ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Styrteknik, lp 4 VT10, LET085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-12 - 2010-06-04
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»9 31%
Cirka 20 timmar»12 41%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.2

- har lätt för elektronik så har inte behövt lägga så mycket tid på det.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»2 6%
100%»26 89%

Genomsnitt: 4.82

- har vart med på allt för att inte missa nått» (100%)
- Föreläsningarna var inte väldigt givande och saknade vissa moment, vilket resulterade i att handledare behövde konsulteras oftare än önskvärt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 3.35

- dom gick säkert igenom kursmålen i början fast jag minns inte dom, jag har bara gjort det dom sagt att man ska göra» (Jag har inte sett/läst målen)
- mer info om vad redovisningen i slutet av kursen skulle innehålla hade varit välkommen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 7%
Ja, målen verkar rimliga»23 85%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2

- Alldeles för höga krav på förkunskaper som man inte ens hade. Vet inte hur deras bild är riktigt vad vi har gjort.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»13 46%
Vet ej/har inte examinerats än»4 14%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.57

- Fick inte ut mycket av föreläsningarna. Fick inget sammanhang. Tyckte det borde varit lite mer grundläggande först innan föreläsningar om detaljer började.» (Mycket liten)
- Jag tycker kursen saknat en röd tråd. Att ha 5 föreläsningar där man matas med info inför kommande labbar gav inte mycket när det inte riktigt framgick vad man skulle med all info till. » (Ganska liten)
- Gick till föreläsningarna och förstod ingenting tills jag satt framför PLCn eller PICn. Det kändes som om Morgan förklarade nått och inte sa till oss vad han prata om. Föreläsningarna var alltå väldigt abstrakta för mig» (Ganska liten)
- Ett snabbt race med 5 inledande föreläsningar i kursen glömdes snabbt bort, och trots anteckningar fick man åter söka efter den mesta informationen igen.» (Ganska liten)
- Undervisningen kunde dock varit mer inriktad på vad vi faktiskt höll på med. Flera saker på genomgångarna hade lös koppling till våra projekt, medan vissa kritiska moment gicks igenom ganska hastigt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»11 39%

Genomsnitt: 3.07

- Jag tycker att det saknats tydliga riktlinjer för vad som skulle göras, och framförallt hur uppgiften skall göras. Boken har några exempel, men en bok på ett par hundra sidor där man kollar i ca 10 känns överflödigt. Jag ser hellre ett smalare kompendium med MYCKET tydligare information om vad som skall göras. Fråga lärarna är inget bra alternativ, då det var brist på lärare som visste hur man skulle lösa alla moment. » (Ganska liten)
- man har ju i stort sett bara lärt sig allt från boken» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.37


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»14 50%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- 1 lärare på 16 elever är inte mycket, speciellt när läraren inte har alla kunskap för att lösa uppgiften. Inget illa menat, men även om ämnet inte tillhör ens område kan man i alla fall sätta sig in i kursen, det bör inte ta så lång tid. » (Mycket dåliga)
- man fick vänta länge, läraren gick iväg flera gånger och kom tillbaks efter typ en timma(fikapaus oftast), när man väl fick hjälp så kunde den ibland vara jätte bra och ibland verka det som att han inte förstod det man ville ha hjälp med och gick och hjälpte någon annan efter att ha gett ett orimligt svar» (Ganska dåliga)
- Jag hade ofta svårt och förstå under labbarna, när vi sen bett om hjälp av Morgan blev jag ännu mer förvirra. Möjligheten att få hjälp va också låg eftersom han var antigen upptagen länge med en annan grupp eller borta ("var är morgan?" var den vanligaste frågan under labbtillfällena)» (Ganska dåliga)
- Mer personal på övningarna hade inte skadat. Ibland fick man vänta ett tag på att få frågor besvarade.» (Ganska bra)
- Bra och engagerade labbhandledade.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»19 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Hade inte klarat mer än 10% utan samarbete och vägledning från kompisar.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»17 60%
Hög»6 21%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.25

- Som nybörjare på sånt här var det mycket svårt att få överblick och förstå alla aspekter. Det gjorde att kursen blev ganska tung.» (Hög)
- För lite tid till labb, och för mycket väntan på lärare när man väl är där och vill ha hjälp. Att man inte kan labba precis när man själv vill göra inte saken bättre.» (Hög)
- Arbetsbelastningen blev hög då antalet laborationsplatser var väldigt begränsade ut över ordinarie tid. Uppgifterna känns nästan för omfattande och tidskrävande att hinna med på enbart den utsatta tiden. Så klart arbetades det vid sidan av laborationerna, men mycket var svårt att utföra utanför labbsalen för den ovane som får pröva sig fram. Är nästan ingen jag har talat med som inte upplevde stressen om att bli klar i tid och kampen om labbtider. Har dock redan fått en liten förklaring till ont om labbplatser redan, men tycker det är värt att nämna här!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»16 57%
Hög»11 39%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Labbplatser räcker inte till vilket har gjort det stressigt i slutet av kursen. » (Hög)
- hög pga matten inte styrtekniken» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 7%
Godkänt»2 7%
Gott»13 48%
Mycket gott»9 33%

Genomsnitt: 4

- Ganska opedagogisk kurs. Kände att jag inte hade tillräcklig grund att stå på för att verkligen kunna ta till mig denna kursen och när sen undervisningen var så liten del av den blev det svårt att hänga med. Hade gärna sett mer genomgångar.» (Dåligt)
- Väldigt kul att få se att man redan kan tillämpa en hel del av kunskapen man fått under läsåret. Skönt att ha denna kurs som komplement till den mattekurs som går parallellt.» (Mycket gott)
- Kul att få tillämpa de kunskaper man har skaffat sig under första året.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbledarna och att man inte parades ihop med labbkompisen. Bra att man själv fick välja.»
- labbtillfallena»
- Så som det är fast bättre info om hur allt går till. Kurs material + föreläsningar mer tydliga.»
- Uppgiften i sig, som har varit ganska rolig. »
- labbarna»
- Duktiga lärare»
- De många lab-passen. Skönt att känna att man har god tid på sig när så mycket är nytt.»
- Eventuellt ett exempel på en hel rapport»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I alla fall NÅGOT inslag av assembler till PIC vore bra, mest för att få bättre koll på hur arkitekturen fungerar. »
- Mer genomgångar och översikt över projektet och kursen innan man börjar med detaljer så man kan sätta saker i sitt sammanhang..»
- De fyra uppgifterna verkade varierad mycket i svårighetsgrag och vad de krävde i tid. vilket inte var bra »
- mer forelasningar»
- Nivån på alla labb uppgifter är inte samma. Olika grupper har fått olika svåra uppgifter.»
- Mer lärare, med alla nödvändig kunskap för att hjälpa en. Bättre, tydligare vägledning för att lösa uppgiften. »
- mer föreläsnig om hur plc och microprocessor fungerar, jag är rätt bra på elektronik fast detta var svårt att komma igång med eftersom att man fick läsa allt själv i stort sett, och inte fick en helthettsbild på hur det fungera förens man läst väldigt mycket»
- Kanske skulle man lägga lite mer tid mellan föreläsningarna om PLC och PIC eftersom man i början bara jobbade med PLC.»
- fler handledare under labbarna, förklara bättre på föreläsningarna om vad han pratar om (tex genom att visa programmerna som kommer användas under lektionen)»
- Mer förberedda och bättre strukturerade föreläsningar.»
- Ge möjlighet att laborera till dem som vill. Men vad jag har förstått har det varit ett extremfall i år.»
- Rätta eventuella fel i uppgiften.»
-

16. Övriga kommentarer

- Mycket missnöjd.»
- en kul och lärosam kurs»
- En av de roligaste kurserna»
- roligt och intressant kurs»
- De olika lärare vi hade verkade alla vara specialiserade på varsin del av projektet. Därför kunde det hjälpt att alternera vilken lärare som var i vilken sal.»
- Nej»


Kursutvärderingssystem från