ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknikhistoria, CTE031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-04-05
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Patrik Ekheimer»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Cirka 5 timmar»6 9%
Cirka 10 timmar»23 37%
Cirka 15 timmar»23 37%
Cirka 20 timmar»5 8%
Minst 25 timmar»5 8%

Genomsnitt: 2.67

- Läsaigenom, göra anteckningar, skriva, kontrollläsa» (Cirka 10 timmar)
- 10 timmar är ett ganska exakt medeltal, varje vecka har jag lagt mellan 8 och 12 timmar, inklusive undervisning.» (Cirka 10 timmar)
- En heldag, ca 8h inkl inläsning.» (Cirka 10 timmar)
- Bra artiklar. Kanske diskussionstillfällen som är schemalagda? Det var intressant att läsa och plugga själv men jag hade lärt mig mycket mer av texterna om vi diskuterat dom innan/efter inlämning» (Cirka 15 timmar)
- Ganska mycket eget arbete (veckouppgifterna), ganska lite undervisning.» (Cirka 15 timmar)
- Att läsa all litteratur tar mycket tid, men var oftast intressant...» (Minst 25 timmar)
- Många av uppgifterna krävde mycket tid då man vart tvungen att läsa en hel del litteratur. » (Minst 25 timmar)

2. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

62 svarande

Inga»10 16%
1-2 st»18 29%
3-4 st»6 9%
5-7 st»28 45%

Genomsnitt: 2.83

- Yvärr haft andra kurser som legat hindrande» (Inga)
- De krockade med obligatoriska föreläsningar i en annan kurs.» (Inga)
- Denna kurs sammanföll exakt med en obligatorisk kurs i mitt program.» (Inga)
- Jag gick på första föreläsningen och även om den var bra tyckte jag inte att jag fick ut mer än att läsa artiklarna. Denna typ av ämne passar mig bättre att läsa själv - speciellt om man ändå måste göra det för att skriva hemtentan.» (1-2 st)
- Introföreläsningen.» (1-2 st)
- onsdagar krockade med andra grejer för mig. hade gått på fler annars.» (3-4 st)
- Hade gått på alla om inte utlandsstudier hindrat mig» (3-4 st)
- Jag har varit på alla.» (5-7 st)
- Närvarade på alla.» (5-7 st)
- Alla. Bra förberedelse inför skrivning. Självkritik på att jag borde läst texterna i närmare anslutning» (5-7 st)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

Målet är att teknologerna fördjupar sin förståelse av samspelet mellan å ena sidan teknik och å andra sidan social, politisk och ekonomisk förändring.

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»39 62%

Genomsnitt: 3.04

- Ej last dem. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är ett väldigt övergripande mål som lämnar plats för stort innehåll. Jag tycker inte att målet hade behövt vara med precist.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Kursmålen är tydliga och enkla att följa.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»46 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Lite väl enkelt att få över godkänt på en text? Kanske lite hårdare på svenskan/språket. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Allt kursmaterial kommer till användning och de är enligt anvisningarna i PM.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 4%
Ja, i hög grad»45 90%
Vet ej/har inte examinerats än»3 6%

Genomsnitt: 3.02

- Upplägget med separata hemtentafrågor är bra! Hela kursinnehållet täcks in.» (Ja, i hög grad)
- Ja. Många av examinationsfrågorna bestod i att beskriva och diskutera "samspelet".» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»6 9%
Ganska liten»17 27%
Ganska stor»18 29%
Mycket stor»6 9%
Har ej deltagit»14 22%

Genomsnitt: 3.08

- Jag anser att föreläsningarna påverkade min uppfattning i den grad att förståelsen för texterna minskade. Troligen beror det på att jag inte i förväg läste texterna. Föreläsningarna är förmodligen en hjälp för de som inte orkar sätta sig in i alla texter. » (Mycket liten)
- Den mesta infon kunde hittas i texterna. Dock gav föreläsningar en bra sammanfattning om delar som kunde tas med» (Ganska liten)
- Trots att föreläsningarna ger en bra överblick till hemtentan, så erhålls ändå inga egentliga fördelar gentemot de som inte närvarar. Självstudierna är överlägsen för just hemtentan.» (Ganska liten)
- Kunde tyvärr inte närvara på så många föreläsningar då de krockade med min andra kurs. Dom få jag var på var bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna gav en inblick in i den kommande uppgiften, men den största delen av kunskapen kommer från läsningen.» (Ganska liten)
- Jag deltog vid en föreläsning. Mitt val har ingenting med föreläsningarna eller med föreläsarna att göra!» (Ganska liten)
- Jag hade definitivt klarat kursen utan föreläsningar men många gånger blev uppgifterna lättare att förstå efter att jag hade varit på föreläsningen som hörde till. Vissa gånger kunde det dock kännas som tvärt om. Men föreläsningarna känns i alla fall viktiga om man satsar på högre betyg.» (Ganska stor)
- Jag missade en föreläsning och den frågan var svårast att besvara tack vare det» (Ganska stor)
- Ibland blev det lite mycket uppspaltande av årtal i stället för vettig information. Men i det stora hela var de helt klart till min fördel!» (Ganska stor)
- Det var givadnde och man fick tips innan man skulle skriva tentafrågorna» (Mycket stor)
- De krockade med obligatoriska föreläsningar i en annan kurs.» (Har ej deltagit)
- Jag har däremot använd mig av föreläsningsbilderna som i de flesta fall gett en del ledning. » (Har ej deltagit)

7. Till hur stor hjälp har Sundins bok varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»15 24%
Ganska stor»32 51%
Mycket stor»15 24%

Genomsnitt: 3

- Sundin ger likt föreläsningarna en bra överblick på de aktuella teman som ställs i hemtentan men utgör inte alltid huvudunderlag gentemot kompendiet.» (Ganska liten)
- Det var bra med en bok som satte in allting i ett sammanhang, men jag tyckte inte att boken var så värst bra.» (Ganska liten)
- Har varierat från uppgift till uppgift. Sundin var mer hjälpsam i början av kursen. In mot slutet var det däremot artiklarna som tog över.» (Ganska liten)
- Sundins bok är bra i och med att den är lättläst och omfattande. Fast oftast var uppgifterna mer direkt sammanlänkade med kompendiet vilket gjort att kompendiet vissa gånger kändes viktigare för uppgiften.» (Ganska stor)
- Trevlig bok, men den känns lite som Hermans historia ibland. Sundin skriver ju själv att han glömt av sina källor då texterna i boken ursprungligen skrevs som radiomanus.» (Ganska stor)
- Intressant lättläst läsning som gav en allmän uppfattning av teknikhistorien.» (Ganska stor)
- Fungerade som ett bra komplement till artiklarna genom att sätta in varje ämne i ett större sammanhang och ge en tydligare tidslinje. » (Ganska stor)
- Boken behandlar övergripande den tekniska utvecklingen. Emellertid anser jag att Sundins egna värderingar bitvis lyser igenom. » (Ganska stor)
- En rätt lättläst introduktion, med en del guldkorn.» (Ganska stor)
- Sundins bok har varit väldigt övergripande och lättläslig vilket i en del uppgifter gjort att det varit lättare att förstå det stora hela sammanhanget.» (Ganska stor)
- Sundins bok är vad den ska vara, översiktlig. » (Ganska stor)
- Den bästa av texterna. Dvs den som är lättast att förstå och vad han vill belysa.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kompendiet varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»26 41%
Mycket stor»35 56%

Genomsnitt: 3.54

- De kompletterade Sundins bok bra, gav mer djup där Sundin gav bredd. Samt vissa inblickar i moderna tolkningar och behandlingar av historien.» (Ganska stor)
- Vissa texter var svåra» (Ganska stor)
- men den var tråkig» (Ganska stor)
- Vissa texter kunde avgränsats då delar av vissa texter inte var i relation till frågeställningen.» (Ganska stor)
- Vissa onödiga delar på artiklarna för sista uppgiften.» (Ganska stor)
- Den mesta "djupare" informationen kom härifrån.» (Ganska stor)
- Vissa artiklar bra, andra mindre bra.» (Mycket stor)
- Den är väl nödvändig» (Mycket stor)
- Lite jobbigt att läsa på snedden. Hade varit bra om alla texter varit raka. » (Mycket stor)
- Artiklarna är mer specificerade och spelar betydande roll för hemtentan och går in mer på djupet kring aktuella ämnen och agerar på så vis stommen för kursen.» (Mycket stor)
- Mycket bra med de olika perspektiven. » (Mycket stor)
- De flesta artiklarna var väldigt intressanta.» (Mycket stor)
- Kompendiet uppvisar bredd och olika sätt att se på saker.» (Mycket stor)

9. Vilken eller vilka artiklar uppskattade du mest?

- Inga speciella»
- Norths, Ceruzzi, »
- Många av dem var intressanta, även om de ofta var svårlästa.»
- Alla. Absolut. Sedan är det ju vissa som man "håller med" mer eller mindre men det är just det att man får läsa många olika artiklar och författare som gör att man kan börja fundera lite.»
- artiklarna inför seminariet var roligast att läsa»
- (Chandler, 2000)»
- jag uppskattade de flesta av dem»
- Ceruzzi och Arthurs artiklar är de som jag minns bäst i dagsläget så antar att detta beror på att dessa artiklarna gjorde ett speciellt intryck på mig.»
- Artiklarna som ingick i seminariet (Ceruzzi, Nye).»
- Hughes eftersom dengav ett annat perspektiv på teknikdeterminism. »
- Minns ej någon som utmärkte sig speciellt.»
- »
- Dom svenska :) »
- Den första och Hughes om momentum»
- Favoriserar ingen speciell artikel utan tycker att de flesta artiklarna var relevanta och visade "flera sidor av myntet" på ämnena vilket var bättre än att ha artiklar som återspeglade samma synsätt.»
- Artiklarna om industriella revolutionen.»
- IT-revolutionen och dom där jag direkt såg anspelning på uppgiften. Sista texten med fakta om Internet kändes torftig och lång. Jag gillade den första Ceruzzi texten inför seminariumet »
- På rak arm minns jag särskilt Edgertons "Shock of the Old" som givande då den gav perspektiv på allt snack om innovationer och hi-tech. »
- Texten som behandlade institutioner var intressant!»
- Uppskattar att boken inte är så vetenskapligt framställd som de flesta artiklarna, det är enklare att läsa då.»
- Arthurs och Nyes»
- Kaijser, Hansson och Friedel.»
- Likvärdiga»
- North, Edgerton, Agrell, samt alla sista artiklarna, om IT-revolutionen.»
- De flesta artiklarna var bra, men några av de engelska artiklarna var svåra att förstå pga det fackliga språket.»
- kommer inte ihåg. Många var bra»
- Dillard för att det var riktigt gammal feeling på den och Arthur för den var lite skruvad»
- Ceruzzi Kaijser»

10. Är det någon eller några artiklar som du skulle vilja ta bort till kommande år?

- Den danska var väl sådär. Finns det inga andra artiklar som tar upp det området?»
- Nej, men North (1994) var svår att fatta. North (1991) ger en bra kompletterande bild av institutioner: http://classwebs.spea.indiana.edu/kenricha/classes/v640/v640%20readings/north%201991.pdf»
- Den norska kring ford, god idé att ha en artikel på ett annat nordiskt språk, men den tillförde inte så mycket till de frågor som stälts.»
- nej»
- ... Nej, det har jag inte tänkt på. De kan vara kvar allihop.»
- vissa engelska texter var väldigt krångliga att läsa och svåra att förstå. den danska var däremot lätt och ska vara kvar»
- Den danska av Keld Nielsen, gav inte så mycket till uppgiften och var mest krånglig att förstå. North text tycker jag var väldigt svår. »
- Kommer inte på någon nu.»
- nej»
- Jag tyckte att North artikel om institutioner var ganska svårbegriplig och gav inte särskilt mycket. Jag tyckte verkligen inte om att behöva läsa en artikel på danska, det kändes onödigt svårt faktiskt, den skulle jag vilja ha utbytt.»
- Kranzberg eftersom den inte gav mig speciellt mycket. »
- »
- The mechanisms of evolution (Arthur 2011) Bilens barndom (Nielsen 1990) inte för att artiklarna var så dåliga i sig, utan mest för att de inte var relevanta i den frågeställning som skulle besvaras för respektive hemtentauppgift.»
- De norska artiklarna får gärna ersättas, de var svårförstådda.»
- Enstaka artiklar som North hade ett svårt skrivspråk och försvårade inlärningen på grund av att det var hög tröskel på att ens tolka texten.»
- Arthurs Artikel inför den sista och avslutande inlämningen.»
- Nej. Tillsammans täckte de in kursen på ett mycket bra sätt och gav mycket kunskap i ämnet.»
- Danska om bilen. »
- Nej»
- Danskartikeln, efter freden i Roskilde år 1658 står vi över danskarna, vi har inget behov av deras så kallade kunskap.»
- Visserligen finns det moment i grundskolans svenskaundervisning som innehåller danska och norska, Min åsikt är dock att mina kunskaper inte är tillräckliga för att läsa och förstå en tyngre text. Därför anser jag att texten om bilens utveckling är direkt olämplig på grund av språkbarriären. Utöver texten på danska så anser jag att Nyes text var allt för lång och upprepande.»
- Skulle vara artikeln på danska i så fall.»
- Misa gav inte så mycket för vår fråga...»
- Nej»
- Jag fann det svårt att få in Kranzberg i drivkraftsammanhanget.»
- Det var svårt att förstå alla ord i Nielsens danska artikel och därför fick jag ingen bra överblick över den artikeln. »
- Den Första artikeln för sista uppgiften. Den danska artikeln som va med om bilar. Mycket svår att begripa.»
- Landes - "Varför Europa? Varför just då?" - Den här texten blev jag förvånad över att den var med. Det lät mer som något poetiskt flum än värd information och var inte helt lätt att få ut de viktigaste delarna ur. Nielsen, Keld m fl. - Den danska texten. Att läsa en dansk text var riktigt jobbigt och jag hade svårt att hitta översättning för många ord. Den tog på tok för mycket tid att gå igenom i förhållande till dess relevans till den veckans uppgift. Följande texter tyckte jag hade alldeles för svår engelska: Douglas C. North - "Puzzles in ecomonim history..." Paul E. Ceruzzi - "Moore"s law and technological determinism" Alfred D. Chandler - "The Information Age"»

11. Vad tyckte du om seminariet?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»31 50%
Mycket bra»29 46%
Deltog ej»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- Spännande och så, beroende på hur diskussionen blir, men det kändes som ett moment som jag tog mig igenom bara för att få mina poäng och mitt betyg. Det var ett bra inslag men samtidigt kändes det lite oväntat/onödigt.» (Ganska bra)
- Tog ett tag innan alla "kom igång", ganska kort seminarium.» (Ganska bra)
- Några få tjatar hela tiden...» (Ganska bra)
- Bra inslag och intressant med diskussion, men grupper om åtta är egentligen något för stora grupper. » (Ganska bra)
- Diskussionen baserades på underlaget varje elev hade skrivit men det kändes samtidigt som att själva diskussionen inte hade någon större betydelse för poängens utgång för eleven. » (Ganska bra)
- Jag tycker det är tråkigt att Nye inte kunde hålla sig från sin kulturmarxism och faktiskt ärligt försöka täcka in ämnet någorlunda objektivt. » (Ganska bra)
- Det var lite svårt att få igång diskussioner, men jag vet inte hur man kan förbättra det.» (Ganska bra)
- Jag tror att grupper om max 5 personer skulle kunna ge bättre diskussioner och ge alla en större chans att vara mer delaktiga.» (Ganska bra)
- Bra diskution» (Mycket bra)
- Intressant att även få ta del av andra personers tankar om det man läst.» (Mycket bra)
- Mitt första seminarium. Väldigt kul!» (Mycket bra)
- Jag skulle gärna se ett till seminarium, det var under detta jag upplevde att jag lärde mig mest.» (Mycket bra)
- Mer! Mer!» (Mycket bra)
- Intressant och roligt.» (Mycket bra)
- Bra diskussion!» (Mycket bra)

12. Vad tyckte du om examinationsformen?

62 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 24%
Mycket bra»46 74%

Genomsnitt: 3.7

- Det innebär givetvis att man lär sig en massa, men det tar väldigt mycket tid, speciellt om man läser kursen utöver heltidsstudier...» (Ganska bra)
- Motiverande till att arbeta» (Mycket bra)
- Examinationen krävde att man satte sig in i problemen och detta gjorde att man fick en bra förståelse för materialet.» (Mycket bra)
- Mkt, mkt bra. Man får träna upp sin förmåga att läsa, förstå, ta till sig nya begrepp och resonemang och formulera sig. Utdelat på en hemtenta under kursens gång, det är perfekt.» (Mycket bra)
- Avslappnat och fint.» (Mycket bra)
- Examinationen lämpar sig verkligen för kursens uppbyggnad och det känns otänkbart att ha det på ett annat vis.» (Mycket bra)
- Passar denna typ av kurs bra. Eventuellt skulle ett större antal seminarium uppmuntra större reflektion.» (Mycket bra)
- Kul med ångest varje vecka istället för bara en gång! » (Mycket bra)
- Särskilt bra att läsa i samband med kandidatarbete då tiden kan disponeras så pass fritt. » (Mycket bra)
- Perfekt examinationsform i förhållande till kursupplägget. Detta gör verkligen att man tar sig tid varje vecka och läser varje text och kontinuerligt arbetar med materialet. » (Mycket bra)
- Det var skönt att det var väl utspritt över hela läsperioden.» (Mycket bra)
- Kan bli lite stressigt med så mycket litteratur. Kan vara en idé att kanske ha en uppgift som man skall se på en film eller nått.» (Mycket bra)
- Det här med en uppgift i veckan är något som passar mig perfekt, framför allt då jag i vanliga fall skjuter upp allt till slutet.» (Mycket bra)
- Jag valde kursen på grund av examinationsformen: Det passade inte mig bra med projektarbete i grupp den läsperioden.» (Mycket bra)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 14%
Mycket bra»53 85%

Genomsnitt: 3.85

- Som vanligt är studentportalen kass.» (Ganska bra)
- Ingenting var mörkat och allt man behövde fanns tillgängligt på kurshemsidan.» (Mycket bra)
- Snabb rättning och snabba, tydliga besked.» (Mycket bra)
- Mycket snabba svar och effektiv administration. Bra jobbat! Mycket bättre än medel. » (Mycket bra)
- Informationen var tydlig och korrekt i alla lägen! Högsta betyg! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»8 12%
Mycket bra»15 24%
Har ej sökt hjälp»38 61%

Genomsnitt: 4.45

- Endast ett tillfälle med undantag för mail - där responsen var snabb och bra» (Ganska dåliga)
- Jag hade inte så mycket frågor men de jag hade fick jag svar på. » (Ganska bra)
- De mail jag skickade fick jag oftast väldigt snabb respons på.» (Mycket bra)
- Men jag är övertygad om att hjälp hade erhållits om så behövts. » (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 12%
Mycket bra»20 32%
Har ej sökt samarbete»34 54%

Genomsnitt: 4.41

- Lätt att diskutera kursen med andra kursdeltagare» (Ganska bra)
- vi diskutera kort texterna vi läst och vilka punchlines som passar till examinationen» (Ganska bra)
- Samtal mellan andra studenter har varit nyttigt för inlärningen av erhållet material. » (Mycket bra)
- Samarbetat i liten utsträckning med tidigare kamrater.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 8%
Lagom»46 74%
Hög»10 16%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.11

- Men detta kanske är rimligt då många inklusive jag själv läser den utöver övriga kurser.» (Låg)
- Jag hade kursen samtidigt som uppstarten av mitt kandidatarbete och det fungerade väldigt väl. Om jag hade haft den samtidigt som, säg flervariabelanalys så hade det varit kämpigare. Jag har faktiskt lagt mer tid på teknikhistorien än på kandidatarbetet.» (Lagom)
- tyvärr var det inte så roligt att skriva, så man vänta alltid till sista dagen :/» (Lagom)
- Det var inte så tunga arbetsuppgifter, men pga att de skulle lämnas in varje vecka så tog det upp en del tid ifrån andra studier.» (Hög)
- Pga av all litteratur som tar mycket lång tid att läsa.» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»30 48%
Hög»26 41%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.56

- läste denna kurs parallellt med två andra» (Hög)
- Inte relevant fråga då kursen ofta ingår i studenters egenplanerade läsperiod.» (Hög)
- klumpades upp vid några tillfällen. hade varit bättre med ett mer jämt intervall mellan uppgifterna.» (Hög)
- Jag läste 150%.» (Hög)
- Det blir möjligtvis lite färre timmar totalt sett än en annan räkne kurs exempelvis. Men läsandet och skrivandet tog mycket krafter eftersom jag läste 150%. Vilket många gjorde» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 6%
Gott»35 56%
Mycket gott»23 37%

Genomsnitt: 4.3

- Bra MTS-kurs som lärde mig om teknikens historia, samhällsförändringar och gjort att jag betraktar dagens teknik och samhällsförändringar på ett mer nyanserat sätt» (Gott)
- Intressant och tänkvärd. Hade kanske varit roligt att kunna fördjupa sig något i en period man finner särskilt intressant.» (Gott)
- En mkt intressant kurs som känns som en nyttig kunskap i hela utbildningen och även utanför den.» (Mycket gott)
- Väldigt rolig och intressant kurs.» (Mycket gott)
- Bra att få ett annat synsätt på tekniken.» (Mycket gott)
- Gillade kursen en hel del då den var mycket intressant.» (Mycket gott)
- När jag valde kursen tänkte jag mest att det skulle vara någon tråkig MTS-kurs att pina sig igenom. Men, så var det inte! Den här kursen tycker jag har varit otroligt intressant och gett mig, som tidigare varit ganska snävt inställd till historia rent allmänt, väldigt mycket bra information!» (Mycket gott)
- Jag skulle rekommendera andra att läsa kursen.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Seminariet»
- Kompendiet, frågornas reflekterade karaktär»
- Seminariet»
- Allt»
- upplägget»
- Jag gillade upplägget med hemtentan och seminariet.»
- Upplägget att det går att genomföra kursen utan att vara närvarande vid föreläsningar. Seminariet.»
- Jag tyckte om seminariet även om jag helst hade velat att det var lite längre.»
- »
- Hemtentor.»
- Seminariet»
- Upplägget och kursmaterialet i sin helhet är genomtänkt och relevant.»
- Hemtenta, fungerar mycket bra.»
- Seminarium»
- Tentaformen»
- Examinationsformen och seminariet. »
- Examinationsformen bör bevaras»
- Examinationsformen.»
- Föreläsningarna var mycket bra framförda, fortsätt så.»
- Examinationsformen med hemtentafrågor utspridda över hela läsperioden»
- Examniationsformen»
- De intressanta artiklarna.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget som jag ser det.»
- Inget»
- försök artikulera bätte vid föreläsningarna, ibland väldigt svårt att höra vad patrik säger»
- Inlämning 4 var lite svår att resonera kring. Det kändes som att materialet var lite tunt med tanke på frågeställningen.»
- De kopierade artiklarna som utgör kompendiet hade gärna fått vara i upprätt läge så att man kan bläddra som "normalt". Om möjligt lägga till flikar eller liknande så att man tydligare ser var uppgiftstexter börjar och slutar och vilken fråga de hör till»
- Några av de mer svårbegripliga artiklarna (som dessutom var tidigt i kursen innan man "kommit in" i den riktigt)»
- »
- Artiklar på annat språk än svenska och engelska»
- Även om det kan bli mödosamt så finner jag ändå att feedback på varje inlämning är viktigt för att ge studenten chans att ta lärdom av tidigare misstag eller eventuellt vad som har varit bra prestationsmässigt för att på så vis ge studenten mervärde.»
- Inget, helt nöjd med kursen.»
- Fler föreläsningar/Seminarium»
- Det hade varit intressant att få kritik på de inlämningar som inte gav högsta betyg. Ni har gjort en bedömning och ett par meningar om vad som kunde gjorts annorlunda hade underlättat för kommande inlämningar.»
- Inte lika lång uppgift på slutet»
- Lite tydligare genomgång av tankesättet man ska använda för att reflektera och diskutera materialet.»
- Jag upplevde ej att seminariet gav särskilt mycket så ett substitut för det eller ett annat upplägg vore kanske lämpligt.»
- Vet ej.»
- kanske byta ut lite texter i kompendiet (se tidigare). Kanske lite varierande inlärningssätt inte bara litteratur utan kanske en film/dokumentär eller liknande.»
- Att byta ytterliggare en eller två tentafrågor mot seminarie med tillhörande inlämning hade gett ännu mer behållning»
- Jag tycker att fler termer och begrepp kan behandlas i kursen, alltså utöver teknikdeterminism, socialkonstruktivism och så vidare.»

21. Övriga kommentarer

- Bra kurs! Bra hemtentafrågor, bra upplägg.»
- En givande kurs»
- En bra, roligt och intressant kurs. »
- Mycket trevlig och intressant kurs! Tack!»
- »
- Bra kurs. Tack»
- Tack för en intressant kurs!»
- Väldigt intressant kurs! Över mina förvändningar»
- Tack för en bra läsperiod!»
- Tack för en bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från