ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioreaktionsteknik 2009 Lp2, KKR090

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-09 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»3 21%

Genomsnitt: 3.28

- Har haft mkt inlämningar och laborationer!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»2 14%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.71


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 71%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 33%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3

- Mycket bra tenta. Testade stora delar av kursen och visade om man hade förstått eller inte.» (Ja, i hög grad)
- Examinationen testade även moment från kemikursen i 1:an som vi inte tagit upp under den här kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 23%
Ganska stor»5 38%
Mycket stor»5 38%

Genomsnitt: 3.15

- Bra föreläsningar och övningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»7 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Jag köpte ej boken» (Mycket liten)
- Borde funnits en mer relevant kurs litteratur. » (Ganska liten)
- Häftet väldigt bra men boken köpte jag ej, liksom många andra, eftersom äldre studenter sa att den inte behövdes.» (Ganska stor)
- Köpte ej boken. Kompendiet var bra, de första uppgifterna var kanske lite väl svåra (och avskräckande). Börja med några lättare så att man kommer in i kursen från början.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 3.76

- Lösningar till tentor och inte bara svar gör att man lär sig mycket mer! Ju tidigare de finns att tillgå desto bättre.» (Ganska bra)
- Inget facit på gamla tentor.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»2 15%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»2 15%

Genomsnitt: 3.38

- De har ju aldrig tid!!! Bara det går fort, har inte tid nu etc! Jag tycker nästan synd om läraren ju, för det är många som behöver hjälp. Men de har för lite tid att ge hjälp. Borde funnits räknestugor. Kanske bättre kursmaterial??» (Mycket dåliga)
- Jag gillar räkneövningar där man får räkna själv och har tillgång till hjälp.» (Ganska bra)
- Det hade varit bra om lärarna hade satt upp vilka tider man kan komma och fråga om hjälp. Ex.vis att de skall vara tillgängliga på sitt rum vid vissa tidpunkter i veckan. På så sätt slipper man som student springa och leta lärare och lägga tid på det. Lärarna slipper ha elever springande hela tiden. » (Ganska bra)
- Räknestugor hade varit bra» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 8%
Hög»10 83%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 4

- Alla inlämningar av olika slag gjorde att det blev ont om tid att hinna räkna uppgifter i häftet. Dock var inlämningarna också bra räkneövningar...» (Hög)
- Man fick anstränga sig, men det gick. Onödigt många olika projekt och inlämningsuppgifter.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 7%
Hög»8 57%
För hög»5 35%

Genomsnitt: 4.61

- Ojämt fördelat, om man var i "sen" labgrupp» (Hög)
- att ha alla labbar i slutet av läsperioden gjorde det svårt.» (Hög)
- Mycket schemalagd tid» (Hög)
- Vi labbade tre veckor i sträck, var i skolan mellan 8 på morgonen till 19-20 på kvällen! När skall jag hinna med självstudier då? Maten ställer sig ju inte själv på bordet! Dåligt planerat med molekylärbioteknik kursen och bioreaktionens kursen. Borde jämnat ut belastningen under de 8 veckor vi hade, inte lägga det mesta under tre veckor. Dessutom hamnade mycket den sista veckan som tex genomgång av simuleringen! och laboration seminariet!!!! DÅLIGT!!!» (För hög)
- För mycket uppgifter runt omkring. Simuleringsuppgiften hade varit bättre om man inte hade varit tvungen att lägga tid på matlab-koder. mycket tid gick åt till att få matlab att fungera och det var inte det simuleringsuppgiften gick ut på. Labbarna var mycket bra men eftersom de kom så sent i läsperioden och direkt efter Molekylär Bioteknik labbarna blev det en väldigt hög arbetsbelastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»4 28%
Gott»7 50%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Datalabbarna»
- Föreläsningar och laboration även om labsem skulle kunna ändras lite (se nästa fråga)»
- Föreläsarna är bra, men de verkar stressade. Det blir ingen bra arbetsmiljö för varken studenter eller för de själva.»
- häftet med teori och uppgifter!»
- Alla föreläsningar var jättebra. Tog upp det man skulle kunna och gick igenom bra exempel. Dock borde fler recirkulationsuppgifter gås igenom eftersom det var det som jag upplevt att det flesta haft störst problem med. Genomgången av labben var bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre datorer till labbarna. Få ner antalet sidor på power-point presentationerna så det blir mer koncentrerat och överskådligt och behandlar relevant delar till kursen.»
- Laborationerna skulle kunna synkas bättre med Molykylär bioteknik som vi läser parallellt. De grupper som hade de laborationerna sent i läsperioden fick även BRT -labben sent vilket gjorde att det blev ganska stressigt. Laborationsseminariet kändes inte så jättegivande. Lite tydligare instruktioner för hur man tolkar data hade varit bra. Kanske kan kortas ner i antal timmar till nästa år. Lägga in ett datum för när inlämnngsuppgifterna måste in. Ska de vara ett sätt för studenterna att komma igång och räkna tidigt är det nog bra med ett datum annars är det lätt att skjuta upp det till slutet. Kunde kanske räckt med en inlämningsuppgift med lite blandade frågor från olika avsnitt. »
- Fler handlare till räknestudor eller liknande. Bättre planerat! Vi hade genomgång av simuleringen sista dagen! Känns som den borde varit mycket tidigare! »
- Mycket av det på föreläsningarna blir svårt att repetera då man inte kan se vad det föreställer på handoutsen. Bättre då att göra större bilder eller rita på tavlan.»
- Minska antalet projekt och inlämningsuppgifter. Gör t ex simuleringen mindre»
- Matlab-kod borde ingå i simulerigsuppgiften. Försöka lägga labbarna tidigare. »

16. Övriga kommentarer

- Vid konsultationstillfällen i slutet av kursen är det mer till hjälp om uppgifter gås igenom inför alla istället för att hjälpa en person åt gången eftersom frågor ofta är liknande och man lär sig fler saker!!»


Kursutvärderingssystem från