ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i en variabel 2010/11, TMV151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-01-20 - 2011-02-02
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»9 19%
Cirka 20 timmar»11 23%
Cirka 25 timmar»15 32%
Cirka 30 timmar»8 17%
Minst 35 timmar»3 6%

Genomsnitt: 2.67

- Mkt sista veckan tentaveckan som väger upp» (Cirka 20 timmar)
- Max 20h» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»1 2%
25%»2 4%
50%»4 8%
75%»9 19%
100%»30 65%

Genomsnitt: 4.41

- Alla föreläsningar + en del övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 34%

Genomsnitt: 2.39

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»34 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Bör vara svårare tenta för att få 15 hp. Kollade igenom gamla tentor och kollade upp ngt bevis på Wikipedia sedan gick och skrev tentan. Kolla på Teksnisk Fysiks "analys i en variabel" - tenta.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Skillnaden mellan inlednande(som jag inte klarade) och denna kursen är att man med hjälp av teorikrav och andra dokument på kurshemsidan hade en bra struktur. Det var tack vare det men kunde lägga upp arbetet och för mig ett sätt att lära mig mycket, vilket är målet» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 5%
Ja, i hög grad»32 86%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 3.02

- Har ju inte läst målen men känns som om examinationen testade det som vi gått igenom i kursen på ett bra sätt.» (Ja, i hög grad)

6. Hur var tentamens svårighetsgrad?

45 svarande

För lätt»3 6%
För svår»10 22%
Lagom»32 71%

Genomsnitt: 2.64

- Bör vara svårare: se Teksnisk Fysiks "analys i en variabel" - tenta och analys fortsättning.» (För lätt)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»27 58%
Mycket stor»8 17%

Genomsnitt: 2.91

- Föreläsningarna var dåliga, alldeles för många exempel och de var väldigt ostrukturerade» (Ganska liten)
- Mycket repetion från gymnasiet i början » (Ganska stor)
- Föreläsningarna följde boken exakt, inga egna exempel eller något.» (Ganska stor)
- Jag hade uppskattat om föreläsaren hade visat lite mer engagemang och entusiasm. » (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»5 10%
Ganska stor»20 43%
Mycket stor»19 41%

Genomsnitt: 3.21

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»29 64%
Mycket bra»16 35%

Genomsnitt: 3.35


Matlablabbarna

10. Ungefär hur stor del av Matlablabbarna har du genomfört?

46 svarande

0%»6 13%
25%»12 26%
50%»10 21%
75%»9 19%
100%»9 19%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alldeles för hög nivå på matlab uppgifterna i jämförelse med förkunskaper. Man behövde kunskaper i linjär algebra för att kunna lösa vissa matlabuppgifter. Markant skillnad från kursen Inledande Matematik där Matlab delen kändes ,mycket mer rimlig. » (25%)
- Var på alla tillfällen, men där var det svårt att få hjälp och rörigt. Labbarna hanns därför inte med och de var svåra att klara på egen hand utan hjälp. Instruktionerna kunde vara tydligare.» (25%)
- Väldigt svåra, dock var inte matlab frågan på tentan svår. » (50%)
- de var väldigt svåra att förstå. vad det var de var ute efter. många sket helt enkelt i dom. dessutom krockade de med några byggtider i ingnejörsmetodiken.» (50%)
- Mycket svåra» (50%)
- Den kändes ganska svår o krånglig. » (50%)

11. Jag tycker att det är naturligt att använda datorn i matematiken

45 svarande

instämmer inte alls»4 8%
instämmer delvis»16 35%
instämmer»19 42%
instämmer helt och hållet»6 13%

Genomsnitt: 2.6

- Att ha med matlab på tentan känns onödigt när vi redan blivit testade på matlab i matlabkursen. Eftersom den får göras på papper under tentan så går det inte heller att testa om programmet fungerar, detta resulterar i att de flesta bara memorerar matlbaprogramen.» (instämmer helt och hållet)

12. Har du tillgång till Matlab på din egen dator?

46 svarande

Ja»42 91%
Nej»4 8%

Genomsnitt: 1.08

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 42%
Mycket bra»18 40%
Har ej sökt hjälp»6 13%

Genomsnitt: 3.62

- Ibland känns det som att nivån är väldigt spridd och när man får gå till vilken sal som helst så får man inte alls hjälp eftersom att det är väldigt många som har frågor. Och då vissa inte får hjälper sitter de och pratar annat istället och koncentrationen blir störd. Därav har jag inte gått på någon övningslektion alls för jag har fått mycket mer gjort genom att sitta själv.» (Ganska dåliga)
- Matlab labbarna var överfyllda och hjälp kom sällan. Svårt att förstå syftet med matlab när anvisningarna är otillräckliga» (Ganska bra)
- Bra på övingarna, mindre bra på matlab övingarna. » (Ganska bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 10%
Mycket bra»40 86%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.91

- eftersom att jag känner att jag haft koll på kursen har jag kunnat hjälpa många. Och om jag fastnat har jag kunnat diskutera med kamrater» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»26 56%
Hög»16 34%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.32

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 15%
Lagom»22 48%
Hög»16 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»20 43%
Gott»21 45%
Mycket gott»5 10%

Genomsnitt: 3.67

- inte jättabra föreläsningar. det kändes som att joakim mest öppnade boken och räknade tal från den utan att ha förberett särskilt mkt. de andra föreläsarna vi haft har alltid räknat ut innan svar och sånt för att slippa en massa slarv fel. det var väldigt mycket slarv på tavlan som fick suddas ut osv. det tråkiga är ju att föreläsaren upplevs osäker och inte så bra på gebit. » (Gott)
- Den del i matematiken som jag tycker bäst om!» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tycker det är bra som det har varit»
- Matlab»
- Mycket räkneexempel under föreläsningarna. Gav bra insikt.»
- Föreläsningarna, av Becker, var mycket bra.»
- Övningsledarna, tentans svårighetsgrad»
- Teorikrav som finns tillgängliga redan från början så som man kan använda som check-lista och ger så många som möjligt(även dom som behöver längre tid för att förstå och lära sig) kan lära sig så mycket som möjligt»
- Övningarna»
- Studietempot och veckoplaneringen. »
- Föreläsningarna med många exempel.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Alldeles för enkla räkneuppgifter: en integral där inre derivatan i princip står bredvid uttrycket som cos(x)*exp(sin(x)) detr är ju för enkelt. Mer hyperboliska funktioner»
- vet inte»
- Typen av räkneövningar. Även om övningarna visade tillvagagångssätt bra så kändes det som om man hakade upp sig på rena algrebraiska saker. Kunde varit mer typupg för det vi just då höll på med.»
- Matlab-uppgifterna bör gås igenom och omformuleras. De är ofta helt obegripliga. Eller att mer föreläsningstid läggs på att förklara labbarna.»
- Tyckte de sista matlab uppgifterna var svåra att förstå hur man skulle gå till väga. Själva uppgifterna var inte så svåra som beskrivningen.»
- Matlabbarna var inte rimliga, var otroligt liten del av klassen som förstod dem!»
- Föreläsaren behöver strukturera upp undervisningen mer så att man kan följa det som står på tavlan och bör även vara konsekvent i val av bokstäver och liknande... »
- vet ej»
- Inget»
- Bättre förklaring av teorin på föreläsningarna istället för hela lektioner av uppgifter uträknade av föreläsaren. Mer förklaring av vad man egentligen beräknar på Matlaben, krävdes långa diskutioner med övningsledarna innan man fick grepp om vad beräkningarna symboliserade grafiskt. Fick ingen grundläggande förklaring om detta av föreläsaren. »
- ta bort matlab från tentorna! Gör labbarna obligatoriska istället.»
- Matlabdelen. Tycker att någon form av "duggor" skulle läggas till. Det motiverar studenter till att ligga i fas och försöka få ett grepp om kursens innehåll. »
- Joakim Becker»
- Upplägget av matlabpassen.»

20. Övriga kommentarer

- Tycker inte att Joakim becker var en speciellt bra föreläsare då han nästan enbart gjorde exempel från boken på tavlan, vilka man kan se på och lära av själv. »
- Alla föreläsare bör gå en gemensam kurs i anteckningstenik på tavlan. Många gör det omöjligt att följa med genom att vara otydliga och inkonsekventa. Ett krav borde vara att föreläsare också har stödanteckningar förberedda innan.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.06
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från