ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Engelska, mekatronikprojekt, FSP016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»18 90%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.15

- ca 2 h/vecka.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»1 5%
75%»4 20%
100%»13 65%

Genomsnitt: 4.35


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 35%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 30%

Genomsnitt: 2.55

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

- 1.5poäng...» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 33%
Ja, i hög grad»6 33%
Vet ej/har inte examinerats än»5 27%

Genomsnitt: 2.83


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.15

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»9 45%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Bra exempel i kompendiet.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»15 75%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 3

- Det var ibland oklart vad man skulle göra och ta med till nästa tillfälle.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.7

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»2 10%
Låg»5 25%
Lagom»11 55%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- För en kurs på 1.5hp var det högt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 75%
Hög»5 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»4 20%
Godkänt»12 60%
Gott»2 10%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 2.9

- helt meningslös kurs.» (Mycket dåligt)
- Känns som om kursen är rätt meningslös och inte ger något» (Dåligt)
- Den är för liten... och en G eller U kurs får en att att bli väldigt inaktiv...» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker kursen var ok»
- skippa den. Om den har samma upplägg som nu.»
- Workshop»
- CV och abstract är perfekt! Eventuellt lägga till någon aktivitet under lektionerna där man tränar engelskan. Mindre OH och mer grupp eller personligt arbete.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tycker kursen var ok»
- ändra till en 7.5p kurs»
- Gör om gör rätt.»
- Engitligt bestämande va läraren vad som gäller för resp. uppgift/arbets del under kursens gång.»
- Något bätttre organisation, eventuellt att gruppindelning var klar redan från Görans håll.»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker kursen var ok»


Kursutvärderingssystem från