva om headsetet kändes lite överflödig. Annars var uppgifterna väldigt bra och välformulerade.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att vi lärde oss för få metoder att hantera ytmöten. Det finns många verktyg vi inte ens berörde som skulle underlättat tex biluppgiften.» (I viss utsträckning)
- Tycker att headsetet och bilen ligger på samma svårighetsgrad. Spenderade mer tid på headsetet än bilen iaf.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.35

- Olle är inte uppdaterad och borde se över de metoder som lärs ut. Det "fuskas" inte i industrin.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.71

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 3.57

- Lite krångel med filinlämningar.» (Ganska bra)
- Lite oklart vad som skulle lämnas in på respektive uppgift. Kändes som det fanns en osäkerthet hos de flesta på den fronten» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Svårt att få tag på lärare utanför undervisningstid.» (Ganska dåliga)
- På lektionstid har det fungerat bra. Men det är svårt att få tag på Olle övrig tid, vilket är synd om man har problem med programmet.» (Ganska bra)
- Var ganska lång kö tid hjälp oftast.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 4

- Alla hjälper alla, funkar mkt bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»12 85%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»8 57%
Hög»4 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 14%
Gott»8 57%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Helheten är bra, men klara direktiv i alla moment borde finnas och examinatorn borde uppdatera sig med den senaste versionen av programvaran.» (Godkänt)
- Kul kurs, bra och mycket kul med de två "friare" sista övningarna. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra genomgångar»
- De frivilliga övningarna för att få högre betyg som bilen och headsetet. »
- Kokboks-material är inte alltid kul, men är ett måste i början för att man ska kunna lära sig att använda programmet själv. Bra med tydliga mål och vad som ska avklaras för respektive betyg.»
- Gästföreläsare från företag var bra!»
- Undervisningsformen med delvis genomgång och mycket eget arbete är bra. Bra också att inte varje steg står i övningarna och de två sista övningarnas friare upplägg var kul och väldigt lärorikt»
- Uppgifterna var bra och ger bra övning av verktygen. Både Olle och Håkan är pedagogiska och sköter undervisningen bra.»
- Upplägget med föreläsningar, där övningar visas, som varvas med tid att sitta vid datorn och jobba.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare beskrivning av uppgifter»
- Att det inte skall ingå ett PM i headsetuppgiften.»
- Dubbelbokning av datasalen i designstudion.»
- Kanske specificera vad som skall lämnas in för varje uppgift och också uppdatera beskrivningarna eftersom jag upplevde att de stundtals hade fel information. Det är svårt i ett program man inte kan helt att veta hur man ska göra om beskrivningen inte visar sig fungera.»
- Jag tycker att fler verktyg borde introduceras och man borde få lära sig att lösa mer komplexa möten, annars blir bilen svår att få till på ett bra sätt.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker det är lite svårt med renderingsbiten, svårt att veta var man ska lägga ribban. Antingen borde det kanske vara uttalat obetygsatt eller ha med i kursen mer om rendering! Jag skulle föredra det sistnämnda. Svårt också när renderingsfunktionen krånglar och man inte vet vad som är fel, eller när det ser ut på ett vis i programmet men på ett helt annat sätt i den färdiga, ordentliga renderingen..»


Kursutvärderingssystem från