ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kolloid- och ytkemi, KFK176, Lp3 2013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nikola Markovic»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten sist i enkäten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»8 32%
Cirka 25 timmar»7 28%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.8

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 28%
100%»16 64%

Genomsnitt: 4.52


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 44%

Genomsnitt: 2.96

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»9 45%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»2 10%

Genomsnitt: 2.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3.16

7. Till hur stor hjälp var konsultationstillfällena för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.29

8. Till hur stor hjälp var kursboken "Pashley" för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»10 43%
Ganska stor»3 13%
Mycket stor»9 39%

Genomsnitt: 2.86

9. Till hur stor hjälp var kompendiet "Yt- och kolloidkemi" för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»12 50%

Genomsnitt: 3.29

10. Till hur stor hjälp var den utdelade sammanfattningen för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»15 60%

Genomsnitt: 3.32

11. Till hur stor hjälp var laboration YS "Mätning av ytspänning med droppvikts- och ringmetoderna" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.95

12. Till hur stor hjälp var laboration CMC "Bestämning av kritisk micellbildningskoncentration" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»15 60%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 3.16

13. Till hur stor hjälp var laboration M "Mikroelektrofores och Zetapotential" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»14 56%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.36

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»19 76%

Genomsnitt: 3.76


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»15 60%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.8

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»20 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 64%
Hög»7 28%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.44

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 60%
Hög»10 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 12%
Gott»12 48%
Mycket gott»10 40%

Genomsnitt: 4.28

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna är bra! Nikolas inställning är bra också, väldigt dedikerad tilö undervisningen, vilket är bra!»
- Nikola och Elin, väldigt duktiga föreläsare!Räknestugorna, samt de tydliga målen. Den utdelade sammanfattningen var till stor hjälp. »
- Sammanfattningen! Samt annåt utdelat material »
- allt»
- Mycket bra upplägg på kursen för effektiv inlärning. Väldigt kunnig och engagerad examinator. Båda föreläsarna höll mycket givande föreläsningar. Kursmaterial (både Pashley och Walls) som var trevligt, tydligt, lättläst och rimligt att läsa igenom ordentligt. Laborationerna (CMC och M) demonstrerade tydligt de centrala delarna av kursen. »
- Föreläsningarna, övningarna och sammanfattningshäftet!»
- Nikola är fantastiskt organiserad och pedagogisk.»
- Det mesta var bra.»
- Sammanfattningarna»
- Sammanfattningen, Helt enkelt bästa sättet att läsa in och förstå Pashley-delen av kursen. Konsultationstillfällen.»
- Att allt är så strukturerat - kanonbra!»
- Entusiasmen från föreläsarna»
- Joachim som handlädde Elektroforeslabben, Elins föreläsningar men inte hennes tentauppgifter. »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försök att fördela laborationstillfällena för de olika grupperna, att ha 3 labbar vars rapport ska in veckan innan tentaveckan och returer ges UNDER tentaveckan tycker jag är dåligt. Labbhandledarna hade väldigt olika ambitionsivå på sin undervisning och rättning, vilket har skapat ytterligare arbete för studenterna.»
- Jag upplevde inte att Pashley-boken var bra när det kom till förståelse av kursens olika moment. Fungerade för min del bättre som uppslagsbok.»
- Fler övningstillfällen»
- byta namn på sammanfattningen till sammanställning»
- Bättre möjlighet att få hjälp med räknandet. Fungerar ganska dåligt i en föreläsningssal, anser att det bör hållas i lektionssalar. Jag tycker också att det var för få schemalagda räkneövningstillfällen. Tråkigt med YS laborationen att apparaturen fungerade så dåligt och samtliga tre delstationer gav missvisande resultat för samtliga laborationsgrupper.»
- Labbhandledare (ej M labben dock)»
- Jag tyckte inte att boken var helt på samma linje som kursen i sig, och den saknade också flera formler som behövdes på tentan. Det var tur att man fick anteckna i den! Laborationshandledare måste vara pålästa på den laboration de ska hålla i. Jag säger inte att de är okunniga, men som student vill man kunna ställa frågor under laborationen för att kunna förstå begrepp osv. bättre, men under t.ex. YS-laborationen svararade handledaren bara att man skulle läsa handleningen igen. Jag fick personligen inte ut så mycket av den laborationen eftersom handledaren kändes dåligt påläst.»
- Inget»
- Man skulle kunna lägga till ett övningstillfälle som enbart syftar till att öka förståelsen för hur man plottar grafer på miniräknaren och erhåller information om den. Jag hade lite problem med det, och jag tror inte att jag var ensam om det.»
- Räkneövningar med genomgång behövs istället för konsultation, det räcker med 45 min räkning av kanske två uppgifter och sen ha konsultation andra halvan. Amir är inte en passande laborationsrapportsrättare pga språksvårigheter. YS-labben är inget vidare, både labsalsmässigt och i genomförande.»

22. Övriga kommentarer

- Bra kurs i lagom tempo!»
- Tycker inte de ska tas bort men labbrapporterna tar väldigt mycket tid... Tentan var väldigt sned i jämförelse med nivån på övningsuppgifter, lganska mycket svårare än övningstentorna vilket kom som en smärre chock. Tycker tentan var väldigt inriktad på ett ämne.»
- Både Nikola och Elin är mycket duktiga föreläsare och är måna om att kunna förklara på ett sätt så att alla förstår. Informationen ut till studenterna har fungerat bra, och laborationerna har varit bra för inlärningen. Mitt intryck av kursen och föreläsarna har varit mycket bra, och jag har lärt mig mycket. »
- Mat trevlig kurs, känns relevant»
- Tidskrävande och svår tenta jämfört med exempeltentor.»
- Några av tentamensuppgifterna var onödigt tillkrånglade, vilket gjorde att inte hela tentan hann lösas.»
- Årets tenta var aningen svårare än föregående övningstentor men inte omöjlig. »
- I jämförelse med de gamla tentor som fanns att tillgå på kurshemsidan var vår tentamen den absolut svåraste hitills. Jag tyckte inte att Elins del av kursen examinerades på samma nivå som den undervisades, vilket kändes väldigt missvisande tyvärr, med tanke på att motsvarande delar på gamla tentor varit av mer jämn svårighetsgrad.»
- Mycket bra kurs!»
- Bra kurs, känns bra att ha fått en något mer biologisk fördjupning i fuysikalkemin.Kursen har ju även en superexaminator och föreläsare.(dock kunde tentauppgifterna gärna få varit lite tydligare på vad det var man skulle räkna ut. Det som gjorde att kursen var relativt tung var de omfattande laborationsrapporterna som skulle skrivas, det skulle kännas mycket mer givande om bonuspoäng till tentan skulle ges ut för en rapport med endast en retur eller liknande. Det tar nämligen väldigt mycket tid från räknandet att skriva, det är dock ett mycket bra sätt att lära in sig viktiga delar så rapporterna ska vara kvar men man behöver få någonting för dem.»


Kursutvärderingssystem från