ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Stabilitet och fartygskonstruktion, LNC060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

11 svarande

Högst 5 timmar»6 54%
Cirka 10 timmar»2 18%
Cirka 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.72

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»1 9%
75%»1 9%
100%»8 72%

Genomsnitt: 4.45

- blir för mycket med alla räkneövningar, vill hellre ha teorin och kunskapen som krävs för att kunna lösa uppgifterna på egen hand. när man kommer hem och ska göra uppgifterna själv har man ingen information ang HUR man räknar på olika saker och VARFÖR, man har bara fått en massa uträkningar som inte säger en så mycket.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 45%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 10%
Ja, målen verkar rimliga»8 80%
Nej, målen är för högt ställda»1 10%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»6 60%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.1

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 60%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- ger en lite teori men saknar fortfarande härledning till hur beräkningar görs och varför, hjälper en inte med den praktiska delen när man ska räkna på siffror och tillstånd.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 80%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.2


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.72

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»7 70%
Hög»1 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»1 9%
Låg»3 27%
Lagom»5 45%
Hög»1 9%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 2.81


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»1 9%
Godkänt»2 18%
Gott»6 54%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 3.45

- Vi som läste stabilitet förra året fick ingen undervisning då läraren ofta va borta och tom. full. Dett resulterade i dålig kunskap och svårt att hänga med när vi nu läser Del B av kursen.» (Mycket dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- dugga+genomgång innan tenta»
- Petter skall helt klart hålla i denna kursen, han är super»
- Petter så klart!»
- Tycker att Petter är en bra lärare som engagerar sig, det känns som att han bryr sig om att vi ska lära oss och förstå vad det handlar om, fortsätt så!»
- inget»
- övningstentan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer teori mindre "räkne-övningar" på lektions tid»
- Inget»
- Trim och stabilitetsboken för white sea bör gås igenom och kompleteras med vissa sidor, den är visserligen lätt att arbeta med men det är alldeles för dålig innehåll i den. Fler övningstentor bör skickas ut i god tid så eleven känner sig trygg i provets upplägg. Många elever öppnar säkert böckerna de sista veckorna, få bort detta upplägg som resulterar i inlärning för stunden genom ett eller kanske flera delprov under kurses gång, dessa prov behöver inte vara avgörande men kan kanske sporra eleven till att öppna böckerna. »
- Allt. Undervisa ordentligt i Del A, utlovas extra föreläsningar, håll dem och ta inte av våra andra ordinarie som vi fått. »

16. Övriga kommentarer

- Det läggs för liten vikt i denna kurs, stabilitet är något oerhört viktigt inom yrket och kan man inte som styrman beräkna detta så skall man inte vara styrman, sätt mer krav på studenterna detta är högskola, något dem valt själva. Jag må kanske inte vara den bäste i klassen men jag känner inte att jag är sämst heller,»
- Denna kursen har skötts mycket dåligt av Chalmers, Tummen ner. Petter får ha tummen upp för gjort det bästa av situationen.»


Kursutvärderingssystem från