ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Solidmodellering, fortsättningskurs, PPU041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-19 - 2013-02-14
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 10%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»4 40%
Minst 35 timmar»5 50%

Genomsnitt: 4.3

- Alldeles för hög arbetsbelastning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»9 100%

Genomsnitt: 5

- Har varit borta två tillfällen» (?)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 66%
Nej, målen är för högt ställda»3 33%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 22%
Ja, i hög grad»7 77%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.6

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.7

- Vi hade väl ingen direkt kurslitteratur. Sven var vårt kursmaterial!» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»6 60%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.8

- Hade otur med att föreläsaren var sjuk när det uppstod problem. Iomed att tiden var knapp för att hinna klart med projektet blev det ganska stressigt för gruppen. Eventuellt hade det varit bra att få kontaktuppgifter till någon annan lärare på Chalmers som har goda kunskaper i Catia, så att man kan maila och få hjälp vid behov (ex om föreläsaren skulle bli lite mer långvarigt sjuk).» (Ganska bra)
- Tog ju tid eftersom det var flera frågor per grupp när man fick hjälp. Men vad ska man göra... Sven var ju alltid hjälpsam iaf.» (Ganska bra)
- Grymt bra att Sven ställer upp och alltid tar sig tid att besvara frågor, även utanför lektionstid.» (Mycket bra)
- Sven ställer alltid upp vilket uppskattas mycket!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»5 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Var nog lite trötta på varandra och behövde lov.» (Ganska dåligt)
- Eftersom projektet tar så otroligt mycket tid är planeringen svår när man skall jobba. Det är sällan alla i gruppen kan sitta samtidigt.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 40%
För hög»6 60%

Genomsnitt: 4.6

- Lite väl hög då vi har begränsad med tid.» (Hög)
- Tidspress och tufft att hinna med i kombination med en tung kurs i ekonomi och organisation.» (Hög)
- Rolig och intressant kurs! Men kanske lite väl omfattande. » (För hög)
- Projektet är är helt en kelt för omfattande. Den andra kursen blir lidande eftersom solidmodelleringen tar all tid, bara för att hinna med.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»4 40%
För hög»6 60%

Genomsnitt: 4.6

- Jag har aldrig spenderat så mycket tid i skolan under någon tidigare läsperiod.» (Hög)
- I samband med Ekonomikursen, som är extremt mycket att göra i, har läsperioden blivit en av de tyngsta hittills på utbildningen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 22%
Mycket gott»7 77%

Genomsnitt: 4.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanonbra kurs!» (Mycket gott)
- En otroligt lärorik kurs.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna på utbildningen. Arbeta i team, jobba mot ett mål och ta fram en produkt som faktiskt är produktionsklar. Hög belastning, men i övrigt en kanonbra kurs :-) Tack Sven :-)» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Sven!»
- Projektet är kul, även tävlingen»
- Projektet.»
- Sven»
- Upplägget av projektet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projektets bredd. Det var för mycket. Roligt när man var klar men inte rimligt med tanke på tidsbristen.»
- Hade man sänkt maxåldern ytterligare för barnet i kravspecen, hade det underlättat utformningen av vissa delar. Detta skulle kunna vara ett sätt att spara in lite tid då arbetsbelastningen var mycket hög under denna läsperiod.»
- Kanske något friare kravspec, årets kravspec är vad jag förstår den tuffaste hittills, och det har stundtals varit lite begränsande att arbeta utefter denna.»
- Omfattningen av projektet»
- Något lägre arbetsbelastning»

16. Övriga kommentarer

- De specifika kraven på fordonet ger väldigt lite utrymme för designtänk men samtidigt är det mkt lärorikt att tvingas hålla sig inom vissa ramar!»
- Än en gång, en riktigt kul och nyttig kurs! Tack!!!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.77

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.77
Beräknat jämförelseindex: 0.94


Kursutvärderingssystem från