ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht10 Objektorienterad programmering, DAT050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-13 - 2011-01-18
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»7 41%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.11

- Har programmera lite i java innan» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»1 5%
25%»3 17%
50%»3 17%
75%»2 11%
100%»8 47%

Genomsnitt: 3.76

- Jag har vart sjuk en ganska stor del och haft allmänt svårt att motivera mig att gå ur sängen på morgonen :-/.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 29%
Målen är svåra att förstå»3 17%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 47%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»3 20%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»10 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 18%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»6 35%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.47

- Svårt att ha föreläsningar i programmering» (Mycket liten)
- När jag var på föreläsningar och ställde lite mer avancerade frågor till läraren i pausen fick jag alltid vettiga svar. Annars var det mest learning by doing för min del.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.64

- Har ej köpt.» (Mycket liten)
- Boken var trevlig att ha som referens när man pluggade inför tentamen, det gick lätt att hitta "teoretisk" fakta, dock var internet bättre lämpad för exempelvis kodexempel, standardmetoder osv.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.47

- Fire är ett fruktansvärt irriterande inlämningssystem. Bara sådana saker som att det inte finns en password recovery får en att fundera på vad utvecklaren av systemet tänkte på.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»7 41%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 3.58

- Emil var grym» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Jag hade en labpartner som jag inte kände sen innan, men allt gick kanon :-).» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 11%
Lagom»10 58%
Hög»4 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ganska enkel kurs om man klarat de tidigare programmerings kurserna» (Låg)
- Den va hög men skulle gärna vilja ha mer korta uppgifter som komplement till laborationerna. Vi gjorde ju inget annat än 5 st laborationer..» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»5 29%
Hög»9 52%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.52

- Två riktigt tunga ämnen lästes samtidigt.. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 11%
Godkänt»3 17%
Gott»8 47%
Mycket gott»4 23%

Genomsnitt: 3.82

- kurslitteraturen var mycket bra. föreläsningarna mindre bra då läraren gick igen för mycket teori och för lite programmeringsexempel. Det blev svårbegripligt. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kurslitteraturen»
- Det har i allmänhet varit en bra kurs.»
- Fire-systemet.»
- kurslitteraturen och labbarna.»
- Föreläsaren var bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- labbarna borde inte behandla saker som inte ännu gåtts igenom på föreläsningarna»
- Inget jag kan komma på. Kanske fler labbar hade varit roligt.»
- Så att man inte är tvungen att köpa boken för att kunna göra laborationerna. Frågorna borde finnas på labb-PM:et. BlueJ borde kanske inte användas genom hela kursen. Sista labben borde kunna göras i NetBeans så att studenterna får en inledning till hur man skriver riktiga program. Ingen av mina medkamrater hade efter kursens slut någon större aning om hur man skapar och använder objekt utan att högerklicka på bilder. Upplägget var lite sådär. Jag tycker att man borde lära sig språkgrunderna (instanceof, interface, extends, generics) innan man börjar jobba med klasser i java.lang (ArrayList, HashMap) eller åtminstone samtidigt.»
- föreläsningarna. mer kodexempel och mindre teori. tentan bör även ändras då större delen av tentan testade kunskaper som var mer avancerade än alla labbar vi har gjort. testade mycket kunskap som vi snabbt hade gått igenom i slutet av kursen. »
- Inget särskilt.»

16. Övriga kommentarer

- ett plus till Uno och Emil som varit väldigt hjälpsamma»
- Bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från