ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjötransporter av kondenserade gaser, SJO125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»5 45%
Cirka 25 timmar»4 36%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9

- eftersom denna kurs är 100% närvaro kan det bli ganska mkt schema krockar då examensarbetet som pågår samtidigt kräver mycket tid och speciella åtaganden. skulle vara bättre att om kurserna inte går samtidigt.» (100%)
- Allt obligatoriskt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 2.45

- Tidigare upplagd tenta på pingpong.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»3 30%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.2

- det som vi har fått lära oss under lektionerna speglar inte alls innehållet i tentan. jag tycker att de frågor som ställs i en tenta borde ha tagits upp under de obligatoriska lektionerna, även om man får ha boken med sig är tentan inte tillfälle att sätta sig in i nya frågor eller beräkningsexempel som ej har förklarats av lektorn. de frågor med räkneexempel som var med på tentan var de "mer komplicerade" och det gavs inte tillfälle att visa att man förstått grunderna. » (Nej, inte alls)
- Tentan kändes som att den inte hade något med lektionerna att göra, att ta upp nya grejer på en tenta. Tentan avspeglade inte lektionerna. Varför ha obligatoriska lektioner när dom endå inte avspeglar tentamen?» (Nej, inte alls)
- Tentamen återspeglade kursen väl. Den innehåll dock väldigt tidskrävande uppgifter som tog fyra timmar att utföra. Det fanns därför ingen tid att kolla igenom de svar man givit.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.36

- när alla lektioner är obligatoriska tycker jag att man borde ha fått en bättre bild av hur transport av kondenserade gaser går till. sammankoppling till verkligheten saknas. » (Ganska liten)
- Kommentarer "det har jag dålig koll på" om den andre lärarens föreläsningarhar följt oss genom kursen. Om inte annat, speglas det på tentamen där diagram hade fallit bort utan att den andra läraren märkte det. När inte lärarna har en gemensam bild av vad som är viktigt och vilken kunskap dom vill förmedla underlättar det inte direkt för studenterna. » (Ganska liten)
- Inga problem att fråga Thomas.» (Mycket stor)
- simulatorn» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Kommentaren läs hela boken så klarar ni tentan borde kompletteras med instuderings frågor. Trots antecknade är det svårt för oss studenter att själva kunna sortera och prioritera inom en så pass omfattande kurslitteratur. Flera Powerpoint presentationer på över 100 slides styck hjälper inte en student nämnvärt när det i stort sett består av hela kurs boken på "in-scannat" utan vidare komentarer. » (Ganska liten)
- Men ja, allt står inte i den så ibland undrar jag vart lektorn får all information» (Ganska stor)
- Kursmaterialet beskriver bra hur en gastanker fungerar. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.18

- Mycket bra, frånsett sen tenta.» (Ganska bra)
- COS portalen är ett mycket bra initiativ. När det väl är ordentligt uppbyggt kommer det att vara en guldgruva för elever. Hoppas att studenter även efter sin utbildning kan få tillgång till denna då den innehåller mycket nyttigt även för en aktiv styrman.» (Mycket bra)
- Väldigt bra att ha COS portalen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 9%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Frågor möts av i vissa fall av nedlåtande svar, i andra fall av ut-svävanden inom helt andra ämnen. Kan i vissa fall vara roliga anekdoter i anknytning till ämnet i andra fall helt orelevanta. Känns som "lektorns" dagsform bestämmer mer vad som nämns under lektioner/laborationer än kursplanen, på gott och ont. Teori lektioner om kyl-anläggningar har varit lärorika och förklarande, men med ett högt tempo. Där det har varit svårt att hinna med samt göra vidare reflektioner om processerna. Istället för lägre tempo och utnyttjade av avsatt lektionstid har vi fått sluta tidigare. » (Ganska dåliga)
- lektorn kan vara nedlåtande när han svarar på frågor. pdf:er som finns på pingpong kunde vara bättre mer förklarande och inte bara samma text som finns i böckerna. » (Ganska bra)
- Tyvärr får man känslan av att lektorn är nedlåtande så det är inte alltid man orkar bli idiotförklarad så då struntar man i att fråga. Cecilia har där emot alltid visat en ödmjuk sida mot enklare eller självklara frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- samarbetet med andra kandidater i simulatorn har fungerat mycket bra » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 72%
Hög»2 18%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.36

- Tyvärr gick slutfasen av examensarbetet samtidigt som denna kurs, detta gjorde att man inte hade tid att ägna den tid man egentligen ville på kursen.» (Lagom)
- tillsammans med exjobb blev en helt obligatorisk kurs lite mycket, vi hade också upp körning i bryggtjänst från förra läsperioden. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»5 45%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.18

- se ovan» (För hög)
- Obligatoriska moment, och mycket hemmaplugg funkar inte med examensarbete..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 18%
Godkänt»5 45%
Gott»2 18%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.36

- Tycker att det var väldigt mycket om termodynamik, och väldigt lite om lastberäkningar och beräkningar allmänt gällande last.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- att alla som vill gå kursen ska få göra det, inte bara dem med högst betyg.»
- Simulatorkörningana..»
- Simuleringarna med modifikationer, teori och praktiska räkne-exempel. »
- Simulatorövningarna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- länken mellan simulatorkörningarna och räkneuppgifterna var diffus. skulle kunna blanda lektionerna så de hjälper varann.»
- Bättre organiserade simulator lastningar/lossningar. Räkneföreläsningarna upplevdes oförberedda och opedagogiska.»
- jag tycker inte att tentan speglade det vi fått lära oss, så tentamen bör utformas på annat sätt.»
- Mera information när man kör simulator. De som undervisar borde samköras mer! Det känns som att tentan var ett lotteri av frågor och så kom massa som vi inte har diskuterat innan.»
- Bättre Powerpoints, har man kopierat kurs materialet till powerpoints utan att kommentera materialet har man nog missat poängen med den läromedelsformen. Mer tid på lastberäkningar. Mer instuderings uppgifter inom den allmänna delen, (fullt tillräckligt på fysikaliska egenskaper, kyl processer och entalpi mm) Bättre koll på vad den andra läraren prioriterar och vice versa. »
- Det vore bra att ibland ha en introduktion till varje simulatorpass så att eleverna är helt på det klara av vad som är tänkt som mål med varje pass.»

16. Övriga kommentarer

- Det hjälper inte att man får ta med sig undervisningsboken och trotts att man har läst den betyder inte det att man kan göra tentan hur svår som helst. Det var för mycket räkneuppgifter, så trotts att jag inte hade handsvett eller vad toanödig han jag inte med tentan under fyra timmar!»
- Märkligt att tentamen fokuserar flera frågor på två frågeställningar, om MARVS och Ammoniak när dessa i jämförelse har fått väldigt lite tid under föreläsningarna. Ska inte en tentamen spegla den sammanlagda kunskapen som förväntats av studenten under hela kursen och inte en väldigt begränsad del? Datum för omtentamen är placerad i April när alla sjökaptens studenter är ute på obligatorisk praktik, vore önskvärt att placera en i tentamens perioden i Mars.»


Kursutvärderingssystem från