ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kvalitetsteknik med statistik, PPU045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»4 30%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 30%

Genomsnitt: 3.07

- Det skulle varit bra med ett schemalagt övningstillfälle vad gäller statistikdelen.» (Cirka 20 timmar)
- Känns som kursen inte motsvarar 5p utan är större än så. Oproportionerligt många sidor att läsa när man samtidigt ska försöka hinna med och räkna Statistik samtidigt.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 15%
75%»2 15%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»2 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 30%

Genomsnitt: 3

- Vi fick kursmål på kvalitetsdelen, men först 2-3 veckor innan tentan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Men kursen är för stor om man jämför med de antal poäng vi får.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 7%
Ja, målen verkar rimliga»9 69%
Nej, målen är för högt ställda»3 23%

Genomsnitt: 2.15

- Innehållet blir för stort och jag anser inte att det motsvarar poängtalet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»3 23%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»9 75%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.83

- otroligt dålig planering och strukturering från båda lärares sida.» (Mycket liten)
- För statistiken har den varit den största delen, i kvalitetsdelen inte alls lika mycket.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 3.15

- Lärarna lärde man sig ingenting av. Boken gick ej att få tag i på Cremona eller akademibokandeln!» (Mycket stor)
- Då kursen är så stor hade jag inte klarat mig utan kunskapsmålen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3.07

- Det mesta är bra förutom det viktigaste vilket är att det skall finnas fullständiga lösningar på de gamla tentor som har givits ut.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- Mkt dåliga, lärarna hade aldrig tid, fanns aldrig på sina kontor och övningstillfällen saknades helt.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»6 46%
För hög»4 30%

Genomsnitt: 4.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 23%
Hög»4 30%
För hög»6 46%

Genomsnitt: 4.23

- Läste människa och teknik samtidigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 30%
Gott»6 46%
Mycket gott»2 15%

Genomsnitt: 3.61

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren! dvs Mats Alemyr och Ulla blomqvist»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vi hade två föreläsningar med en Finlandsfödd lärare (kommer inte ihåg namnet). Hans pedagogiska förmåga kan man starkt ifrågasätta. Hans del av kursen var mycket oklar. Det skulle vara bra med schemalagd övning med lärare på statistikdelen.»
- Övningar och tentor som delas ut via studieportalen skall vara med fullständiga lösningar. I annat fall är det ju omöjligt att kolla om man räknat rätt eller ej.»
- Byt ut båda lärare och inför övningstilfällen. Ta bort powerpoint. Lärare bör komma i tid.»
- Kursen bör bantas, se över kunskapsmålen.»
- Behöver tydligare kunskapsmål för kvalitetsdelen!»
- Vi hade två föreläsningar med en lärrare. Hans pedagogiska förmåga kan man starkt ifrågasätta. Hans del av kursen var mycket oklar. Det skulle vara bra med schemalagd övning med lärare på statistikdelen.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Inför övningstilfällen. Ta bort powerpoint. Lärare bör komma i tid.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Absolut sämsta kurs jag deltagit i sen jag startade -05.»


Kursutvärderingssystem från