ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Skissteknik 2, MMF265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-08-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»8 100%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 25%
100%»6 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.37

- ha en fungerande kurshemsida.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Börja på enklare nivå. Det var för svåra uppgifter i starten, där man inte fick någon grundförståelse för skisstekniken utan fick lägga fokus på kreativitet för tidigt i kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 16%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 16%

Genomsnitt: 3

- Materialegenskaperna borde fått mer plats på lektionerna så att klassen motiverade sig till att sätta igång med dem i tid.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 50%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»2 25%

Genomsnitt: 2.75

- Inlärning skedde mest på egen hand, med övning med materialet. genomgångarna var inte jätte bra, och uppgifterna lite väl vida ibland, svårta att öva upp tekniken när det är så stort fokus på tankarna bakom resultatet.» (Ganska liten)
- Mer undervisning, mer visa hur man kan göra och bestämda övningar under lektionen så man får hjälp och tips på hur man kan arbeta och gå tillväga.» (Ganska liten)
- Jag tycker att kursens upplägg skall arbetas om. Allt för mycket fokus läggs på kurserna som går paralellt varför skissen ofta prioriteras bort av studenterna då tidien inte räcker till. Jag hade också önskat mer strukturerad undervisning med tydligare övningar och kunskaper i hur man faktiskt gör när man skissar med markers.» (Ganska liten)
- Kunde ha önskat lite mera styrd undervisning. Kanske lite mer inspirationsbilder också. Men sökte man undervisning så fick man bra hjälp.» (Ganska stor)
- Några gemensamma övningar med mer direkt feedback» (Ganska stor)
- Jag tycker att Björn kan visa lite mer konkreta exempel på hur man skuggar, skapar blänk än mer generella. Tex att han har ritat en kontur av någonting utan markers och att han sedan börjar på med Markers. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

8 svarande

Mycket liten»3 37%
Ganska liten»3 37%
Ganska stor»1 12%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2

- Uppgifterna har varit tillräckligt beskrivna i de utdelade pappren men kanske kunde något kursbok rekommenderas för kursen» (Ganska liten)
- Inför någon form av kurslitteratur, har köpt lite böcker själv har inspirerat mig mycket.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

8 svarande

Mycket dåligt»4 50%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 2

- Lägga upp uppgifter kontinuerligt och även kurs-pm.» (Mycket dåligt)
- Time edit stämde inte. läraren visste inte när vi hade lektion eller lov. » (Mycket dåligt)
- Lägga upp ex. uppgifter där. Listan på material man kan använda sig av kom aldrig upp på webbsidan.» (Mycket dåligt)
- Det hade underlättat om övningar och skissinformationen hade legat upplaggd på studieportalen. Likaså hade här kunnat laddas upp föreläsningsslides etc. Vi bad om detta men inget hände under kursens gång.» (Mycket dåligt)
- Utdelat material var bra. Men på hemsidan fans inget tror jag.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Mycket bra under lektionstid, och kanske även övrig tid men det provade jag aldrig. Jag tycker dock att tillfällena man träffar examinatorn är för få, alt. kursen är lagd över en för lång period.» (Ganska bra)
- Björn var alltid öppen för frågor och svarade bra!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 75%
Har ej sökt samarbete»2 25%

Genomsnitt: 4.25

- Mer motivation till att sitta och skissa på letionen, i grupp för att lära sig mer av varnadra. Dåligt med närvaro på kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- obligatorisk redovisning av uppgifter varje vecka så att inte uppgifter hamna på efterslänt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 37%
Hög»4 50%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.75

- Fast dock mycket hög i slutet då allt skulle färdigställas. Kanske skulle delinlämningar underlätta för studenterna? » (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 50%
Gott»2 25%
Mycket gott»2 25%

Genomsnitt: 3.75

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att Björn är med som stöd i Design och användaranpassning ,att vi får en ny uppgift varje gång och att det blir en paus i lp 3.»
- materialegenskaper-uppgifter»
- Tycker materialuppgifterna som sträcker sig över hela kursen var bra då man kan växla mellan de olika uppgifterna. Väldigt bra att det finns en del markers och annat material att låna. Låt kursen pågå under 3 läsperioder som nu.»
- Övningen med material som pågick under hela kursen var bra och rolig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tider, kanske två olika dagar så att de som har kontinuerliga saker slipper missa det varje varannan måndag.»
- Undervisningstiden på eftermiddagen känns lite synd då många är trötta och går hem. »
- mer uppstyrt. på något sätt få klassen att jobba mer kontinuerligt under kursens gång.»
- Prova att ha några enklare gemensamma övningar på lektionerna »
- Hemuppgifterna, tycker man ska utnyttja lektionerna bättre och skapa en mer kreativ miljö där man sitter och jobbar med bestämda uppgifter, inte bara med vad man vill. Börja kursen med mer grundläggande övningar så man kommer in i användandet av markers om man inte jobbat med det förut, inte börja med en händelsemaskin. »
- Jag hade önskat att hela upplägget arbetades om till att likna mer det under Kroki-övningarna. Här handlade det om individuell utveckling, där man arbetade under koncentrerad lärarledd lektionstid varje vecka. Inga hemövningar och obligatorisk närvaro! Övningarna bör också mer fokusera på snabbhet och skisser på lagom nivå istället för alltför många alltför tidsödande fin/presenataions-skisser.»

16. Övriga kommentarer

- En bra kurs som ligger rätt i utbildningen!»
- Utbildningen kunde köpa in några ex. av inspirerande skissböcker och kanske andra fina böcker med saker, möbler, bilar m.m. Hade gjort stor nytta när fantasin tryter.»
- Mycket bra kurs har utvecklat min skissning mycket och inspirerat mig stort till att fortsätta skissa mycket.»
- Rolig och lärorik kurs, man märker en stor förändring mellan första till sista kurstillfället. »
- Kul att jobba med markers, men med ett annorlunda upplägg hade jag kunnat lära mig så mycket mer. Jag hade också som nybörjare när det gäller markers-skissning önskat övningar av mer grundläggande karaktär i kursens början.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från