ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik, TME070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»13 43%
Cirka 20 timmar»9 30%
Cirka 25 timmar»8 26%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Mer inför duggorna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»3 10%
50%»2 6%
75%»10 33%
100%»15 50%

Genomsnitt: 4.23

- Försöker gå på alla.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 46%

Genomsnitt: 2.89

- Ej läst dessa» (?)
- Bra presenterade mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- Jag tycker att kursen nästan har krävt lika mycke tid som den matematiska analysen som vi läst samtidigt! å matten är på 10.5 p » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»13 54%
Vet ej/har inte examinerats än»5 20%

Genomsnitt: 2.91

- Fler frågor med lägre poäng hade varit bättre, om det kommer en fråga man får totalstopp i tänket på, så har man sumpat 10p, även om man egentligen kanske kan räkna liknande sånt som frågan behandlar.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade likvärdig svårhetsgrad med föregående tentor.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»17 58%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.93

- Måste säga att all min inlärning skett igenom undervisning. Bövik är mycket bra! Förklarar å lyssnar.» (Mycket stor)
- Man lärde sig det mesta under föreläsningarna. Mycket bra!» (Mycket stor)
- Men det har varit mycket att bara stå vid tavla och mala på utan andrum mellan utläggen. Detta leder till att studenterna bara skriver av vad som skrivs på tavlan och inte hinner fundera över vad det är som skrivs.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.5

- Kurslitteraturen i känndes väldigt luddig i jämnförlse med undervisningen. Märkte i början att jag tjänade på att "lägga undan" boken och skriva anteckningar istället.» (Mycket liten)
- Litteraturen var mycket mer komplicerad än föreläsningarna. Svårläst.» (Mycket liten)
- Enbart övnings uppgifter.» (Ganska liten)
- Har inte läst så mycket i boken» (Ganska liten)
- Eftersom föreläsningarna var så pass bra så har man inte behövt kurslitteraturen så mycket. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»17 58%

Genomsnitt: 3.51

- utlagda uppgifter som utförligt beskriver hur de skall lösas är mer värt än både föreläsningar och övningar! toppen!» (Mycket bra)
- Skitbra med fullständiga lösningar till uppgs, samt mängden av dessa!!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»8 26%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.2

- Inga övnings lektioner överhuvudtaget. Svåra uppgifter på boken(Läraren sa det själv), ändå finns de inga övningslektioner för hjälp.» (Mycket dåliga)
- Det skulle inte skada med några övningstillfällen» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 13%
Lagom»17 56%
Hög»7 23%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.23

- Svårt att hinna med alla uppgifter samt att man inte klarar många av de, tack vare att de var så svåra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 33%
Hög»11 36%
För hög»9 30%

Genomsnitt: 3.96

- Fick hoppa över så många uppgifter. Så man det blev inte så mycket kvar.» (Lagom)
- Två tunga räkneämnen samtidigt, varav ett är en dubbelkurs i matte blir mycket...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 30%
Gott»12 40%
Mycket gott»7 23%

Genomsnitt: 3.76

- Skulle vara godkänt om man hade lite övnings tillfällen med hjälp. Läraren skyllde på att det var för dyrt. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!»
- Upplägg»
- Att på de laddas upp lösningarna på uppgifterna i kurshemsidan»
- duggorna och projektuppgiften var givande.»
- Allt. Som det är.»
- Lösningar till dem flesta frågor som finns ute på kurshemsidan. Mycket bra. Men kan behöva uppdateras en aning»
- Lyftkranen»
- Inte mycket men en del föreläsningar var bra.»
- Föreläsningskvalitén var mycket bra. så det faktum att man blandar saker som inte står i boken med uppgifter ur boken var välkommet. mycket bra var också att man inte bara gick igenom de lättare sakerna utan även de mer invecklade, det gjorde så man fick en bättre överblick och att man förstod det bättre.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningstekniken»
- Om Peter kommer att vara lärare till nästa år, bör han ta det lite lugnare vid tavlan, så eleven både kunna lyssna på honom och hinna anteckna!»
- Form av kurslitteratur»
- Det borde finnas en övnings tillfälle i veckan..»
- Kanske borde införa en övningslektion per vecka.»
- Fler frågor på tentan, någon extra dugga. Ett större räknearbete som ska redovisas för att nå G-nivå, tenta för att få högre betyg.»
- fler övningar, och si»
- Mer räknestugor istället för att man räknar tal inför eleverna. Båda behövs. Men mer egen räkning.»
- Inget.»
- Fler tillfällen att räkna på egen hand med hjälp.»
- Mer övningstillfällen »
- Övningarna. Övningarna ska vara för att räkna själv, inte en till föreläsning.»
- Att på övningar låta studenterna räkna, och inte ta exempel på tavlan»
- Lägg till övningstillfällen.»
- inget.»

16. Övriga kommentarer

- Man bör få möjligheten att skriva om duggan om man har missat det pga ett rimligt skäl, jag missat första duggan pga att mitt barn fick vattenkoppor men fick inte skriva duggan en annan dag pga det skulle ha kostat pengar för skolan, fast jag kontaktade läraren innan duggan, »
- De gamla tentor som låg ut på kurshemsidan var väldigt missvisande med tanke på hur våran tenta såg ut, besviken.föreläsarn är för virrig.»
- Boken var bra men uppgifterna var svåra.»


Kursutvärderingssystem från