ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering och solidmodellering V11, LMU601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-18 - 2011-03-30
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.53

- Pga lärarens mycket snabba lokaliserande av ens problem vid utförandet av uppgifterna under lektionen kunde man snabbt ta sig vidare och lära sig mer bara under lektionen. Lektionstillfällena var mycket kvalitativa.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 13%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 40%

Genomsnitt: 2.86

- Fick inte se några mål under första delen av kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 18%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Vet ej» (?)
- Detta gäller inte Alias-delen eftersom vi hade en föreläsare (Johan) som själv inte kunde programmet särskilt bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»11 91%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Förmodligen» (?)
- Första delen med Alias var inte bra men Catia var mycket bra» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 15%
Ganska stor»1 7%
Mycket stor»9 69%

Genomsnitt: 3.38

- Alias: Känner inte att jag har lärt mig så mycket eller att läraren har kunnat svara på relevanta frågor. Det mesta fick man gissa/testa sig till eller fråga någon annan men man vet inte om allt gick rätt till. Catia:Mycket bra undervisning och jag fick snabba och hjälpsamma svar på alla miga frågor. Mycket duktig och kunnig lärare» (?)
- Kursen tvådelad: Del 1 Ytmodellering med Johan och Del 2 Solidmodellering med Sven. Under del 1 av kursen var undervisningen helt onödig, då Johan inte har tillräckliga kunskaper i Alias för att undervisa i det. Undervisningen i del 2 med Sven var till mycket stor hjälp för min inlärning. » (?)
- Än en gång, detta gäller Alias-delen av kursen. Sven var helgrym i solidmodelleringen.» (Mycket liten)
- Andra delen med Sven gav väldigt bra hjälp för min inlärning men Johans genomgångar var bara för långa, han gick igenom alldeles för snabbt och va väldigt opedagogisk. » (Ganska liten)
- Sven har varit en fantastiskt bra och pedagogisk lärare som tog sig tid att hjälpa ALLA!» (Mycket stor)
- Kände verkligen att jag lärde mig och förstod på lektionen. Effektiv genomgång av de grundligaste som sällan tog mycket tid i anspråk. desto mer tid att prova själv under mycket bra handledning.» (Mycket stor)
- Läraren har bra kunskap inom ämnet och är strukturerad» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»5 41%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.58

- Hade ingen» (?)
- Ingen kurslitteratur. Övningarna essentiella för kursen. » (?)
- De presentationer vi fick ta del av var mycket lättöverskådliga och koncisa. Även om jag till största delen tog till mig information från den muntliga genomgången och demonstrationer i programmet under lektionerna.» (?)
- Har inte haft någon.» (Mycket liten)
- Jag hade önskat någon slags handbok i grunderna. När man satt själv och fastnade i något moment, då kunde man inte komma vidare.» (Ganska liten)
- Alias: svårt kursmaterial som inte stämde med den versionen som vi arbetade med. Jobbigt också att läraren inte var den som hade skrivit hursmaterialet så läraren visste inte riktigt heller. Catia: bra uppgifter och kursmaterial samt bra handledning» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 15%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Alias: Mycket dåliga Catia: Mycket bra» (?)
- Ytmodellering med Johan: Eftersom Johan själv inte hade särskilt stora kunskaper om att arbeta med Alias kunde han sällan hjälpa oss om vi fastnade med en uppgift. Vi fick ofta svaret "du får börja om från början", eller så tog Johan över och försökte fixa problemet själv utan att vi fick lära oss av det. Långa stunder uteblev han också från undervisningstimmarna, tog långa raster och kom ofta försent vilket gjorde att vi elever ofta fick stötta varandra istället. Solidmodellering med Sven: Trots lite svårt för alla att hinna få hjälp så fick man raka svar och sedan fick man fixa till problemet själv så att man lärde sig. » (?)
- Fungerade hur bra som helst i solidmodelleringen, i ytmodelleringen fick man bara som svar att !det tar vi nästa gång" eller "jag vet inte, skippa den biten".» (Ganska dåliga)
- Jättebra på Svens del, Väldigt dålig på Johans. Johan kom sent till lektionerna. Var inte förberedd och va allmänt otaggade på att undervisa oss.» (Ganska bra)
- många elever med frågor som tar tid» (Ganska bra)
- Läraren tog sig verkligen tid men hann ändå med alla. Man kände alltid att man kunde få hjälp om man behövde. Läraren uppfattades väldigt säker i ämnet. Hann förstod snabbt vad man inte förstod eller vad man gjort fel och såg till att man förstod och kunde hjälpa en lösa problemen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.93

- Vi hjälpte varandra mycket.» (Mycket bra)
- Trots att övningsuppgifterna genomfördes enskilt hjälptes vi åt väldigt mycket elever emellan. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»12 80%
Hög»2 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- I och med att det gavs så mycket effektiv tid under bra handledning på lektionerna kände man aldrig att arbetsbelastningen blev för hög utöver den lärarledda tiden även om flera uppgifter även behövde lösas utöver den schemalagda lektionstiden. Trots detta kändes kursen mycket omfångsrik och gav mig mycket god förståelse i programmet.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 40%
Hög»7 46%
För hög»2 13%

Genomsnitt: 3.73


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»2 14%
Mycket gott»7 50%

Genomsnitt: 4.14

- Mycket dåligt gällande ytmodelleringen med Johan. Jag känner att jag precis på gränsen klarade kursmålen, och då mestadels tack vare samarbetet mellan oss elever. Jag känner att mina kunskaper inom Alias är vaga. Vi hade behövt mycket mer stöd än vad vi fick. Solidmodellering med Sven: mycket gott. Jag är supernöjd, har lärt mig mycket och kan arbeta självständigt i programvaran. Väldigt rolig slutuppgift! » (?)
- Mycket god andra del och mycket dålig första del.» (Godkänt)
- Aliaskursen var inte bra utförd och jag känner inte att jag har kunna tillgodogöra mig alla mål och information. Jag känner att jag kommer vara långt efter i fortsättningskursen. Catia: Mycket bra utförd kurs med kunnig, engagerad och duktig lärare!» (Godkänt)
- Jag känner verkligen att jag lärt mig mycket för att kunna jobba i programmet på egen hand och känna mig säker. Kursen fick programmet att bli intressant och roligt att använda sig av.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Svens grymma upplägg.»
- Sven!»
- Sven! Han är väldigt duktig på att lära ut och han har svar på alla frågor som man ställer. »
- Sven som lärare.»
- Sven!!!! »
- Bra uppglägg »
- Sven i Catia»
- Sven och slutuppgiften (designa en hålslagare) i Catia!»
- Läraren. Och upplägget han hade.»
- Struktur, pedagogik»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha en föreläsare som är inläst på Alias!»
- Hålslagaren borde bytas ut till något annat att designa, men den hade ändå bra grunder. »
- Inte Johan som lärare.»
- Johan i Alias. En lärare som är väl insatt i ämnet och även kan lära ut och svara på relevanta frågor eftersom Alias är ett så pass svårt och avancerat program.»
- Jag hoppas att nästa års kursdeltagare får en mer kompetent lärare i ytmodellering. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från